Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Mensen zijn verlangen. Voedingssupplementen voor de ziel.” Ziedaar het boek van Rony Ceustermans, pater Norbertijn van Averbode uitgegeven bij Halewijn, Antwerpen, 2021. Een Engelse vertaling hiervan zal verschijnen in de Filippijnen. Het boek wil bijdragen aan de viering van de 900e verjaardag van de Norbertijner orde en nodigt mensen met een groot hart en een open geest uit  tot een dieper christelijk leven.

Het zijn negentig korte beschouwingen, alfabetische ingedeeld van “adem” tot “woord”, vertrekkend van de huidige mens als een onstilbare stroom van verlangens. Schrijver reflecteert en filosofeert over leven en dood, gezondheid en ziekte, geluk en ongeluk, blijdschap en verdriet, hoop en wanhoop, liefde en haat, waarheid en leugen, tijd en eeuwigheid. Ze worden in kleurrijke paradoxen geschilderd. Menige zinnen klinken als gevleugelde uitspraken: “In een hyperkritische tijd zegeviert een naïef simplisme”; “de stilte stresseert  en de stress jaagt de tijd nog sneller voort”; “aan een hels tempo worden vreemden vrienden en vrienden weer vreemden” (door het internet); “we delen het lot om in een overbevolkte wereld te vereenzamen in een verstikkend isolement”;  “we krijgen allemaal meer tijd vrij. En toch hebben we allemaal minder tijd”; “Ons kortstondig leven verdrinkt uiteindelijk in een zee van tijd” (in een kosmos van lichtjaren en een universum zonder einde); “happend naar adem worden we in de wereld geworpen en snakkend naar adem verlaten we het weer”.

https://halewijn.info/nieuws/rony_ceustermans_vertelt_over_zijn_boek_mensen_zijn_verlangen

Met treffende waarnemingen wordt vooral opgeroepen om meer oprecht en  authentiek evangelisch te leven: “we zijn sterk gefocust op de fouten van anderen en tegelijk stekeblind voor het eigen kwaad”; “een wereldbrand veroorzaken is een ordinaire aangelegenheid maar een akkefietje bijleggen vraagt buitengewone moed”; “we hebben onszelf gepromoot tot norm en maatstaf van waarheid”; “we willen God zijn maar kunnen  het niet”; “kan God zich nog manifesteren wanneer we alleen onszelf zien?” Doorheen de beschouwingen klopt een bijzonder warm hart voor het christelijk geloof, het Evangelie, de Kerk en uiteindelijk Jezus Christus: “Kerk en Evangelie staan haaks op wat mensen graag horen en wat van de tijd is”; “Christenen moeten zich niet laten verlammen  door de kritiek van de wereld”; “de kracht van de Kerk ligt in haar tegendraads karakter en haar profetische stem”. Het zijn geen theologische redeneringen. In de bijzonder complexe en broze werkelijkheid van ons menselijk leven wordt de weg gewezen naar een  groot vertrouwen in Jezus Christus, zijn levensoffer, zijn grenzeloze liefde als onze grootste krachtbron.

Het christendom wordt terecht voorgesteld als een “stoorzender”. Ik zou willen verder gaan en zeggen dat het nu de voornaamste stoorzender wereldwijd is. We hebben een “werelddag” tegen rassendiscriminatie en pesten, tegen allerlei fobieën zoals homo-,  islamo- en zelfs transfobie, maar geen aandacht voor christenen die wereldwijd veruit het meest vervolgd én vermoord worden. (christenvervolging/ranglijst/ )

De verdediging van christenen komt nu van landen en staatsleiders die officieel op de zwarte lijst worden gezet,  zoals Viktor Orban en Vladimir Poetin! Zij verdedigen de menselijke en christelijke waarden, terwijl Europa, als een “Avondland”, steeds dieper wegzakt in perversiteit.

Veertig jaar geleden was Rony Ceustermans een pientere student in de priesteropleiding van de Vlaamse abdijen, waarin ik al een decennium docent moraaltheologie was. Hij is later nog gevormd in de geschiedenis van het filosofische denken en werd daarin een erg boeiend docent. Zelf kreeg ik bijscholing in de woestijn van Syrië, de universiteit van steen, stof en storm. Dit is ook letterlijk te nemen. Het is hier een woestijn, niet van zand maar van rotsstenen en het kan soms zo hard stormen dat ik als bejaarde lichtgewicht onmogelijk zonder hulp van het ene gebouw naar het andere kan laveren. Op de top van het anti-Libanongebergte (achter het klooster) heeft de storm me ooit proberen mee te voeren en indien een medebroeder mij toen niet tijdig stevig had vastgegrepen was ik als weerloos wicht in de ravijn gedropt.

Welnu, ik wil confrater Rony uitnodigen om een even sprankelend vervolg te schrijven: Voedingssupplementen voor een christelijke gemeenschap.  De laatste 2 jaar hebben duidelijk gemaakt dat de hele mensheid steeds meer geregeerd wordt door een wereldelite die met angst en bedrog een werelddictatuur installeert met een  geautomatiseerde, gecontroleerde maatschappij en transhumane mens-robotten, zonder persoonlijkheid en waardigheid, vrijheid en geluk, menselijke en christelijke waarden. De meeste van onze politieke leiders zijn hierbij slechts marionetten van  deze onzichtbare elite.

Een pandemie die miljoenen mensen zou doden, blijkt een ordinaire seizoengriep te zijn, de levensreddende vaccins blijken een explosie van ziekte en dood te veroorzaken, beschermende lockdowns blijken hele samenlevingen in armoede en ellende te storten. Goede, effectieve geneesmiddelen worden verboden. Wetenschappers die hiertegen protesteren worden gecensureerd, gestraft, uitgesloten, gevangengezet en zelfs vermoord.

Deze dictatoriale waanzin is ook doorgedrongen tot in onze christelijke gemeenschappen en onze heiligste vieringen. Alles wijst er op dat de toestand in de nabije toekomst alleen maar erger zal worden. We moeten ons blijven verzetten maar daaraan onze energie niet verspillen. Laten we op creatieve wijze bouwen aan een nieuwe, menswaardige en christelijke samenleving, naar het model van de eerste christenen, “een van hart en ziel”. Wie kunnen hiertoe beter het initiatief nemen dan onze Vlaamse abdijen? Zij hebben nog mogelijkheden om een authentieke geloofsbeleving en een christelijk onderwijs aan te bieden, voor huisvesting en werkverschaffing te zorgen. Zovele gezinnen zijn hiernaar op zoek. Het zal inspanningen, deskundigheid, geduld en wijsheid vergen. De middeleeuwse monniken wilden alleen maar door bidden en werken het Koninkrijk Gods zoeken, volgens Jezus woord: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Mattheus 6,33). En ze kregen er alles bij! Zij en geen anderen zijn de bouwers geworden van Europa met al zijn waarden van wetenschap, universiteiten, kunst en architectuur, economie, liefdadigheid, internationaal recht en moreel leven (Thomas E. WOODS Jr, De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, De Blauwe Tijger, 2018; ’n protestants historicus!).

Inspiratie om een christelijke oase op te bouwen vinden we bv. bij het Franse initiatief “monasphère” (un-hameau-chretien-a-lile-bouchard-une-aventure-inedite/), maar ook in Vlaanderen (weliswaar vooral gericht op algehele gezondheid: www.samenzorg.nu).

Uiteindelijk moeten de religieuze gemeenschappen beslissen of ze geheel volgens de huidige tijd “economisch verantwoord” en “maatschappelijk correct” willen uitsterven ofwel tegendraads, creatief en volgens een evangelische geest tot nieuw leven willen komen. Het christelijk geloof kent geen wanhoop. Uit de meest hopeloze situaties, menselijk gezien, kunnen de grootste vernieuwingen geboren worden.          

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 20.5.22    

Flitsen

Terwijl de Latijnse liturgie van de vijfde paaszondag Jezus’ hartsverlangen centraal stelt, nl. dat we elkaar zouden liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad, is in de byzantijnse liturgie deze zondag gewijd aan de vrijgevochten Samaritaanse vrouw, die Jezus ontmoet bij de put van Jakob in Sichar, Samaria. Na het krampachtig zoeken naar een beetje geluk met haar zesde man, zal ze uiteindelijk de bron van de liefde vinden in Jezus. Ze komt om water te halen en vindt het “Levend Water”, waardoor tevens vele Samaritanen tot geloof komen in Jezus.

Verschillende  vissen in de betonnen kuip zijn gestorven (de voor hen  bedoelde tweede vijver is nog niet klaar). Dringend moest voor zuurstof gezorgd worden, waardoor het probleem ook opgelost werd. Bovendien moeten we iets vinden dat het (al te) dure visvoer kan vervangen.

Als goede gemeentewerkers  willen we regelmatig plastiek, blikjes en vuiligheid op het hele terrein opruimen en dat is een groot werk. Overal zwerven plastiekzakken rond.

In de verwachting dat de energieschaarste in de nabije toekomst alleen maar erger zal worden, wordt aan een professionele solarcooker gewerkt. Gedurende een groot deel van het jaar is er voldoende zon.

Nvdr: video 1:een voorbeeld van een doe-het-zelf kooktoestel op gratis zonne-energie. Video 2: professioneel kooktoestel speciaal ontworpen voor ontwikkelingslanden.

De illusie van de “godin van de vrijheid”

Velen noemen onnadenkend de “Verlichting” nog steeds een grote vooruitgang in de geschiedenis. Steeds meer historici willen deze evolutie tot haar ware aard terugbrengen als een tijd van diepe duisternis met gruwelijke broedermoorden en een ongekende verwoesting van  het hele Europese culturele erfgoed.  Gelijkheid jawel. De guillotine hakte vele mensen op bloedige wijze “gelijk”. Altaar en troon werden omvergeworpen om het christelijk geloof te vervangen door “de rede”. Een maatschappij kan evenwel niet leven zonder geloof. Zonder dat de revolutionairen het zelf beseften, legden ze een nieuw pseudogeloof op, met potsierlijke liturgische riten en processies voor de aanbidding van de “godin van de Rede”. De “verlichting” heeft in feite onze oorsprong afgenomen, ons eennieuwe moraal opgedrongen en van ons ontwortelde wezens gemaakt. De duisternis van onze tijd komt grotendeels voort uit deze “verlichting” (Bertrand VERGELY, Obscures lumières. La révolution interdite, Editions du Cerf, Parijs, 2018).

Al zit de “godin van de Rede” nog hoog op haar troon, een absolute verering krijgt ze niet meer en velen verwachten van haar al lang niet meer  hun heil. We hebben op het hoogaltaar een nieuwe zetel geplaatst voor de aanbidding van de “godin van de Vrijheid”. Iedereen is de norm voor zijn eigen leven. Ieder koestert zijn waarheid.  We zijn onze eigen norm geworden. We willen voor god spelen maar we kunnen het niet en vallen meteen al uit onze rol. Toch spelen we door en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen, al wordt de utopie hiervan steeds duidelijker en  de verstikkende eenzaamheid steeds zwaarder.

Er zijn gelukkig nog degelijke wetenschappers die in onze tijd de waarheid van de universele waarden verdedigen. Daarvan getuigt  de Encyclopédie sur la sexualité humaine, l’amour et la fécondité, Tequi, 2021. Het is de vertaling van een Italiaans werk, uitgegeven door het Pauslelijk Theologisch Instituut Johannes-Paulus II, Rome. Een boek van 912 bladzijden met 191 artikels van 157 professoren over de waarheid en waardigheid van de menselijke seksualiteit. Het gaat o.m. over de onhoudbare opvattingen van Freud over de seksualiteit, de misvattingen van de gender ideologie (door Gabriele Kuby), over verloving, huwelijk  en vruchtbaarheid…  Uitgebreid wordt gehandeld over de grootste schat van de menselijke ecologie: de natuurlijke beheersing van de  vruchtbaarheid door de gehuwden zelf. Is er op menselijk valk een grotere vrijheid en een dieper geluk voor man en vrouw in het huwelijk dan het kennen en beheersen van eigen vruchtbaarheid zonder inmenging van buiten af? Dit wordt verbeten tegengewerkt door de Big Farma, die gehuwden afhankelijk wil maken van haar pillen. De openbare opinie is haar hierin helaas flink meegegaan. Toch zijn er sterke tekens van heropleving. Deze encyclopedie handelt over het ontstaan van de natuurlijke vruchtbaaheidsbeheersing (Petra Frank-Herrmann) en de ontwikkeling ervan in de  post-sovjet landen, in Noord Amerika, in Zuid Amerika, in Afrika en Azië-Oceanië. Deze encyclopedie bevat verschillende wetenschappelijk degelijk onderbouwde opvattingen  die inmiddels in menig Europees land niet eens meer ongestraft in het openbaar  mogen verkondigd worden. Wie openlijk beweert dat abortus het onverantwoord doden is van een menselijk wezen kan in moeilijkheden komen. Toch is het  de nuchtere waarheid.

Wat lijkt het moeilijk om te erkennen dat een maatschappij gebouwd is op universele vaste waarden. Wat lijkt het moeilijk om Jezus’ eenvoudig Woord te erkennen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. En dit geldt voor iedereen, overal en altijd. Onze “godin van de Vrijheid” van de postmoderne tijd heeft er mee voor gezorgd dat we inmiddels gebukt gaan onder een werelddictatuur  zoals nooit voorheen.

Een open geest voor God én de mensen

De zeven bejaarde zusters  Arme Claren Coletienen van het Monasterium Bethlehem zullen volgende maand hun groot kloostercomplex in Gent verlaten en aansluiten bij de zusters van de heilige Engelen in Lokeren. Om deze aanbiddende aanwezigheid van bijna 600 jaar met dankbaarheid te vieren, ging bisschop  Lode van Herck op zondag 15 mei  2022 voor in een feestelijke Eucharistieviering in hun overvolle kloosterkapel aan het Sint-Elisabethplein.

Het klooster werd gesticht in 1427 en is verbonden met de hervormster van de Clarissenorde, heilige Coleta (Colette Boylet , + 1474), die ook in Gent gestorven is. Het was een woelige tijd van hongersnood en oorlog. Terwijl vele monastieke gemeenschappen  tot religieus verval kwamen, wilde de heilige Coleta een grondige vernieuwing en greep terug naar de geest van de heilige Clara en de heilige Franciscus van Assisi.

Het was een terugkeer naar de eenvoud en radicaliteit van het Evangelie van Jezus Christus, zonder compromissen met de heersende mode. Deze gemeenschap lag vervolgens aan de basis van talrijke andere stichtingen in Vlaanderen en Frankrijk.

In de pers klonk blijkbaar vooral de verwondering door over de grote openheid van geest bij deze contemplatieve zusters. Verschillende journalisten, die voor het eerst in “het slot” mochten komen,  waren  getroffen  door hun contact met deze zusters, die alles behalve wereldvreemd leken te zijn, maar getuigden van een originele spirituele veerkracht. Dit wil ik bevestigen. Voor deze gemeenschap mocht ik ooit hun jaarlijkse retraite leiden.  Sinds ik in Syrië ben en jaarlijks enkele weken op vakantie kwam, nodigden de zusters me steevast uit om even langs te komen en te vertellen. Ik trof bij deze contemplatieve zusters telkens een bijzonder alerte, open geest aan voor wat er werkelijk gebeurt in Syrië en in de wereld. Zij getuigden ook van een edelmoedig meeleven. Het was een openheid van geest voor God en voor de mensen, vrij van de bezoedeling door de dagbladen en het dagelijkse VRT nieuws, zoals ik slechts zelden  aangetroffen heb. Een oprechte liefde voor Christus,  de Waarheid zelf, geeft blijkbaar een immuniteit tegen de huidige mediamanipulatie, bedrieglijke ideologieën  en het bedrog van een algemeen overheersende openbare opinie. (https://www.kerknet.be/bisdom-gent/video/bekijk-de-dankviering-bij-vertrek-arme-claren-coletienen-gent).

Varia

  • Ons vorig bericht  met 5 video’s en indringende bekeringsverhalen: 1. Andre Frossard, 2 Serge Abad Galardo, 3. Bernardus van Clairvaux, 4. abdij Clairvaux , 5. De abortusstrijd in de VS: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-260/
  • Ons bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/05/16/de-grote-strijd-rond-abortus-in-de-vs-en-elders/
  • Hoe de VS en hun bondgenoten een totale oorlog voeren tegen Rusland in Oekraïne, niet alleen met wapens, ook met sancties en een onafgebroken stroom van valse informatie en oorlogspropaganda. Hoe meer ellende hoe beter, voor hen. De westerse pers zal alles zonder moeite aan Poetin en Rusland toeschrijven om een haat tegen Rusland nog aan te wakkeren en de oorlog tegen Rusland zo lang en zo verwoestend mogelijk te maken: De actualiteit doorgelicht
  • De tragische oorlog in Oekraïne is er in feite een van de NAVO (VS) tegen Rusland. De overheersing van het westen, dat zich arrogant “de internationale gemeenschap” noemt, zal in deze oorlog politiek, economisch en militair een nederlaag lijden. Politiek is er geen schijn van kans dat de CIA kandidaat Navalny een regeringswissel in Moskou kan bewerken en de populaire Poetin vervangen. Economisch zijn de 6000 sancties zich tegen het westen aan het keren. De westerse economie staat op instorten, de roebel is sterker dan ooit. 17 Europese landen met Duitsland en Italië hebben aanvaard een bankrekening bij de Gazprombank in Rusland te openen om hun betalingen te regelen. Rusland, met de inmiddels gecontroleerde gebieden in Oekraïne, brengt nu minstens 40% van alle graanproductie op wereldvlak voort en zou ook hiervoor kunnen  vragen in roebel betaald wordt. Ondertussen zijn de NAVO en de EU steeds meer verdeeld. Militair is het Oekraïense leger met zijn vele soldaten die deserteren of zich overgeven niet in staat te winnen tegen Rusland dat slechts 10% van zijn  militaire kracht heeft ingezet. Dat de VS een nieuwe wereldorde met geweld aan de hele planeet kan opleggen is illusie en waanzin. “Wanneer de oorlog van de NAVO zal eindigen en verloren zal zijn door het “collectieve westen”, zal het centralisme van de NAVO, de ideologie van een “unipolaire wereld”, gecontroleerd door Washington, ook een einde moeten nemen” (Battriushka, 19 mei 2022: apres-la-guerre-de-lotan-en-ukraine-enfin-une-veritable-communaute-internationale/5668286)
  • Het wordt steeds duidelijker dat vaccinatie een crimineel wereldwijd plan is  om mensen ziek te maken en de wereldbevolking te verminderen. Het is belangrijk  dat de bevolking zich blijft verzetten tegen iedere verplichte vaccinatie: https://www.tegenstroom.eu/.
  •   Dit wordt ook bevestigd door onze eigen vaccinatiedeskundige en viroloog met internationale vermaardheid, Geert Vanden Bossche (en die daarom samen met vele anderen ook met alle mogelijke middelen uit onze media geweerd wordt):  miljoenen-doden-vaccindeskundige-geert-vanden-bossche-waarschuwt-voor-vaccinramp/ 45
  • Ziehier de aanduidingen van de onvoorstelbare verkiezingsfraude bij de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen: trailer: https://2000Mules.com – volledige docu video: https://www.bitchute.com/video/TizNoVq1qcwb/