Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De cultuurfilosoof René Girard (+ 2015), die we vorige keer voorstelden,  heeft nieuw licht geworpen op het menselijke handelen en de menselijke beschaving, vooreerst  met zijn inzicht in het “nabootsend verlangen” (Mensonge romantique et vérité romanesque, Grasset, Parijs, 1961) en daarna met zijn begrip van de “zondebok”. In de wereldliteratuur let hij op het menselijk verlangen. Ons verlangen, aldus Girard, is niet authentiek. Wij denken dat we naar iets verlangen, maar dat is zelfbedrog.  In feite nemen we gewoon het verlangen van een ander over. We verlangen wat een ander verlangt. Zet vijf kinderen in een lege kamer en plaats vijf identiek dezelfde speelgoedautootjes in hun midden. Wat gebeurt er? Er ontstaat onenigheid, omdat kind A het derde autootje heeft genomen en kind B wil nu juist dàt autootje hebben. Kind B verlangt wat kind A verlangt. Doordat het derde autootje genomen werd, kreeg dit autootje plots meer waarde, al zijn alle autootjes gelijk.  En doordat een ander kind dit nu ook wil, krijgt het autootje eveneens voor het eerste kind meer waarde.  Ziedaar het mechanisme van  “nabootsend verlangen” en “romantische leugen”. Girard noemt het “mimesis” (Gr. nabootsing). Aristoteles (+ 322 v.Chr.) schreef al: “De mens verschilt van alle andere dieren doordat hij het meest tot nabootsing geneigd is” (Poetica 4).

Heel onze samenleving is doordrongen van  dit nabootsend verlangen. Een man koopt een nieuwe auto en de buurvrouw vraagt haar man waarom zíj geen nieuwe auto kunnen kopen. Mensen gaan in een grootwarenhuis  dingen halen omdat anderen die aanprijzen of waarderen en thuis gooien ze er veel van weg omdat ze die niet nodig hebben. Een gezelschap gaat met een autobus op reis. Plots zet een reiziger het raampje een beetje open en verschillenden willen nu het raampje meer of minder,  helemaal open of dicht. Vanaf de wapenwedloop over de economie en de mode zien we hoe mensen elkaar “na-apen”. In de tijd dat de VS-autoriteiten dachten (terecht of niet) dat de Sovjetunie massawapens had waarmee ze tweemaal het leven op aarde konden vernietigen, wilden de VS dit ook en liefst driemaal, alsof eenmaal niet voldoende was.

En wat is de concurrentie in onze economie anders dan de anderen proberen  na te volgen om hen liefst te overtreffen? De grote econoom Fr. Schumacher (+ 1977), bekend om zijn boeiende visie “small is beautiful”, heeft aangetoond dat bedrijven die met elkaar goed samenwerken veel beter kunnen renderen en dat de arbeiders ook gelukkiger zijn. Concurrentie noemt hij al een begin fout van de economie. Of kijken we naar de mode. Het gaat daarbij niet om mooie of praktische kleding, maar om de waardering die de hogepriesters/ressen van de mode daaraan geven. Praktisch zou zijn dat de mode nu lang is en daarna iets korter en dan weer iets korter, zodat je alle kleding zelf creatief kunt aanpassen en verder gebruiken. Al zijn we geen bezoeker van de modeshows, we stellen duidelijk vast dat het zo helemaal niet gaat. Mensen dragen die bepaalde kleding, omdat het door anderen als mode wordt beschouwd, al is ze nog zo oerlelijk of onpraktisch.

René Girard ontdekt in de literatuur het verschil tussen de “romantische leugen” van het “nabootsend verlangen” en de “romaneske waarheid”. De Bijbel (vooral de passieverhalen, zoals we later nog zullen zien) is voor hem, louter letterkundig gezien, de magistrale openbaring van de waarheid.

Als voorbeeld nemen we de rechtspraak van koning Salomo. In een droom stelt God aan Salomo de vraag: ”Wat wilt ge dat Ik u geef?” Salomo wil in het begin van zijn regering helemaal aan God toebehoren en vraagt dat hij “een gehoorzaam hart” zou krijgen (Hebreeuws: lev sjomea), nl. een hart dat luistert naar Gods geboden. En dit is God zeer welgevallig omdat Salomo geen materiële rijkdom vraagt of de vernietiging van zijn vijanden of een immens rijk.

Daarna moet hij een oordeel vellen voor een erg pijnlijke ruzie, waaruit de grote wijsheid van Salomo zal blijken (1 Koningen 3, 16-27). Twee vrouwen hebben grote onenigheid over een boreling. Ze betrekken beide hetzelfde huis en brengen rond dezelfde tijd een kind ter wereld. Voor de koning vertellen beide vrouwen identiek hetzelfde verhaal: mijn kind leeft en het hare is gestorven omdat ze op het kind is gaan liggen. Hoe kan de koning nu toch uitmaken wie waarheid spreekt en wie liegt? Zijn geniale reactie is: geef me een zwaard en ik zal het kind verdelen, voor elk de helft. Een van de vrouwen is akkoord: “Krijg ik het niet dan jij evenmin; hak het door”. Het gaat dus voor haar helemaal niet om het kind. 

Hieruit blijkt dat deze vrouw gewoon wil hebben wat de andere heeft. Zij is het voorbeeld van “nabootsend verlangen” en een slechte imitatie of navolging. De andere vrouw protesteert heftig: “…geef het levende kindje maar aan haar en maak het niet dood”. Salomon besluit dat deze andere vrouw de moeder is. Heel haar inzet was er op gericht om met haar kind naar huis te kunnen gaan en nu geeft ze dit alles op en doet er publiek afstand van. Ze geeft haar leven voor het leven van haar kind.

Ziedaar weer de twee verschillende werelden die we ook in de  geschiedenis van Jozef konden ontdekken. En wat het oordeel van Salomo betreft, volgens Jérôme Lejeune (+ 1994), de grote verdediger van de ongeboren en gehandicapte kinderen, wordt een dergelijk oordeel slechts om de drieduizend jaar uitgesproken. Hij zelf getuigde op het geruchtmakende proces te Maryville (VS) in 1989. Een gescheiden echtpaar had onenigheid over hun ingevroren embryo’s. De man wilde dat ze vernietigd werden,  de vrouw wilde ze bewaren en kreeg van de rechter gelijk (LEJEUNE J.,  L’Enceinte concentrationnaire d’après les minutes du procès de Maryville, Le Sarment Fayard, 1990).

In het verlangen is in feite alles vals, theatraal en kunstmatig, behalve de  immense honger naar het heilige”  schrijft R. Girard in zijn hoger genoemd boek (blz. 97). Hoe meer we ons verwijderen van onze diepste hunker naar God, hoe meer we verdwalen in eindeloze  bedrieglijke verlangens. Reeds in de jaren ’70 van vorige eeuw zagen we een voortdurende toename van “existentiële frustratie”, nl. een geestelijke leegte, een grote menigte van mensen die geen zin meer ziet in hun leven met als bijkomende verschijnselen depressie, agressie en allerlei vormen van verslaving. Nu beleven we hiervan een dieptepunt met de ongeremde aanbidding van het gouden kalf van individuele goesting, grillen en genot. Welnu, de inzichten van Girard kunnen  ons helpen om deze wereld van  schijn, bedrog en leugen te ontmaskeren en over te gaan naar een geestelijk leven, waarbij we onze innerlijkheid, onze ziel koesteren om daarin het zachte suizen van Gods Geest te herkennen en ons diepste zelf te ontdekken.    

P. Daniel

Nvdr: Onderstaande video hebben we vandaag pas per toeval ontdekt. Hij dateert van 2016 en heeft nog niets van zijn actualiteit verloren. We denken daarbij aan de westerse sancties die de Syrische bevolking hard treffen, we denken aan de olie door de rijke VSA gestolen wordt, we denken aan de graanoogsten die over de grens verdwijnen…

Nvdr: winter in en rond Damascus

Flitsen

Vorige zaterdag leek het hier wel een bijenkorf. Er werd overal tegelijk gewerkt. De kerkbanken, die we ruim tien jaar geleden van de Zusters Franciskanessen Missionarissen van Maria uit Gooreind hadden meegekregen, waren dringend aan herstel toe en dienden opnieuw geverfd te worden. De boog van de kapel van het St. Jozefsklooster wordt verder met witte zandsteen afgewerkt. En er moesten stenen aangevoerd worden voor de afwerking van het dak. In de grote ruimte van de nieuwbouw, de opslagplaats voor hulpgoederen, moest orde gebracht  worden en ruimte vrij gemaakt voor nieuwe hulpgoederen. De wildgroei rond en aan alle olijvenbomen moet verwijderd worden en dat is een groot werk. Tenslotte moeten de laatste vissen uit de vijver gehaald worden. We kregen ook degelijke hulp: dertien jongens en meisjes van S.O.S. Chrétiens d’Orient zullen drie dagen bij ons verblijven en alvast vandaag flink meehelpen. Zondag is dan vooral bedoeld om samen te zijn, een uitstap in de woestijn te organiseren, samen te vieren en te bidden en ’s avonds geestelijk te delen rond het thema van deze zondag (volgens de byzantijnse liturgie, de zondag van de verloren zoon,  Lukas 15). Dit was een bijzonder stemmige samenkomst in een van de grotten onder de refter en met kaarslicht.

Nvdr: De jongeren van Chrétiens d’Orient zijn onvermoeibaar:

Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen

Het “konvooi voor vrijheid”, dat begon met truckers die op 29 januari 2022 uit heel Canada optrokken naar de hoofdstad Ottawa als protest tegen verplichte vaccinatie, wordt in westerse landen met steeds meer belangstelling gevolgd en zelfs nagevolgd, al doen onze media er alles aan om dit in de doofpot te houden. De eerste minister Justin Trudeau wil beroep doen op de Emergencies Act, een soort staat van  beleg, die nooit eerder werd ingeroepen, maar waardoor  politie en leger nagenoeg  onbeperkte macht zouden krijgen. Dit is echter nog niet door het parlement en verschillende organisaties merken al op dat hiervoor onvoldoende verantwoording voorhanden is. Het is duidelijk dat ook het Canadese regime  zoals zovele andere westerse regimes, niet meer in staat is een vrije,  open, eerlijke dialoog te voeren met zijn  bevolking op zoek naar de waarheid, het kan enkel dictatoriaal en militair reageren. Ook op het terrein zelf  schijnt het de politie niet te lukken de manifestanten helemaal te verdrijven, omdat zij  ruim en creatief gesteund worden door het volk. Tenslotte hebben Québec, Ontario, Alberta en  Saskachewan bevestigd dat ze van plan zijn het vaccinatie-paspoort in te trekken.

Dit protest gaat niet slechts uit van één volk tegen één persoon en één onaanvaardbare verplichting. Het is een veel ruimere bewustwording van de westerse bevolking die  inziet dat het recht om te leven als vrije mensen wordt aangetast. De vrije beslissing over de eigen lichamelijke integriteit werd voorheen steeds gerespecteerd. Daarom werd ook nooit vaccinatie voor een seizoensgriep als verplichting aan hele bevolkingen opgelegd tot en met  kinderen, en zeker niet aan heel de wereldbevolking. Onafhankelijke wetenschappers leren ons dat je een vaccin neemt voor jezelf, als je je bijzonder bedreigd voelt. En dan nog met behoud van de keuze om de gevreesde ziekte te ondergaan en te laten voorbijgaan of er een vaccin voor te nemen. Bovendien zijn de covid 19 vaccins in feite gevaarlijke medische experimenten. De zopas overleden dr. Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar geneeskunde en topwetenschapper op dit gebied heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de levensbedreigende covid 19 vaccins, maar zijn stem werd in onze media huichelachtig gesmoord of weggehoond. Jonge mensen, volledig gevaccineerd, worden plots ernstig ziek en sterven, maar de vraag of dit het gevolg van het vaccin is mag niet eens gesteld worden.

Een westerse bevolking strijdt tegen een grotendeels onzichtbare elite van super miljardairs die nog meer rijkdom en vooral macht over anderen wil en die vooral meent dat er te veel mensen op aarde rondlopen. Zij zijn allen “eugentici”, die een drastische beperking van de wereldbevolking promoten. Justin Trudeau is een van de zogenaamde “Young Global Leaders”, gevormd door het Wereld Economisch Forum van Klaus Schwab om de nieuwe wereldorde van deze elite, tegen de wil en de vrijheid van hun volk door te voeren. Tot deze groep behoren eveneens Alexander De Croo, Marc Rutte, Boris Johnson, E. Macron en vele anderen. Zij zijn vertegenwoordigers van  de club van Klaus Schwab. Het is duidelijk dat de wereldelite alles zal doen om J. Trudeau overeind te houden en het “konvooi van de vrijheid” uit te schakelen. De inzet is zeer groot. Wanneer het volksprotest stand houdt en verder in  heel het westen tot een massabeweging uitgroeit is het mogelijk dat niet alleen J. Trudeau maar ook vele anderen vallen en er waarlijk een dialoog over de onaantastbaarheid van de menselijke vrijheid op gang komt.  (https://www.mondialisation.ca/les-jeunes-leaders-mondiaux-du-forum-economique-mondial-sont-devoiles/5665155https://www.rt.com/news/549498-freedom-convoy-regime-change/)

Varia

  • Ons vorig bericht meesterlijk geïllustreerd met drie video’s over René Girard, die zijn gedachtegoed en  de actualiteit ervan  erg verduidelijken,  uitleg over de parabel over de farizeeër en de tollenaar, het verhelderend interview met prof M Desmet en twee video’s over het “konvooi van de vrijheid” in Canada: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-248/
  • Zou Rusland nu toch stilaan genoeg hebben van de terroristische activiteiten van Israël en de VS in Syrië? https://www.golfbrekers.be/ew-electronic-warfare/
  • Zes minuten prachtige muziek van Willem Vermandere met een sterke boodschap: alles gaat voorbij en toch blijft het, alles sterft en komt opnieuw tot leven, ontroerend mooi! https://drive.google.com/file/d/1Sz5kSu0huSTLVB2nLF6WwRMQTHqzWZGg/view
  • Nieuwsbrief Tegenstroom – 14 februari 2022: rijke informatie
  • Op 24 januari 2022 nodigde de Amerikaanse senator Ron Johnson (Wisconsin) een groep wereldberoemde artsen en medische deskundigen uit in de Amerikaanse Senaat om een andere kijk te geven op de zogenaamde pandemie, de vroegtijdige en ziekenhuisbehandeling, de vaccins…Deze 38 minuten durende video belicht de 5 uur durende discussie, die ongeveer het tegendeel geeft van wat regeringen en media ons voorhouden: