Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het gaat nog altijd slecht in Libanon, maar er is hoop. De westerse mogendheden (vooral VS-Israël-Saoedi-Arabië, steeds gesteund door  EU) proberen Libanon op een andere manier te ontwrichten dan ze met Syrië deden. Naar Syrië stuurden ze vooral terreurgroepen om het land uit te moorden en de infrastructuur te verwoesten. Dat is flink gelukt, maar het uiteindelijk doel werd niet bereikt: Syrië hield eensgezind stand.

In Libanon trachten ze op verschillende manieren chaos te zaaien en nog meer armoede te brengen. De banken zijn geblokkeerd. De mensen mogen wekelijks maar een klein bedrag afhalen. De 7 à 8 miljoen Libanezen in het buitenland, die hun familie tot heden ondersteunden kunnen dit op deze manier niet meer doen. En de boycot van de banken door VS-Israël heeft ook gevolgen voor ons. Hier gaan plots de prijzen ook de hoogte in. De Libanese Lire is met 40% gezakt tegenover de dollar. De bedoeling is uiteraard om vooral Hezbollah te treffen en dat lijkt juist niet te lukken.  De Hezbollah slaagt er in zijn volk gewoon verder uit te betalen. Een andere manier om het land te destabiliseren ligt in poging om christenen onderling en moslims onderling tegen elkaar op te zetten. Onze bisschop kwam deze week even langs en hij was net in Libanon geweest. Ook hij was bezorgd over het feit dat men probeert de mensen onderling tegen elkaar op te zetten.

Verder is er echt armoede.  De pro-Amerika partijen hebben nog steeds de voornaamste straten afgezet. Het leger laat begaan, ook wanneer er baldadigheden gepleegd worden.

Technocracy now: The US is working to turn Lebanon’s anti-corruption protests against Hezbollah

Dit is het ideale scenario om Hezbollah uit te dagen, maar zij  trappen er niet in. Hezbollah soldaten hebben opdracht gekregen iedere strijd te vermijden en de mensen eerder te overtuigen om met blokkades en wanorde op te houden.

https://uk.reuters.com/article/uk-lebanon-protests-hezbollah-idUKKBN1YH25W?fbclid=IwAR1hrJx7fAchToMaow0lmdiYbxTrslhG5z0liz1gcDN19gPolpBNYyT6nIc

Er zijn geen straatgevechten, ook al zijn er mensen die bv. hun noodzakelijke medicamenten niet krijgen. Hezbollah en de geallieerde christenen genieten een ruime steun bij de bevolking, die lijdt en protesteert tegen het corrupte politieke systeem. Een regering zonder Hezbollah is gewoon niet mogelijk. En Libanon hoeft niet afhankelijk te blijven van de Amerikaanse hegemonie. “Hoe meer Washington de Libanese regering en zijn burgers tracht te doen buigen, des te meer sluiten  dezen zich aan bij Rusland en China…Eens te meer hebben de zaaiers van chaos gefaald en de “As van de weerstand” heeft in Libanon de overhand genomen” (Elijah  J. Magnier, https://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-et-les-manifestants-au-liban-ont-ils-reussi-a-nuire-a-liran-et-ses-allies/5639615)

Na berichten over de Kerstvoorbereiding geef ik een verantwoording waarom ik me wil inzetten om het katholiek geloof en de Kerk te bevorderen. Daarna volgen enkele merkwaardigheden en weer een hele reeks video’s en info over de huidige toestand hier en in de wereld.

P. Daniel

Afbeeldingsresultaat voor julia boutros

Nvdr: De Kerstboodschap in gedachten, koos onze redactie dit lied van Julia Boutros, Libanese christene (video 1). Zij begon te zingen op haar 12de; de meeste van haar liedjes worden gecomponeerd door haar broer Ziad. Julia geldt als één der meest geliefde zangeressen in de Arabische wereld.

Julia werd geboren op 1 april 1968 in Beiroet in een christelijke maronitische familie met een vader uit Tyrus en een Palestijns Armeense moeder.

Op 11 oktober 2006 kondigde Julia een nieuwe single aan genaamd “Ahibaii” (Mijn geliefden). (video 2) De tekst is gebaseerd op een brief die tijdens de oorlog tussen Hezbollah en Israël door Hezbollah-secretaris-generaal Hassan Nasrallah aan de strijders in Zuid-Libanon gestuurd werd. De winst uit de verkoop van het lied ging naar de families van Hezbollah-strijders en alle Libanezen die tijdens het conflict omkwamen.[1] Behalve steun voor Hezbollah heeft ze ook haar steun uit gesproken voor verzetsgroepen in Gaza.[2] (Wikipedia)

En deze oproep van de Chrétiens d’Orient mag ook niet ontbreken:

Vrijdag 13 december 2019

Voorbereidingen op Kerstmis

De grote figuren van de Adventstijd zijn vooreerst de profeet Jesaja uit de 2e helft van de 8e eeuw vóór Christus, wiens profetieën oproepen tot rustig afwachten en vertrouwen op de Heer. Hij kondigt  in Jesaja 7, 14 duidelijk de geboorte aan van de Verlosser.

Dit vers kunnen we beschouwen als de sleutel van alle profetieën omdat het verwijst naar een God die tevens Mens is  en geboren zal worden uit een Moeder die tevens Maagd is: “Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuel geven”. De tweede figuur is Johannes de Doper of de onmiddellijke Voorloper die Jezus niet aankondigde van verre maar Hem direct aanwees: “Zie het Lam Gods”. Hij leefde zeer ascetisch en riep op tot radicale bekering. De grootste figuur blijft Maria, de Moedermaagd die Jezus zelf in haar schoot gedragen heeft. December is ook de Mariamaand bij uitstek, meer dan welke andere tijd van het jaar. Op 9 december vierden we de feestdag van  de ontvangenis van Maria in de schoot van Anna, wat in de Latijnse liturgie gevierd wordt als de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (normaal op 8 december). Vanaf het begin leefde bij de gelovigen en de kerkvaders de  sterke overtuiging, gegrond op de heilige Schriften, dat God zelf in Maria een uitzonderlijke “heilige der heiligen” heeft voorbereid. Het feest ontstond in de 8e eeuw in het oosten en verspreidde zich over heel de Kerk. Paus Pius IX kondigde tenslotte in 1854 het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria af, nl., dat zij geheel zonder zonde is ontvangen, geboren en geleefd heeft. Enkele jaren later, in 1858, werd dit oeroude geloofsgegeven op merkwaardige wijze bevestigd door de verschijningen van Maria aan Bernadette te Lourdes.

We trachten in gebed en werk het Kerstfeest voor te bereiden. Traditioneel horen hier  kerststallen bij. En in de kerststal het Kind Jezus tussen Maria en Jozef, de herders, de koningen, schapen, os en ezel. Het Kind, als centrum van heel de viering, wordt pas met Kerstmis in de kribbe gelegd. Zonder het Kind is kerst mis.

Nvdr: Deze video is inmiddels 8 jaar oud. Zo heeft u toch een idee hoe Kerstmis in Mar Yakub gevierd wordt:

Ondertussen krijgen we voortdurend lange stroom- (en internet)onderbrekingen (4 à 5 uur en daarna 2 uur elektriciteit). Het is niet gemakkelijk want zonder elektriciteit hebben we ook geen elektrische vuurtjes die enige warmte geven (we hebben nog wel een houtkacheltje) maar er zijn mensen die er veel erger onder lijden en daar willen we ook voor blijven zorgen.

“Ik ga nooit meer naar de kerk”!

Als kleine jongen mocht hij misdienaar zijn, wat hij graag wilde. Toen de grote misdienaars in de sacristie voor wierook zorgden, was dat voor hem een spel. Achter de rug van de wierook maker was hij mee aan het blazen en grimassen aan het maken. Juist op dat ogenblik kwam de pastoor de sacristie binnen. De oude man leed aan jicht en was ontstemd over het spel van deze kleine misdienaar. In een kwade bui zei hij: “buiten gij”. Wenend liep het misdienaartje naar huis en riep tegen zijn moeder: “Ik ga nooit meer naar de kerk”! De volgende zondag namen zijn ouders hem tussen hen in, mee naar de zondagsmis,  op veilige afstand van de boze pastoor. Na een tijdje was alles vergeten en mocht hij weer misdienaar zijn. Hij is later ingetreden in dezelfde  abdijgemeenschap, waar ook de pastoor lid van was en daar is hij norbertijn geworden.

Ziedaar een van de  gebeurtenissen uit mijn prille kinderjaren, die ik me nog goed herinner. Ik wilde nooit nog naar de kerk gaan. Ondertussen wil ik er alles aan doen om  het geloof in Jezus Christus te bevorderen, het Woord Gods te verkondigen  en zijn Kerk te steunen. Hoewel ik vrij regelmatig een flinke aanmoediging  krijg van lezers om hetgeen ik schrijf,  begrijp ik goed dat niet iedereen hierover enthousiast is. Af en toe laat iemand dat ook beleefd weten. Aan hen wil ik nu enige verantwoording geven.

Het christelijk geloof en de Kerk krijgen in het openbare leven veel tegenwind, vooral op wereldvlak. Christenen zijn wereldwijd ook  de meest vervolgde groep. Zij die dagelijks in mindere of meerder mate onder vervolging te lijden  hebben, worden geschat op 200 miljoen vooral in Azië, Noord Afrika en het Midden-Oosten: de Kopten in Egypte, christenen in  moslimlanden. Moslims die zich tot het christendom bekeren, worden in verschillende landen met de dood bedreigd. In Frankrijk gaat geen week voorbij of een kerk wordt aangevallen, beschadigd, in brand gestoken. in Afrika werden in 2019 al vijftien priesters vermoord (https://www.lesalonbeige.fr/aujourdhui-pratiquer-la-religion-chretienne-en-asie-ou-au-moyen-orient-peut-vous-mettre-en-danger-de-mort/).

In vele westerse/Europese landen is de vervolging eerder van binnen  uit. Iets goeds zeggen over het christelijk geloof en over de Kerk wordt niet verdragen, ook niet door vele christenen zelf. Er is overigens een grote groep die we “katholieke heidenen” kunnen  noemen. Ze kennen het katholieke geloof en ze leven er uiterlijk ongeveer naar, maar de rijkdom ervan hebben ze nooit ontdekt. Ze gaan naar de kerk als naar een concert en beoordelen de Eucharistie ook als zodanig. Het hoort ook bij hen tot de goede toon al wat negatief is voor geloof en kerk  breed uit te smeren. Ik vraag me  af of dit af en toe toch niet te zeer uitvergroot wordt. Bovendien, worden mensen die diep gekwetst werden door kerkelijke bedienaars geholpen door hun verhaal in de openbaarheid te gooien? Is iemand die oprecht en eenvoudig naar hen luistert en meeleeft niet veel waardevoller? Er zijn verder minder gelukkige acties uit de geschiedenis van de Kerk.  Maar ook hier wordt in de openbaarheid graag fel overdreven. Er bestaan succesromans die met passie misdaden van de Kerk  in de openbare opinie al  lang tot gemeengoed maakten, voordat ernstige wetenschappelijke studies de ware feiten onthulden, die dikwijls een geheel ander verhaal tonen. We  hebben vroeger al herhaaldelijk gewezen op degelijke studies i.v.m. de kruistochten, de inquisitie, houding tegenover de ketters, tegenover de vrouw,  tegenover  wetenschap en vooruitgang, tegenover antisemitisme… Er is onmiskenbaar in het westen een sterke drang om de historische wortels te ontkennen en daarbij de ware grootheid van het christelijk geloof en de katholieke Kerk te  bekladden of te negeren. Het is nu genoeg. Mede dank zij dergelijke geschiedenisvervalsingen leven we nu in een zogenaamde van geloof en Kerk bevrijde  samenleving. Is het resultaat zo fameus? Steeds meer kinderen en jongeren zijn ongelukkig en depressief, terwijl 60 à 70 % van de  bejaarden slaappillen of antidepressiva nodig heeft en in België  dagelijks 28 zelfmoordpogingen plaats vinden waarvan er 3 ook lukken.

Nvdr: Ook deze zangeres, Carla Chamoun, is Libanese. Haar ouders waren vluchtelingen uit Irak en Syrië. Zij is tevens een overtuigde christene, zonder enig voorbehoud.

Laten we duidelijk zijn. Er kan onmogelijk enig kwaad gezegd worden over het christelijk geloof, Jezus Christus en Zijn Kerk, tenzij, – om het met Chesterton te zeggen, – dat we er nog niet echt aan begonnen  zijn. De kerk als menselijke, aardse instelling kent de onvolmaaktheden van iedere menselijke instelling. Zij sterft samen de cultuur waarin ze geleefd heeft. De Kerk als draagster van de kiem van Gods Rijk op aarde, zal telkens opnieuw herrijzen en blijven bestaan tot het einde der tijden. Deze Kerk heeft alle Europese landen en instellingen zien geboren worden en zal ze ook zien sterven. Om een beeld te gebruiken van de Zwitserse kardinaal Charles Journet (+ 1975): de Kerk heeft haar wortels in de hemel, terwijl haar bladeren op aarde door de wind en de storm af en  toe worden weggeblazen. Het was de Kerk die vanuit het katholieke geloof zorgde voor armen, wezen, weduwen, zieken, gehandicapten, jongeren, moeders en gezinnen  in nood en noem maar op. Het was de Kerk die zorgde voor wetenschap, vooruitgang, landbouw, kunst en cultuur, liefdadigheid.  De “verlichte waarden” hebben Kerk en geloof deskundig vervangen door een hoog technisch ontwikkelde doodscultuur over heel de lijn. Altaar en troon werden omvergeworpen en vervangen door de pseudo religie van de moderne, vrije  geluk maatschappij, die driftig ter aanbidding wordt aangeboden.

Graag sluit ik me aan bij de groeiende groep van hen die overtuigd is dat we terug moeten keren naar onze authentieke wortels en deze op hernieuwde en aan onze tijd aangepaste wijze tot leven wekken. Hier ligt de toekomst van Europa. De afbraak van gans het historisch erfgoed van de Europese beschaving heeft geen zegen gebracht maar zelfvernietiging, zoals we dagelijks kunnen vaststellen. Wanneer de wortels van een boom worden door gekapt, sterft hij af. Een fontein die afgesloten wordt van haar bron droogt uit. Zonder katholiek geloof en Kerk is onze  westerse beschaving ten dode gedoemd. Zoals mijn ouders, na mijn negatieve ervaring met de pastoor, mij wijselijk terug naar de kerk brachten, zo moet onze Europese beschaving terug gebracht worden naar haar diepste wortels: het christelijk geloof en de Kerk.

Merkwaardigheden

  • De rechtse partij van “recht en  gerechtigheid” behaalde op 13 oktober de meerderheid in het Poolse parlement. Hierop organiseerde  de vereniging “voor het recht op leven” een actie tegen programma’s van pedofilie en homoseksualiteit in het openbare leven en tegen projecten die aan  jongeren in de scholen dergelijk moreel onaanvaardbaar gedrag overbrengen. De actie kreeg meer dan 265.000 handtekeningen, ruimschoots meer dan de  vereiste 100.000. Op 17 oktober werd in het parlement hierover een wetsvoorstel aangenomen. Wie op deze wijze meewerkt aan de morele corruptie van de jeugd zal, indien deze wet gestemd wordt, gestraft worden met drie jaar gevangenis. Het Europees Parlement  reageerde furieus en stemde op 14 november een resolutie (471 tegen 128 en 57 onthoudingen) die het Poolse parlement veroordeelt en eist dat dit wetsvoorstel wordt  ingetrokken. Het heeft er alle schijn van dat de Poolse wetsvoorstel zal gestemd worden. Het Poolse volk schijnt die eigenschap te hebben dat het erg gehecht is aan Europa én aan zijn historische wortels. Hierdoor kan het een voortrekkersrol spelen. Wij hopen van ganser harte dat niet alleen Polen maar ook de andere Europese landen de gedwongen morele corruptie, door het Europees parlement (illegaal en immoreel) opgelegd, krachtig zullen afwijzen. Wij duimen voor Warschau-Straatsburg: 5-0!
  • Fr. Dwight Longenecker, een voormalige Anglicaanse priester, die midden de jaren 90 katholiek priester werd, beschrijft hoe hij denkt dat er na de Amazonesynode zich een soort “mondiaal neopaganisme”  zal ontwikkelen als een wereldwijde, doelgericht georganiseerde beweging, praktisch en pastoraal, waardenvrij als een universele spiritualiteit, verdraagzaam en relativistisch, een samensmelting  van katholicisme, milieubeweging en wereldreligies, met relaxte New Age praktijken, een feministische vrouwelijke clerus, aantrekkelijke filmsterren en babbelshows rond kristallen en regenbogen. De grote christelijke geloofswaarheden zullen niet radicaal ontkend worden maar geheel genegeerd: Jezus’ kruisdood en verrijzenis, de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, Maagd en Moeder. En de persoonlijke zonde wordt vervangen door de schuld van de structuren en maatschappelijke instellingen. In ieder geval wil men er voor zorgen dat altijd “de anderen”  schuldig zijn (Originele Engelse tekst: https://dwightlongenecker.com/introducing-the-new-threat-global-neopaganism/)

Ter kennismaking:

  • Graag geef ik het inzicht door van Janneke Monshouwer  (www.andernieuws.eu),  voormalige topmedewerkster van de Nederlandse NOS omroep, over de gewone  media en “het nieuws”:

“Het is heel duidelijk dat we een grote verandering in de wereld meemaken.  Het gaat om een enorme omwenteling, een groei van ons bewustzijn, een besef van Licht en Duister. Wat is waar en wat niet?  Ik ben een waarschuwend journalist. Het gaat om de boodschap die ik te brengen heb. Arnold Karskens noemt zichzelf ook een waarschuwend journalist. Hij was bij de lancering van mijn boek “Ander Nieuws” en is nu bezig met het starten van de nieuwe publieke omroep ‘Ongehoord Nederland’, waar ik heel blij mee ben, zie: https://www.ongehoordnederland.nl/. Naar mijn idee spant het er nu om, waar kiezen we voor: voor de moedige Trump, die op alle mogelijke manieren wordt ‘weggewerkt’ vanwege zijn onafhankelijkheid, goodwill en goede intenties en zijn familie die hem steunt, die in vrede wil samenwerken met Poetin en Xi Yinping of kiezen we voor een terugval naar de valse, lafhartige, satanische ‘Deep State’ met hun seksueel misbruik, vaccinaties, slecht onderwijs en oorlogspolitiek waar ik al mijn hele leven last van heb, en waar ik mijn onderzoek naar doe. Ik denk nu ook aan Bolivia waar de menselijke president Morales is weggewerkt, en ik denk aan Hongkong, wat eigenlijk meer op een herhaling van Oekraïne gaat lijken, een Westerse coup. Waar zijn/worden wij op het verkeerde been gezet, en wat zijn de werkelijke feiten, ook met China en Rusland? Laten we er niet ‘instinken’, in valse verhalen die alle ruimte krijgen in de reguliere media: anti-Trump, anti-Poetin en anti-Xi Jinping.”

  • De OPCW is de officiële organisatie voor het verbod op chemische wapens, een autonome, internationale, multilaterale organisatie, zetelend in Den Haag, die werkt voor de VN. Ze beschikt over alle nodige technische en wetenschappelijke eigenschappen. Ze  werd in 1997 opgericht en kreeg de prestigieuze Nobelprijs voor de vrede in 2013, in het begin van de oorlog tegen Syrië. Het is dus het hoogste gezagsorgaan op dit gebied, dat al onze eer en geloofwaardigheid verdient. Helaas, juist deze OPCW gebruikt haar deskundigheid en gezag om een vals rapport te maken  en Syrië aan te klagen voor een niet gebeurde gifgasaanval in april 2018 om aan de VS, het VK en Frankrijk een week later het voorwendsel te geven om Syrië te bombarderen. Het is zoals een zieke die in zijn nood beroep doet op een deskundige chirurg en deze laat zich door een vriend  ompraten om de zieke zo te behandelen dat hij voor heel zijn leven gehandicapt is, wat de chirurg dan met stralend gezicht doet! In die criminele wereld leven wij. Ziehier het verhaal. https://www.golfbrekers.be/al-moeten-we-het-van-de-daken-schreeuwen/
  • Een groep van 127 joodse intellectuelen verzet zich fel tegen de inmiddels gestemde wet door het Franse parlement (154-72, 4 december 2019) die antizionisme gelijk stelt met antisemitisme. Voor hen is antizionisme een aanvaardbare lange traditie in de joodse geschiedenis en ook in Israël zelf. Vele joden zijn tegen de  staat Israël. Vele slachtoffers van de holocaust zijn antizionist. Deze wet is een belediging voor hen. Opkomen voor een 2 staten oplossing zou nu al strafbaar kunnen zijn. Het aanklagen van het geïnstitutionaliseerde racisme in Israël wordt uiteraard hiermee evenmin mogelijk. Deze wet bevordert een onaanvaardbare dubbele standaard: voor Israël en tegen de Palestijnen. Hierdoor worden goed en kwaad met elkaar verwisseld. Tevens toont deze wet dat Frankrijk steeds dieper wegzakt in een staatsdictatuur. (https://mronline.org/2019/12/06/french-parliament-decides-anti-zionism-is-antisemitism/).

En dit nog