De straat aan de macht

Lovenaar verwees in een reactie op Uit het archief (30.11.2014) naar onderstaand artikel dd. 19.11.2014 van Mark Grammens in ‘t Pallieterke.  Wes Hardin zorgde voor de omzetting naar onze publicatiemogelijkheden, waarvoor dank.

“De straat aan de macht.

Yvan Mayeur is een atypische burgemeester van Brussel. Hij werd door de PS in deze functie gedropt omdat hij een efficiënt partijsoldaat was geweest en verwacht werd dat hij dit zou blijven. En haast zeker ook omdat hij, naast het vertrouwen van de socialisten DiRupo en Onkelinx (die het in Brussel voor het zeggen hebben), ook het vertrouwen geniet van de combattief anti-Vlaamse strekking binnen zijn partij.

Brussel heeft altijd burgemeesters voortgebracht die zich wisten te gedragen als volksmensen. Dat was zelf s het geval tijdens de oorlog, toen Brussel voor de tweede keer sinds het ontstaan van België een Vlaamsgezinde burgemeester kreeg in de persoon van Jan Grauls (de eerste was Karel Buis, einde negentiende eeuw). Grauls schepte er plezier in om met Ernest Claes of andere vrienden de brasseries van de Grote Markt en omgeving aan te doen, precies zoals zijn Franstalige voorgangers en zoals allen die na hem kwamen. Alleen de liberaal De Donnea viel een beetje uit de toon, maar daar staat tegenover dat hij zeer goed Nederlands sprak, De voorganger van Mayeur was Freddy Thielemans, een populaire rondbuikige Brusselaar, die na de jongste gemeenteraadsverkiezingen door de PS werd opzij geduwd om plaats te maken voor de kille, zeker niet populaire, ambitieuze en arrogante Mayeur, die tot taak gekregen had om Brussel te onderwerpen aan de partij.

Incidenten welkom
Men heeft tijdens de betoging van 6 november gezien wat dit heeft opgeleverd: een ondeskundig omgaan met het politiecorps, waarvan de chef, Van Wymersch, gedrongen tussen zijn manschappen en de PS-burgemeester, uiteindelijk voor deze laatste koos, in ruil voor god-weet-welke carriëresprong. Ik wil niet beweren dat Mayeur de incidenten aan het slot van de betoging heeft uitgelokt, maar ze waren hem en zijn partij aanvankelijk niet onwelgevallig.

In ieder geval zorgden een bevel aan de politie om zich “terughoudend” op te stellen, gevolgd door een bevel om zich terug te trekken, voor de chaos, de honderd gekwetste agenten, en voor het feit dat twee agenten de nefaste bevelen van hun oversten bijna met hun leven bekochten. Men heeft dit “schuldig verzuim” genoemd. Het was erger dan dat.

De herinnering aan de omstandigheid dat sinds de oorlog de PS reeds tweemaal een lange oppositiekuur heeft weten te beëindigen door op straat te komen en rellen uit te lokken, zit diep geankerd in het geheugen van de Waalse socialisten.

Vooral de herinnering aan de strijd tegen het herstelprogramma van de regering van premier Gaston Eyskens in 1960-1961 (“eenheidswet“), is nog zeer levendig. Men organiseerde toen een algemene staking, en bij rellen kwamen twee mensen om het leven, maar Eyskens gaf geen krimp. Dat deden wel zijn Vlaamse partijgenoten in de toen nog grotendeels unitaire partij. Partijvoorzitter Theo Lefevre ging naar Fontainebleau bij Parijs waar hij met Paul-Henri Spaak overeenkwam om zo gauw mogelijk de traditionele Belgische pacificatie-coalitie van CVP en BSP, zoals de partijen toen heetten, te herstellen.
Dat werd enkele maanden later de rege­ring Lefevre-Spaak. Begrijpt u waarom dit oude verhaal tot de zeer actuele geschiedenis van het Waalse socialisme behoort? Rellen uitlokken, dan een paar doden, en vervolgens gaan de Vlaamse christendemocraten aan het beven en het trillen van angst, met als slot een nieuwe regering van christendemocraten en overwegend Franstalige socialisten.

Action Commune: de leden
Het verzet tegen de huidige coalitie wordt gevoerd vanuit de socialistische “Gemeenschappelijke Actie” (Action Commune), bestaande uit de socialistische partijen, de vakbond (ABVV) en de socialistische mutualiteiten, soms versterkt door groeperingen die zich hierbij aansluiten. Deze “Gemeenschappelijke Actie” staat in voor strategie en tactiek van politieke stakingen, betogingen, enz. De socialistische Gemeenschappelijke Actie is een unitaire instelling met de ietwat geheimzinnige structuur van de comités die ooit Lenin in Rusland aan de macht brachten en sedertdien model staan voor vrijwel alle revolutionaire en bevrijdingsbewegingen in de wereld (behalve voor de Vlaams nationalisten). De samenstelling van het bestuur is variabel, en de bijeenkomsten zijn onregelmatig. Volgens Le Soir (7 oktober) namen aan de bijeenkomst die op 29 september de plannen goedkeurde voor het najaar (waarvan de betoging van 6 november het eerste actiepunt vormde), twaalf personen deel. Dat waren 10 Franstaligen en 2 Vlamingen, namelijk Bruno Tobback (SP.a) en Rudy De Leeuw (ABVV).

Een derde Vlaming, dokter Paul Callewaert van het socialistische ziekenfonds was “verontschuldigd”, misschien om niet met dertien aan tafel te zitten. De tien Walen waren Elio di Rupo, Jean-Pascal Labille (mutualiteiten), Laurette Onkelinx (als frac-tieleidster van de PS in de Kamer), Herve Parmentier (hoofd Vandervelde-instituut, dat is de studiedienst van de partij), Lau­rence Bovy (leidster van de groep socialis­tische kabinetschefs uit de vorige regering), Anne Demelenne (vakbond). Marc Goblet (opvolger van Demelenne), Estelle Ceule-mans (studiedienst vakbond), en Michel Jadot (voorzitter socialistische mutualitei­ten).

Daarmee weet u hoe het actiecomité dat het dichtste de revolutionaire initiatieven van weleer benadert, er tegenwoordig in België uitziet: tien Walen en 2 Vlamingen. Het is de grootste zwakte van de linkerzijde in dit land: ze is een louter Waalse tendens geworden, met wat Vlaamse aanhang. De havenarbeiders van Antwerpen die in hun eerlijke naïviteit onder deze vlag opmarcheren, beseffen helaas niet door wie en voor welke belangen ze zich laten misbruiken. Dat weten vermoedelijk wel de Vlaamse media, die de doelstellingen en de agenda van de Gemeenschappelijke Actie ondersteunen, en de professoren Huyse en Devos, die in De Standaard respectievelijk De Morgen de mensen wijsmaken dat de straat een democratische uiting van politieke meerderheidsrechten vormt dan ocharmen wat verkiezingen. Het comité van Di Rupo en consorten is volgens hen legitiemer dan een uit verkiezingen voortgekomen regering. Dat zegden de bolsjewisten ook, en na hen de fascisten in Italië en de nationaalsocialisten in Duitsland.
De regering omverwerpen is het doel, provocaties zijn het middel. Daartoe behoren grote initiatieven zoals de betoging van 6 november, zowel als kleinere speldenprikken zoals de weigering van de burgemeester van Charleroi, Paul Magnette (PS), om minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in zijn stad te ontvangen. Hierover zei premier Charles Michel (in De Morgen, 15 november) verontwaardigd: “Wat denk je dat de reacties zouden geweest zijn, als een N-VA burgemeester had geweigerd om een PS-minister te ontmoeten? Het land was te klein geweest”.

Aboe Jahjah aan de macht
Toen ik destijds als politiek redacteur kennis maakte met de Gemeenschappelijke Actie waren de politieke redacteuren van Volksgazet, Le Peuple en La Wallonie daar lid van. In het bestuur zitten vandaag geen journalisten meer. Ik weet niet of dat zoveel eerlijker en “onafhankelijker” is dan toen ze voor hun mening uitkwamen en mede verantwoordelijk waren voor de standpunten die ze innamen en voor de rellen die ze uitlokten.

Volgens Elio di Rupo, in een toespraak in Tubeke (Tubise) op 5 oktober, dient de Gemeenschappelijke Actie om te “organi­ser la Resistance” (het Verzet organiseren). Misschien luisteren we best even naar hoe Dyab Abou Jahjah dit (in De Standaard, 24 oktober) interpreteert: “Als we ervoor gaan, samen, dan kunnen we die regering op straat doen vallen. Dat is ook democratie”. Op 19 december organiseert hij zijn eigen beto­ging om de straat (en De Standaard ?) aan de macht te brengen.”

MARK GRAMMENS

2 gedachten over “De straat aan de macht

 1. Dit artikel geeft een onthutsend beeld over wat er zich achter de schermen afspeelt met de PS mafia in de hoofdrol, die zich dan bedient van de” Action Commune”, een in feite subversieve organisatie, die in samenspanning met Abou Jahjah de regering wil omverwerpen, via straatterreur. Lenin is inderdaad niet ver af!!
  Er is dus in feite niet veel verschil tussen deze Action Commune en Sharia4Belgium.
  Waarop wacht Geens, minister van Justitie om gebruik te maken van zijn positief injunctierecht om vervolgingen te doen in stellen tegen deze Action Commune zoals indertijd Flup Moureaux dat ook deed om de VMO te vervolgen!!
  Deze Action Commune is immers staatsgevaarlijk, en na WO II zijn er veel meer Vlamingen vervolgd voor veel minder!!!
  Momenteel is er in de Kamer eens te meer een rel over de banden van Jan Hesp met extreem rechts!!!
  Waarop wacht de Jan dan om eens klare duidelijke taal te spreken o.a. over deze Action Commune, over de banden van de PS met de mafia, over wie er Mme NON financiert of dit toch gedaan heeft, over de rol van de “loge – mafia” bij het uitlokken van de rellen tijdens de betoging maar nog meer bij het uit de wind zetten van Mayeur, voor zijn verpletterende verantwoordelijkheid voor deze rellen, over de werkelijke bedoelingen van de wet Major!!!,..enz…
  Er zijn dus argumenten in overvloed om de alle franstalige en linkse klieken het zwijgen op te leggen.
  De Jan kan trouwens ook vaststellen, ter attentie van de NATO en de EUSSR, dat gezien er geen Rijkswacht meer is, de Belgische overheid de veiligheid van die instellingen niet meer kan waarborgen, daar de Brusselse politie niet alleen onbekwaam daartoe is, maar ook en vooral onbetrouwbaar, gezien de sabotage door de burgemeester Mayeur, en dat deze instellingen dan meer beter plannen beginnen te maken voor een spoedig vertrek!!
  De Jan kan er nog aan toe voegen dat 6 november 2014 nog maar een klein voorspel was, van wat er ons te wachten staat als onze “islamitische broeders” in gang schieten, zeker als de Midden -Oosten strijders terug van weggeweest zijn.
  Deze laatste zijn immers niet alleen geoefend wat vechten , maar ook wat “verkrachten” betreft… bovendien hebben ze ook graag wat “volume”, zodat Maggie al maar begint op te passen!!!
  Het is opvallend dat over deze Action Commune in de “democratische media” geen woord wordt gezegd of geschreven!! Toen het over BBET ging, kende de ijver echter geen grenzen. Deze media zijn daardoor dan ook actief mededader aan deze samenzwering, waarbij uiteindelijk steeds Vlaanderen wordt geviseerd.
  José Streel van Le Pays Réel is indertijd tegen de muur gezet geweest voor gelijkaardige feiten. Wanneer wordt de lat hier gelijk gelegd??

 2. Spaak, die als chef van de Belgische emigranten regering in Londen via de BBC tot moord en doodslag opriep, zullen rellen zeker niet gestoord hebben.
  Even terzijde : tijdens het proces tegen generaal von Falkenhausen in 1950 in Brussel, hoopte de generaal dat Spaak te zijner gunste zou getuigen. von Falkenhausen had zich tenslotte heel royaal betoond tegenover mevrouw Spaak, toen ze wegens haar banden met de spionage organisatie ‘Rode Kapelle’ aangehouden werd. Hij had zich voor haar vrijlating ingezet en zijn beide ogen achter zijn lorgnet toegeknepen toen madame het hazenpad naar Londen koos.
  Spaak liet het afweten.

Reacties zijn gesloten.