De Chovanecgate (4/1)

HET GERECHTELIJKE ONDERZOEK, luik 1

Ook hier worden we geconfronteerd met de meest uiteenlopende commentaren, die geen duidelijk beeld geven van wat er werkelijk gebeurd is m.b.t. het optreden van het gerecht.

Tidy man — Wikipédia

Als het parket een P.V. ontvangt van de politie kan het starten met een vooronderzoek ofwel onmiddellijk het dossier (… verticaal) klasseren.

Voor zwaardere feiten kan het parket dan een (onderzoeksrechter) O.R. vorderen waardoor het vooronderzoek overgaat naar een gerechtelijk onderzoek, wat blijkbaar in Charleroi snel gebeurd is. Vanaf dat ogenblik is de O.R. “baas” van het dossier.

Voor nieuwe elementen dient het parket dan te werken via bijkomende vorderingen aan de O.R.  De verdachte en de burgerlijke partijen kunnen bijkomende onderzoekdaden vragen aan de O.R., cfr. de wet Franchimont.

Bij weigering  kan men in beroep gaan bij de K.I.B. (Kamer van Inbeschuldigingstelling). En als de K.I.B. weigert is nog Cassatie beroep mogelijk.

Als men problemen heeft met het onderzoek door de O.R.  kan men deze desnoods wraken. Of men kan verzoeken dat het onderzoek overgeheveld wordt naar een ander rechtsgebied, ingeval van belangenconflicten. (zie dossier Reuzegom in Leuven).  Hierbij gelden wel strikte procedure regels en men dient dan ook snel op te treden, want het recht straft de partij af die blijft stilzitten.   Na 2,5 jaar  komt in alle geval de hoogdringendheid te vervallen.

En men wacht zeker niet tot de afsluiting van het onderzoek door de O.R. en de niet – in verdenking stelling door de O.R. van de verdachten.

Er blijft bovendien nog de mogelijkheid over om toepassing te vragen van artikel 136 en 136bis van het Wetboek van Strafvordering: “17 NOVEMBER 1808. – WETBOEK VAN STRAFVORDERING – EERSTE BOEK. (Art. 8 tot en met 136ter”. Het is weliswaar  een procedure die weinig courant is, maar ze is voorzien. Zowel de procureur generaal als de burgerlijke partij hadden dan  respectievelijk kunnen vorderen & verzoeken aan de K.I.B. dat het onderzoek onttrokken werd aan de R.K. en de O.R. van Charleroi, en verder gevoerd werd onder toezicht van de K.I.B. van Bergen.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Waarom heeft de burgerlijke partij van deze procedure geen gebruik gemaakt? Waarom heeft de P.G. van Bergen hier geen initiatief genomen?

Als men dan toch de deuren wil gaan platlopen bij ministers, dan hadden de klagers zich moeten richten tot de Minister van Justitie Geens. Deze mag weliswaar niet tussenkomen in lopende onderzoeken, en zijn positief injunctierecht, was hier ook niet meer van toepassing, gezien er een onderzoek werd opgestart, maar hij had wel de P.G. van Bergen kunnen ontbieden en zijn aandacht vestigen op de artikels 136 en 136 bis van het Wetboek van Strafvordering. Een goede verstaander heeft dan maar een half woord nodig. (… en dit in het belang van het onderzoek).

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Volgens de media heeft de burgerlijke partij bijkomende onderzoekdaden gevraagd. Werden deze uitgevoerd en – zo niet – werd er dan beroep aangetekend?  Werd de inbeslagname gevraagd van de documenten waarvan sprake in de publicatie 1 – 2 en 3?.  Het is immers in deze documenten dat men sporen kan vinden over de voorgeschiedenis en nadien over de “doofpotstrategie”, van dit drama. Werd bv. ook de inbeslagname gevraagd van de camera beelden opgenomen in de andere ruimtes van de luchthaven??

De voormelde, zeer beperkte inleiding, betreft dan de zuiver juridische aspecten van deze zaak.

In de praktijk spelen er echter tal van andere elementen een beslissende rol. Elementen die zeer gevoelig liggen, en dan ook onvermeld blijven, zeker in een logegazet zoals HLN!!

Het is wel een geluk dat de advocaat Hans Rieder van de balie van Gent hier een voorzet heeft gegeven:

In de zaak-Chovanec gaat alle aandacht naar de politieke verantwoordelijkheid van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). Veel minder aandacht is er voor de agenten en medici die in de cel van Chovanec waren. Volgens strafpleiter Hans Rieder bestaat er een promiscue relatie tussen de politie, bepaalde magistraten en het parket om de zaak in de doofpot te steken. …..

Jozef Chovanec is dood. Jozef Chovanec is gedood. Jozef Chovanec is gedood door een zich vermakende bende. De bende bestond uit politie en medische hulpverleners. George Floyd is dood. George Floyd is gedood. Derek Chauvin vertrok geen spier bij het doden…….

De macht van de politie en de magistratuur is een ongebreidelde macht geworden. Misschien door het verdwijnen van de nietigheden? Geen sancties meer mogelijk? Who knows…

In ieder geval de politiek staat er machteloos naar te kijken. De pers ook. De juiste vragen worden niet gesteld. Het lijkt erop dat ook de politiek bang is voor die ongebreidelde macht. De pers stelt geen vragen omdat ze met de politie en de bepaalde magistraten in bed liggen voor het krijgen van scoops. Waarom was het doden van Jozef Chovanec trouwens geen scoop? Jan Jambon mag dan al dan niet sterke Jan blijken te zijn, hij is vooralsnog geen procureur des Konings, geen onderzoeksrechter en geen directe tuchtoverheid van één van de leden van de bende doders….. “

  • 1. De verwijzing naar Floyd George: is ofwel onwetendheid ofwel kwade trouw. Floyd George was immers een in scène gezette “psyops” door de Deep state.
  • 2. “ De doders van Chovanec” (sic). Als advocaat zou hij moeten weten dat tot er een in kracht van gewijsde gerechtelijke beslissing is, het vermoeden van onschuld geldt. Een rechtsprincipe waarop hij zelf beroep doet voor zijn “cliënten”.  De betrokken agenten zouden desgevallend een klacht kunnen indienen bij de stafhouder van de balie van Gent, maar gezien er daar ook een “probleem” is kunnen ze beter nog wat wachten… immers… eind augustus moest de stafhouder van de Gentse balie opstappen.
  • 3.  Als hij dan het parket & politie en politiek aanvalt, heeft hij een “puntje..” maar niets meer.  Als hij het dan meer bepaald over Charleroi heeft, komt men terecht in het epicentrum van de PS maffia en logemaffia’s.  Dit aanpakken is natuurlijk levensgevaarlijk, ook voor een advocaat.

Over de PS maffia, een opsomming van de exploten van de laatste decennia. Interessante literatuur: ga d’r even bij zitten…volg bruggetje: Wat een nest! 40 jaar schandalen!

De afdeling in Vlaanderen maakt hier ook deel van uit.

Deze PS maffia heeft dan ook de kenmerken van een criminele organisatie die valt onder toepassing van artikel 324 bis S.W.

Over de loge, evenmin een woord. De werkelijke macht in dit land sinds 1830. Een functie bij het gerecht en de politie is immers totaal onverenigbaar met een lidmaatschap van de loge. De belangen van de “broeders” en “zusters” gaan immers voor op de ambtsverplichtingen. Een bron:

Naar een grondwettelijke kritiek van de verenigbaarheid tussen het rechterlijk ambt en de koninklijke kunst    Stefan Polakiewiez Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Rechten Universiteit  Antwerpen Academiejaar 2006-2007 Derde Licentiaat Rechten”

  • 4. De politiek bang van de magistratuur en politie: nog zo’n dooddoener! Het Octopus  akkoord was immers een politieke hold – up op de politie en gerecht.  Het resultaat is , dat via mandaat functies, alle sleutelposten in handen zijn van politieke creaturen er geparachuteerd door politieke zetbazen, aan wie ze dan schatplichtig zijn. Onder paars  – groen zijn deze plaatsen praktisch allemaal ingenomen door de linkse en loge mannen en vrouwen. De parketten zijn de facto filialen van politieke partijen.
  • 5. De media: deze zijn niet bang, ze worden immers gecontroleerd door dezelfde linkse en logemaffia’s. Deze MSM leugenpers, fungeert dan ook louter als partner in crime van het regime, en als wapen tegen de politieke vijanden, en boodschappers met de gevaarlijke waarheden.  De dood van Chovanec was inderdaad geen “scoop….”(sic), de MSM  leugenpers was immers betrokken bij de doofpotstrategie via de “broeders en kameraden”.

Hans  Rieder schopt hier dan ook wild om zich  heen, maar zwijgt over de grond van de zaak. Zoals hij ook zwijgt over die andere doofpot in Charleroi, m.b.t. de Bende van Nijvel, met 28 officiële doden en een dozijn niet officiële.  Een dossier dat naar Charleroi vanuit Dendermonde werd versast met behulp van het parket generaal en het hof van beroep van Gent, alwaar Hans plaatsvervangend raadsheer is en er recent ook een probleem had

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Recent werd de gepensioneerde BvN speurder  Roger Romelart “gezelfmoord” (sic). “Papa liep sinds doorbraak in het dossier zenuwachtig rond.” Vroeger werd ook al de magistraat Willy Acke verhangen. Iets gehoord??

Acke, Willy - Page 6 Acke10
Dode getuigen - Douglas De Coninck | gedrukt boek | Bibliotheek.nl

Hij zwijgt evenzeer over de ruim 30 getuigen, slachtoffers, speurders en magistraten die in het kader van de Dutroux zaak op één of andere manier om het leven kwamen (sic)!!!   Over deze zaak verscheen in 2004 ook een boek met als titel “Dode getuigen. Dertig mensen die niet zullen spreken op het proces-Dutroux” van journalist Douglas De Coninck.

De Duitse TV-documentaire ‘Dutroux und die toten Zeugen’ werd ook in België aangekondigd in dag- en weekbladen, maar tot de dag van vandaag was de reportage nooit te zien op de Belgische televisie. Naar verluidt zou er druk uitgeoefend zijn om het programma bij ons niet uit te zenden. Feit is dat er tot 2014 zelfs geen versie met Nederlandse ondertitels bestond, terwijl er bijvoorbeeld al wel een Engelse versie beschikbaar was. Drie jaar later was de documentaire een tweede keer te zien op ZDF naar aanleiding van de veroordeling van Marc Dutroux op 22 juni 2004. (U kan de documentaire met Nederlandse ondertiteling hier bekijken.)

Over Jambon heeft hij wel een punt. Het was immers Geens die men had dienen aan te spreken.(zie supra).

Morgen verneemt u meer in het tweede luik gewijd aan het Gerechtelijk Onderzoek.

H.P.