Meulenberg, gevolg van 20 jaar cordon-sanitair-politiek.

The end is nearEen artikel die ik in de archieven van de hoofdredacteur vind, geschreven door Jan Sergooris die de vinger perfect op de wonde legde over de multicul.
De kiezer heeft een kort geheugen, daarom is het nuttig terug in de tijd te gaan, want door de halleluja berichten over het nieuwe belgie met zijn nieuwe koning, zijn nieuwe rode duivels, zijn nieuwe politiek van de dingen echt aan te pakken, ziet men niet dat het allemaal oude wijn in nieuwe zakken is, een politiek die gefinancierd wordt door miljarden leningen die we vandaag of morgen zullen moet afbetalen.
Sindsdien  heeft de politiek de kanker verder laten woekeren in de waan dat het hen voordeel zal blijven opleveren.
De mosliminvasie begint echter uit zijn voegen te barsten, het topje van de vulkaan is Meulenberg, een rookpluimpje als voorbode van wat ons te wachten staat.
De totale uitbarsting wordt vermeden door miljoenen “sociale” hulp in allerlei vorm toe te kennen aan deze misdaadorganisatie en dat zonder tegenprestatie, om hen kalm te houden, maar vooral om het Vlaams Belang niet weer aan een overwinning te helpen.
Een zware tol die we met ons allen moeten neertellen om de catastrofale antipolitiek van de traditionele partijen toe te dekken.

HET WIJ-ZIJ DENKEN, december 2006.

De bedoeling van onderhavig artikel is aan te tonen hoe de multiculturele samenleving die sinds jaar en dag door de journalistiek en de politiek aan de bevolking wordt opgedrongen een complete mislukking vormt. Het multiculturalisme wordt niet alleen voorgesteld als een werkelijkheid die we dienen te aanvaarden maar bovendien als een verrijking voor elkeen van ons. Het verschil tussen dit droombeeld en de realiteit blijkt een minder geromantiseerd verhaal te zijn.

Aanleiding vormen drie (mediatieke) feiten die heel wat commotie veroorzaakt hebben bij de bevolking. Er was de moordende tocht van Hans Van Temsche (7/5) te Antwerpen die drie onschuldige mensen vermoordde, er waren de moorden op Joe Van Holsbeek (12/4) in het Centraal Station van Brussel en op Guido De Moor (24/6/2006) op een bus in Antwerpen.

De berichtgeving in de media over de feiten was sterk gekleurd. Nemen we de drieste moord op de scholier Joe Van Holsbeke in het Brusselse Centraal Station, in de media omschreven als de ”MP-3 moord”. De verontwaardiging bij de bevolking daarover was zodanig groot dat kort na de feiten een stille mars werd georganiseerd als teken van protest. Storend element voor de beleids- en opiniemakers was natuurlijk dat getuigenverklaringen in eerste instantie de daders omschreven als jongeren met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Om de multiculturele geit en de kool te sparen kozen de organisatoren van de mars als thema “tegen zinloos geweld”. Deze slogan zou de onbevooroordeelde benadering van de organisatoren van het ganse gebeuren dienen te benadrukken. Met zijn allen schaarde men zich achter de vraag van de ouders (?) om van de mars geen politieke manifestatie te maken”. De schrik zat er immers duidelijk in dat het Vlaams Belang garen zou spinnen bij dit voorval.

De krant De Morgen (DM 22/4/06) sloofde zich uit om naar aanleiding van deze manifestatie enkele vooraanstaanden (lees gelijkgezinden) aan het woord te laten die de goegemeente de juiste boodschap wilden kond doen. Annelies Verbeke, auteur, had het over “een tragische onbedachtzame moord, maar ook niet meer dan dat”. “De dader is geen illustratie van allochtone jongeren en ik hoop dat iedereen dat op de mars ook wel inziet” aldus de geïnterviewde. Volgens Jozef Deleu moeten we ons hoeden voor algemene conclusies. De factor toeval was hier immers groot. Sp.a senator Fatma Pehlivan sprak: “Het is onterecht, maar als er een crimineel feit wordt gepleegd door een allochtoon, wordt dat vaak aan de hele allochtone gemeenschap verweten. Nochtans gaat het om individuen die iets doen, niet om een voltallige gemeenschap”, aldus de politica.

Eens bekend werd dat de dader de Poolse nationaliteit had en niet van Noord-Afrikaanse afkomst was het hek helemaal van de dam. De sereniteit waarvoor men een lans brak maakte plaats voor onverholen woede-uitbarstingen. Men eiste van het parket dat het zich zou verontschuldigen aan de migrantengemeenschap, wat ook gebeurde. Men liet het uitschijnen alsof een Noord Afrikaan die met geweld werd geïdentificeerd te gek was voor woorden. Yves Desmet die zich de laatste maanden geprofileerd heeft als een koene strijder tegen sluipend gif van het “wij-zij” denken had het plots over de daders die “Polen blijken te zijn”, en niet zonder leedvermaak daaraan toevoegend “prominente vertegenwoordigers van de West-Europese ‘leitkultur’ ”. Hij vermoedde zelfs dat de dader waarschijnlijk naar analogie met zijn landgenoten hier in belgie, “een regelmatige kerkganger” was (DM, 26/4/06). Walter Zinzen had het in een opiniestuk over “brave blanke christenen, afkomstig uit het land van wijlen paus Johannes Paulus II”. Deze wanhoopsdaad werd door de genoemde beroepsjournalisten aangegrepen om 40 miljoen Polen en 1600 jaar katholicisme op één slag verdacht te maken. Over taboedoorbreking gesproken! Op het opiniërende front (journalistiek, politiek, wetenschappelijke wereld) was het muisstil. Dat hier sprake was van het stigmatiseren van de Poolse katholieke medemens kwam bij geen enkele opiniemaker op (1).

Bij de verschillende gebeurtenissen werd het “wij-zij denken” (dixit Yves Desmet) als de oorzaak geduid van een perceptie die zich in de geesten van de autochtone bevolking heeft vast genesteld en de directe aanleiding vormt van het bestaan van vooroordelen. Daar was niet veel meer van te merken toen de psychopaat Hans Van Temsche in zijn dodelijk tocht door de straten van Antwerpen drie mensen vermoordde. Aangezien racisme één van de drijfveren was werd weldra het groot geschut gehanteerd. Dadelijk werd de moord ideologisch geconnoteerd aan het Vlaams Belang en werd een gehele (electorale) bevolkingsgroep met de vinger gewezen. De veiligheidsadviseur Brice De Ruyver bond de kat de bel aan door te verwijzen naar de verantwoordelijkheid van het Vlaams Belang die niet de trekker had gehanteerd maar de sfeer had gecreëerd waardoor een aanhanger van die partij de logische consequentie van zijn denken in daden had omgezet. Kort daarna volgde premier Verhofstadt die met de verkiezingen in het verschiet (8 oktober) deze gebeurtenis niet liet liggen om deze gebeurtenis politiek te verzilveren. Natuurlijk mocht Karel De Gucht, niet ontbreken op het anti-racistisch appel. Niet gestoord door enige vorm van nuancering ging deze nog een stap verder. Volgens hem trof niet alleen het Vlaams Belang hier schuld maar hadden haar kiezers de directe hand in deze moord. M.a.w. één miljoen mensen hadden de trekker overgehaald.
Er werd een mars georganiseerd die in tegenstelling tot de mars na de moord op Joe Van Holsbeek heel politiek getint was en volledig gerecupereerd werd door extreem-links. De boodschap was duidelijk. Deze moord is een uiting van het alledaags racisme waarvan de allochtone medemens telkenmale het slachtoffer is. Enkelen van de organisatoren (“ouders van vermoorde kinderen”) mochten, met de souffleurs van de PVDA op de achtergrond, uithalen naar het Vlaams Belang dat van de families van slachtoffers (?) een verbod kreeg deel te nemen aan de mars (het “wij/zij denken” weet uw wel). De opkomst werd, rekening houdend met de dagenlange gratis propaganda door media (politici, schrijvers, BV’s) op een 18.000 à 20.000 geschat, alles behalve een succes.

Met de moord op Guido De Moor werd het op dat moment gedroomde scenario (het Vlaams Belang schade toebrengen in het licht van de verkiezingen van oktober) grondig verstoord met complete paniek op de redactielokalen van De Morgen als gevolg. Yves Desmet, putte in zijn voorwoord van 28 juni opnieuw uit het vaatje van het perverse “wij-zij” denken die de oorzaak vormt van alle problemen in onze samenleving daarbij opnieuw verwijzend naar de Belangideologen en, hij kon op dat moment niet anders, naar enkele radicaliserende allochtone jongeren. Onder het mom van de aanval is de beste verdediging liet De Smet weten dat deze moord geen alibi mocht zijn “om alle Marokkanen te deporteren, want dat is kromdenken van een hogere orde” aldus Desmet (DM 28/6/2006). Wie “de Marokkanen” wil(de) deporteren werd de lezer echter onthouden. Over kromdenken gesproken, “Wie het schoentje past trekke het aan? De stelling die hij aan de lezer kwijt wilde was duidelijk: alleen individuele verantwoordelijkheid moest opgeld maken zonder rekening te houden met de etnische achtergrond. Toen de politie enkele dagen later een van de zes verdachten op het spoor kwam en deze trachtte in te rekenen werden ze traditiegetrouw belaagd door een groep allochtonen die dit op alle mogelijke manieren probeerden te verhinderen. Dit ontlokte zelfs bij VRT journalist- Siegfried Bracke de opmerking (in Terzake) dat het “wij-zij” denken toch wel erg diep zit bij de allochtone jongeren. Toen de allochtone daders definitief opgepakt werden had men het op de VRT redactie over een gouden tip komend uit de Marokkaanse gemeenschap die had geleid tot de arrestatie van de allochtone daders. Dit werd echter door het parket naar het rijk der fabelen verwezen en bleek achteraf volledig verzonnen (“de wens is de vader van de gedachte”). Het is echter frapperend dat als allochtonen negatief in het nieuws komen men altijd de individuele verantwoordelijkheid inroept maar bij positief nieuws men geen probleem heeft om de volledige etnische groep in de lofbetuiging te betrekken. Je ziet maar hoe het “wij zij” denken gebruikt wordt “pour les besoins de la cause”!

De gebeurtenissen en de berichtgeving erover laten ons inspireren tot de volgende opmerkingen, bedenkingen en gedachten aangaande de multiculturele samenleving.

De MCS wordt door politici, in de media en de bedrijfswereld aan de bevolking opgedrongen en voorgesteld als de realiteit van een samenleving waar we naar toe geëvolueerd zijn en die net zoals het licht van de zon onmogelijk kan geloochend worden. “There is No Alternative” (TINA) is het ideologisch paradigma geworden van diegenen die het voor het zeggen hebben (de politici en hun megafoon de journalistiek). Door het grootste deel van de bevolking wordt de multiculturele samenleving echter gepercipieerd als een totale mislukking die hen door politici en opiniemakers in haar maag gesplitst wordt. Elke dissonante stem vanuit de bevolking wordt door de “politiek correcten” verketterd als een vorm van racisme.

Illustratief daarvoor was een petitie in de Standaard van 20 mei, ondertekend door een 160 tal “intellectuelen” uit de wereld van de wetenschap, de journalistiek, de cultuur- en de amusementswereld onder de titel “racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid” en dit n.a.v. de moordende tocht van Hans Van Temsche. De teneur is symptomatisch voor de mentaliteit van een bepaald soort “elite”. Allereerst begint de tekst met de goede boodschap. Geniet even mee. “Vlaanderen is multicultureel, en die multiculturaliteit is een onomkeerbaar feit” . Ik citeer verder: “We stellen vast dat de laatste decennia in België en andere Europese landen, racisme en vreemdelingenhaat om zich heen grijpen. De realiteit en wenselijkheid van een multiculturele samenleving worden steeds meer in vraag gesteld, waardoor het samenleven alleen maar wordt bemoeilijkt” …”Het wordt tijd dat het racisme erkend wordt als een structureel en maatschappelijk probleem”…”Te lang hebben we een gedoogbeleid geduld tegenover een racistisch en islamofoob discours dat sociale spanningen en problemen herleidt tot culturele verschillen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Te lang hebben we de ogen gesloten voor de realiteit van een geïnstitutionaliseerd racisme . Te lang hebben we lijdzaam toegekeken en aanvaard dat Ali’s worden gedicrimineerd in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt- louter en alleen om hun naam, uiterlijk of hoofddoek.” …”Racisme en discriminatie zijn een vast onderdeel geworden van ons bestel, van onze dagelijkse leefwereld, onze manier van handelen en soms van ons taalgebruik”

Al dertig jaar hoort men in de media de gratuite bewering dat het racisme toeneemt (bij de autochtonen wel te verstaan, nooit bij de allochtonen!!!). Wanneer we deze uitspraak ontdoen van zijn “politiek correcte” codering wil men eigenlijk zeggen dat de samenlevingsproblemen tussen allochtonen en autochtonen zienderogen verslechten. Dat is natuurlijk totaal iets anders! De overige paternoster aan cliché’s en gemeenplaatsen zegt natuurlijk veel over de bestaande kloof die gaapt tussen de pseudo intellectuele elite (die zich op moreel vlak meer en meer gedraagt als een “herrenvolk”) die (fysiek) ver weg van de problemen theoretische stellingen en wensdromen debiteert en het andere deel van de bevolking (de morele “untermensch”) die geconfronteerd wordt met de alledaagse werkelijkheid die minder rooskleurig is dan het voorgestelde walhala. Het theoretisch uitgangspunt is heel eenvoudig: een multiculturele samenleving staat per definitie synoniem met een harmonieuze samenleving. Doen er zich problemen voor dan zijn deze terug te brengen tot een achtergestelde sociaal-economische positie, het “minder kansen beleid” van de overheid en het “institutioneel racisme” van de huidige maatschappij of van “aanzetten tot racisme” van extreem rechtse groepen en/of partijen. Wie deze analyse niet bijtreedt zal in de meest gunstige situatie gebrek aan kennis over het onderwerp verweten worden of in het slechtste geval (ook meest voorkomend) verdacht worden van racisme. In beide gevallen geldt echter dat men elke vorm van spreekrecht zal verbeuren.

In dit geponeerde theoretisch model is elke verwijzing naar culturele ontworteling als oorzaak van etnisch culturele spanningen taboe. Zo geeft Dirk Jacobs in “Het failliet van de integratie?” (B Van den Broeck en M Cl Foblets (red) aan dat er een statistische samenhang is tussen een relatief hoge concentratie van allochtonen in een buurt en de registratie van sommige vormen van criminaliteit. Het “goede nieuws” dat deze hoogleraar van de KU Brussel ons meedeelt is dat deze fenomenen gemakkelijk verklaard kunnen worden zonder dat er etnische factoren aan te pas komen. De redenering gaat als volgt. Ten eerste is er sowieso meer straatcriminaliteit in buurten met een laag inkomensniveau en komen concentraties van allochtonen nu eenmaal vooral voor in achtergestelde buurten. Ten tweede is het een universeel patroon dat (straat)criminaliteit vooral door jongeren gepleegd wordt en wonen er opvallend veel jongeren in concentratiebuurten. Ten derde is er een oververtegenwoordiging van jonge allochtonen in de criminaliteitscijfers door processen van selectiviteit. Politiemensen hebben de tendens jonge allochtonen sneller als verdachten te beschouwen en er is een grotere aangiftebereidheid aan delicten als de dader een allochtoon is wat automatisch tot vertekening van officiële cijfers leidt (Het failliet,… pp 165-166). Wat me vooral stoort aan dergelijke analyses is dat men de vooroordelen die men aan anderen toedicht zelf gebruikt wanneer het goed uitkomt in hun analyse. Zo wordt het dogma gekoesterd dat politiemensen racistisch gedrag vertonen tgo de allochtone medemens zonder dat daar enige vorm van uitleg bij hoeft. Waarom zouden vertegenwoordigers van politionele diensten racistisch zijn? Kan men dit wetenschappelijk staven? Zijn deze mensen misschien genetisch voorbestemd, m.a.w. is er een speciaal ”racisme gen” in hun DNA structuur te ontwaren? Of hebben zij allen een opvoeding genoten waarbij hen haat voor gekleurde medemens werd aangeleerd? We komen hier nog op terug!

Marion Van San gaat in haar werk “Criminaliteit en criminalisering, allochtone jongeren in België” dieper in op de door Jacobs geponeerde verklaringsmodellen en komt tot het besluit dat de demografische these, de discriminatiethese en de achterstandsthese (door Jacobs aangehaald, supra) zeker een rol kunnen (!) spelen in de verklaring waarom criminaliteit bij allochtone jongeren een rol speelt maar dat deze modellen schromelijk te kort schieten in hun analyse (2).

Het is nu typisch voor het dogmatisch denken om de bestaande werkelijkheid te benaderen vanuit een politiek-ideologisch prisma waarbij men alleen die gegevens toelaat of filtert in functie van het (ideologisch bepaalde) einddoel. Dit leidt tot verblinding en intellectuele impotentie. Wat men niet wil zien (men geeft het vanuit zijn dogmatisch denken geen bestaansrecht) is er ook niet en wat er is wordt ofwel genegeerd ofwel gecensureerd ofwel gecriminaliseerd (het is de schuld van “de racisten”, van “ de onverdraagzamen”, van “extreem-rechts”).

In het schitterende werk Het dwaze taboe, een meta-analyse van internationale en nationale studies omtrent criminaliteit & etniciteit, uitg Egmont van Marjan Bodein en Gerolf Annemans wordt ondermeer verwezen naar het werk van Van San en meer bepaald naar de verschillende interpretaties van waaruit de problematiek wordt benaderd. Ivm de “achterstandsthese” (het geloof dat de sociaal-economische positie van de allochtonen als belangrijkste determinant voor criminaliteit beschouwd wordt) merkt Marjan Bodein terecht op dat het opvallend is dat allochtonen van de tweede en derde generatie meer criminaliteit plegen dan allochtonen van de eerste generatie zelfs als de werk- en leefomstandigheden van de eerste generatie slechter waren dan die waarin de derde generatie migranten in opgegroeid is. Indien de achterstandsthese zaligmakend was als uitleg zou men dus eigenlijk wel het omgekeerde verwachten. Bodein onderkent het belang van socio-economische achterstand niet maar laat de theoretisch-dogmatische modellen voor wat ze zijn en probeert vanuit de werkelijkheid zoals die zich voordoet een analyse te maken. Voor de eerste generatie Marokkanen en Turken (hier bij ons) vormden hun dorpsgenoten in Turkije en Marokko de referentiegroep voor culturele waarden en normen. Die referentiegroep streefde niet naar materieel succes en status maar leefde in een plattelandscultuur. De legale middelen voldeden aan hun behoeftes en aspiraties. De eerste generatie immigranten vergeleek hun situatie (in België) met die in hun land van herkomst. De huidige jonge Marokkanen en Turken in het Westen staan echter volledig onder invloed van de westerse cultuur en willen nog meer dan westerlingen zoveel mogelijk geld op korte tijd, status en statussymbolen enz. Hun sociaal-economische positie laat dit echter niet toe zodat de legale middelen niet voldoen om hun aspiraties te verwezenlijken. Zij ervaren een grote druk om zich niet aan de regels te houden om hun doeleinden te bereiken en maken zo gebruik van de illegale weg. De tweede en derde generatie vergelijken zich dus met hun westerse leeftijdsgenoten en constateren t.o.v. hen een achterstand op allerlei gebied, waardoor door sommigen gekozen wordt voor (snel) succes via het criminele pad. Ze hebben geleerd de materiële rijkdom te waarderen, maar ondervinden moeilijkheden om die op een conventionele manier te verkrijgen… Bachir Rabet, jeugdverantwoordelijke van het integratiecentrum “De Foyer” in Molenbeek werkt al twintig jaar met allochtone jongeren en illustreert deze stelling uit het werk van Bodein en Annemans. “Het schokt me al jaren dat een 14 jarige een bejaarde neergooit om haar handtas te pakken. De daders hebben geen wroeging. “Hebben” is voor hen belangrijker dan “zijn”. En om te zijn moet je hebben”, aldus de jeugdverantwoordelijke. Op consumptievlak is de integratie volgens Bachir perfect geslaagd. “Ze willen hun auto vandaag en ze willen zich nu met Nike kleden. Geld is hun probleem niet. Wij waren financieel veel armer. Zij zijn intellectueel zeer arm. Ze kunnen geen winkel voorbijgaan zonder te willen kopen. Ze eten elke dag hamburger, ipv de lekkere couscous van hun moeder. En ze gedragen zich zoals in Amerikaanse videoclips, maar zien geen verschil tussen fictie en werkelijkheid. Films en videospelletjes hebben het geweld gebanaliseerd. De wet van de sterkste is heldhaftig. Ik wil, dus ik pak. Die jongeren leven in een luchtbel. Je merkt het aan hun manier van praten. Ze roepen en schreeuwen zonder zelfs te beseffen dat dit andere mensen stoort….De Foyer bereikt die jongeren niet meer. Dat lukt ook hun ouders, de imams, de leraars niet meer” aldus Bachir. “Er valt niet met hen te praten, zelfs letterlijk niet, want Frans noch Arabisch spreken ze goed. Al wat eruit komt is la société, on va la niquer, zoals ze in hiphop horen” (DS 22/4/2006).
René Dodeur, studieprefect van een atheneum, Brussel 2 in Laken, een probleemschool in een bijna volledig geislamiseerde wijk komt tot gelijkaardige conclusies: “Combineer de botsende waarden met een consumptiemaatschappij waarin jongeren alle plezier hier en nu willen, zonder er nog een inspanning voor te leveren en je komt tot excessen. Ik wil een MP3 speler dus ik pak hem. Want de wet van de sterkste heeft het gehaald op het respect voor de ander”, zegt de directeur die de situatie de laatste jaren sterk heeft zien achteruitgaan (DS 22/4/2006).

Niet gespeend van enige vorm van ironie trekt Bodein de redenering van de achterstandsthese door en stelt dat volgens dit model het plegen van criminaliteit met als doel de westerse cultuur na te streven, net een teken is van integratie. Groepen die zich sneller aanpassen vertonen immers juist meer criminaliteit in plaats van minder!!! Jongeren en leden van de tweede generatie en hoger opgeleiden zijn in sterkere mate sociaal-cultureel geïntegreerd dan ouderen, leden van de eerste generatie en lager opgeleiden. Vooral binnen de Marokkaanse groep zijn de verschillen tussen de genoemde categorieën groot. Jongere en tweede- generatie Marokkanen hebben beduidend meer contacten met autochtonen, zijn in hun opvattingen progressiever en beheersen het Nederlands beter dan oudere en eerste generatie Marokkanen. In vergelijking met de Marokkanen zijn de ontwikkelingen binnen de Turkse groep minder spectaculair. Hoewel ook bij de jongere en tweede generatie Turken een ontwikkeling zichtbaar is die wijst op een toegenomen oriëntatie op de autochtone samenleving, domineert bij de Turken het beeld van een tamelijk gesloten groep waarvan de leden in sterke mate zijn gericht op de eigen cultuur en contacten met Turken. De snelste sociaal-culturele assimilatie vindt dus plaats bij de tweede generatie van Marokkanen. Dat is dan niet toevallig de groep die de hoogste criminaliteitscijfers te zien geeft (Bodein, pp 64-65)!!!! Het is dus een illusie te denken dat elke nieuwe generatie van allochtonen zich steeds verder van de oorspronkelijke cultuur van de eerste generatie zal wegevolueren (het fenomeen “tijd” als soelaas) en vlugger zal geïntegreerd (what’s in a name?) geraken in de westerse samenleving.

Dat de “achterstandsthese” niet voldoet als verklaringsmodel wordt eveneens duidelijk omdat het geen antwoord geeft op de vraag waarom het aandeel van de criminaliteit bij de verschillende etnische groepen totaal verschillend is (vb het aandeel van straatcriminaliteit bij Turken ligt een stuk lager dan bij Marokkanen). We merken dit fenomeen eveneens op in het buitenland. In Engeland bijvoorbeeld bevinden immigranten uit het Indiase subcontinent zich evenzeer in een (socio-economisch) achtergestelde positie maar hun criminaliteits- en detentieniveau is lager dan dat van de blanke Engelsen. Het zelfde gaat op voor de oudere Japanse en Chinese immigranten in de VS. Met een knipoog naar de Walgraves, de Hebberechtsen en de Jacobsen zouden we kunnen stellen dat de “achterstandsthese” alleen niet kan verklaren waarom deze hogere criminaliteit niet voorkomt bij autochtonen of andere groepen allochtonen in éénzelfde socio-economische situatie…

Bodein en Annemans stellen nog een andere vraag i.v.m de band tussen criminaliteit en werkloosheidscijfers. Er wordt altijd verondersteld dat delinquentie per definitie het gevolg is van werkloosheid maar is dat wel zo? Is in vele gevallen de omgekeerde bewering niet eveneens juist? Zowel het werkloosheidspercentage als de criminaliteitsgraad zijn voor Turken en Marokkanen hoger dan voor Belgische jongeren. Lagere criminaliteitscijfers onder West-Europese jongeren corresponderen met lagere werkloosheidscijfers. De werkloosheid onder Turkse jongeren is hoger dan onder Marokkaanse jongeren terwijl de criminaliteitsgraad aanmerkelijk lager is. Congolezen vertonen een lage werkloosheidsgraad en een hoge criminaliteitsgraad. Maatschappelijke achterstand is dus niet de enige factor die van belang is voor een goed begrip van de aard en omvang van de delinquentie onder allochtonen (Bodein, pp 66-67).

Naast de socio-economische achterstand wordt steevast (zie petitie supra) naar ”het racisme” verwezen als het ultieme verklaringsmodel, het doekje voor het bloeden, het “passe partout” begrip bij uitstek voor het niet functioneren van allochtonen in de Westerse samenleving. Racisme wordt als dogma (opnieuw een theoretisch-ideologisch model) gehanteerd dat altijd éénzijdig in één richting functioneert. Er is altijd één soort dader (de autochtoon) en één zelfde slachtoffer (de allochtoon) (3). Nooit omgekeerd! Dit is de reden waarom men het heeft over de “MP3 moord” (Joe Van Holsbeek) of over “het busincident” (Guido De Moor) en niet over een “racistische moord” zoals bij Van Temsche.

Het spreekt voor zich dat het racisme en de sociaal-economische (“het achterstandsverhaal”) achterstelling niet meer volstaan om de situatie te analyseren. Men weigert mordicus te aanvaarden dat er zo iets bestaat als “ontwortelingscriminaliteit” (Werdmölder). Het is eigen aan het fenomeen migratie waarbij de overgang naar een compleet andere sociale en culturele omgeving kan (!) leiden tot marginalisering. In de psychologie spreekt men van een “verinnerlijkt cultuurconflict” een conflict die de psychische uitkomst is van de dagelijkse botsingen van twee verschillende cultuur– en denkpatronen. Dit geldt zeker niet voor alle groepen migranten maar is manifest aanwezig bij allochtonen uit de Marokkaanse-Riffijnse groepscultuur. Hans Werdmölder, hoofddocent aan de universiteit van Utrecht (rechtsfaculteit) heeft zijn bevinden na jarenlang onderzoek te boek gesteld onder de titel Marokkaanse lieverdjes, crimineel en hinderlijk gedrag onder Marokkaanse jongeren, Uitg Balans, pp 234 . De “Marokkaanse straatterreur” is niet zomaar het (bevooroordeelde) product van een racistische verbeelding maar een gedrag dat de negatieve uitkomst vormt van een spanningsveld tussen enerzijds de dominante Nederlandse samenleving met de nadruk op individuele autonomie (waar heel veel mag gebaseerd op vormen van innerlijke zelfbeheersing) en anderzijds de autoritaire en dwingende cultuur van de Marokkaanse gemeenschap (waar heel weinig mag; geënt op vormen van sociale controle). Bij de meeste individuen worden gewelddadige impulsen in toom gehouden door innerlijke krachten. Zelfcontrole verhindert dat mensen er zomaar op los slaan. Maar als de externe sociale controle op gespannen voet staat met de innerlijke dwang of zelfcontrole, kan assertief gedrag omslaan in verzet, agressie en hypergevoeligheid. Dit type gedrag vindt vooral plaats in het publieke domein: op straat, op school en in het openbaar vervoer (op cit, pp 115). Dat die “ontwortelingscriminaliteit” ook gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, waar men gemakkelijkheidshalve het racisme van de werkgevers als oorzaak aanwijst, spreekt voor zich. Herwig Muyldermans, directeur van de unie van uitzendkantoren Federgon geeft aan dat uitzendkantoren geen enkel probleem hebben met het plaatsen van Polen maar dat vooral Marokkanen hun reputatie tegen hebben. Hun hautaine houding, het niet naleven van afspraken en hun agressief gedrag is er de oorzaak van dat werkgevers meestal slechte ervaring hebben met hen en dan ook minder geneigd zullen zijn Marokkanen in dienst te nemen (DM 15/3/2005). Gevolg daarvan is echter dat plichtsbewuste Marokkanen het slachtoffer worden van de slechte reputatie van hun landgenoten.

De problemen die we hier beschrijven zijn niet beperkt tot Nederland of België maar doen zich voor in ALLE westeuropese steden die te maken hebben met Marokkaanse allochtonen. Dagdagelijks zijn we getuige van incidenten op straat, geweld in scholen, in het openbaar vervoer, in de horeca, in zwemkommen en op speelpleinen waarbij de hoofdrolspelers hoofdzakelijk allochtone jongeren van Marokkaanse afkomst zijn ook al doen de media er alles aan om deze problematiek te verbergen (men heeft het over “jongeren”) of te bagatelliseren (men schrijft over “relletjes”) (4). Samen met een Alain Finkielkraut stellen we vast (n.a.v.de rassenrellen in Frankrijk in 2005) dat elk integratiemodel in Europa (assimilatie, integratie,…) mislukt is en dat we ons daar beter rekenschap van geven (Elsevier, 12.11.2005).

Maar laat ons eerst het begrip “cultuur” van dichterbij bekijken. Hoe moeten we dit definiëren? We gaan daarvoor te rade bij Geert Hofstede “Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen” uitgeverij Contact 1994 en in 2005 een geactualiseerde versie. Cultuur kan op twee verschillende manieren gedefinieerd worden, allereerst als een product van de beschaving: kunst, literatuur, poëzie, enz… door Hofstede Cultuur 1 genoemd. In de context van ons betoog hebben we het over Cultuur 2 (Hofstede) of de cultuur–antropologische benadering. Onder Cultuur 2 verstaan we het best de patronen van denken, voelen, en handelen die collectief gedeeld worden door de gemeenschap. Het gaat om aangeleerd gedrag dat mensen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Waarden horen tot de eerste dingen die kinderen leren – niet bewust maar impliciet. Ontwikkelingspsychologen menen dat rond het tiende levensjaar de fundamentele waarden stevig in een kind verankerd zijn en veranderingen na die leeftijd moeilijk zijn. Cultuur is dus een collectief geheel van waarden, opvattingen en normen die mensen een oriëntatie bieden op de werkelijkheid. In zijn studie bestudeert hij de waarden van mensen in 50 verschillende landen. Hij doet dit door werknemers die werkzaam zijn in de multinational IBM in die verschillende landen de zelfde vragen voor te leggen. Het valt daarbij op dat mensen die zich in de zelfde socio-economische situatie bevinden andere waarden hebben afhankelijk van de cultuur waarin ze zijn opgegroeid.
Zoals reeds gezegd hebben de voornaamste culturele verschillen tussen landen betrekking op waarden. Er zijn systematische verschillen met betrekking tot de volgende dimensies (een dimensie is een aspect van waaruit een cultuur kan vergeleken worden met andere culturen):
-masculiniteit en femininiteit;
-macht en ongelijkheid (waaronder de houding t.o.v. gezag);
-de verhouding tussen individu en de groep;
-sterke t.o.v. zwakke onzekerheidsvermijding;
– de “lange termijn gerichtheid” t.g.o. de “korte termijngerichtheid” (op cit pp 26-27).

Het is vooral bij de eerste drie dimensies (op het gebied van machtsafstand, de sociale rolverdeling, verhouding individu-groep) dat de Maghrebijns-Marokkaanse-Riffijnse groepscultuur botst met de Westerse individualistische cultuur.

De Marokkaanse cultuur is volgens Geert Hofstede eerder “masculien” te noemen. Een masculiene cultuur kenmerkt zich door een mentaliteit van winnen, waar materieel succes belangrijk is. Mannen moeten assertief, ambitieus en stoer zijn. Ze minachten wat “zacht” is (lees compromis, zorg, empathie) zijn verbaal en luidruchtig en hebben de neiging anderen te bekritiseren. Ze zijn prestatiegericht en geven bij fouten anderen de schuld. Vergeleken daarmee staat een land zoals bijv Nederland op deze dimensie in de andere uithoek, dus wordt eerder gekenmerkt als eerder feminien.

Ook de dimensie machtsafstand is belangrijk om het gedrag van allochtone jongeren beter te begrijpen. In culturen met een grote machtsafstand (Marokkaans-Riffijns) onderwerpt het individu zich graag aan een sterke leider en voelt zich minder goed thuis in een open democratische samenleving. In een cultuur met beperkte machtsafstand is er veel overleg. De nadruk ligt op het opvolgen van de formele regels.

Anderzijds zou op de as zwakke t.o.v. sterke onzekerheidsvermijding liggen de cultuur van Marokkanen en het doorsnee Europees land minder ver uit elkaar. De onzekerheidsvermijdende kenmerk zal eerder naar een open samenleving evolueren waar de individuele burger open staat voor vernieuwing.

Maar het is vooral op de as individualisme-collectivisme dat de Maghrebijnse cultuur en de cultuur van de doorsnee Westers land het meest van elkaar afwijken. De van oorsprong Marokkaanse antropoloog D Pinto heeft het over een fijnmazige cultuur of F -cultuur om een niet westerse cultuur (collectief denkende cultuur) te duiden en een grofmazige cultuur of G-cultuur om een westers gerichte cultuur (individualisme) te definiëren. G-culturen of individualistische samenlevingen zijn “schuld-culturen”: als iemand zich niet aan de regels van hun samenleving houdt voelt men zich schuldig. Men laat zich hier leiden door een persoonlijk geweten dat functioneert als een innerlijke gids (Hofstede pp 82).
In de fijnmazige of traditionele cultuur waar groepsgebondenheid een grote rol speelt is het individu ondergeschikt aan de normen van de groep. Het zijn “schaamte culturen”: als iemand uit een groep de regels van de samenleving heeft overtreden zullen alle leden van de groep zich schamen, op grond van gevoel van collectieve verplichting. Eer en schaamte zijn hier primordiaal.
Daarom staat gezichtsverlies symbool voor vernedering. Voor de Marokkaanse gemeenschap telt de goede naam en eer van de familie. De waarheid is daaraan ondergeschikt. We kunnen dit illustreren door het veel voorkomende fenomeen van allochtone daders die mordicus elke betrokkenheid bij een delict ontkennen ook al is er een overvloed aan getuigen aanwezig of bestaat er beeldmateriaal (camera) of beschikt men over vingerafdrukken. Dan nog gebeurt het frekwent dat men blijft ontkennen. Dit komt omdat gezichtsverliezende delicten schande met zich meebrengen. Johan Nuyts daarover na de racistische moord op Guido De Moor: ”Ze ontkennen ook altijd er iets mee te maken te hebben. Het gebeurt dat we een dader hier confronteren met videobeelden van het misdrijf. Dat is iemand die heel sterk op me lijkt zeggen ze dan” (DS 15/7/2006). Misdaden die als doel hebben de eer te redden daarentegen kunnen dan weer rekenen op waardering en worden vaker vlugger bekend (vb eerwraak).

De hier besproken verschillen (in antropologische zin) is nu een aspect dat door beleidsverantwoordelijken en opiniemakers totaal veronachtzaamd wordt. Als men het reeds gehanteerde begrip “wij-zij” denken (dixit Desmet,…) als een synoniem gebruikt voor het bestaan van vooroordelen die alleen via de “verlichte“ medicatie van “goede wil”, “opvoeding” en “dialoog” kan bestreden worden heeft men er werkelijk niets van begrepen: het “zij-wij” denken is “cultuureigen” en laat vooral zien hoe groot de kloof is tussen culturen met collectieve waarden t.o.v. culturen met individualistische waarden. De analyses van een Yves Desmet illustreren trouwens hoe sterk zijn denken is ingebed in die individualistische cultuur.

Met de regelmaat van de klok wordt de impact van culturen op het gedrag van mensen geminimaliseerd of volledig ontkend met de stelling dat culturen niet statisch zijn maar onderhevig zijn aan dynamische processen. Men suggereert dan dat het belang van impact van culturen benadrukken het zelfde is als een individu opsluiten in een soort van cultureel keurslijf waaruit hij zich niet meer kan losmaken en waardoor hem elke menselijke autonomie ontzegd wordt. Dit is natuurlijk een karikatuur van de werkelijkheid maken. Geen mens (met uitzondering van racisten die geloven dat gedrag alleen door de genen bepaald wordt) die beweert dat culturen statisch en dus onveranderlijk zijn. Konrad Lorenz, de grondlegger van de ethologie, bevestigt dat culturen onderhevig zijn aan veranderingen. Ze zoeken een evenwicht tussen aloude tradities die onveranderlijk blijven en de wijzigingen die een maatschappij ondergaat. Geheel zoals in de ontwikkeling van de soorten ontstaan bij een overmaat aan behoudszucht ook in de ontwikkeling van culturen “levende fossielen”. Maar anderzijds merkt hij op dat te sterke veranderingen echter leiden tot ziekelijke ontsporingen. Als voorbeelden van verkeerde ontwikkelingen in het sociale gedrag als gevolg van te extreme wijzigingen noemt hij het terrorisme en het sektewezen (Konrad Lorenz, Onze laatste kans, Elsevier, 1984 ). Als we deze analyse naar vandaag toe vertalen dan zien we dat er inderdaad op twee manieren gereageerd wordt op het proces van ontworteling: enerzijds via het opkomende moslimterrorisme en anderzijds via het zich terugplooien op de eigen groep geconcretiseerd in het getto of de spontaan gecreëerde apartheid als antwoord op de ontworteling (5).
Een andere misvatting, vooral in kringen die de multiculturele samenleving verwerpen, bestaat erin om “cultuur” te verengen tot “religie” (lees islam). Het is een discours die gehanteerd wordt door een Ayaan Hirshi Ali. Het grootste deel van de tweede en derde generatie allochtonen ondergaan, net zoals hun autochtone leeftijdsgenoten immers eveneens het proces van secularisering. Als zij verwijzen naar de islam, wat ze vaak doen, wordt de godsdienst instrumenteel gebruikt als een soort uniform om de westerse samenleving te provoceren (bijv de hoofddoek). Een absoluut kleine minderheid van de allochtonen, wel sterk stijgend in aantal de laatste jaren, zal ingaan op de lokroep van het islamfundamentalisme en zich bekeren tot een “zuivere islam”, de zogezegde “born again” moslim (zie het artikel, de bespreking van het werk van Olivier Roy).

De groepsspecifieke eigenheid van de Marokkaanse allochtonen leidt er eveneens toe dat het etnisch bewustzijn van de Marokkaanse jongeren veel sterker is ontwikkeld dan bij de autochtone jongeren! Hans Werdmölder (op cit) geeft in zijn studie aan dat Marokkanen er op moreel vlak een dubbele boekhouding op nahouden: een voor de binnenwereld en een voor de buitenwereld. Met personen van de binnenwereld heb je een emotionele band. Je bent eerlijk en laat toe dat anderen je corrigeren. Met personen die je niet kent (personen uit de buitenwereld), waarmee je geen persoonlijke relatie hebt hoef je geen rekening te houden. Daarom laten allochtone jongeren van Marokkaanse oorsprong zich maar moeilijk corrigeren door autochtone mensen (op cit, pp 99). Psychiaters stellen vast dat het die jongeren volledig ontbreekt aan elke vorm van wroeging, geweten, spijt of doorleefde gevoelens. Dit gaat vooral op wanneer het potentiële slachtoffer een Nederlandse autochtoon (studie handelt over Nederland!) is, die immers wordt gezien als een vertegenwoordiger van een discriminerende samenleving, aldus de hoogleraar. Werdmölder verwijst naar Marokkaanse landgenoten die de uitdrukking “primitief Berbergedrag” gebruiken om mee de mentaliteit weer te geven waarbij alleen de eigen familie centraal staat, en respect alleen telt binnen de eigen groep. Alles wat daarbuiten staat is vreemd, vijandig en minderwaardig. Of het eigen volk eerst mentaliteit

De stelling dat allochtonen dus meer geviseerd worden door een overwegend racistisch denkend en handelend politieapparaat wordt stilletjes aan voor herziening vatbaar. We komen dan uit bij het kip of het ei verhaal. Wat was er eerst: het racisme van de politie of is het veelvuldig politioneel optreden niet eerder een reactie op het gewelddadig en provocerend gedrag van een deel van de allochtone jongeren? Men slaat hier duidelijk oorzaak en gevolg dooreen en komt daardoor terecht in een oorzaak-gevolg cirkelredenering waarin het racisme de (ideologisch) gekleurde blinddoek vormt die de feiten negeert. De werkelijkheid is dat allochtonen een sterk wantrouwen vertonen tgo autoriteiten. Vooral tgo de politie (politie is de meest visueel zichtbare groep) zal men de confrontatie opzoeken.
Het scenario is altijd het zelfde. Wanneer de politie binnen migrantenwijken op zoek moet naar een allochtone verdachte worden ze binnen de kortste keren (via GSM gemobiliseerd) geconfronteerd met agressieve allochtonen (in de media “jongeren” genoemd”).

Johan Nuyts , al 15 jaar politiecommissaris in Antwerpen voor de cel jeugdcriminaliteit hierover. “Dat solidariteitsgevoel is vreselijk. We moeten daar keihard tegen optreden. Wijken is uit den boze. Want die probleemjongeren vormen een heel gesloten groep. Ze weten alles van elkaar. Bij de moord op Guido De Moor ging het nieuws bij de allochtone gemeenschap rond als een lopend vuurtje. Maar er werd uit de allochtone hoek het volledige stilzwijgen gehuldigd” (DS 15/7/2006). De werkelijkheid was dus totaal anders dan de wat de media ons probeerde wijs te maken (“gouden tip”). Ook hier werd de arrestatie verhindert door allochtonen. En telkenmale vormt de schrik dat een arrestatie tot nieuwe rellen zal leiden de reden waarom de overheid de politie aanmaant zich terug te trekken. De boodschap van de overheid naar geweldenaars toe is dan ook duidelijk: agressie loont!!! Op die manier ontstaan er “no go area’ s”, waar de wetteloosheid regeert en die verboden terrein zijn voor autochtonen. De overheid die het probleem in de bepaalde wijken van Antwerpen en Brussel niet meer de baas kan heeft maar een zorg: er alles aan doen dat dit niet ter ore komt van de bevolking en dus kijken politici en media de andere kant op. Slecht nieuws zou alleen maar stemmen opleveren voor één bepaalde partij.

Een andere reden waarom de politionele machten zo vaak betrokken raken in rellen met allochtonen is dat deze laatsten in tegenstelling tot autochtonen (die eerder witteboordcriminaliteit plegen) vooral straatcriminaliteit plegen, de meest zichtbare vorm van criminaliteit.
Johan Nuyts, hierover: heeft hij het wanneer hij de specifieke situatie te Antwerpen bespreekt over ”een 1000 tal jongeren die de laatste twee jaar met zijn diensten in aanraking zijn gekomen. En 73 à 74 % van hen is van Marokkaanse origine”. ”Straatcriminaliteit is duidelijk aan één bepaalde gemeenschap gelinkt. We moeten dat durven zeggen. Pas als we het probleem benoemen kunnen we kijken naar oorzaken en oplossingen”, aldus de commissaris (DS 1/7/2006).

De vraag waarom allochtonen zich in dergelijke achtergestelde positie bevinden (sociaal-economisch) in de samenleving en waarom die situatie geen verbetering met zich meebrengt is echter nog niet beantwoord? Dit heeft minder met racisme te maken maar vooral met de enorme verschillen tussen enerzijds de socio-economische positie en het lage intellectuele niveau waar ze in blijven steken zonder vooruitzicht op beterschap en anderzijds de sterk evoluerende westerse kennismaatschappij waarin ze zijn terecht gekomen. Daar waar in de jaren 70 de westerse industrieën nood hadden aan niet gekwalificeerde handenarbeid leven we heden in een geglobaliseerde wereld die mondiaal leidt tot een daling van de werkgelegenheid als gevolg van de vooruitgang van wetenschap en techniek. De industrie ondergaat de zelfde tendens als de landbouw in de 19 e eeuw. De huidige kenniseconomie vereist een hoge scholingsgraad en dat vormt nu juist één van de grote problemen bij de allochtone jongeren. De migranten komen uit islamitische landen die sociaal- economisch lichtjaren verschillen met de hedendaagse kenniseconomie in het Westen. De scholingsgraad incl talenkennis die reeds heel laag is bij Turkse en Marokkaanse allochtonen wordt daarbij nog eens versterkt door het fenomeen van de “gezinshereniging” die erin bestaat dat allochtone jongeren hun bruid of bruidegom gaan halen in het land van herkomst (bij Marokkanen meestal berbervrouwen die analfabeet zijn). Gevolg is dat het proces van inpassing bij elke generatie opnieuw van nul start. Uit een onderzoek van de VUB blijkt dat de helft van de allochtone leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap het middelbaar onderwijs verlaat zonder enig diploma, dit is 4 x meer dan bij autochtone leerlingen. De werkzaamheidsgraad van laaggeschoolden bedraagt amper 44,4% (Tertio 19/1/2005). De onderzoeker van dienst, Nils Duquet, bevestigt dat eens de kinderen de school binnen komen met een taalachterstand ze daar niet meer van verlost geraken (DS 16, 17/9/2006). En samen met de taalachterstand speelt vooral het gebrek aan motivatie (en dit zowel bij de leerlingen als hun ouders) een primordiale rol in het niet behalen van een diploma. Dit leidt immers tot slechte schoolresultaten, demotivatie, spijbelen, enz… Als men dan statistisch aantoont dat allochtonen minder vlug aan een job geraken in de samenleving dan ligt daar een van de belangrijkste verklaringen en niet in het zogezegde racisme van de huidige samenleving!
De reeds geciteerde Johan Nuyts verwijst in zijn bespreking van de problemen onder allochtone jongeren naar de gebrekkige gezinssituatie als een van de oorzaken: “niet de school is het probleem, het zijn de ouders. Sommigen weten zelfs niet naar welke school hun kinderen gaan. De ouders van veel probleemjongeren zonderen zich af in een eigen maatschappij. Ze leren de taal niet, weten amper hoe wij leven. Hun kinderen wel. Ze hebben zich vrij gevochten, in die mate dat hun ouders soms niet eens weten naar welke school ze gaan. Ze kijken niet naar hun kinderen om, ze liggen er niet wakker van of hun zoon om elf uur of om drie uur ’s nachts thuiskomt. Dan komt een 14 jarige automatisch op het slechte pad” (DS 1/7/2006). René Dodeur, studieprefect, onderkent eveneens het belang van opvoeding thuis. Hij gelooft niet dat men de scholen met de vinger mag wijzen omdat hun eerste taak erin bestaat kennis door te geven. Socialiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel school als ouders. Maar dat kan pas als de ouders en kinderen de school waardevol vinden. Hier ondergaan vele allochtonen de school omdat ze moeten (DS 22/4/2006).

Laat ons enkele conclusies formuleren. Allereerst wordt het hoog tijd schoon schip te maken met de intellectuele pleinvrees van de heden zo machtige allochtonenlobby (politici, wetenschappers en journalisten). De analyses van de politiek correcte pseudo-intellectuelen kunnen (“racisme”, “discriminatie”, “minderkansen beleid”) de proef op de som niet meer doorstaan.
De sinds jaren gevoerde struisvogelpolitiek is nefast. In het intellectuele en politieke debat dient het belang die de etnisch-culturele achtergrond in de samenlevingsproblemen speelt uit de taboesfeer te worden gehaald. In Nederland staat men op dat vlak een stuk verder. In 1992 wees de antropologe Wilhelmina Van Wetering als eerste op deze blinde vlek bij criminologen die de oorzaken van het afglijden van allochtone jongeren zelden zochten binnen de etnische groep. In 1997 doorbrak Ed Leuw, een criminoloog in dienst van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van justitie, met zijn rapport de wetenschappelijke consensus. Hij gaf duidelijk aan dat behalve sociaal-economische factoren ook culturele factoren een rol kunnen spelen bij de verklaring van de verhoogde criminaliteit onder etnische groepen.

Niets van dit alles in België. Hier wordt het debat gesmoord door de Kristien Hemmerechtsen en de Yves Desmets die er nauwgezet op toezien dat er niet afgeweken wordt van de heilig verklaarde politiek correcte boodschap. Elke dissonante stem heeft ostracisme vanuit de media als gevolg! Marion Van San kan er over meepraten (6)! De beleidsverantwoordelijken blijven vastgeroest in hun conservatief-reactionaire ivoren torens de dogma’s van mei 68 tot in den treure herkauwend! Een voorbeeld uit de velen: Glenn Audenaert, directeur van de federale gerechtelijke politie, die in een uitgebreid interview in Knack verklaart “Ik weiger de link te leggen tussen criminaliteit en ras, criminaliteit en godsdienst, criminaliteit en cultuur. Die link bestaat niet”. Ziedaar het debat à la belge!

Het enige antwoord van de overheid is het voeren van een knuffelpolitiek die de samenlevingsproblemen tussen de allochtonen en de autochtonen alleen maar vergroten. Dit wordt ook in bepaalde allochtone kringen bevestigd. In het werk Undercover in Klein Marokko, Van Halewyck, 2006 gaat journaliste Hind Fraihi op zoek naar het moslimextremisme in de straten van Molenbeek. Daarbij spaart ze haar kritiek niet op het bestaande integratiebeleid: Volgens haar ligt de integratiesector aan het infuus. Ze laat een 60 jarige moslima aan het woord die haar meegeeft dat heel wat gematigde moslims voor het Vlaams Belang stemmen uit protest en ontgoocheling over de zachte aanpak van de Belgische politiek. Ze zijn het immers beu dat allochtone boefjes door gerecht en politiek ongemoeid gelaten worden. Op de vraag of allochtonen niet gediscrimineerd worden zegt ze dat er hier en daar wel eens sprake kan zijn van discriminatie maar dat discriminatie en racisme maar al te gauw als smoes gebruikt worden. De kinderen van de tweede en derde generatie aanwezig zijn van Belgische makelij. “Ze zijn het product van je reinste verwennerij”. Bovendien worden luie jongeren nog opgestookt door allerlei multiculturele organisaties en integratiewerkingen. “I.p.v. jongeren op hun plichten te wijzen knuffelen ze nog maar eens gezellig. En dat allemaal in naam van de tolerantie”, aldus de moslimvrouw. Dat deze dame niet alleen staat met haar mening wordt bevestigd door Amir, die zich een Vlaming voelt met Marokkaanse wortels en die vindt dat een deel van de illegalen crimineel is en het verpest voor de brave en hardwerkende migranten die hier al veertig jaar leven. Ook hij heeft geen goed woord over voor het knuffelbeleid: “De betutteling van allochtonen heeft onze achterstandspositie alleen maar vergroot en onze slachtofferrol versterkt. Een te veel aan sociale voorzieningen creëert een apatische mens en maakt van het bestaande allochtonenbeleid een subsidieslet” Ook hij laat weten voor het Vlaams Belang te stemmen!

Een andere vaststelling die we kunnen maken is dat onder het vernislaagje van de antiracistische verontwaardiging de ware aard van het beestje schuilt. Het zo veel geprezen multiculturalisme dat ons door politici, werkgevers, de kerk en opiniemakers (of ze zich nu “links”, “rechts” of “centrum” profileren) in de maag gesplitst wordt is eigenlijk helemaal geen pleidooi voor een multiculturele samenleving, zijnde een maatschappij waar verschillende culturen aan bod kunnen komen maar een betoog voor een monoculturalisme. Beter is het te hebben over een multiraciale samenleving, nl een samenleving waarbij men individuen met een andere huidskleur aanvaardt zolang het individu zich maar conformeert aan de westers-individualistische waarden (scheiding-kerk/staat, gelijkheid man/vrouw,….). Een goede migrant is een verwesterde migrant of de moderne versie van de ideologie van het kolonialisme (“beschaafde migrant”) maar dan op eigen bodem. Praten over multiculturalisme is in deze optiek absoluut schijnheilig. En hier komen we tot de kern van het probleem. De op collectieve leest geschoeide F – culturen van het Zuiden zijn in totale tegenspraak met de op westerse leest geschoeide mensenrechten die vervat zitten in de “westerse grondwetten” en die het individu als uitgangspunt nemen. Hier staan we voor het kwadratuur van de cirkel. De gewoonten die allochtonen van generatie op generatie doorgegeven wordt zijn tegengesteld aan de principes die voortspruiten uit de westerse verlichting. Denken we alleen maar aan de lijfstraffen, de polygamie, de echtscheidingsgebruiken, het uithuwelijken, het zich onttrekken aan de leerplicht, het probleem met het ritueel slachten, de sterke verworteling met de godsdienst (t.g.o. de scheiding kerk-staat), enz…!

Maar een ding moeten we voor ogen houden. Hoe scherp onze analyse ook is over het zo geprezen multiculturalisme we mogen ons niet vergissen van vijand. Niet de allochtoon is de schuldige van zo veel rampspoed maar de beleidsmakers (politici, het patronaat, de vakbonden, de katholieke kerk, media) die met de vinger moeten gewezen worden als de schuldigen met voorbedachten rade van de huidige problemen, problemen die naar de toekomst toe alleen maar zullen verergeren. Men kan het immers geen menselijk wezen (noch de gastarbeiders uit de jaren 70, noch de huidige politieke en economische vluchtelingen) kwalijk nemen wanneer deze op zoek wil gaan naar een betere (economische) toekomst voor hemzelf en zijn dierbaren. De beslissing om migratie toe te laten kampt met een democratisch deficit.

De veel gehoorde stelling van politici en opiniemakers dat we de aanwezigheid van de migranten een feit is dat we moeten aanvaarden betekent eigenlijk zo veel als capituleren voor het probleem (“There is no alternative” = TINA). Het aanvaarden van migratie komt er trouwens op neer de logica van de globalisering te aanvaarden. Het “vrij verkeer” van kapitaal en mensen ligt immers in de lijn van een “open grenzen” politiek die de toetsteen vormt van die mondiale economische globalisering. In de globalisering is de macht van de politiek volledig ondergeschikt aan economische wetmatigheden (lees de noden van de vrije markt los van welke politieke instantie). De inkapseling in een politiek project met een lange termijn visie ontbreekt hier volledig met de gekende gevolgen van dien !
Beslissingen worden dus niet meer genomen door een politieke overheid maar zijn het resultaat van “ad hoc” besluiten van een technocratische klasse van ambtenaren, managers, financiers, enz…in functie van de op dat moment vigerende (economische en/of technische) noden. We kampen hier dus met een enorm democratisch deficit. De beslissing om in de jaren 60 en 70 gastarbeiders naar hier te halen was helemaal geen besluit vanuit het parlement na maandenlange debatten tussen voor – en tegenstanders maar werd genomen door de “captains of industry” in samenspraak met de heersende elites van de administratie, de vakbonden en de politieke partijen om te voldoen aan de technische en economische noden van dat moment. En daar waar in de jaren zeventig nood was aan ongeschoolde werkkrachten om de economische belangen van de industrie te dienen stelt zich nu de vraag naar hooggeschoolde migranten om onze problemen van de vergrijzing op te lossen. Opnieuw zie je het korte termijn denken opdoemen, opnieuw is daar pleidooi van “ad hoc” maatregelen en opnieuw zie je de logica van beleidsmakers wiens kijk op de zaak die niet verder reikt dan de volgende verkiezingen. Politici als Mark Eyskens en Paula D’ Hondt, organisaties zoals Voka (vroegere VEV), hoogleraren zoals Roger Blanpain verkondigen aan iedereen die het horen wil dat migranten uit het buitenland onze sociale zekerheid betaalbaar zullen houden. Voorwaar een staaltje van diepmenselijke solidariteit over de grenzen heen!
De logica van dergelijke “intellectuele misdadigers”, ik kan er werkelijk geen ander woord voor vinden, staat gelijk met de “brain drain” vanuit de derde wereld: ingenieurs, geneesheren, verpleegsters en IT specialisten. Laat HEN maar ONZE toekomstige problemen oplossen!
In Afrika kende het fenomeen van de “brain drain” een hoge vlucht. Tussen 1960 en 1975 vertrokken 27.000 hooggekwalificeerde Afrikanen naar het Westen. Tussen 1985 en 1990 verloor het continent 60.000 gediplomeerden en sindsdien vetrekken er elk jaar naar schatting 20.000 dokters, ingenieurs en professoren. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) blijven er in heel Afrika amper 20.000 wetenschappers over, op een bevolking van 600 miljoen. Er werken meer Afrikaanse wetenschappers in de VS dan in heel Afrika zegt het IOM rapport. Volgens de IOM Heeft Afrika ongeveer 1 miljoen wetenschappers en ingenieurs nodig indien het zwarte continent economische vooruitgang wil boeken. Daarnaast heeft men ook het fenomeen “brain waste” wat inhoudt dat verschillende hooggekwalificeerde mensen in het Westen hun beroep niet kunnen uitoefenen en zich tevreden dienen te stellen met allerhande klusjes. Philip Emeawali, Nigeriaan en één van Afrika’s top it-mensen merkt op dat 1/3 van de gediplomeerden vroeg of laat in het buitenland zal terecht komen. Dat betekent dat 30 % van de output van de Afrikaanse universiteiten gebruikt wordt om de behoeften van de westerse arbeidsmarkt te ledigen. M.a.w. Afrika doet hier aan ontwikkelingshulp voor het Westen waardoor de rijke landen nog rijker en de arme landen nog armer worden. “Brain drain” komt voor Afrika neer op een langzame dood. “Iedereen heeft het over armoedebestrijding in Afrika. Maar wie moet die armoede bestrijden?”, aldus Emeagwali. “De meest getalenteerden natuurlijk en die zijn we al jaren massaal aan het verliezen” (DM 1/6/2002).
Is er op ethisch vlak nog een groot verschil tussen diegenen die via brain drain het Westers probleem van de “vergrijzing “ willen oplossen en de hedendaagse mensenhandelaars?

Het kan geenszins onze bedoeling zijn een pleidooi te houden voor een “raszuivere” maatschappij. Dat mensen van vreemde origine elkaar ontmoeten is verrijkend. Dat mensen een eigen toekomst kiezen in ander land met een andere cultuur, gemengde huwelijken aangaan, dit allen zijn individuele keuzes die men dient te respecteren. Maar dat men te grote groepen mensen die etnisch – cultureel en sociaal-economisch te veel verschillen van elkaar bij elkaar dwingt leidt sowieso tot samenlevingsproblemen die geen perspectief op verbetering bieden. De taalachterstand, het gebrek aan motivatie op school, de conflicten in het gezin gaat men niet zomaar teniet doen door subsidies te verhogen (knuffelbeleid) noch door (racistische) zondebokken te zoeken. Men oogst immers wat men gezaaid heeft. De veelgehoorde eis om de allochtonen verplicht te laten verwestersen, vooral te horen in rechtse en liberale kringen (Hirschi Ali), is te belachelijk voor woorden. Cultuur is te bestendig.
Je verandert niet zomaar van cultuur zoals men van jas verandert. Tijd biedt eveneens soelaas. Naarmate dat de generaties elkaar opvolgen verminderen de problemen niet. Integendeel
De multiculturele samenleving zal een voedingsbodem worden voor racisme. Zij creëert immers getto’s en zal er voor zorgen dat bepaalde etnische groepen zich aan de onderkant van de samenleving bevinden, een situatie waaruit ze niet meer zullen loskomen. Het gevolg daarvan is dat er een etnische stratificatie ontstaat waarbij een bepaalde bevolkingsgroep op de onderste sporten van de samenleving blijft balanceren en zo het vooroordeel voedt dat ze raciaal minderwaardig is! Of hoe het antiracisme het racisme baart.

(1) Wat was er nu van aan? De bewuste Pool blijkt een Roma zigeuner te zijn. Er zijn een 8 à 10 miljoen Roma zigeuners die vooral aanwezig in de voormalige communistische landen van Oost-Europa (Slovakije, Hongarije, Roemenie en Polen). In deze landen worden de Roma zigeuners veelal uitgespuwd door de autochtone bevolking omdat ze geidentificeerd worden met criminaliteit, werkloosheid, alkoholisme, enz.. Het was dan ook niet meer dan logisch dat hun donkere huidskleur dadelijk geinterpreteerd werd als noordafrikaans. Dat zegt natuurlijk meer over de realiteit van het huidige gedrag van noordafrikaanse bendes dan over de bevooroordeelde perceptie van de getuigen;

(2) Indien we praten over crimineel gedrag bij jongeren zijn we ons er van bewust dat binnen de verschillende etnische groepen het nog altijd een minderheid is die zich overlevert aan dergelijk gedrag. Maar bij diegenen die delinquent gedrag vertonen zijn de percentages tussen de verschillende etnische groepen zo extreem verschillend dat men nu eenmaal niet naast deze feiten kan kijken. In 1990 concludeerde de onderzoekster Marjan Junger in een proefschrift dat in Nederland 1 op 3 Marokkaanse jongeren (=33%) tussen 12 en 18 één of meerdere keren contact gehad met politie of justitie. Voor Turkse jongens bedroeg dit cijfer 22% en voor Surinaamse en Nederlandse jongeren 15%. Voor een uitgebreid overzicht in België verwijzen we naar het werk van Marion Van San.

(3) Ludo Hannes, Glenn Wijnants, Patrick Mombaerts, Guido De Moor zijn maar enkele die door allochtonen werden vermoord. Geen enkele maal werd door de media het begrip “racistische moord” gebruikt!

(4) Eind september van dit jaar overlijdt Fayçal Chaaban in de cel van Vorst na het toedienen van een kalmeermiddel door de gevangenisgeneesheer. De overledene was gearresteerd wegens inbraken en diefstallen. Dit overlijden werd gretig aangenomen door allochtonen om amok te maken in de Brusselse Marollenwijk. Er werden bushokjes vernietigd, er werd een jeugdhuis in brand gestoken, en een nachtwinkel geplunderd. Wat alle kranten verzwegen (!!!) is dat er brandbommen gesmeten werden naar het Sint Pietershospitaal en dat de sleutels van verschillende brandweerwagens werden gestolen om te vermijden om op die manier de bluswerken te verhinderen. Wat eveneens verzwegen werd is dat door de brandstichting in een decoratiewinkel de laatste autochtone (!) zelfstandige zijn deuren mag sluiten. Daarmee werd de buurt “etnisch zuiver”. Van 45 allochtone jongeren die opgepakt werden hadden er 31 een strafblad! Deze gebeurtenissen pasten niet in het verhaal dat “de rellen een protest zijn tegen maatschappelijke achteruitgang en discriminatie”. Letterlijk de woorden van een zekere Aziz in de Standaard van 28/9/06.

(5) Het fenomeen van het getto is een doorn in het oog van vele westerse beleids- en opiniemakers die daarom een pleidooi houden voor een spreidingsbeleid vanuit de veronderstelling dat de migranten zich hierdoor sneller zullen aanpassen. In werkelijkheid, aldus Hofstede zullen migranten die gesteund worden door een gemeenschap zich veiliger voelen en bieden minder weerstand bieden aan de nieuwe omgeving dan migranten die zich geïsoleerd voelen. Opnieuw toont dit voorbeeld aan hoe diep verankerd een bepaalde politieke stellingname veranderd is in een westerse individualistische benadering.

(6) met haar onderzoek over criminaliteit onder Belgische jongeren van allochtone afkomst in opdracht van de toenmalige Minister van justitie Marc Verwilghen

 

3 gedachten over “Meulenberg, gevolg van 20 jaar cordon-sanitair-politiek.

 1. criminaliteit , geschiedenis, immigratie , islam, justitie , politiek ! Het wordt in een adem uitgesproken , het ene woord legt een link naar het andere . Het ene vindt steun bij het andere . Het zal echter niet blijven duren . Ik denk dat de normaal denkende mens het stilaan beu wordt .Ik voorspel een serieuse overwinning voor het VB , indien niet , dan kunnen wij ons aan het ergste verwachten voor ! de toekomst

  • Beste Rene,
   Mijn vrees is groot dat eerder je laatste voorspelling zal uitkomen. Hopelijk zit ik er naast.

 2. @ Beste Walter,
  Volledig akkoord met Uw vrees & onrustgevoelens… de houten koppen die ons reeds vele decennia regeren/regeerden hebben er nooit bij stilgestaan dat “bepamperen en (tè)veel toelaten” door de allochtonen gezien worden als ZWAKHEID van de autochtoonse “gezaghebbenden”.
  Zoals sommige agenten belaagd werden in de Meulenbergwijk, bestond er kans op “lichamelijk letsel”… èn ware het WEL de mogelijkheid geschapen om de bevoegde commissaris het recht te geven van “bevel tot vuren” op de benen van de hevigste kemphanen… want NU zijn die paljassen uitgeroepen tot “dè helden” van die multi-(culturele ???) wijk omdat de agenten weggereden zijn “zonder-te-reageren-op-die-stenenregen”….
  WAAR ZIJN “ZE” EIGENLIJK MEE BEZIG, die poco-politiekers die de ogen sluiten voor zulke mistoestanden ?…. Bah !

Reacties zijn gesloten.