M(af)schaffen

Afbeeldingsresultaat voor M-decreet

Voor één keer staat er iets interessant in Klasse. 1 partij wil m-decreet afschaffen, de rest wil verder op de ingeslagen weg.

Vraag Klasse: Hoe wil uw partij het M-decreet verder invullen?

N-VA
We sturen het M-decreet en de uitvoering ervan bij zodat alle leerlingen maximale leerkansen krijgen, hetzij in het gewoon onderwijs voor zij die het – al dan niet met extra zorg – kunnen, hetzij in het buitengewoon onderwijs voor wie het nodig is. Leerlinggebonden ondersteuning op school is wenselijk want voor iedereen duidelijk.
Het buitengewoon onderwijs én de expertise van de mensen die daar werken zullen we behouden.Ook voor (uitermate) hoogbegaafden en snel-lerenden zullen we de nodige aandacht moeten geven.

OpenVLD
We willen weg van ad-hocoplossingen. Daarom moeten we nadenken: waar willen we naartoe? Het buitengewoon onderwijs laten verdampen of die scholen net meer uitbouwen tot expertisecentra? Klassen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs op één campus samenbrengen? Kennis en ervaring mag niet versnipperd raken. Samenwerking over alle netten heen is noodzakelijk en klassen in het gewone onderwijs met kinderen uit het M-decreet, moeten voldoende klein zijn.

Vlaams Belang
Voor sommige leerlingen zal het inclusief onderwijs inderdaad een succesverhaal zijn, maar in de meeste gevallen zijn leerlingen met beperkingen gebaat bij onderwijs op maat. Hiervoor zijn de scholen van het buitengewoon onderwijs met al hun expertise het meest aangewezen. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een uitdoofscenario voor het M-decreet.

CD&V
‘Gewoon onderwijs waar kan, buitengewoon als het moet’ is ons uitgangspunt. Dat geven we vorm in een begeleidingsdecreet gericht op leerwinst voor elke leerling. We vinden beide onderwijsvormen complementair en willen drempels wegnemen om sterker en geïntegreerd samen te werken. Dat kan door voldoende ondersteuning in de klas, efficiënt ingezet dichtbij de leraar en de leerling. Daarvoor moeten ondersteuningsnetwerken hun expertrol in de klas waarmaken en willen we de FAST-teams uitbreiden. Tot slot willen we het buitengewoon onderwijs moderniseren: niet indelen op medische typologie, maar veeleer op zorgzwaarte

Groen
Groen zal meer mensen en middelen inzetten om de transitie naar inclusief onderwijs waar te maken. Dit raakt aan de grondrechten van kinderen en we hebben ons daar internationaal voor geëngageerd. Een beter geplande en gefaseerde doorstroming van de leerlingen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs zal de onzekerheid bij scholen, leraren en ouders wegnemen. Om de ondersteuning van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te waarborgen, werven we bijkomende zorgleraren aan. We voorzien meer kindgebonden financiering. Het recht op inspraak voor ouders bij de beslissing over de ondersteuning van hun kind moet verzekerd worden

SP.a
Sp.a streeft naar zorg op maat voor elke leerling. De hervorming van de zorgondersteuning leidt ertoe dat zorgbegeleiders meer in hun wagen zitten dan bij de leerlingen. Sp.a wil voldoende zorgondersteuning voorzien zodat basiszorg voor elke leerling en individuele begeleiding van leerling en leraar mogelijk is. De zorgondersteuning op bovenschools niveau wordt regionaal en netoverschrijdend georganiseerd om de bestaande middelen efficiënter aan te wenden. We willen meer ruimte voor het gesprek over zorg op school tussen leerling, ouders, schoolteam en CLB om tot een gedragen zorgbeleid te komen.

PVDA
We geloven in het principe van inclusie van leerlingen met een beperking of een leerprobleem. Maar er zijn heel wat uitdagingen om het M-decreet op een respectvolle manier uit te voeren. We willen werk maken van een sterkere samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Zodat we de sterke troeven van ons buitengewoon onderwijs kunnen uitbreiden en inzetten in het gewoon onderwijs. De professionele ondersteuning die vandaag aanwezig is in het buitengewoon onderwijs willen we uitbreiden naar het gewoon onderwijs.
We willen leraren in het gewoon onderwijs de tijd en de middelen geven om zich te professionaliseren. We maken co-teaching en de inzet van specialisten in de klas mogelijk.

Dank aan Jan Boons voor zijn analyse.

Vlaams onderwijs moet inclusiever, zegt Europa. Vlaanderen krijgt een ferme tik op de vingers omdat het geen inclusief onderwijs aanbiedt voor alle kinderen. Het M-decreet voldoet niet.

“Ik heb drieëntwintig kinderen in de klas. Eén kind met autisme, drie kinderen hebben concentratieproblemen, drie anderen zijn hoogbegaafd, één kind heeft gedragsproblemen, twee kinderen zijn hoog sensitief en nog twee anderen hebben een jaartje overgedaan”. uit Pano-reportage: Het basisonderwijs kraakt