‘Islamitisch Bewustzijn’ laat niets aan de verbeelding over!

Struinend door het internet, lazen wij deze Duitse tekst met de titel ‘Aufruf an die Muslime in Europa’ op facebook.  Hij verscheen enkele dagen geleden bij Islamisches Bewusstsein.  Geen griezelbeelden van stenigingen, onthoofdingen, geselingen of explosies.  Niettemin doodeng en overduidelijk.

Wij gaven ons de moeite hem te vertalen, want hij geeft zonder omwegen weer hoe moslims, die hier geboren en getogen zijn, alle kansen gekregen hebben… over ons en onze samenleving denken. Het is een belijdenis, een getuigenis, een oproep en een duidelijke boodschap.  Een boodschap van haat en een oproep tot strijd.  Strijd tegen onze samenleving, tegen onze cultuur, onze gebruiken, onze wetten.  Wie het nu nog niet weet, wil het gewoon niet weten.  Dit loopt niet goed af.  We hebben het té ver laten komen.  Het schokkendste aan deze tekst is dat hij niet geschreven werd door iemand die uit het ‘minder-kansen-segment’ der moslims afkomstig is.

De tekst begint braafjes:

“Wij zijn moslims in Europa.  Velen van ons hebben hier het levenslicht gezien, hun kindsheid en jeugd doorgebracht, gingen hier naar school en de universiteit en ontwikkelden in dit land hun hele levensperspectief.  Ook als velen van ons de taal van onze vaderen nog beheersen, is ze toch niet echt de onze.  Als we eerlijk zijn, we kunnen ons nog in die taal met onze familie verstaanbaar maken, maar ook niet meer dan dat.  De cultuur van het Avondland is ons bekend.  Wij zijn vertrouwd met democratie en mensenrechten, we weten wat een seculiere staat is en we kennen hun dichters, denkers en filosofen.”

Gevolgd door bedenkingen en vraagtekens:

“Maar wat betekent dat?  Betekent het dat voor ons, moslims, die in het Westen leven, Allahs Din (Vertaling: geloof, wet, religie, voorschriften, onderwerping )niet geldt en aangepast moet worden?

Moeten wij ons leven aan het Westen aanpassen, onze Din volgens Europese waarden afzwakken en ons helemaal onder de heerschappij van het Westen ordenen?  Dit is ten minste de teneur van heel de Europese migratiepolitiek.  Als we daaraan tegemoet komen, dan zouden we in vrede en totale gelukzaligheid leven.  Wij zouden daarbij echter moeten aanvaarden dat wij met de moslims in de islamitische wereld niets gemeen hebben.  Zij zouden hun antieke Din hebben, wij de onze, de Europese.  Zij zouden hun wereld van geweld en achterlijkheid hebben, wij de onze, de moderne Europese.

Ik zal hier niet de afwijkende ideeën tegenspreken – dat hebben anderen voluit gedaan.  In de plaats daarvan moeten wij ons van onze situatie bewust zijn.  De moslims in onze thuislanden beschouwen Europa dikwijls als een stralende haven van welstand en vrede, een land waarin melk en honing vloeien.  Als een oord waar gerechtigheid heerst en waar elke mens een gelijkwaardig leven mag leven, vrij van onderdrukking en geweld.  Maar zij zien niet wat er achter deze stralende façade verborgen zit.”

Om dan voluit te gaan:

“In Europa wordt onze geest dag na dag vergiftigd.  Dagelijks gebeuren zaken die geen oprecht  oog mag zien, geen rechtvaardig oor mag horen.  Europa is het centrum van het atheïsme, geen enkele plaats op de hele wereld is zo goddeloos als Europa. Hier is de plaats waar de arrogantie en de decadentie van het ongeloof hun hoogtepunt vinden.  De moslim in Europa is omringd door een zondenpoel, druipend van haram (verboden zaken) en kufr (ongelovigheid) – overdag, ‘s nachts, eender wanneer, eender waar.  Wij groeien hier op en van bij het begin van ons leven wordt onze geest onteerd door hun gedachten, hun waarden en hun pogingen ons in hun samenleving te assimileren.  In elk geval is het idee dat Europa een oord van vrede en gerechtigheid is sowieso doordrongen van oppervlakkigheid en wordt de werkelijkheid verdrongen.

Onze broeders en zusters worden – hier in Europa – dagdagelijks vernederd, onderworpen aan onrechtmatige behandeling en vernedering. We worden bewaakt, beperkt en gestigmatiseerd.  De opvoeding van onze kinderen volgens islamitische gewoontes wordt ons ontzegd.  Een islamitisch uiterlijk wordt ons verhinderd.  Kortom, ons wordt niet toegestaan onze Din ten volle te beleven.  Wij worden opgesloten, vervolgd en aangevallen.

Dat wat Europa ons geeft is geen leven in vrede en al helemaal geen leven in gerechtigheid.  Doch niet uitsluitend de hier wonende moslims vormen het doelwit van Europa.  Van dit continent stammen vele troepen, die onze landen binnen gevallen zijn, die onze broeders en zusters kwellen, folteren, verkrachten, doden; ze  doen hun uiterste best ons als deel van dit ereloos leger van kinderslachters en -misbruikers aan te werven, opdat onze identiteit in hun samenleving zou ontbonden worden.  Dat heeft Allah, de boven alles Verhevene, al aangekondigd:
‘Zij wensen dat jullie even ongelovig worden als zij, opdat jullie dezelfden worden.’ (Sura 4, Aya 89)

Wel, wat betekent het dus een Europese moslim te zijn?  Alles gewoon aanvaarden, onze Din beetje bij beetje, wet na wet, hukm na hukm (gebod) te laten vallen?
Ons van de Umma (moslimgemeenschap)  te splitsen en die te verloochenen, opdat Europa ons misschien als een deel van hen kan beschouwen?”

En tot de conclusie te komen:

“Neen, een Europese moslim te zijn betekent opgroeien in het hart van de ongelovigheid en de Tağuts (ongelovigen, opstandelingen, rebellen).   Het betekent te verstaan waarom de wereld de islam zo dringend nodig heeft.  Het betekent dat wij degenen zijn, die beide zijden kennen en begrijpen: het leven dat de mens zou moeten leiden – dat van de islam – en het leven dat de Schepper van de hemel en de aarde verafschuwt, het leven zoals het hier in Europa geleid wordt.  Deze wetenschap moet onze sterkte zijn.  Wij, wiens imam hier aan de grootste aanvallen bloot gesteld wordt, moeten sterker dan elders in de wereld aan de islam vasthouden, eender hoe zwaar het kan zijn.  Onze geliefde Profeet (s.a.s.) zegt:
‘Een tijd zal komen, waarbij geduldig in zijn geloof te zijn, gelijk staat als gloeiende kolen vasthouden.’ (Tirmidhi)

Voor ons moet het een eer zijn deze zinnebeeldige kolen te mogen dragen.  En daarbij mogen we als moslims nooit in de slachtofferrol vallen.  Europa zou ons graag laten geloven dat wij ons voor onze Din moeten schamen.  In de plaats daarvan zijn wij, moslims, de schepsels, die de meest eervolle daden stellen, doordat wij de Heer van de werelden dienen.  Daarom zegent ons de Verhevene met een bijzondere positie.  Zo zegde de laatste van alle profeten:
‘Het uitwissen van de wereld betekent voor Allah minder dan dat een gelovige onterecht gedood wordt.’ (Ibn Majah)

Niet wij, maar wel de ongelovige Europeanen moeten zich schamen voor hun onwaardig leven, niet meer waard dan dat van vee, zonder enige vorm van eer en waarde.  Dat heeft ons Allah, de Heer van de Dag der Afrekening, in zoveel verzen getoond:
‘Jullie Gelovigen!  Waarlijk, de aanbidders van de afgoden zijn onrein.  Daarom mogen zij na dit jaar de heilige moskee niet benaderen.’ […] (Sura 9, Aya 28)

Ziet, erger dan het vee bij Allah zijn de ongelovigen, die niet geloven.’  (Sura 8, Aya 55)

‘Willen jullie soms niet tegen mensen strijden, die hun eed gebroken hebben en die de zendelingen wilden verdrijven – zij waren het tenslotte die jullie als eersten aangevallen hebben?  Vrezen jullie hen soms?  Het hoort eerder bij Allahs waardigheid hem te vrezen, als jullie gelovigen zijn.’  (Sura 9, Aya 13)

Broeders en zusters, wij zijn de toekomst!  Wij zijn de nieuwe Umma!  Wij zijn het die in het hier en het nu leven en de kans hebben er verandering in te brengen.  Onze generatie is beter opgeleid en sterker geworden dan eender welke in de laatste eeuwen.  Wij moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid: al dat wat onze vaders en grootvaders uit angst, lethargie of zelfs verraad niet gedaan hebben is onze opgave.  Het is onze opgave als Europese moslims de islam, zelfs op deze plaats, rechtop te houden.  Het is onze opgave deze wereld tot een wereld van de islam te maken, met mensen, die voor Allah – de Hoogste – buigen, van Alaska tot Australië, van Brazilië tot Siberië, van Noorwegen tot Zuid-Afrika.  Wij zijn het, die –  Inch’Allah –  de heerschappij van de Kufr zullen beëindigen.  Laat ons de generatie zijn, die het onrecht ten einde brengt.

Geliefde broeders en zusters, voor elke keer dat jullie broeder of zuster, jullie vader of moeder, jullie zoon of dochter, jullie vrouw of man, jullie vriend of jullie gezellin onrecht gedaan werd, voor elke belediging, voor elke plaats die ons ontzegd werd, voor elke blik, die ons niet waardig was, voor elke vernedering door de staat, voor ieder, die omwille van zijn Din zijn werk verloren heeft, voor ieder die hier nooit een kans gekregen heeft, voor elke dag, die we hier in het midden van de haram moeten leven en – vooral – voor elke eervolle druppel bloed en elke traan, die een moslim ergens op de wereld wegens afstotende daden der westerse soldaten vergieten moest, sta op en verhef jullie stemmen voor de islam.  Verhef jullie stem voor de Umma! Verhef jullie stem voor La ilaha illa Allah!  Toon de Kuffar wie we zijn, wie we gehoorzamen en wat we eisen.  Sta op en toon dat wij moslims zijn.  Toon dat wij de kinderen van Khalid ibn Walid en Omar ibn Al-Khattab zijn.  Toon dat wij moslims ons niet laten behandelen zoals de joden.  Verdedig jullie eer, de eer van hen, die jullie liefhebben en die van de islam.  De getrouwen onder jullie moeten zich voor niets vrezen, noch in het heden, noch in het hiernamaals, want Allah heeft hen het paradijs beloofd.  Dus verhef jullie en draag de betekenis van La ilaha illa Allah uit in heel de wereld.

‘Waarlijk, als Allah jullie (naar de zege) leidt, dan is er niemand die jullie kan overwinnen; als Hij jullie echter in de steek laat, wie zou jullie dan helpen buiten hem?  Waarlijk, op Allah moeten de gelovigen vertrouwen.’ (Sura 3, Aya 160)”

Tot zover de tekst.

Florent Van Ertborn

12 gedachten over “‘Islamitisch Bewustzijn’ laat niets aan de verbeelding over!

 1. Wel als die arme moslims zich in het Westen zo ongelukkig voelen, waar wachten ze dan op om terug te keren naar hun moslimparadijs ? Zou de pampering van de moslims door onze idiote politici daar niet voor iets (voor héél véél zelfs) tussen zitten ?

  • Natuurlijk heeft de pampering van die mosselslims te maken met een handelsovereenkomst: Goedkopere olie als beloning voor een ongebreidelde immigratie 🙁 in het Westen, beste Wim.

  • Als je weet dat de hamercampagne op de 59000 werkloze 55plussers ondertussen hard van leer is getrokken, maar dat er over de honderdduizenden werkloze parasitaire immigranten met geen woord wordt gerept, weet je hoe laat het is.

 2. Dit klinkt de EU, en dan vooral de door en door linkse landen als D, VK, NL, Zweden enz als muziek in de oren. Wat een lef! Wat een verademing vergeleken met het onderdanige eeuwig schuldige christendom! Laat de culturen maar botsen! Een aanslag hier en daar of zelfs een burgeroorlog ‘light’ nemen we er graag bij!

 3. Wij hebben een westerse opvoeding genoten met katholieke accenten , dus wij zijn Christenen ! Hier waar ik woon in Thailand zijn het (erg overtuigde) bhoedisten . In het midden Oosten , Moslims . Wij zijn allemaal het product van onze opvoeding . Godsdienst is niets meer of minder dan een “levenwijze” een gedragsbepaling tegenover onze “naaste” of medemens . Die “gedragsbepaling” wordt bepaald door de aardse vertegenwoordigers van heel dat legertje “Goden” naar gelang het hun past en goed uitkomt om mensen te verdrukken met allerlei regeltjes die door hun God zogezegd in hun oor worden geblazen . Ik ben atheist zoals zovele anderen die “nadenken” , niet geloven in sprookjes , vertelsekens en dergelijke onzin . Ik geloof dat ons bestaan maar tijdelijk is . Indien er dan toch een Allah pretpark zou bestaan of een hemel met rijstpap en gouden lepeltjes ( heb liever biefstuk met frieten) dan zal ik al die “martelaren” met hun maagd van 72 jaar , mogen voorbijsteken omdat ik geleefd heb als “mens” . De rest dat is allemaal… z…. van boeremie ! Ze kunnen heel die nest van bloeddorstig IS krapuul of dat boke met Ham , zo van de kaart vegen met bv een A-bom -light maar dat zal niet mogen van de mensenrechten. Ge moogt ze wel kapotmaken , vernietigen , maar dan op beschaafde wijze . Moest er toch een God of een Allah naar aanleiding van deze reactie aan mij verschijnen , zoals dat indertijd regelmatig gebeurde , Mohammed , Lourdes enz , met de goddelijke boodschap , dat ik verkeerd bezig ben zal ik dat onmiddellijk melden aan de redactie van Golfbrekers

  • Verwacht gij dan dat wij ingrijpen? Een bewijs van goed gedrag en zeden overhandigen?

  • Rene,

   zelfs als atheïst – raar woord want je ontkent het bestaan van iets wat niet bestaat – moet je kunnen toegeven dat de gave van de mens in het verzinnen van iets zeer begrensd is. Als ze een buitenlands wezen in beeld brengen is het een samenraapsel van zaken die ze kennen. Onderdelen van een dier, een plant, een mens. Een Christus figuur kon geen enkele dichterlijke mens noch volk, verzinnen. Geen dichters, geen filosofen, geen profeten hebben zich een dergelijk fenomeen kunnen dromen. Als ze dit wel gekund hadden, hadden we niet één Christus gehad maar honderden.
   Ik denk dat ook niet gelovigen moeten kunnen toegeven dat sinds zijn geboorte Hij nog altijd het grootste genie, de waarachtige denker, de goddelijke mens is.

   • Dat hij een wonderlijk mens was daar twijfel ik niet aan maar zijn hedendaagse vertegenwoordigers zijn maar van een klein gehalte

   • Beste Anna . Ik bedoel met atheist zijnde , niet gelovig in een almachtige rechtvaardige en liefdevolle God , zoals al die bestaande of verdwenen Godsdiensten ons doen geloven . Het is een gekende uitspraak , niet God heeft de mens geschapen ! Het is de mens die God geschapen heeft . Toch heb ik een sprankeltje geloof in een “geestelijk” voortbestaan na het afwerpen van ons sterfelijk lichaam , waarmede wij ons in de materieele wereld kunnen voortbewegen .Indertijd heb ik als “waarheidszoeker” vele boeken verslonden over paranormale verschijnselen , geschreven door , volgens mij toch betrouwbare personen , oa door de NL Professor Van Praag , die zich met onverklaarbare zaken bezig hield . De conclusie van zijn jarenlange studies ” , Ik ben geneigd te geloven in een voortbestaan na de dood !” Ik las ook de boeken van Paul Brunton een Britse Journalist de de waarheid zocht , vooral zijn ervaringen toen hij , met toestemming van de regering een nacht ging mediteren in de piramide van Cheops. Zijn beschrijving in het boek “Geheim Egypte” deed mij kippenvel krijgen . Hoeveel getuigenissen zijn er niet over uittredingen en dergelijke fenomenen waar wij met ons beperkt verstand geen verklaring voor vinden zoals , het heelal bv , wie , wat , hoe , is dat tot stand gekomen. Ik heb persoonlijk iemand leren kennen die aan de hand van een foto de ziekte van een persoon kon achterhalen . Het betrof een zekere Marc Kegels . Zijn vrouw had een bloemenzaak ik Mechelen , later verhuisde hij naar Keerbergen . Hij eindigde als drankverslaafde , of hij nog leeft weet ik niet ! Die man kon iets , indertijd had hij zelfs Eddy Merckx onder zijn patienten . Behalve die ene voor mij persoonlijke ervaring , weiger ik te geloven dat al de overige onverklaarbare feiten , flauwe kulletjes zouden zijn . Ik ben dus een atheist met een sprankeltje hoop !

 4. Zoals reeds vroeger gesteld , is de islam hier niet uit de lucht gevallen zoals een regenbui, en dit dus per toeval!! .
  Wat de islam is, moet intussen al voldoende gekend zijn. Belangrijker is echter te bepalen wie er de “rode loper” heeft uitgerold voor de islam. Van de vijand(=islam) mag men immers niets goeds verwachten, alleen het ergste.Men dient dus zelf de nodige voorzorgen te nemen. Dit gebeurt echter niet. Wie zijn dus de verraders en saboteurs, die het verzet tegen deze islam saboteren!!
  Belangrijk hierbij zijn de gelijkenissen tussen de islam en het communisme.
  Zie bijgevoegde bruggetjes voor een uitgebreide vergelijking.
  http://crom.be/documents/print/islamisme-bolchevisme-du-21eme-siecle
  http://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/l-islam-un-communisme-avec-dieu-43232
  https://books.google.be/books?id=Oc_kk1V3J8kC&pg=PT152&lpg=PT152&dq=islam+communisme&source=bl&ots=qGTRhW7d3e&sig=UQ-cDYZbOivSJlxhJhYKNrPRS6s&hl=nl&sa=X&ei=ulEDVd-hFcv7UJrCgYgE&ved=0CDgQ6AEwBDgU#v=onepage&q=islam%20communisme&f=false
  Gezien de grote overeenkomsten tussen de islam en het communisme dient de islam dan ook gezien te worden als een middel op de weg naar de New World Order. Na een mislukte poging via het communisme, wordt nu de islam in stelling gebracht.
  Hierbij dient men dan te weten dat deze NWO communistisch moet en zal zijn.
  Een totalitair systeem zoals beschreven door George Orwell in zijn boek :”1984″.
  http://beforeitsnews.com/strange/2013/03/the-new-world-order-is-communism-2447558.html
  In tegen stelling tot wat men regelmatig leest , heeft de islam dan ook niets te zien met “fascisme” maar alles met communisme, marxisme en socialisme.
  Hiermede weet men dan ook wie er de “rode loper” uitrolt voor de islam.
  (=de drijvende krachten achter de NWO).
  Het gaat hier dan ook om een monsterverbond tussen links, van welke kleurschakering ook, en de islam. Een Molotov-Von Ribbentrop pakt. De vraag is dan ook, wie er nu als overwinnaar uit de bus zal komen.
  Het is dus die verborgen agenda , achter de opmars van de islam, die moet op tafel gegooid worden, open en bloot, en met naam en toenaam.
  Bij gebreke hieraan, kunnen we blijven zeuren en zagen over de islam, maar blijft het intussen alleen maar van kwaad naar erger gaan.

 5. Beste allemaal,
  We weten allemaal dat door de eeuwen heen er oorlogen zijn ontstaan door het Geloof! Er zou een nieuw wereld-Evangelie in het leven geroepen moeten worden ( meer vanuit spirituele aard)dat alle Gelovigen zou doen laten inzien dat wij allemaal gelijk zijn. GOD: wij zijn allen een deel van GOD. GOD staat niet los van de mensen. Wij zijn GOD! GOD laat niet toe dat sommigen van een bepaald Geloof vinden dat ze meer zijn dan die van een ander Geloof. Daar komt alleen maar misérie van. De “misérie” is eigenlijk begonnen doordat vele Geloven er vanuit uitgaat dat GOD losstaat van de mens, dat GOD iets onaantastbaars, spiritueels is en dat wij het lichamelijke uitstralen los van GOD.
  Degene die zich verheven voelen dan anders-Gelovigen zouden via dat Nieuwe Evangelie moeten worden aangeklaagd en bestraft. De politiek zou niet meer landelijk geregeerd moeten worden maar er zou een wereld-politiek in het leven moeten komen om dit soort wandaden tegen de vrijheid van meningsuiting, tegen de democratie te moeten aanpakken. Ik vrees dat als men deze problemen niet op wereld-niveau aanpakt er geen weg terug is.

 6. ‘GOD laat niet toe dat sommigen ….’
  Hoe weet jij eigenlijk wat God wil?

Reacties zijn gesloten.