In de brievenbus: “De twee volgende verkiezingen bepalen onze toekomst”

De twee volgende verkiezingen: bepalen onze toekomst

Bij mijn vorig artikel stelde ik het verwerpen van een communautair programma aan de kaak, na volgende verkiezingen. Als inleiding moet gezegd worden dat een groot deel van de macht in België uitgevoerd wordt achter de schermen. Niet zoals in Poupehan of tijdens de crisis van de bank Belfius (Leterme), maar voor de grote opties, zijnde de verankering van de macht in België binnen een beperkte financieel-ideologische groep.

De verkiezingen komen eraan; gemeentelijke en nationale; en het is misleidend de nadruk steeds maar op Antwerpen te leggen. Het beleid wordt ook op andere plaatsen gemaakt en dit wordt weggemoffeld door “de slag om Antwerpen” nationale proporties te geven.

De partijen kunnen in drie, zeer ongelijke groepen, onderverdeeld worden. De grote groep omvat bijna alle partijen en is staats- en België-behoudend (ze volgt de bevelen op van de echte leiding van het land); de tweede groep zijn de islam-partijen; de derde groep omvat enkel het Vlaams Belang. Deze laatste staat apart omdat niemand er coalities mee wil aangaan, of contacten mee wil hebben (zelfs geen handdruk).

De Belgicistische partijen zijn alomvattend: alle Waalse partijen, plus openlijk Groen, de VLD en de PvdA. Op een bedekte wijze ook S-PA en CD-V. De N-VA behoort eigenlijk bij dit blok omdat ze nu al voor twee legislaturen elk communautair standpunt verbieden; en op een rationele wijze deel uitmaken van de Belgische regering. De echte macht achter de schermen, die alle kranten en de VRT en VTM dirigeren, hebben beslist dat de Groenen de verkiezingen moeten winnen!! De Groenen zijn de uitvoerders van hun twee belang-rijkste opties: ten eerste behoud en versterking van de Belgische staat (en bijhorende machtsmonopolies); ten tweede de verandering van ethische regels naar een super libertijnse aanpak: verruiming van abortus, euthanasie, gender-schikkingen, minder traditionele familie, invoering regels vreemde culturen en een multiculturele staat.

Merkwaardig is dat de Groenen in meerdere landen door de media (en de machten daarachter) op een ontstellende wijze in de kijker worden gesteld; als tegengewicht tegen de volksnationale tendensen. Dit is met name in Duitsland, Nederland en Oostenrijk het geval.

Het groot dilemma is dan ook: als we aan onze zijde van het spectrum verzwakking prediken, geven wij de krachten van de NWO kans op sucses. De Nieuwe Wereld Orde heeft reeds een aanzienlijke macht verworven in enkele buurlanden; en we zouden met Vlaanderen/Nederland aansluiting moeten vinden bij de Viségrad-landen, Oostenrijk en nu ook Italëe en Slovenië; die een ommekeer mogelijk maken.

Ten opzichte van de a.s. verkiezingen dienen we ons goed te herinneren welke grote fouten/of verraad er in de Vlaamse politieke partijen gebeurd zijn. Eerst was er de grote flater van het Egmontpact; vervolgens heeft men op Lambermont de definitieve drieledigheid van België vastgelegd; en recent heeft de Leider van de N-VA tot tweemaal toe de verwijdering van een communautair programma verordend. Dit om regerings-deelname mogelijk te maken. Ook over bepaalde figuren in het Vlaams Blok/Belang moeten we ons de vraag stellen: welke eerloze compromissen zouden ze wel willen sluiten om aan de macht te raken?! Het is verbijsterend, hoe na de recente grote nederlaag, mandatarissen van het Vlaams Belang in alle richtingen de partij verlieten om elders onderdak te gaan zoeken.

De N-VA heeft in haar rangen inderdaad nog een aantal Vlaams-nationalisten, maar de grote Leider Bart De Wever bepaalt grotendeels het beleid. De partij is dus ideologisch een neo-liberale partij geworden, die zelfs liberaler is dan de VLD. Deze koerswijziging is vooral ook mogelijk geweest door de instroom van (Belgicistische) VOKA personen, zoals Johan Van Overtveldt en Filip Muyters; en mogelijke leden van de Vrijmetselarij.

Deze column is niet bedoeld als verkiezings-aanwijzing; maar wil in de geest van Mark Grammens, Lieven van Gerven en Clem de Ridder, wijzen op de grote consequenties van de a.s. verkiezingen. Een langetermijn visie zegt dat we de verworvenheden van meer dan honderd jaren Vlaamse Beweging verder moeten uitbouwen:

– a) de bevrijding van Vlaanderen en de Vlamingen uit dwingelandij (door het belgicisme); – – b) een mild conservatisme, die de grote ethische en culturele lijnen van ons volk behoudt; – c) het uitstippelen van bondgenootschappen in Europa die voor volkse eenheid strijden. Daarom moeten we ons niet weerhouden het model van Viktor Orban (Hongarije), Vaclav Havel (Tsjechië) en Heinz-Christian Strache (Oostenrijk) tot het onze te maken. Deze personen streven openlijk voor een christelijk, volkshomogeen Europa, waar een omvolking van de oorspronkelijke bewoners gestopt en teruggedraaid wordt.

Daarom moet erop gelet worden die personen en krachten te steunen, die een afzwakking van de essentiële Europese waarden, onder geen beding zullen steunen. Onder deze essentiële waarden kan genoemd worden: ethische en morele bescherming van de jeugd; grote voorrang voor de positie van het Nederlands door meer samengaan met Nederland en Frans-Vlaanderen; een eigen volks-Europese aanpak op het gebied van financiën en wereld-economie; geen niet-Europese religies in de plaats van de onze.

Om tot een maximale aanpak van onze verloren positie te komen: steun alle krachten die tegengesteld zijn aan deze die Belgie achter de schermen leiden en bevorder de eenheid van de Nederlanden. Dit moet een alternatief bieden voor het blijvende extreme racisme van de Franstaligen, vooral in Brussel, tegen de Vlamingen/Nederlanders.

Jos Wouters – Boom

PS 1 : op 7 juni opent de Bilderberger conferentie in Torino (Italia). Voor België nemen deel: prem. Michel, mevr. Cathy Berx en Thomas Leysen (pers onder controle houden). De Bilderbergers (gesticht door libertair prins Bernhard der Nederlanden) zijn de uitvoerders van de hoogste Vrijmetselaars-Loges agenda ter wereld.

PS 2 : Om inzicht te krijgen waar men deze wereld naartoe wil leiden : lees de “blog Michael Mannheimer”. Dit intikken op Google en u kan deze artikels lezen.
Aansluitend bij PS 1 : lees vooral : “Die Freimaurer und Ihre Bilderberg Group” 7de juni.
En : “Dumm…dümmer…links” (was haben Islam und Sozialisten gemeinsam?) 1ste juni.

PS 3 : Over het (neo)-liberalisme een uitspraak van Ernst Jünger: “Wo der Liberalismus an seiner äussersten Grenzen gelangt,öffnet er den Mördern die Tür!”. Waar het liberalisme zijn uiterste grens bereikt, opent het de weg voor de vernietigers. Let op alle standpunten die de (neo)-liberalen overnemen van extreem-links: vernietiging van de familie-(waarden), opheffen ethische kernregels, strijd tegen kernenergie, strijd tegen diesels en toegankelijkheid steden, verwezenlijking multiculturele samenleving door laxisme immigratie, genderisering en vroeg-sexualisering.

PS 4 : Een uitspraak uit een boek van Peter De Roover (N-VA), die inzake arrogantie alleen Bart De Wever moet laten voorgaan (De Stomme van Berlaymont, 1993, blz. 31) : Vlamingen worden Belg wanneer ze aan de macht deelnemen, hetgeen ook, maar in veel mindere mate, geldt voor de Walen. Laat ik er meteen een boutade van maken: Wat is een Vlaming? Een Vlaming is een Nederlandstalige Belg, wanneer die in de oppositie zit.”

PS 5 : voor de vele brompotten en cynici die me weer zullen aanvallen:
De Vlaming uit de Vlaams/Nederlandse Beweging moet in de eerste en laatste plaats ZELFRESPECT hebben en zich alles niet laten welgevallen. Dit is zaak van primaire rechtvaardigheid.

3 gedachten over “In de brievenbus: “De twee volgende verkiezingen bepalen onze toekomst”

 1. Barbara Pas in Doorbraak:
  “… De aanval op het Nederlands is een constante. Zo heeft minister Steven Vandeput een stevige voorliefde voor de verengelsing van het leger en de legerdiensten in het algemeen. En hij is wat dat betreft maar nauwelijks voor rede vatbaar. Eerder liet hij zich in dit verband al opmerken door de verregaande verengelsing van het onderwijs in de Koninklijke Militaire School. Maar ook op andere vlakken liet hij zich in dat verband onderscheiden.

  Zo werd het Legermuseum dat werd samengevoegd met enkele andere instellingen omgedoopt tot het ‘War Heritage Institute’. Dit instituut lanceerde enige tijd geleden een webstek met betrekking tot de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Deze webstek werd door de diensten van Vandeput uitvoerig voorzien van Belgische driekleuren, ook voor de Vlaamse gesneuvelden. Nochtans hadden deze destijds van hun strijdmakkers een Vlaamse heldenhuldezerk op hun graf gekregen. Daarbovenop kreeg deze webstek ook de eentalig Engelstalige benaming ‘wardeadregister’.

  Toen ik de minister erop wees dat deze webstek geen Nederlandstalige domeinnaam heeft en hem vroeg om dat aan te passen, weigerde hij dat hooghartig. Omdat dit indruist tegen de taalwetgeving in bestuurszaken, zag ik mij genoodzaakt hiertegen een klacht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) in te dienen. En die gaf me ondertussen gelijk. Steven Vandeput, Vlaams-nationalist in hart en nieren, om er in zijn hoofd geen last van te hebben…
  Bron: https://doorbraak.be/regering-michel-de-wever-zorgt-voor-achteruitgang-op-taalgebied/?utm_source=newsletter-447&utm_medium=email&utm_campaign=Dagelijkse+Dosis+Doorbraak

 2. Als Vlaams Belanger (Vlaams Blokker) van het eerste uur kan men alleen maar minachting hebben van degenen die het Vlaams Belang verlaten hebben in mindere tijden en gekozen hebben voor een andere partij die ze zelf bestreden hebben. Alsof het verraad nog niet genoeg was hebben ze daarna nog hun voormalige partij gedemoniseerd en alle vuile (?) was uitgehangen in de hoop op een postje want het Vlaams Belang als paria van al de andere partijen kon hun dit niet geven omdat ze recht door zee gingen in hun voorliefde voor de Vlamingen.
  Bart De Wever als rattenvanger verloochent zijn Vlaamse identiteit en effent de weg naar de ondergang van onze cultuur die eeuwenlang een voorbeeld is geweest in de westerse wereld. Het is altijd al geweest dat diegene die zich voordoet als rasechte Vlaming zijn eigen volk in de steek laat.

Reacties zijn gesloten.