Hoe we overgeleverd worden…

… aan de geprogrammeerde invasie uit de derde wereld

Ter kennismaking deze korte video over de voormalige generaal Christophe Gomart, die onderstaande vaststellingen liet vastleggen:

Momenteel wordt onderstaand bericht over een vergadering van de GEOINT (Geospatial Intelligence), die op 11 en 12 september 2018 plaats vond, druk gedeeld op sociale media. Blijkbaar zijn de Franse militairen het met hem eens: Franse militairen in actieve dienst waarschuwen voor burgeroorlog | Buitenland | hln.be

Général Gomart : « l’invasion de l’Europe par les migrants est programmée, contrôlée et acceptée »

Le général Gomart, patron du renseignement militaire, qui a quitté l’armée en mai 2017, explique : « Cette invasion de l’Europe par les migrants est programmée, contrôlée et acceptée ».

Et « rien du trafic migratoire en Méditerranée n’est ignoré des autorités françaises, militaires et civiles »

Le général de corps d’armée (quatre étoiles) Christophe Gomart, patron de la DRM (Direction du renseignement militaire) était chargé de recueillir toutes les informations susceptibles d’aider la France à prendre ses décisions d’ordre militaire.

Il a expliqué, en ouverture du colloque GEOINT (Géospatial Intelligence), qui s’est tenu à la Société de Géographie à Paris, les 11 et 12 septembre 2018, comment le trafic migratoire au Moyen-Orient et en Méditerranée n’échappe au Renseignement français.

 • La Direction du Renseignement Militaire, qui est leader en France sur le renseignement d’origine imagerie (ROIM) fourni par les satellites-espions militaires, a inauguré le 19 janvier dernier un très discret centre d’expertise, le CRGI (Centre de Renseignement Géospatial Interarmées).
 • Pluridisciplinaire, il intègre une trentaine de spécialistes civils, militaires et réservistes de haut niveau dont la principale fonction consiste à fusionner le renseignement recueilli par la DRM à partir d’une multitude de capteurs (interceptions, satellites, sources ouvertes, cybersurveillance, etc.).
 • C’est ainsi que la DRM peut présenter au gouvernement français une situation précise de la présence des migrants subSahariens en Libye, ainsi que les identités exactes, les modes opératoires et les stratégies des « passeurs » de migrants.
 • Ces informations sont transmises par la France à l’état-major de la mission européenne en Méditerranée (Eunavfor Med) lancée en mai dernier.

Le général Gomart a déclaré, lors du colloque, que les militaires français avaient repéré les principaux points d’entrée des filières de trafic humain sur le territoire libyen, notamment à partir de la zone des trois frontières (Libye, Soudan, Égypte).

 • Le renseignement français sait où les passeurs échangent leurs cargaisons humaines, où ils les hébergent.
 • Il les voit préparer les départs vers l’Europe depuis les plages de Tripolitaine et de Cyrénaïque, imposant aux migrants un processus immuable.

Avant tout départ en mer, les passeurs appellent le Centre de Coordination Italien des Secours Maritimes, et c’est ainsi que les bateaux européens vont recueillir directement en mer les masses migratoires, pour les transporter à bon port, de crainte qu’ils ne s’égarent sur les côtes africaines…

Le GEOINT est devenu « l’outil idéal pour valoriser des données massives géo localisées. Il joue le rôle d’un accélérateur de prises de décisions en donnant une vision claire et complète aux chefs militaires et aux décideurs politiques ».

L’invasion n’avance pas au hasard

Il n’y a donc aucun mystère, tout se sait.

 • On sait où les « passeurs » vont s’approvisionner en bateaux.
 • On sait que la Turquie délivre de faux passeports et que les autorités de réception ferment les yeux.
 • Le Renseignement français est capable de voir le trafic migratoire en Afrique jusque dans ses détails, et il pourrait le voir également en Europe.

source: dreuz.info.fr

https://www.parti-de-la-france.fr/General-Gomart-l-invasion-de-l-Europe-par-les-migrants-est-programmee-controlee-et-acceptee%C2%A0_a4418.htmltp://www.armee-media.com/2018/11/10/42729/

De geautomatiseerde vertaling is tot onze spijt taalkundig niet perfect, echter wel verstaanbaar: 

Ex-generaal Gomart legt ons uit…..

Wie de Migranten binnenlaat, is medeplichtig aan alle moorden die op onze bodem zijn geproduceerd: ze moeten berecht en veroordeeld worden, net als in oorlogstijd. Het is een goed georkestreerde en ondervonden invasie: het islamisme aan de kaak stellen en u werd belast met Racist of zelfs naar de rechtbanken gestuurd dankzij de wetten die door ons beleid zijn goedgekeurd. Wat bevestigt dat, als de migratiestromen nauwlettend worden gecontroleerd, hun controles politiek blijven…

Generaal Gomart, ex-baas van de militaire inlichtingendienst, die in mei 2017 het leger heeft verlaten, verklaart: ′′ Deze invasie van Europa door emigranten uit moslimlanden en zwart Afrika wordt geprogrammeerd, gecontroleerd en aanvaard “.

En ′′ niets van het migratieverkeer in de Middellandse Zee wordt genegeerd door de Franse, militaire en civiele autoriteiten “.

De Generaal van het Korps van het Leger (vier sterren) Christophe Gomart, de baas van de DRM (Directie Militaire Informatie) was belast met het verzamelen van alle informatie die Frankrijk zou kunnen helpen bij het nemen van zijn besluiten van de militaire orde.

Hij heeft bij de opening van het colloquium GEOINT (Geospatial Intelligence), dat op 11 en 12 september 2018 in Parijs is gehouden, uitgelegd hoe het migratieverkeer in het Midden-Oosten en de Middellandse Zee ontsnapt niet aan de Franse inlichtingendienst.

§ Het Directoraat Militaire Informatie, die in Frankrijk leider is op het gebied van de Inlichtingen van Origine Imagerie (ROIM) verstrekt door de militaire spionnen, heeft op 19 januari jongstleden een zeer discreet expertisecentrum geopend, het CRGI (Inlichtingencentrum) Geospatial Interarmés).

§ Pluridisciplinair, het omvat zo ‘ n dertigtal burgerlijke, militaire en reservisten op hoog niveau, die de belangrijkste functie is om de informatie die de DRM verzamelt uit een groot aantal sensoren samen te voegen (onderscheppen, satellieten, open bronnen, cybersurveillance enz….). ))

§ Zo kan DRM aan de Franse regering een precieze situatie voorleggen van de aanwezigheid van de Subsahara Migranten in Libië, evenals de exacte identiteiten, de werkwijze en de strategieën van de ′′ Passeurs ′′ van Migranten.

§ Deze informatie wordt door Frankrijk doorgegeven aan de staf van de Europese missie in het Middellandse-Zeegebied (Eunavfor Med) die in mei jongstleden is gelanceerd.

Generaal Gomart verklaarde tijdens het colloquium dat de Franse militairen de belangrijkste punten van toegang van de Filières de Trafic Mens op het Libische grondgebied hebben opgespoord, met name vanaf het gebied van de drie grenzen (Libië, Soedan, Egypte).

§ De Franse Inlichtingen weten waar de Passers hun menselijke ladingen uitwisselen, waar ze onderdak bieden.

§ Hij ziet hen de Vertrek naar Europa voorbereiden vanaf de stranden van Tripolitan en Cyrenaïca, waardoor de Migranten een onveranderlijk proces opleggen.

Eerst en vooral vertrek op zee, roepen de Passers het Centre de Coördination Italiaans des Secours Maritimes op, en zo zullen de Europese schepen de migratiemassa ‘ s rechtstreeks op zee verzamelen, om ze naar goede haven te vervoeren, uit vrees dat ze op de hoogte zullen zijn van de Afrikaanse kust…

De GEOINT is ′′ het ideale hulpmiddel geworden om massale geo-localiseerde gegevens te waarderen. Hij speelt de rol van een versneller van besluitvorming door een duidelijke en volledige visie te geven aan de militaire leiders en de politieke beslissers ′′

De Invasie gaat niet willekeurig vooruit:

Er is geen mysterie, alles is bekend!!

Het is bekend waar de ′′ Passers ′′ schepen zullen bevoorraden.

§ Het is bekend dat Turkije valse paspoorten afgeeft en dat de ontvangstautoriteiten hun ogen sluiten….

§ De Franse Inlichtingendienst is in staat om het migratieverkeer in Afrika tot in de kleinste details te zien, en dat zou hij ook in Europa kunnen zien.

Maar misschien kijkt hij, bij Orde, in andere richtingen!!

2 gedachten over “Hoe we overgeleverd worden…

 1. Laten we starten bij het begin en het kwaad aanpakken bij de wortel, het probleem is ontsproten en wordt geknuffeld vanuit dat EU gedrocht in Brussel een instelling waar alleen WALGING voor bestaat.

 2. Het gaat hier gewoon om de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan. Enkele bronnen in het Nederlands :
  https://restkerk.files.wordpress.com/2018/12/Het-Kalergiplan-tot-Wegvaging-van-het-Oorspronkelijke-Europa1.pdf
  http://www.katholiekforum.net/2017/12/05/de-ultieme-politieke-oorzaak-van-de-islamisering-van-europa-het-coudenhove-kalergi-plan/
  Het doel van het plan is dus de “omvolking” van de EUSSR (maar ook van Noord Amerika), en het uiteindelijke doel : een communistische NWO terreurregime, zoals in de USSR , te beginnen vanaf 1917. Een belangrijke rol wordt hierbij gespeeld door de “vrijmetselarij” :
  https://www.henrymakow.com/2021/05/international-jewry-controls-freemasonry.html?_ga=2.157926909.658388802.1620751542-975876723.1619963902
  En het doel van de vrijmetselarij is communisme :
  https://www.henrymakow.com/000280.html
  met citaat : “Illuminati insider Christian Rakovsky (Chaim Rakover) revealed that while the goal of Freemasonry is Communism, Masons will not have a seat at the NWO table. “(=einde citaat). En de vrijmetselarij is actief betrokken bij deze invasies :
  https://www.golfbrekers.be/verenigde-europese-vrijmetselaars-zijn-het-eens/
  Trouwens is hier ook een zeer merkwaardige alliantie tussen de Islam en het uitverkoren volk om Europa te vernietigen, en dit komt van een onverdachte bron en dus niet van Jodenhaters(sic) :
  https://www.unz.com/gdurocher/jacques-attalis-message-to-the-gentiles-sovereignism-is-anti-semitism-a-jewish-muslim-alliance-must-shut-it-down/
  met citaat : “Some people seem hell-bent on acting out anti-Semitic stereotypes. If Bernard-Henri Lévy embodies a caricatural warmongering supremacist Zionist, Jacques Attali has become the poster child for the anti-national globalist. The French civic-nationalist and anti-Zionist website Égalité & Réconciliation aptly sums up Attali as “the French embodiment of social-democratic Zionism, of soft Zionism, or of pro-EU globalist immigrationism, the eulogist of a miscegenated France [une France métisée]. Open to all (southern) winds and to all religions.” Attali recently came to my attention with a perfectly self-explanatory tweet: Met een kopie van de tweet :
  “Jacques Attali
  Le souverainisme n’est que le nouveau nom de l’antisémitisme. Les juifs et les musulmans, menacés tous les deux par lui, doivent s’unir face aux fantasmes du grand remplacement.
  Derrière le souverainisme, se cache trop souvent la haine des musulmans. – Jacques Attali
  Quand on parle de « souverainisme », beaucoup de gens veulent croire qu’on ne parle, en Europe, que d’une maîtrise des importations et d’un refus des disciplines communautaires. En réalité, en plus…
  attali.com 8:00 AM · Oct 4, 2019 (=einde tweet).
  Deze “omvolking” is dus een “fantasme”…, die echter in alle groten steden massaal duidelijk is. Ik verwijs verder naar de tekst in de voormelde brug. De invasies zijn dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor de vernietiging van onze Westerse beschaving, samen met Agenda 21 -30 en de Covid 19 (84) samenzwering. Wie moet er zich hier doen afslachten ??
  In een CIA rapport van 2005 werd voorspeld dat er in 2020 in alle groten steden in de EUSSR burgeroorlogen zullen uitbreken omwille van sociale en raciale redenen. Ik laat nog in het midden of dit spontaan zal gebeuren of de CIA ze gaat organiseren zoals de Mei revolte van 1968. Dit kader dan ook in de geplande WO 3, waarin het Westen dient meegesleurd te worden, zoals voorspeld in de brief van Albert Pike, aan Mazzini.
  Het Paard van Troje en de 5de Colonne zit dan ook binnen de muren en de sleutelposten in het systeem zitten na een lange mars door de instellingen vol met verraders en saboteurs. We dienen ons dan ook geen illusies te maken over het “veiligheidsapparaat”, dat zich eerder zal keren tegen de autochtonen, dan tegen de invallers. Dit is al duidelijk geworden met de repressie van het verzet tegen de Covid 19(84) terreur. Dit werd ook al beschreven door Jean Raspail in zijn boek “Le Camp des Saints”. In Frankrijk begint dit nu toch meer en meer door te dringen, vandaar het weliswaar zeer symbolische verzet van Franse officieren. En de vraag is niet of de boel zal ontploffen, maar wanneer.

  En bij dit alles is er de oorlog tegen de waarheid, onder de mom van de strijd tegen het “nep nieuws” en de ”haattaal(sic)”, de samenzweringen mogen immers niet te vroeg ontmaskerd worden. Het resultaat zal een genocide zijn , minder bloedig dan in 1917, maar daarom niet minder dodelijker :
  https://www.henrymakow.com/2021/05/Covid-Vaccine-is-a-Genocidal-Bioweapon.html?_ga=2.165857785.658388802.1620751542-975876723.1619963902
  En over het verband met Agenda 21 – 30 :
  https://www.henrymakow.com/2021/04/%20Environmentalism-is-Euphemism-for-Genocide.html?_ga=2.5939572.658388802.1620751542-975876723.1619963902
  met kort citaat : “ Genocide is a Keystone of Globalism – COVID VACCINES ARE WEAPONS OF MASS DESTRUCTION & COULD WIPE OUT THE HUMAN RACE (DR VERNON COLEMAN) . Former Pfizer VP says experimental Covid-19 vaccines could be “used for massive-scale depopulation” … Unless we put a stop to the plans of Prince Charles and his friends, the physical economy will be torn asunder, and a genocide, perhaps several times greater than Hitler’s, will ensue. “ (=einde citaat). Volledigheidshalve verwijs ik de geïnteresseerden naar de teksten in de toegevoegde bruggetjes. En voor de nuttige idioten &internetdrollen, verwijs ik naar :
  “Yuri Bezmenov: They serve purpose only at the stage of destabilization of a nation. For example, your Leftists in the United States, all these professors and all these beautiful civil rights defender, they are instrumental in the process of subversion, only to destabilize the nation. When the job is completed, they are none, they are not needed any more. They know too much. Some of them, when they see the Marxist-Leninists come to power, obviously, they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot” (=einde citaat).

Reacties zijn gesloten.