Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Nvdr:  We hernemen pater Daniëls wekelijkse berichten uit Mar Yakub.  Gedurende een hele tijd konden we geen direct e-mailcontact met hem hebben.  Het is niet voor het eerst, en waarschijnlijk niet voor het laatst, dat een onzichtbare hand het e-mailverkeer belemmert.

Goede vrienden,

Door verschillende complicaties is mijn email paterdaniel@paterdaniel.org afgesloten. Als u mij enige informatie wil doorgeven of vragen hebt kunt u mij contacteren op abunadaniel@yandex.com.
 

1. Meditatie: Verschillende toehoorders
Voor een goede verkondiging is het belangrijk te weten wie we voor ons hebben. Allen reageren immers op  ‘n andere wijze. Er zijn verschillende typen mensen.

De meest voorkomende toehoorder is de religieuze persoon, die tevens ook de moeilijkste kan zijn. Hij weet van alles over Jezus, het Evangelie en de Kerk. Hij  is geneigd te gaan discussiëren en allerlei theorieën daarover te verdedigen, terwijl hij soms geen echte persoonlijke relatie heeft met Jezus. Deze persoon moet van zijn gezapige zekerheid  verlost worden. “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, die staat schuldig ten opzichte van het geheel” (Jakobus 2, 10). Wie in een fles water een klein beetje of veel dodelijk vergif doet, bezorgt hiermee de dood aan mensen, hetzij na kortere of langere tijd. Het resultaat van het dodelijk vergif blijft uiteindelijk hetzefde.

Jezus zelf waarschuwt dat het Rijk Gods niet is voor hen die het alleen maar mooi kunnen uitleggen: “Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw naam duivels uitgedreven en in uw naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet” Mattheus 7, 22-23).

De ongeïnteresseerde verslaggever is een ander type. Het is de man die zogenaamd van op afstand en nuchter de zaak overziet en zegt: ik ben misschien wel een zondaar maar zovelen zijn veel slechter dan ik! Bij deze man moeten we trachten te ontdekken wat hem weerhoudt om hier en nu Jezus als zijn Verlosser te aanvaarden. Je kunt hem ook rechtstreeks confronteren met deze vraag.

Maak hem duidelijk dat er geen psychologische of andere redenen zijn om die beslissing niet meteen te nemen. “En nu gij daar die zegt: ‘Vandaag en morgen gaan we naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en geld verdienen…’, gij weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen! Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik  verschijnt om weldra te verdwijnen. Ge zoudt moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil zullen we in leven zijn en dit of dat doen…’” (Jakobus 4, 1-15).

Jezus waarschuwt ons herhaaldelijk dat een onverschillige, niet geïnteresseerde houding ons de meest onaangename verrassingen zal bezorgen: “Weest ook gij dan bereid omdat de Mensenzoon komt op het uur dat gij het niet verwacht” (Mattheus 24, 44). Denk ook aan deze gelijkenis. Een man had een overweldigende oogst. Hij bouwde grotere schuren en dacht dat hij voor vele jaren zonder zorgen kon eten en drinken in overvloed: “Maar God sprak tot hem: Dwaas, nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf maar niet rijk is  bij God.” (Lucas 12, 20-21). Deze persoon dient wakker geschud te worden.

Vervolgens is er de twijfelaar, de zwakkeling die zich voortdurend de vraag stelt: hoe kan ik zeker zijn dat ik wel gered ben? Hij dient aangespoord te worden werkelijk te geloven in Jezus die zegt dat wie in Hem gelooft gered wordt: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen; hij is immers reeds uit de dood naar het leven overgegaan” (Johannes 5, 24). Belangrijk is dat men eenmaal de beslissing neemt: “Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie weigert in de Zoon te geloven, zal het leven  niet zien; integendeel, de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3, 36).

Iemand kan zich ongelovig of atheïst noemen om verschillende redenen. Het kan diep ingeworteld zijn of slechts formeel, oppervlakkig. Het kan ook een reactie zijn op een negatieve ervaring met “iemand van de Kerk”. In onze tijd is er een soort algemene atheïstische vloedgolf als modeverschijnsel. Het is nodig te weten dat geen mens in het diepst van zijn wezen werkelijk “ongelovig” is. Iedereen beseft uiteindelijk dat hij niet zichzelf geschapen heeft en ook niet de wereld waarin hij leeft.

Hij heeft zelfs niets te zeggen gehad aan het ogenblik van zijn bestaan, zijn fysische of psychische mogelijkheden en/of  beperktheden. Wie hier goed over nadenkt en in alles inspraak of ‘zelfbeschikkingsrecht’  nastreeft, kan er zelfs helemaal gek van worden. Een veel betere houding is de werkelijkheid aanvaarden als een geschenk Gods en er vanaf dat ogenblik het beste ervan proberen te maken in de geest van psalm 139, 14: “God, ik dank U om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt”.


Een ander type is de verslaafde (aan alcohol, sex…). Deze persoon denkt nooit te kunnen  behagen aan Christus omdat hij van zijn verslaving niet verlost geraakt. Hij moet aangemoedigd worden om te groeien in vertrouwen en geduld. Zovele heiligen waren grote zondaars of verslaafden. Augustinus was obsessioneel aan sex gebonden met een meisje van de straat gedurende vijftien jaar, wat hem doodongelukkig maakte. Hij bleef vragen en  bidden en werd er uiteindelijk op spectaculaire wijze van bevrijd. Wie hartstochtelijk verlangt Christus te erkennen, wordt door zijn verslaving op zich niet van Hem verwijderd.

Met ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan


Zo zegt Paulus: Ik ben ervan overtuigd dat noch de dood, noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer” (Romeinen 8, 38-39). De vastberadenheid van de wil om Christus toe te behoren en het vertrouwen in Zijn macht moeten samen gaan met een praktische handleiding om van de verslaving bevrijd te worden. Geef Christus de leiding over uw leven en Hij zal u ook leiden: “Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zich  verhovaardigen. Gods werk zijn wij…” (Efesiërs 2, 8-10).

Bijzonder leerrijk is ook de wijze  waarop Filippus het Evangelie verkondigt aan de Ethiopiër, een religieus man met een hoge functie. Filippus laat zich leiden door de Geest die hem zegt: “Ga naar de reiskoets en blijf in de nabijheid” (Handelingen 8, 29). Het is de pastoraal van de nabijheid: interesseer u aan wat hem nu bezig houdt en help hem de antwoorden te vinden op zijn vragen, niet als een professor van  boven af maar als een vriend.

P. Daniël, 31.5.24, Mar Yakub, Qâra, Syrië

2. Enkele foto’s: vindt u terug op Deir MarYakub El Mukata indien de techniek en IT-aansluiting het toelaten.

3. Bijbelmeditatie

Volgende week een meditatie over de zondvloed als voorafspiegeling van het doopsel. De Heer zond de zondvloed naar aanleiding van een grote zonde (Genesis 6-9). Die uitzonderlijke zonde die de Heer ertoe aanzette om de hele wereld onder water te doen lopen willen we nader onder onder de loep nemen. Welke rol speelden de reuzen – kinderen geboren uit een gemeenschap van gevallen engelen en dochters van Adam (vgl. Genesis 6, 1-4) in deze drastische beslissing van God? Hoe is deze zondvloed een beeld van het doopsel? Voer voor volgende week.

4. Nieuws uit de gemeenschap

De wekelijkse woestijndag is voorgoed vastgelegd (tot de volgende vergadering) op de vrijdag omdat het de rustdag is voor de moslims en er (bijna) geen arbeiders zijn. Als er die dag ook bijna geen bezoekers zijn (wat snel verandert na het einde van de schoolexamens) is het een heerlijke dag van stilte, gebed, werk op eigen ritme.

Vrijdag kwamen een 40-tal jongeren van “Tawk” (= dorst) uit Aleppo voor een vierdaagse bezinning. Tawk is een prachtige pan-confessioneel oecumenisch christelijke organisatie die de jongeren van morgen een grondige en inspirerende christelijke vorming wil geven. Enkele jongeren besloten een tiental jaren terug om een organisatie op te starten die christelijke jongeren van de verschillende christelijke denominaties (Grieks-orthodox, Grieks-Katholiek, Syriac-orhtodox, Syriac-Katholiek, Maronitisch, Armeens Orthodox, Armeens katholiek) in Syrië wilde verzamelen om hen duidelijke, orthodoxe, leer te geven. Juist omdat ze leken zijn kunnen ze verschillende denominaties verzamelen. Ze organiseren zelfs retraites voor priesters van al de verschillende christelijke denominaties. Het zijn de enigen die de priesters van verschillende denominaties op een gemoedelijke wijze kunnen verzamelen. De laatste avond van de vierdaagse retraite van Tawk in ons klooster volgden we de laatste conferentie van de Grieks-orthodoxe Pater Athanasios uit Homs over de Bijbelse betekenis van de verlossing in Christus. Daarna nodigden ze ons uit voor het avondmaal. Tot slot voerden ze enkele creatieve sketches op. Deze beweging verdient alle steun, ook materieel en financieel (Tawk Center Aleppo; Contact: F. Athanasios Makhoul: +963993444780; Andre: +963990493688; Gareneh: +963944583576). (https://www.facebook.com/tawk.centre.1/)

Woensdagavond kwam de bisschop met ons meebidden en hadden we een uitgebreide gedachtewisseling over het feest van de volgende dag: Sacramentsdag. Het werd in het westen ingevoerd door paus Urbanus IV in 1264. Hiervoor heeft de Belgische heilige Juliana van Cornillon (Luik) veel geijverd én veel tegenwerking verduurd.

Pas in de 18e eeuw werd het ingevoerd in de Grieks-melchitische kerk door patriarch Maximos Hakim en de algemene overste van de orde van St.-Jan van Choueir, Nicolaas Sayegh, een beroemde dichter van de Arabische literaire renaissance. Zo werd dit feest een model van harmonieuze invoering van een nieuw feest in de byzantijnse ritus. Met Sacramentsdag hielden we een mooie processie met het Allerheiligste Sacrament op het terrein en zongen daarna de vespers, waarmee we op waardige wijze dit Latijns-Byzantijns  feest hebben gevierd.

Geudrende heel de week waren er examens voor het behalen van het baccalaureaat. Dat betekent dat we heel de week in de voormiddag geen internet hadden! Daarbij komt dat mijn e-mail (paterdanielo@paterdaniel.org) afgesloten werd (“niet beschikbaar in uw land”!) Mijn andere email werkt voorlopig nog wel: abunadaniel@yandex.com

5.  Kerk en wereld

Het Wereld Economisch Forum van Klaus Schwab  wil uiteindelijk een totale controle op de mensheid uitoefenen, alle privaatbezit afschaffen en een drastische  vermindering van de wereldbevolking (als ‘nutteloze eters’!) bewerken. Het is een openlijke aanval op de waardigheid en vrijheid van ieder mens en van de schepping.

De oorsprong hiervan ligt bij een superrijke elite rond David Rockefeller en zijn beschermeling Maurice Strong. Voorwendsels waren de invoering van een zogenaamde “duurzame samenleving” door de “broeikasgassen” te elimineren. Er worden bewust natuurcatastrofen veroorzaakt om angst te wekken. Een vriend diplomaat hoorden we zeggen: alle bosbranden in Syrië zijn aangestoken, maar dit mag niet openlijk gezegd worden omdat ze moeten dienen als “bewijs” van de opwarming van de aarde. Ondertussen wordt alles gedaan om de soevereiniteit van landen te breken, het geloof in God Schepper uit te wissen, vooral het geloof in Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk. Alle aandacht moet gaan naar het redden van het klimaat en van de aarde. Daarvoor moeten kleine familiebedrijven, lokale winkels, eigen voedselvoorziening door  boeren… verdwijnen. Uiteindelijk moeten volgens hen menselijke contacten, menselijke vrijheid en waardigheid vervangen worden door kunstmatige controle van boven af.

Voorlopers waren in 1968 de Club van Rome met het rapport van 1974 “Grenzen aan de groei” waarin de mens triomfantelijk “de kanker van de aarde” genoemd wordt! De VN-conferentie van 1972 in Stockholm zette zich volop in voor bevolkingsvermindering en in de VN-conferentie van 1992 in Rio ging het om milieu en ontwikkeling. In 2015 werd te Rome de Agenda 21 tot Agenda 2030 uitgeroepen“met de zegen van de paus”! Het wordt tijd dat gewone mensen met gezond verstand en een geweten opstaan en de waanzin van enkele superrijke criminele wereldleiders naar de prullenmand verwijzen om het menselijke leven met al zijn rijkdom te herstellen zoals God in Christus het ons gegeven en hersteld heeft: https://www.frontnieuws.com/de-duistere-oorsprong-van-davos-great-reset/; https://www.frontnieuws.com/de-echte-redenen-voor-lockdown/

Terwijl in de hoogste geledingen van de Kerk tal van eeuwenoude geloofswaarheden ten onrechte in vraag gesteld worden, lijkt het niet meer mogelijk een “klimaatdogma”, dat door Nobelprijswinnaars wordt tegengesproken af te wijzen. Hierover is ook geen enkel open debat mogelijk. Dat er verandering in het klimaat is, ontkent niemand – het is hier ondertussen abnormaal fris voor de maand mei, alle hens aan dek – we denken eraan om ons terug te trekken in onze ondergrondse grot/bunker! Dat zulks de schuld van de mens  zou zijn en catastrofaal is wanneer er niet dictatoriaal wordt ingegrepen, is wel erg betwistbaar. Als er op de maan dezelfde schommelingen zijn als op de aarde, door wie worden die dan veroorzaakt? Door het robotje dat er ooit naartoe geschoten werd en dat en nu staat te roesten? Zo wordt wetenschap misbruikt voor verderfelijke politieke doeleinden. Hierdoor worden massa’s mensen de armoede en de dood ingejaagd en wordt een onmenselijk totalitarisme gerechtvaardigd. Het is een Kerk en een paus onwaardig hieraan mee  te doen: https://www.katholiekforum.net/2024/05/01/het-klimaatdogma-nieuwe-geloofswaarheid-van-franciscus/

De jaarlijkse 3-daagse  Pinksterbedevaart van Parijs naar Chartres (100 km voor de 42e  keer) trok dit jaar 20.000 jongeren aan en had als motto: “Ik wil God zien”. Op Pinkstermaandag ging kardinaal Gerhard Ludwig Müller voor in de sloteucharistie. In zijn homilie plaatste hij Jezus Christus, gestorven en verrezen als de enige hoop voor de huidige “propaganda en het opium van de politieke schijnreligies”!  Door zijn Geest maakt Christus ons bekwaam om “zijn rijk van rechtvaardigheid, van liefde en van vrede op te bouwen”. Een bijzonder inspirerende en hoopvolle heropstanding van een katholieke jeugd: https://www.katholiekforum.net/2024/05/21/parijs-chartres-ik-wil-god-zien/: https://www.dailymotion.com/video/x8yr9u2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × 2 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.