Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Vooraf onderstaande mededeling:

Mijn e-mail is geblokkeerd sinds woensdag 15 november 2023!  Ik stuur nu langs een confrater hetgeen ik heb. Ik weet niet of mijn e-mail terug weer zal werken volgende keer. Bovendien zijn er de laatste tijd hier grote problemen met internet.

Goede Vrienden,

Van de waardigheid van ons mens-zijn hebben we tot heden twee belangrijke eigenschappen overwogen. We zijn geschapen naar het beeld van God en we dragen diep in ons een onstilbaar verlangen mee naar het  volmaakte geluk, dat we enkel in God bereiken en zo verlangen we uiteindelijk naar God. Dit zijn de twee eerste en leven gevende wortels van ons mens-zijn, die ook heel ons leven kunnen bezielen. We hebben ze uitvoerig toegelicht  en er enige actualisatie van gegeven.

Vooraleer de derde eigenschap te behandelen wil ik nogmaals even onderbreken. Het is de actualiteit die me er toe dwingt. In Gaza is een nooit eerder geziene slachting bezig, waarbij massa’s mannen, vrouwen en kinderen niet toevallig maar doelbewust worden vermoord. Kinderen, ziekenhuizen, ambulances worden direct gebombardeerd. En deze gruwel blijft maar doorgaan.

Sommigen menen dat zowel de oorlog in Oekraïne als deze waanzin in Israël-Palestina deel uitmaken van een grote verschuiving in het wereldgebeuren. Tot voor kort werd de wereld “unipolair” bestuurd. Eén enkele wereldmacht (VS, Israël, samen met het collectieve westen) kon de hele wereld domineren volgens eigen regels, ver verwijderd van het internationaal recht en de rechtvaardigheid. Hierdoor waren andere landen eigenlijk slechts vazallen of kolonies. Ondertussen zijn echter andere wereldmachten opgekomen waardoor een “multipolaire” wereld groeit (Rusland, China, India, de islamitische, Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse beschavingen). Hierbij wil men andere landen in  hun soevereiniteit respecteren en overeenkomsten sluiten tot wederzijds welzijn. De oorlog in Oekraïne tegen Rusland en de poging om het Palestijnse volk uit te roeien zouden dan een wanhopige – op voorhand mislukte – poging zijn van de oude “unipolaire” wereldoverheersing, die zich wil handhaven. (https://www.frontnieuws.com/alexander-dugin-mijn-visie-op-de-nieuwe-wereldorde-en-de-gaza-oorlog/). Hoe het ook zij,  we geven nu een religieuze overweging op het gebeuren in Israël-Palestina.

Het Palestijnse volk, de oogappel Gods

De huidige politieke joodse leiders willen de strijd in Israël vanuit Bijbels perspectief rechtvaardigen. Het joodse volk is dan de oogappel van God die het recht zou hebben om zijn vijanden (Amalek in de Bijbel) tot de laatste man, vrouw en kind uit te roeien.

Een terugblik: Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Christenen dienen het Oude Testament echter te lezen vanuit het Nieuwe Testament en het Nieuwe Testament te begrijpen tegen de achtergrond van het Oude. Jezus Christus bracht een grondige en definitieve vernieuwing. Hij is de vervulling, de verdieping, de verruiming van Gods openbaring. Hij is zelf de volheid van het Woord Gods. Sinds zijn dood en verrijzenis is iedere plaats op aarde gelijk aan Bethlehem, Nazareth, Golgota en Jeruzalem. Er is geen verschil meer tussen de roeping van een jood of een heiden. Ieder volk is in Christus “Gods uitverkoren volk” en zijn  “oogappel”. Zo heeft Jezus ook de eigenlijke betekenis van het huwelijk tussen man en vrouw geopenbaard en de Wet van Mozes vervuld en overstegen. Ieder volk op aarde en ieder mens wordt uitgenodigd om hierbij zijn verantwoordelijkheid te nemen om gered te worden, nl. alleen door het geloof in Jezus Christus.

Jezus heeft geweend over Jeruzalem omdat het Hem, zijn Messias en heil niet heeft erkend en omdat de religieuze leiders hun taak om een “licht voor de volken” te zijn in Christus verwierpen. Hij heeft ook de ondergang van deze hoogst geëerde stad en zijn allerheiligste tempel voorspeld. De religieuze joodse leiders reageerden hierop met hoongelach. Zij waren zeker van hun goddelijke glorie en de onaantastbaarheid van hun heilige plaatsen. Jeruzalem en de tempel werden echter in het jaar 70 op verschrikkelijke wijze verwoest en de bevolking afgeslacht. Het bleef een trauma voor het joodse volk. Een groot deel van het joodse volk heeft de lessen hieruit niet getrokken.

Paulus, een authentieke besneden jood, fulmineerde tegen hen die nu nog hun heil zoeken in de besnijdenis in plaats van in het geloof in Jezus alleen. Ook de andere apostelen begrepen dat God alle volken, rassen en talen in Christus heeft uitgekozen tot zijn oogappel en geliefde volk om te delen in alle beloften, eens aan het joodse volk gegeven. Daarom werd op het eerste concilie van Jeruzalem beslist dat besnijdenis en Wet van Mozes niet meer nodig zijn. Het geloof in Jezus is vereist en volstaat om Gods heil deelachtig te worden. Het Palestijnse volk en alle andere volken zijn in Christus op gelijke wijze zoals het joodse volk, Gods uitverkorenen.

Hoe zal deze verschrikkelijke oorlog eindigen? Ook hiervoor geeft Jezus ons een aanwijzing: wie het zwaard hanteert, zal door het zwaard omkomen (Mattheus 26,  52). Dit geldt voor alle partijen maar uiteraard het meest voor hen  wiens “zwaard” een alles overheersende militaire supermacht is met de meest gesofistikeerde vernietigingswapens én atoomwapens om met nooit eerder geziene gruwel mannen, vrouwen en kinderen welbewust uit te roeien. De Israëli’s menen hierdoor hun eigen veiligheid te verzekeren. We zien dat in werkelijkheid het tegendeel waar is. Door hun buitensporig geweld brengen ze zichzelf en al hun volksgenoten over de hele wereld in groot gevaar. Israël kan enkel overleven als het afziet van alle geweld, de rechtvaardigheid nastreeft en Christus erkent. In 1948 werden de nieuwe joodse bewoners gastvrij ontvangen in de Palestijnse dorpen, maar ze maakten er misbruik van om nauwkeurig alle belangrijke gegevens van de dorpen te noteren en ze later een voor een te overvallen. Israël kan enkel overleven in rechtvaardigheid en liefde als het ook het Palestijnse volk als de oogappel Gods erkent en met hen  in vrede wil samenleven, zoals ook vele vrome, orthodoxe joden uitdrukkelijk vragen. Voor het Palestijnse volk geldt nu op bijzondere wijze het woord van Jezus: “Al wat je één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je Mij gedaan”  (Mattheus 25, 40).

Laten we bidden voor het joodse volk dat het Jezus Christus, zijn grootste Rabbi zou erkennen als zijn Messias, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Laten we bidden voor de moslims dat ze Jezus, de gestorven en verrezen Heer als hun enige Redder aanvaarden. Laten we bidden voor alle mensen, van welke geloofsovertuiging ook, dat ze levend vanuit een oprecht geweten, Jezus Christus als hun Verlosser mogen ontdekken en erkennen. Laten we bidden voor de christenen opdat we waardige volgelingen van Jezus Christus mogen worden en verkondigers van zijn heil.

P. Daniel, Monastery of Saint James in Syria, Qara, Syria 17.11.2023, www.maryakub.net

Nvdr: foto’s vindt u terug op Deir MarYakub El Mukata indien de techniek en IT-aansluiting het toelaten.

Flitsen

 • Twaalf jaar geleden kwamen we toe in Syrië, een land van grote welvaart en veiligheid, met een bevolking levend in harmonie. Het leven was zeer goedkoop. Syrië bracht 20% meer voedsel voort  dan het zelf nodig had. Het had een overvloed aan gas en olie.  Nagenoeg geen enkele voordeur van een huis was op slot. Dan kwamen de VS en het collectieve westen, die zich de “vrienden van Syrië” noemden.  Ze richtten terroristische groepen op die ze trainden en betaalden en vielen Syrië binnen, zogenaamd om het volk van de terroristen te bevrijden. Ze roofden de oogsten, de olie en de gas. En dat blijven ze doen. Inmiddels lijden steeds meer mensen honger en kou. Ook wij hebben nu geen gas meer om het middagmaal klaar te maken. We behelpen ons met een houtkachel.

Toch kunnen we niet nalaten nog eens een hartverwarmend verhaal te vertellen. Deze week trokken we met drie naar een oorspecialist. De wachtzaal zat overvol. Overal tegen de muur kalligrafische teksten van de koran. Toch ging het tamelijk goed vooruit. Uiteindelijk konden wij met drie binnengaan. Toen hij vernam dat we van Mar Yakub waren, nam hij zijn  smartphone en toonde ons de lijn waarop alle kloosters in Syrië te vinden zijn. Vol enthousiasme vertelde hij over de kloosters die hij al bezocht had. Dan begon hij aan het onderzoek, dat hij heel nauwkeurig deed.  Aan de vragen die hij telkens stelde begrepen wij dat hij precies wist wat er haperde. Het is een lang onderzoek geweest. Ieder kreeg de nodige voorschriften of resultaten en eentje was van zijn tijdelijke doofheid verlost. Terwijl wij wilden betalen, reikte hij ons de hand tot afscheid, met een brede glimlach. Hij zei dat hij moeder Agnes-Mariam kende en maakte ons duidelijk dat hij geen geld wilde! Voorwaar, ik zeg u, deze moslim is heel dicht bij (in) het Rijk Gods.

Vandaag begonnen we met een grondige geloofsvorming van de catechisten van Mamura aldaar. Ze hebben er zelf om gevraagd nadat ze hier een bezinningsdag hadden meegemaakt. We gaven twee onderrichtingen in de voormiddag. Deze catechisten gaven dan onderricht aan de kinderen in tien verschillende leeftijdsgroepen.  Ze vroegen ons om iedere klas even te komen bezoeken, toe te spreken en te zegenen. Daarna wilde de verantwoordelijke ons een maaltijd aanbieden. Mamura bezoeken is gemakkelijk maar afscheid nemen is zeer moeilijk. Alle families nodigden ons uit om nog even iets te komen drinken. Overal op ingaan kunnen we niet en allen afwijzen kunnen we ook niet. We hebben drie bezoeken afgelegd. Tenslotte bezochten we nog de groep vrouwen, die iedere vrijdagnamiddag samenkomen om te bidden, al 40 jaar lang.

Over de waarheid van de Bijbel (11)

Wie schreef de Evangeliën : Moderne kijk

Vorige week hebben we in het kort aangehaald wat het traditionele antwoord op de vraag “Wie schreef de 4 Evangeliën” is: namelijk Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Tot de moderne tijd werd het auteurschap van de vier Evangelisten nooit in vraag gesteld. Vandaag is dat anders.

Tegenwoordig twijfelen veel schriftgeleerden aan de waarheidsgetrouwheid van het Nieuwe Testament. Recente studies beweren vaak dat we niet echt weten wie de Evangeliën heeft geschreven, dat ze oorspronkelijk anoniem waren. Ze zullen zeggen dat de titels “volgens Johannes”, “Matteüs”, “Marc” of “Lucas” later zijn toegevoegd. Als dat het geval is, hoe weten we dan wat Jezus werkelijk deed en zei?  Moderne schriftgeleerden storten zich vaak in wat “de zoektocht naar de historische Jezus” genoemd wordt – waarbij hedendaagse hulpmiddelen van historisch onderzoek worden gebruikt om uit te vinden wie Jezus werkelijk was.

Naast de theorie van de anonieme Evangelies geloven veel moderne schriftgeleerden dat de Evangelies geen biografieën van Jezus zijn die door zijn discipelen zijn geschreven, dat deze laat in de eerste eeuw na Christus werden geschreven en dus onbetrouwbare, niet door ooggetuigen overgeleverde getuigenissen zijn. De beroemde atheïstische Nieuwtestamentische schriftgeleerde Bart Ehrman vergelijkt de manier waarop we de Evangeliën hebben ontvangen met het kindertelefoonspelletje. Hij bescrijft het zo (1):

Bijna al deze verhalenvertellers hadden geen onafhankelijke kennis van wat er echt [met Jezus] gebeurd is. Je bent waarschijnlijk wel bekend met het oude verjaardagsspelletje “telefoon”. Een groep kinderen zit in een kring, de eerste vertelt een kort verhaal aan degene die naast hem/haar zit, die het weer doorvertelt aan de volgende, en aan de volgende, enzovoort, totdat het verhaal weer terugkomt bij degene die ermee begon. Steevast is het verhaal tijdens het hervertellen zo veranderd dat iedereen er hartelijk om moet lachen. Stel je voor dat deze zelfde activiteit plaatsvindt, niet in een eenzame woonkamer met tien kinderen op een middag, maar over de uitgestrektheid van het Romeinse Rijk, met enkele duizenden deelnemers (2).

Als dit waar is, dan kunnen we de Evangeliën toevoegen aan de stapel folkloristische literatuur die de geschiedenis van zoveel culturen op deze planeet kleurt. Hoe wetenschappelijk onverantwoord deze beschrijving van Prof. Ehrmam ook is, zijn gedachtegang heeft zich geïnstalleerd in de publieke opinie. Erger nog, tegenwoordig verliezen veel theologiestudenten hun oorspronkelijke geloof na een aantal jaren aan de universiteit te hebben doorgebracht. Brand Pitre PhD, vandaag professor in de Heilige Schrift aan het Notre Dame seminarie in New Orleans, USA, was bijna één van hen:

Tegen het einde van mijn studie begon mijn greep op het christelijk geloof uit mijn jeugd te verslappen. Tegen de tijd dat ik op het punt stond om af te studeren, wist ik niet meer wat ik geloofde. Beetje bij beetje, wat was begonnen als een zoektocht om Jezus te vinden, eindigde met mij op een pad naar het verliezen van mijn geloof in Hem. Toen kwam er een belangrijk keerpunt in mijn leven: op een avond, niet lang voordat ik afstudeerde, reed ik in mijn eentje rond in de heuvels van Nashville en plotseling drong de gedachte tot me door: geloof ik eigenlijk nog wel in Jezus? (3)

Desondanks hield Prof. Brand Pitre vast aan het weinige geloof dat hij nog had en zette zijn Master in de Theologie voort, die hij met bravoure behaalde. Daarna begon hij aan een doctoraat in de theologie van het Nieuwe Testament. In zijn studies hervond hij langzaam zijn geloof in Christus Jezus.

Ik stortte me halsoverkop in mijn studies. Ik ging verder dan alleen het lezen van de geschriften van moderne geleerden en dook in de originele bronnen zelf: De Hebreeuwse Bijbel, het Griekse Nieuwe Testament, oude Joodse geschriften buiten de Bijbel en de werken van de oude Christelijke schrijvers die bekend staan als de kerkvaders. Ik volgde cursussen in gevorderd Grieks, Hebreeuws en Aramees. Ik leerde zelfs Koptisch, een vorm uit het oude Egypte, zodat ik het “verloren” Evangelie van Thomas in de originele taal kon lezen.(4)

Gedurende de volgende weken zullen we de zoektocht van Prof. Brand Pitre volgen om zijn geloof in Onze Heer Jezus Christus terug te vinden. In die zoektocht vind hij duidelij-ke wetenschappelijk verantwoorde antwoorden op de moderne bezwaren met betrekking tot de authenticiteit van het Nieuwe Testament, en in het bijzonder wat betreft de auteurs van de Evangeliën en hun schrijfdatum. Zijn zoektocht staat beschreven in het boek The Case for Jesus. Dit boek is een solide bewijsstuk waarin je duidelijke antwoorden vindt op bijna alle moderne bezwaren tegen het Nieuwe Testament. Uitgerust zijn met deze antwoorden is tegenwoordig heel belangrijk, zodat je de Bijbel zonder twijfels kunt lezen en in de Schrift kunt duiken om het Woord des Levens te eten.

De wet van de Heer [in de Bijbel] is volmaakt en verkwikt de ziel; de getuigenis van de Heer is zeker en maakt de eenvoudigen wijs; de voorschriften van de Heer zijn juist en verheugen het hart; het gebod van de Heer is zuiver en verlicht de ogen… (Psalm 19, 7-8)

 • Geciteerd in PITRE Brant. The Case for Jesus. New York, Image, 2016, p. 1-3
 • PITRE Brant. The Case for Jesus. New York, Image, 2016, p. 1-3
 • Ibidem, p. 7
 • Ibidem, p. 9

P. Jean

Varia

 • Ons vorige bericht met 4 video’s: 1. Augustinus, 2. Souk ahras/ Hippo, 3. Ambrosius, 4. Antonius abt : https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-326/
 • Op de top van 57 Arabische landen pleitte Bachar al Assad voor effectief handelen tegenover de zionistische entiteit door politieke kontakten te verbreken, anders  blijven het loze verklaringen: https://www.mondialisation.ca/de-quoi-le-palestinien-a-t-il-besoin-de-notre-part/5683137
 • Dominique De Villepin, Frans staatsman, was de minister van buitenlandse zaken die zich krachtig verzette tegen de oorlog van de VS in Irak in 2003. Nu is hij even fel tegen het geweld van het Israëlisch leger tegen Palestijnse burgers. De nu meer dan 10.000 Palestijnse doden en meer dan 4.000 gedode kinderen zijn volgens hem niet ‘per ongeluk’ omgekomen maar welbewust door Israël vermoord. Het is geweld buiten verhouding. En van de Israëlische doden bij de aanval van Hamas, werden volgens hem velen gedood door het Israëlische leger zelf. Israël zal geen veiligheid krijgen door zijn buitensporige reactie van geweld en wraak, integendeel, maar alleen door herstel van rechtvaardigheid. Israël moet uiteindelijk ter verantwoording geroepen worden door de internationale gemeenschap. Het huidige beleid is ook voor Israël suïcidaal: https://reseauinternational.net/un-autre-entretien-avec-dominique-de-villepin-sur-le-conflit-en-palestine/; // https://www.frontnieuws.com/ze-kunnen-gaza-belegeren-maar-ze-zullen-zelf-belegerd-worden/.
 • De systematisch verdere uitbreidingen en bezettingen: https://www.golfbrekers.be/of-het-nu-gaat-om-gaza-de-westelijke-jordaanoever-de-syrische-hoogvlakte/
 • Volgens Thierry Meyssan vormen Israël en VS één Rijk/Imperium en zullen instorten zoals de Sovjetunie op 5 jaar tijd ineenstortte en verdween. Hun interne verdeeldheid is groter dan ooit. Ze zullen ten onder gaan aan hun eigen waanzin. Na hun nederlaag in Syrië en Oekraïne volgt mogelijk de nederlaag in Palestina. “De vraag is niet hoe ver de revisionistische zionisten van B. Netanyahu zullen gaan, maar hoe ver de imperialistische Amerikanen hen zullen steunen”. Wanneer Zelensky en Netanyahu gedumpt zijn, zal in Washington iedereen weten hoe hij zich moet redden. “In enkele jaren tijd zullen Israël en het « Amerikaans Imperium »  verdwijnen. Zij die vechten tegen de stroom van de geschiedenis in, zullen oorlogen uitlokken met talloze nutteloze doden”: https://www.voltairenet.org/article219976.html
 • Boeiende visie van Alexander Dugin over de situatie  in de huidige wereld. Hij is een invloedrijk Russische politicoloog en filosoof, wiens dochter Daria in 2022 werd vermoord. Er is volgens hem onmiskenbaar een verschuiving bezig van een unipolaire naar een multipolaire wereld. Na de ineenstorting van de Sovjetunie hebben de VS met hun bondgenoten, het collectieve westen, aan de wereld een unipolaire wereldoverheersing opgelegd, gebaseerd op hun eigen “regels”, los van het internationaal recht en de belangen van de soevereine staten. Zij doen er nu alles aan om deze dominantie op militair,  politiek, cultureel, ideologisch gebied in stand te houden. Dit zal uiteindelijk niet lukken maar wel vernietigende oorlogen voortbrengen. De rest van de wereld is deze koloniale overheersing met voortdurende oorlogen en vernietiging van landen steeds meer beu. Hiermee groeit een multipolaire wereld, zoals we zien met de BRICS+. De Russische Federatie wil een onafhankelijke beschaving blijven met zijn traditionele waarden van het christelijk geloof en het gezin. Het verwerpt de westerse waardenafbraak met zijn homocultuur. Verder is er de opkomst van de Chinese beschaving, de islamitische, de Indiase, de Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse. Zij beschouwen elkaar als bondgenoten en partners. Zij willen geen kolonies meer zijn van de VS en het collectieve westen. In deze context moeten we de oorlogen zien in Oekraïne en Israël. De Palestijnse kwestie kan bovendien een verenigende factor worden die de verschillen in de Arabische wereld overstijgt en hun volken verenigt. ”Israëls massaslachting van burgers in Gaza, waarvan de hele wereldgemeenschap getuige is, dwingt de islamitische wereld om interne meningsverschillen opzij te zetten en een directe confrontatie met het Westen te overwegen”. Het multipolaire wereldbeeld zal niet meteen wereldvrede brengen maar wel een systeem dat rechtvaardiger en evenwichtiger is. Het zal in staat zijn om raciale onrechtvaardigheden te overwinnen  zoals destijds in het Nazi Duitsland of nu in het huidige Israël en de agressieve dominantie van het westen: https://www.frontnieuws.com/alexander-dugin-mijn-visie-op-de-nieuwe-wereldorde-en-de-gaza-oorlog/
 • De Guinese kardinaal Robert Sarah, voormalig hoofd van de Congregatie van de Eredienst heeft het nieuwe boek van Mgr. A. Schneider, Credo: Compendium of the Catholic Faith, Sophia P,ress, 2023 voorgesteld op 26 november te Rome. Bij die gelegenheid onderlijnde hij dat de crisis in de Kerk een nieuwe fase ingegaan is. Er is nu verwarring en geloofsafval onder de herders. Van bisschoppen en priesters komt nu een ware kakafonie van meningen en beweringen alsof ze de vaste waarheid zijn. Het is evenwel goed te weten dat de Kerk als Mystiek Lichaam van Christus ondanks alles één blijft, heilig, apostolisch en katholiek: https://lesalonbeige.fr/le-cardinal-sarah-et-la-crise-de-leglise/ (video 1 onderaan)
 • Franciscus heeft Mgr.J. Strickland van Tyler (Texas, VS) ontslagen omdat deze bisschop trouw de katholieke leer blijft verdedigen en verspreiden in verband met huwelijk en seksualiteit in tegenstelling tot Franciscus die de moderne opvattingen wil invoeren. Sommigen spreken van dictatoriaal gedrag van Franciscus: https://lesalonbeige.fr/mgr-strickland-misericordie-par-le-pape/; // https://www.rt.com/news/587094-pope-francis-fires-critic-bishop/   . (video 2 onderaan)
 • Zie ook hoe kard. G. Müller werd afgezet: https://lesalonbeige.fr/le-cardinal-muller-revient-sur-son-eviction-brutale/ (video 3 onderaan)
 • Nadat Franciscus twee jaar geleden een van de meest dynamische bisschoppen van Frankrijk, Mgr D Rey van Fréjus-Toulon vlak voor de wijdingen verbood om de wijdingen te voltrekken, zonder enige dialoog of vooruitzicht op een oplossing, heeft hij nu zondag een van de meest  dynamische bisschoppen van de VS uit zijn bisdom ontslagen, Mgr. J. Strickland van Tyler (Texas, VS).
 • https://sputnikglobe.com/20231112/pope-fires-conservative-us-bishop-in-rare-move-1114909641.html; // https://www.ncregister.com/cna/breaking-pope-francis-relieves-bishop-strickland-of-his-duties-in-diocese-of-tyler? // https://lifepetitions.com/petition/strickland; https://youtu.be/wOpCL9d_S1Q?si=ar4akPsiOP91or64; // https://fortesinfide.nl/index.php/2023/11/12/de-guillotine-van-franciscu.
 • Een portret van de voormalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr André Léonard, nu onderpastoor in Frankrijk: André Leonard: Emeritus Aartsbisschop en… simple vicaire. – Doorbraak.be (video 5 onderaan)

Nvdr: video’s ter duiding en achtergrondinfo:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − vijf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.