Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

De heilige Paulus begon zijn brief aan de Romeinen met de enthousiaste aankondiging van de Blijde Boodschap dat God ons liefheeft en bevestigt dan dat we gered worden door het geloof, nl. het vol vertrouwen aanvaarden dat Jezus door zijn lijden, sterven en verrijzen onze schuldenlast op zich genomen heeft en ons zo de rechtvaardiging heeft geschonken. Plots verandert hij van toon: “Maar van de hemel uit openbaart  zich de toorn, over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken” (Romeinen 1, 18). Hij zal nu aantonen dat allen zich in de macht van de zonde bevinden, zowel de heidenen als de joden (1, 18 – 3, 20).

De heidenen hebben weliswaar Gods openbaring niet ontvangen zoals de joden, maar toch kunnen ze Hem kennen. Zij leven evenzeer in Gods schepping en genieten ervan. Zij kunnen zijn schoonheid en macht hierin ontdekken. In plaats van Gods majesteit te zien en te erkennen, hebben ze de schepping aanbeden. Ze hebben zelf afgodsbeelden gemaakt en zijn die gaan vereren. Hieruit is een veelvoudige zedeloosheid gevolgd. Hun onreine begeerten en onterende hartstochten laten ze de vrije loop. De heilige Paulus reageert dan fel tegen het gedrag van hen die de natuurlijke huwelijksomgang van man en vrouw hebben opgegeven om als homo’s en lesbiennes onder elkaar hun seksuele driften bot te vieren en “hun eigen lichaam onteren” (1, 24), waaruit allerlei losbandigheid voortkomt: “Vervuld zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid; vol nijd, bloeddorst, tweespalt, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand, protserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder  mededogen” (1, 29-31). Bovendien juichen ze deze wandaden bij anderen nog toe. Hierbij toont Paulus aan dat ze door deze daden uiteindelijk zichzelf straffen. Deze zonden zelf vormen hun eigen straf. Hoe? Doordat God hen gewoon aan henzelf overlaat. Driemaal schrijft Paulus dat God hen heeft prijsgegeven/overgeleverd aan hun eigen begeerten en hartstochten (1, 24.26.28). Met hun waanwijsheid en perversiteit hebben ze voor zichzelf hun eigen onheil gemaakt.

Paulus gaat nu verder: ook de joden zijn schuldig voor God. Zij hebben wel de Wet ontvangen maar deze is waardeloos wanneer men er niet naar leeft. En de besnijdenis is niet iets louter uiterlijk, maar geestelijk, een “besnijdenis van het hart”. De jood die meent boven de anderen te staan omdat hij de openbaring van God ontvangen heeft en meent de anderen de les  te moeten spellen is een huichelaar en speelt de zedenmeester. “Met uw botte en onboetvaardige gezindheid stapelt gij voor uzelf een kapitaal van toorn op” (2, 5). Door anderen te veroordelen,  veroordelen ze zichzelf. Wanneer een heiden leeft volgens zijn geweten, nl. volgens de wet die in zijn  hart geschreven is, staat hij veel verder dan de jood die de wet heeft maar er niet naar leeft. Paulus is bijzonder scherp voor de huichelarij van de joden, die menen uit zichzelf het licht en de leraars van de wereld te zijn. God echter blijft zelf wel trouw aan de beloften die Hij langs het joodse volk aan heel de mensheid heeft gedaan.

Hiermee heeft Paulus de diepe duisternis beschreven waarin de mensheid van zichzelf uit leeft. Allen, joden zowel als heidenen zitten gevangen in de macht van de zonde (cf. 3, 9) en heel de wereld staat schuldig voor God (cf. 3, 19). De heidenen leven in hoogmoed en waanwijsheid, de joden leven in huichelarij. Allen zondigen door zelfverheerlijking in plaats van God als de enige Schepper  en Verlosser te eren, te erkennen  en te aanbidden. Het is de universele heerschappij van de zonde.

Paulus spreekt over de heidenen en de joden van zijn tijd  maar het geldt evenzeer voor onze post christelijke tijd, doordrongen van de hoogmoed van een blind materialisme en een agressieve antichristelijke geest.  Hij klaagt de zelfverheerlijking aan. In plaats van God te erkennen en te vereren, willen mensen zichzelf groot maken. In plaats van verbonden te blijven met God om van Hem liefde, vrede en vreugde in overvloed te ontvangen, willen ze als nukkige kinderen hun eigen leven gaan uitvinden en daardoor allerlei ellende veroorzaken. God zal uiteindelijk zijn oordeel geven. Hij grijpt nu niet in, Hij wacht geduldig en  laat de mensen de gevolgen van hun eigen wangedrag ondervinden om hen de kans te geven tot bekering te komen.

In het licht van deze Bijbelse en eeuwenoude christelijke leer moeten we vaststellen dat de huidige westerse maatschappij met haar fanatieke genderideologie nog verder verwijderd is geraakt van een gezonde samenleving. Dat een kind het natuurlijke recht heeft om in een stabiele huwelijksrelatie van vader en moeder te worden verwekt, gedragen, geboren en opgevoed, wordt geheel uit het oog verloren (cf. een instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer , kard. J. Ratzinger, 1987). Regeringen trachten een man op te nemen die zich door bedenkelijke ingrepen heeft trachten te laten ombouwen tot vrouw om als minister in de kijker te staan. Om Vaderdag te vieren zal men in de media een homostel aan het woord laten dat naar Amerika gereisd is  om met een baby terug te komen. Gemanipuleerde en vervalste studies willen aantonen dat kinderen, geadopteerd door twee mannen of twee vrouwen even goed ontwikkelen of zelfs nog beter, dan kinderen in een normaal gezin met een vader en een moeder. De drama’s die hierachter schuil gaan worden verzwegen en rapporten van deskundigen, die een noodkreet slaan,  worden gecensureerd. Laat me hiervan een voorbeeld geven, dat ik zelf gekend heb. Twee vrouwen wilden een huwelijk vormen en wensten één kind. De ene vrouw kon de andere overhalen om zwanger te worden en een kind te baren.  Deze vrouw wilde daarna het kind voor zichzelf en zorgde er voor dat de moeder steeds meer weggetrokken werd van haar kind en zelfs niet met haar kind op bezoek kon gaan bij haar ouders. Deze moeder werd zo radeloos dat ze uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd.* Overigens komen zelfmoorden en zelfmoordpogingen in homokringen vele malen meer voor dan in gelijk welke andere bevolkingsroep. Anderzijds zijn er gelukkig steeds meer landen en staten die ontwaken uit deze verdwazing en bepalen dat er twee geslachten zijn en dat het huwelijk een verbinding is tussen man en vrouw. Landen zoals Rusland,  Hongarije en anderen strijden op dit punt voor het behoud van de menselijke beschaving.

Het is onbegrijpelijk hoe vele kerkleiders en theologen zich in onze tijd laten meeslepen met een moderne, voorbijgaande trend om allerlei morele perversiteiten te verheerlijken en daarbij de Schrift en de vaste leer van de katholieke Kerk terzijde schuiven. Het is een verduistering van het Godsbesef en van het zondebesef. Vanuit de Romeinenbrief van de heilige Paulus daarover volgende keer meer.

P. Daniël, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 23.6.23

*Nvdr: … een goede verstaander heeft maar een half woord nodig…

Flitsen

De voedselvoorziening voor onze vissen loopt niet zoals gehoopt. Voor het kweken van de waterplant azolla of kroosvaren hebben we een kleine ondiepe vijver gegraven. Inmiddels is de kweek verhuisd naar de betonnen vijver aan de weg. Sommige vissen lijken dit graag te eten, maar onze vissen, als ze kunnen denken, dachten er anders over. Ze lusten het niet. De kippen echter houden er des te meer van! Nu wordt nog geprobeerd azolla met ander voedsel te mengen en opnieuw aan te bieden.

Slechts ter illustratie, beelden niet afkomstig van Mar Yakub
Slechts ter illustratie, beelden niet afkomstig van Mar Yakub

In het in aanbouw zijnde fabriek tussen de olijvenbomen op het terrein zijn inmiddels al een laser- en distillatiemachine geïnstalleerd. Deze week werd lavendel gedistilleerd.

Mocht u zich er ook aan willen wagen…

Er komen weer regelmatig groepen bezoekers zowel uit het buitenland als uit het binnenland

Een nieuwe multipolaire en post-westerse wereldorde

De wereldorde is in onze dagen snel en grondig aan het veranderen. En het is niet bepaald in de richting van de nieuwe wereldorde, die Georges Bush plechtig aankondigde en sindsdien door de wereldelite zonder ophouden werd herhaald. Neen, het is de westerse wereldoverheersing, gebouwd op de arrogante Amerikaanse “regels” die eindigt en vervangen wordt door een multipolaire, post-westerse wereldorde. En of deze overgang in vrede of met veel geweld zal gebeuren hangt grotendeels af van de wijze waarop het westen deze radicale overgang kan aanvaarden. Dat schrijft Chandran Nair, Maleisische zakenman en stichter van The Global Institute for Tomorrow (Hong Kong).Zijn artikel verscheen in het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift The National Interest. Het westen heeft al eeuwen een overwicht op de rest van de wereldbevolking en dit is nu drastisch aan het veranderen zodat er een meer evenwichtige verdeling komt. De tijd dat de VS aan Rusland plechtige beloften kan doen zonder enige verplichting zich daar aan te houden, is voorbij.

The West Must Prepare for a Long Overdue Reckoning

Five major trends illustrate how the world is changing, and that the West must grapple with the reality that it can no longer impose its “leadership” on the world as it once did.
by Chandran Nair 

The post-Western, multipolar international order is coming to pass. As the world grapples with the implications of this shift in power, the foundations of a great reckoning are taking shape. This reckoning will challenge the long-held beliefs and structures that have sustained Western dominance of the world for the past few hundred years, exposing along the way the nature of the West’s perceived entitlement to lead the global pecking order. The end result will be a significant re-evaluation of international relations as we know it.
Lees meer: https://nationalinterest.org/feature/west-must-prepare-long-overdue-reckoning-206538

Volgens Nair zijn er vijf stromingen die deze grondige verandering kenmerken.

 • Vooreerst groeit er een andere interpretatie van de geschiedenis. De opvatting dat het westen onverdeeld welvaart heeft gebracht wordt niet meer gevolgd. Een teken hiervan is dat de Indische regering aan Engeland de gestolen juwelen heeft teruggevraagd, ook die welke zich nu bevinden in de koninklijke kroon.**video onderaan
 • Vervolgens wordt een re-evaluatie geëist van de internationale orde die gebouwd is “op regels”. Deze “regels” worden nu afgewezen als zijnde de belangen van het westen en van de VS om hun overheersing over de wereld in stand te houden. Hiertegen protesteren niet alleen grote landen zoals China, Rusland en Indië maar ook kleinere landen zoals Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten.
 • Ten derde worden de VS en de EU ontmaskerd als de profiteurs van de oorlogen in plaats van bewakers van de internationale vrede, zoals zij zichzelf graag voorstellen. Het westen krijgt geen vertrouwen meer omdat het oorlogen misbruikt voor eigen gewin. In die zin heeft China een revolutionaire vrede kunnen bewerken tussen Iran en Saoedi-Arabië. Ook andere landen willen vrede sluiten om het westers winstbejag te stoppen.
 • Ten vierde wordt de westerse financiële superstructuur onttroond. Hiermee verbonden zijn de illegale sancties en het confisqueren van de tegoeden van soevereine staten, wat een golf van verontwaardiging teweeg brengt. Hierdoor is de dedollarisatie  in volle gang en het vervangen van het Swift systeem (de in 1973 opgerichte internationale coöperatieve organisatie voor financiële transacties). De BRICS zijn bovendien de G7 ver aan het overvleugelen. De westerse financiële gulzigheid wordt niet meer geduld. Tenslotte wordt de hele westerse media ontmaskerd als zijnde een Atlantische propaganda. De berichtgeving met name over China, Rusland en nu Oekraïne in de westers pers mist iedere objectiviteit. Dagelijks wordt pure propaganda over ons uitgestrooid. De westerse berichtgeving over Syrië hebben we zelf al meer dan een decennium  kunnen ontmaskeren. De VS worden voorgesteld als de bevrijders van het Syrische volk,  terwijl ze iedere week de grootste rijkdom van de olie en het graan stelen en aanslagen blijven plegen om het volk in de diepste ellende te storten. Er is niet alleen een multipolaire maar tevens een post-westerse wereldorde aan het groeien. “De oude schema’s werken niet meer en zijn definitief voorbij. Het westen heeft eenvoudig niet meer de politieke en financiële macht  – nog afgezien van het internationaal recht – om zijn macht en politiek te blijven uitoefenen zoals het lange tijd gedaan heeft op deze planeerthttps://www.mondialisation.ca/the-national-interest-loccident-doit-se-preparer-a-rendre-des-comptes/5678576

Varia

 • Ons vorig bericht met 3 video’s: 1. De donkere kant van Martin Luther, 43’ Engels, toont hoe hij zelf een verslaafde werd, fanatieke prediker van haat, marteling  en dood, tegen Jezus en zijn Evangelie in. Deze video roept op om publiek afstand te nemen van deze Luther om in de toekomst gelijkaardige ontsporingen te vermijden; 2. Brief van Luther aan von Staupitz; 3. Hoe de BRICS de wereldorde veranderen:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-307/ 
 • Nieuwsbrief Tegenstroom juni 2023: Europees digitaal geld; President Zelensky en Henri Kissinger, hun verborgen geschiedenis; de waarheid over covid door Europarlementariër D. Martin; nieuwe pandemie najaar 2023, schokkende bewijzen; genderfluïde, meerdere malen van geslacht veranderen?; Agenda.
 • Volgens M.K. Bhadrakumar, voormalige Indische ambassadeur in Rusland,  wacht het westen in Oekraïne een historische, strategische nederlaag en heeft de keuze tussen onderhandelen over vrede onder Russische voorwaarden of een militaire nederlaag met de kans dat Oekraïne als land ophoudt te bestaan: https://www.mondialisation.ca/la-russie-ne-laissera-pas-lukraine-devenir-une-plaie-purulente/5678760
 • Waarom de massale wapenleveringen aan Oekraïne geen goede zaak zijn: https://www.golfbrekers.be/wat-hebben-wij-verkeerd-gedaan/
 • Erg interessante informatie vanuit een breed zicht: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-us-dollar/
 • Het feit dat de paus Mgr. D. Rey in de zomer van vorig jaar plots verboden heeft 4 priesters en 6 diakens te wijden in Fréjus-Toulon is een nooit eerder geziene brutale, collectieve straf. Het getuigt van klerikale dictatuur in een tijd van de synode van de synodaliteit. Voor het tweede jaar op rij mag de bisschop nu geen wijdingen verrichten zonder dat hem concrete hervormingen  werden voorgesteld. Het is een onwaardige maatregel voor de menselijke verhoudingen in de Kerk en de ergste vorm van klerikalisme.  Volgens Michel Janva is deze bisschop volgens Rome te open voor de traditionalisten en wil hij bijdragen om de grenzen uit te wissen tussen conservatieve en traditionalistische, waardoor hij werkt aan “een laboratorium voor de toekomst”: https://lesalonbeige.fr/que-va-devenir-le-diocese-de-frejus-toulon/;  https://lesalonbeige.fr/reflexions-a-propos-de-la-crise-dans-le-diocese-de-toulon/
 • Arnaud Dumouch in gesprek met Pierre-Henri Murcia over René Girard (1923-2015) die deze laatste ziet als een kerkvader (wat ook anderen graag beamen) : *** video onderaan
 • Het Thomas More Genootschap viert zijn patroonheilige op zaterdag 24 juni, 14.15 u in de Heilig Hart Basiliek, de Merodelei 12, 2600 Berchem.

Nvdr: foto’s vindt u terug op Deir MarYakub El Mukata indien de techniek en IT-aansluiting het toelaten