De gezondheidskommissaris zoekt…

een Chinese* vrijwilliger voor de 401ste ereplaats op Intensieve Zorg

Uit het overwegend gedeelte van het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 houdende afkondiging van de epidemische noodsituatie:

"dat deze prospectieve modellering op het hoogtepunt van een vierde golf een belasting toont van de ICU-diensten tussen 400 en 500 COVID-patiënten, wat de continuïteit van de normale dienstverlening en reguliere niet-COVID-zorg onder druk zet". 

Momenteel liggen er minder dan 400 COVID-patiënten op ICU. De epidemische noodsituatie werd afgekondigd voor drie maanden, dat wil zeggen tot en met 28 januari 2022. De cijfers blijven dalen. De verlenging van de epidemische noodsituatie is in de huidige omstandigheden niet gerechtvaardigd en niet proportioneel.

Volgens artikel 3 van de zogenoemde Pandemiewet mag de epidemische noodsituatie slechts zolang worden gehandhaafd als dit strikt noodzakelijk is. De opheffing van de epidemische noodsituatie zou betekenen dat ook de huidige maatregelen niet overeind kunnen blijven. artikel 4, §3, lid 2, van die wet luidt immers als volgt:

"Deze maatregelen worden voor de toekomst aangenomen voor een maximale duur van drie maanden en kunnen slechts uitwerking hebben voor zover de epidemische noodsituatie nog bestaat of in stand is gehouden overeenkomstig artikel 3, § 1. Ze kunnen telkens worden verlengd voor een maximale duur van drie maanden voor zover de epidemische noodsituatie nog bestaat of in stand is gehouden overeenkomstig artikel 3, § 1. Deze maatregelen treden buiten werking bij ontstentenis van bekrachtiging van het koninklijk besluit waarbij de epidemische noodsituatie wordt afgekondigd of in stand gehouden."

*andere etnisch-gesitueerde kandidaten worden ook aanvaard. Het gaat tenslotte om het goede doel…

Met dank aan Irnerius Aestatis voor de melding.