Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET SATANISCHE KENMERK VAN DEZE CORONA-OVERVAL

Een aantal auteurs ontdekken de feitelijke omvang van deze, in de mensengeschiedenis, nooit vertoonde aanval tegen de natuurlijke samenleving.  Onder hen is Henry Makow, die bij herhaling de zaken op scherp zet (vanuit zijn kennis van de talmudische en vrijmetselaarswereld).  Ik word niet enkel door hem overtuigd, maar vind terug wat ik zelf ook denk.

In talloze artikelen poneert hij: Cabalists are Communists.  Communists are Satanists.

Afbeeldingsresultaat voor “Was Karl Marx een satanist?”

Dit kwam me persoonlijk al jaren geleden ter ore door het boekje: “Was Karl Marx een satanist?” door Richard Wurmbrand (Stichting Ondergrondse Kerk).

Om de problematiek te kaderen is een filosofische inkijk nodig.  Eigenlijk kunnen de mensen in 2 kampen verdeeld worden, met ontelbare tussen-posities.  Het ene kamp bestaat uit mensen, die geloven dat we onderworpen zijn/een relationeel geheel vormen met een Hogere Macht die we een Godheid noemen.  De mens dient dus te leven in harmonie / gevolg gevend aan de morele wetten van het bestaan.  De morele ordening berust op een hogere macht.

Het andere kamp neemt de Mens als ultieme norm en kent hem de beslissingsmacht toe om zelf zijn handelen te bepalen.De individuele mens hoeft geen rekenschap te geven, over welke handelswijze ook.  De mens is autonoom!

Om dit goed te begrijpen, moeten we een omstandige commentaar uit het denken van Friedrich Nietzsche (1844-1900) geven:  “De plaats van schijn en geloof wordt dan ingenomen door het Niets.  Er heerst m.a.w. het nihilisme.  Dit nihilisme kan echter alleen hij erkennen die in de geest vrij is, zich bevrijd heeft van alle gegeven waarden, die in het ‘verbodene rondwandelt’.  Hij zal dan inzien dat er geen waarheid op zich bestaat, geen moraal van zedelijk geopenbaarde beginselen, geen godsdienst bestaat want God is dood.  Wij hebben hem gedood, u en ik: wij allen zijn zijn moordenaars……..Moeten wij niet zelf goden worden, om nu hun waardig te lijken?  De mens moet een ander worden, antwoordt Nietzsche.  Hij moet zelf God worden.”    De mens moet volgens Nietzsche uit dit denken een Übermensch worden.

De tegenstelling tussen de mens die in God eenheid vindt en de mens die zich als norm van alle bestaan uitroept, is al allegorisch aanwezig, in het verhaal van Adam en Eva, die uit het paradijs vertrekken.

Nietzsche kende trouwens een jarenlang ziekbed, voortdurende waanvoorstellingen en stierf jong, psychisch verward, op 25.8.1900.

Wat zien we nu in de huidige apocalyptische gebeurtenissen?  Een cabale van superrijke misdadigers  (de leiders van Microsoft, Google, Amazon e.d.) neemt na jarenlange voorbereidingen de Great Reset in handen.  Henry Makow, en enkele andere ingewijden, noemen hen de Illuminati, de hoogste Inner Circle van de satanische denkrichting.  Zoals de Slang in het Aards Paradijs voorhield, zijn ze in de kracht van Satan overtuigd dat hun alles in de wereld toegelaten is.  U hoeft slechts hun arrogante, spottende toon en gelaatsuitdrukking te zien, in de talrijke filmpjes, waarin ze opening van zaken geven.  Kardinaal Vigano (en kardinaal Burke) snappen dit helemaal: indien nog niet door YT gecensureerd: “We are being prepared for the Kingdom of Lucifer”.  En  “is the Great Reset the work of Satan?  United State Grace Force”.

Als devoot christen, stel ik vast dat bvb. in de katholieke Kerk, zeer velen niet in het bestaan van de Satan geloven.  Zelfs in discussies met leden van de hogere clerus…..  Maar bij de ingewijden – strijders op de posten van het verzet, wordt zelfs door bepaalde agnostici, het concept van hoe het satanische nu optreedt onderschreven!!

Om de omvang van het probleem nog eens te definiëren: men mag in de wereld zowat aan alles twijfelen, vooral aan God, aan de morele waarden, aan de integriteit van de individuele mens.  Maar deze corona-dictatuur heeft als voornaam kenmerk dat men geen vragen mag stellen; het vaccin niet in vraag stellen, aanvaarden dat de informatie en beslissingen van de overheid zonder enige discussie zijn.  Eén van de spreuken van Nietzsche: “De angst is de moeder van de moraal”.

Hiermede stelt auteur van dit artikel dan ook, dat één van de hoofddoelen van deze pandemie de vernietiging van het christendom is.  Met de gretige hulp van zowat het hele kerkelijke bestel heeft men voorlopig elke vorm van cultus naar God toe afgeschaft.   Dit gaat gepaard met twee verschijnselen:  alle vormen van rituelen worden quasi onmogelijk gemaakt (dopen, jubilea, huwelijken, begrafenissen geassisteerd door nabestaanden) en ten tweede wordt, demonisch bezeten door de Marx van Ransten en Frank Vandenbrouckies, al wat prettig en mededeelzaam is in het leven, verboden.  Deze aanval is, na deze op de georganiseerde religie, doelgericht op het ontbinden van het bestaan van de klassieke familie.

De klassieke familie, ontstaat door de mogelijkheid om mekaar te ontmoeten, te leren kennen, een erotische relatie aan te gaan, resulterend in het verkrijgen van nieuw leven.  Heel de ordening van een samenleving is opgebouwd vanuit het steeds weer grotere en kleinere gehelen vormen van mensengroepen.  De huidige regeling, die wellicht nooit zomaar terug afgeschaft gaat worden, bestaat uit het opsluiten in een mondmasker van mensen.  We moeten ingeprent worden : De andere kan Pietje de Dood zijn!  Ik verwijs nogmaals wat Henry Makow daarover schreef: Masks symbolize our Satanic Possession”.

In dit land, maar ook in Nederland, zijn de uitvoerders van de satanische Agenda, mee aan de macht.  De dictatuur wordt onversneden duidelijker: de waanzinnige uitspraak van een rechter in Mechelen, de hand vast gehouden door Bart Somers, die 4 Voorposters veroordeeld tot 6 maanden gevangenis om een spandoek omhoog te hebben gestoken.  En de opsluiting dit weekend in Brussel, van zogenaamde feministen, die in werkelijkheid vrouwen waren die betoogden tegen de verkrachtingscultuur die in onze grote steden heerst!!

Ik zag in mijn gemeente hoe het bestuur, decennia geleden, straatnamen heeft gegeven aan een resem Vlaams-(nationale) voormannen, zoals Jan-Frans Willems en Lieven Gevaert.  De huidige VLD huldigt individueel en als partij een diepe haat tegen de Vlaamse Beweging en de geschiedenis ervan.   Alexander De Croo wil de Vlaamse Beweging kalltstellen en zal elke mogelijkheid daartoe benutten!

Daarom moet elk mogelijkheid van verzet onderzocht worden, vnl. de steun aan de Middenstand, het behoud en in toom houden van een cash-rijk bankwezen, het uitdiepen van alle mogelijke familie- en vriendschapsbanden, het terugeisen van de plaats van rituelen ter verbinding in onze samenleving.

Jos Wouters, Boom, 15.2.21

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  U zit op het juiste pad, een weliswaar gevaarlijk, maar zo lang men de platgetreden paden niet verlaat, blijft men “pedaleren”(=vrij naar Polle Pens), in het spel van de samenzweerders. En een “edele reiziger op zoek naar de waarheid” loopt meestal op gevaarlijke paden.
  Zelfs zonder “inside info” moet het duidelijk zijn, dat het bij Covid 19(84) niet gaat om een medisch probleem, maar wel om enerzijds een politiek en anderzijds om een financieel – economisch. Het volstaat te kijken naar de ingrijpende maatregelen om onze vrijheden aan banden te leggen en om de economie plat te leggen, met daarbij dan een enorme financiële schade, en dat allemaal voor een griep, ook al komt deze nu uit het labo. (van Fort Detrick dat in tussen werd gesloten). Maatregelen die zelfs tijdens WO II ondenkbaar waren, met uitzondering van de avondklok. (=was toen eerder om de bevolking te beschermen tegen het krapuul, actief in naam van het verzet).
  Het doel is The Great Reset zoals verkondigd werd door Klaus Schwab van het WEF, of in duidelijker taal : een communistische NWO dictatuur. Hiervoor wordt er dan een oorlog gevoerd via hoofdzakelijk 3 wapens : “Coudenhove Kalergi – Agenda 21 -30 en Covid 19(84). U verwijst naar een oorlog tegen het Christendom, dat is juist, maar uiteindelijk zie ik een oorlog tegen onze westerse beschaving die moet vernietigd worden. Alle sporen hiervan moeten uitgewist worden, o.a. via de Cancel Culture (sic). Dit doet denken aan het communisme en aan de islam. De wortels van het volk moeten uitgeroeid worden met daarbij dan ook de identiteit en uiteindelijk de waardigheid. Of de degradatie tot ”zombies”, iedereen arm, zonder bezittingen en volledig afhankelijk van de staat, met een hersenspoeling waarbij de waarheid de leugen is, en de leugen de waarheid, cfr. 1984 van George Orwell.
  De voormelde oorlog woedt echter al eeuwen, in weliswaar verschillende gedaantes. Een sleutelmoment in deze oorlog was de Franse Revolutie(sic), van 1789, een door de banksters van Londen georganiseerde staatsgreep met behulp van hun loge handlangers. Het resultaat was een bloedig terreurregime, dat 25 jaar duurde, en gans Europa in vuur en vlam heeft gezet, met miljoenen doden, en gigantische plunderingen en vernielingen.
  In onze gewesten gebeurde deze terreur met de hulp van politieke en economische loge collaborateurs, met een dodentol, die hoger is dan deze van WO I + WO II, burgers en militairen te samen geteld, en met vernieling van talloze waardevolle gebouwen en gigantische plunderingen.
  Het summum was dan het uitmoorden van het verzet, zijnde de Boerenkrijg, met behulp van de voormelde politieke loge collaborateurs. De “oplichting van de eeuw” gebeurde dan met waardeloze assignaties.(zie infra).
  Het voormelde dient men voor ogen te houden om de huidige toestand te kunnen beoordelen. Het is namelijk zo dat de afstammelingen van de toenmalige politieke en economische loge collaborateurs, nu in Vivaldi zitten, die nu ook mee heulen met buitenlandse vijandige machten om de Covid 19(84) samenzwering uit te voeren, met daarbij dan ook een oplopende dodental door misbehandelingen en vaccinaties, een enorme plundering van de middenklasse, en een quasi onherstelbare economische en financiële schade. De geschiedenis herhaalt zich dus. Het is nu nog wachten op de uitgifte van waardeloze corona obligaties, cfr. de waardeloze assignaties van de Franse bezetter.
  Voor een goed begrip van het heden dienen we dan ook steeds terug te keren naar het verleden, cfr. George Orwell, en het ijkpunt hierbij is het 25 jaar durende Franse terreurregime , een Sovjetachtig terreur regime avant la lettre. En de loge collaborateurs met dit regime, lagen toen ook aan de basis van de Belgische artificiële constructie in 1830, die Vlaanderen bezet, plundert en saboteert, via de 3 bovenvermelde wapens. Dit verklaart ook de razernij van Vivaldi tegen alles wat in het verzet staat tegen deze Belgische bezetting, en waar ze zich spiegelen aan het toenmalige Franse terreurregime, dat in de Vendée verantwoordelijk was voor een regelrechte genocide, die nu ook onder de mat geveegd is. Er zijn dus goede en slechte genocides !!
  Ik heb in enkele recente reacties ook al verwezen naar het collaboratieverleden van de “stichters”(sic) van het Belgische wangedrocht. Het is dan ook noodzakelijk om in het kader van het verzet tegen Vivaldi en tegen de 19(84) terreur, dit loge collaboratieverleden systematisch op te rakelen. En men moet hierbij niet heiliger zijn dan de Paus, en nood breekt wet, en het doel heiligt de middelen. En dit doel is eenvoudig = het leven of de dood !!
  U verwijst ook naar Nietzsche. Er is echter dichter bij huis ook een kampioen van het relativisme en deconstructivisme, namelijk Jacques Derrida.
  https://historiek.net/jacques-derrida-filosoof-deconstructivisme/69325/
  Hij kreeg ook een ere doctoraat van de KUL !!! Kan dan ook niet missen dat Marx van Ranst actief is aan de KUL.
  Alles was dus relatief voor de Jacques,.. maar toen hem gevraagd werd of dit ook van toepassing was op de Holocaust, zweeg hij, en viel hij door de mand als een ordinaire oplichter met een verborgen agenda. Zoals reeds gemeld in een vorige reactie : Pas op voor de valse profeten !!!

Reacties zijn gesloten.