Wie draait er voor de kosten op?

Pin op heerlijk

De belastingbetaler.

Hoe het begon:

“…in 2017, hetzelfde jaar dat de normering geschreven werd om het hele project te kunnen laten doorgaan, is, volgens mijn bronnen, een jurist van Lantis gaan werken op het kabinet van toenmalig minister Joke Schauvliege.
Hij werd daardoor rechtstreeks verantwoordelijk voor OVAM, die de milieunormen van Lantis moest goedkeuren.
Ondertussen werkt diezelfde jurist opnieuw voor Lantis.
Weet u hoe dat er van buitenaf uitziet?
Alsof er iemand even op het kabinet gezet is om dingen te fixen.

En ervoor te zorgen dat er niets Oosterweel in de weg gaat zitten.
Zeker niet het vervelende PFOS-probleem.”

Uit: De man die de kat de bel aanbond in het PFOS-dossier: “Oosterweel moest er koste wat kost komen” | Exclusief voor abonnees | hln.be

En welke namen treden daarbij op de voorgrond: Joke Schauvlieghe en Hilde Crevits, beide – jawel – uit de CD&V-stal.

Er is echter een grote “maar”, want zo eenvoudig liggen de kaarten niet. In DS van vandaag lezen we: Lantis mag 3M niet meer aansprakelijk stellen voor PFOS-vervuiling

De kostprijs voor Lantis en de Vlaamse regering bedraagt momenteel 63 miljoen. Het bedrijf 3M betaalt volgens de dading 75.000 euro

En:

“3M en Lantis verbinden zich er tot slot toe dat ze – gezien het ‘vertrouwelijke karakter’ van de overeenkomst – daarover nooit ‘mededelingen aan derden’ zullen doen, ‘tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen’. De twee bedrijven spreken ook af dat geen van hen beide ‘publiek zal communiceren’ over de PFOS-concentraties of over de gemaakte afspraken ‘zonder voorafgaand onderling overleg’.”

Ook HLN berichtte: multinational-moest-amper-75-000-euro-betalen-voor-zware-pfos-verontreiniging-zodat-proces-de-aanleg-van-oosterweelverbinding-niet-zou-hinderen-lantis-telde-63-miljoen-neer~

Men kan zich terecht de vraag stellen of Zuhal Demir een kans zag de tsjeven een beentje te lichten en daarbij de gevolgen uit het oog verloor. Ging ze “solo” of was het een ingestudeerd nummertje dat uit de hand liep?

In de Lantis Raad van Bestuur zetelt ook de veelbesproken mandatenverzamelaar Koen Kennis (N-VA), een schepen die, zelfs nadat bleek dat hij de gulle giften aan het Krulkonijn had laten passeren, veilig en wel, beschermd door de Grote Leider van ‘t Schoon Verdiep en de Sinjorenstad, op zijn lucratieve zetel mocht blijven zitten.

De vraag die nu aan de orde is: Wie heeft die overeenkomst tussen 3M en Lantis onderhandeld en ondertekend?

Er wordt nu rond de pot gedraaid. Die eieren van de eigen kippen, de worteltjes en prei uit de eigen tuin… Schiltz Jr mocht aandraven om met de VLD-sérieux te komen oreren dat de laatste steen zal boven gehaald worden. Ach… “wie gelooft die mensen nog?” heeft Leterme zich al tijdens zijn passage in de politiek afgevraagd…

Het probleem is immers al veel langer bekend, ook in andere landen, ook in andere domeinen:

3 gedachten over “Wie draait er voor de kosten op?

 1. Ik vraag mij af of we niet dezelfde weg opgaan als ten tijde van de dioxinecrisis. Alles lijkt er op te wijzen dat de gevestigde Vlaamse orde het in de doofpot heeft willen steken. Dit is voor de NVA een vergiftigd geschenk aan het worden en de grote roerganger BDW komt met gans zijn omgeving in een slecht daglicht te staan. Ik zou als Vlaamsbelanger goed opletten om met de NVA in zee te gaan want vroeg of laat nemen ze u mee in hun gedoe.Vroeg of laat komt men onvermijdelijk bij een brug te ver als men handelt als de federale regering.

 2. Op basis van de beschikbare elementen in de publicatie bij Golfbrekers en in andere msm teksten, stellen er zich dan ook vragen over de dading tussen Lantis en 3M. Er zijn dan ook aanwijzingen van belangenvermenging, rechtsmisbruik, gekwalificeerde benadeling en bedrog. Van belang is hier te kijken naar het B.W. met betrekking tot de verbintenissen :
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1804032153&la=N
  met citaat : “ AFDELING I. – TOESTEMMING.
  Art. 1109. Geen toestemming is geldig, indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst of door bedrog verkregen.
  Art. 1116. Bedrog is een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd, van dien aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aangegaan.
  Bedrog wordt niet vermoed, het moet worden bewezen.
  Art. 1117. Een overeenkomst die door dwaling, geweld of bedrog is aangegaan, is niet van rechtswege nietig; zij levert slechts grond op voor een vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging, in de gevallen en op de wijze, bepaald in afdeling VII van hoofdstuk V van deze titel.
  Art. 1118. Benadeling maakt overeenkomsten slechts nietig wat betreft bepaalde contracten of bepaalde personen, zoals in dezelfde afdeling zal worden vastgesteld.
  Art. 1119. In het algemeen kan niemand zich verbinden of iets bedingen in zijn eigen naam, dan voor zichzelf.(=einde citaten)
  Het oude B.W. is hier blijkbaar nog van toepassing gezien boek 5 van het N.B.W. nog niet gestemd is :
  https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/verandering-van-omstandigheden-in-het-nieuw-burgerlijk-wetboek-caluwaerts-uytterhoeven/
  Moest dit alsnog van toepassing worden in de verdere procedure , dan gelden de uitzonderingen die voor zien werden :
  https://www.rdc-tbh.be/nl/news/nieuw-burgerlijk-wetboek-boek-5-verbintenissen-opnieuw-voor-de-kamer-met-het-oog-op-een-snellere-inwerkingtreding-en-een-opheffing-van-de-b2b-wet/
  met citaat : “Boek 5 zou in de vorige wetsvoorstellen pas in werking treden op overeenkomsten gesloten vanaf de 18de maand na de maand van publicatie. Zeker in het afgelopen jaar – getekend door de covid-crisis werd het gebrek aan imprevisieleer in ons contractenrecht vaak betreurd. Het nieuw wetsvoorstel zal, indien aangenomen, in werking treden op overeenkomsten gesloten vanaf de 6de maand na de maand van publicatie, zodat iets minder geduld zal moeten worden geoefend.” (=einde citaat)).
  Ingeval er corruptie, openbare dan wel private, mee gemoeid zou zijn , zijn de desbetreffende artikelen uit het S.W. van toepassing, en dit is dan het domein van het parket Antwerpen. Een zaak is wel zeker : de Gemeente Zwijndrecht en het Vlaamse gewest waren geen betrokken partij bij deze dading, zodat ze er ook niet door gebonden zijn. Ingeval van bedrog kan de geheimhoudingsclausule evenmin worden ingeroepen, naar analogie met het beroepsgeheim dat geen beroepsmisdrijf dekt. Het is evenmin duidelijk in welke mate Lantis (=BAM) onderworpen is aan de wetgeving op de Raad van State. Moest dit wel het geval zijn, dan dient nagegaan te worden in welke mate Lantis een dading kon afsluiten met een bedrijf gelegen in de gemeente Zwijndrecht, dat geen partij in zake was bij deze dading. In dit laatste geval kan dan desgevallend een procedure ingesteld worden in hoofde van “machtsoverschrijding”. Gezien het voormelde zijn er dus voldoende elementen om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van deze dading. Van belang is echter dat het probleem & gevaar met de bodemverontreiniging al ruim 20 jaar bekend is :
  https://www.hln.be/zwijndrecht/reconstructie-al-meer-dan-20-jaar-gaan-alarmbellen-af-over-pfos-vervuiling-in-zwijndrecht-maar-niemand-die-echt-wat-ondernam~a3b32932/
  met citaat : “Amerikanen die waarschuwen voor de gevaren van de chemische stof PFOS. Een studie over torenhoge concentraties in het bloed van muizen nabij de 3M-fabriek. Een tussenkomst in het parlement van een bezorgde volksvertegenwoordiger. Al meer dan twintig jaar lang gaan er alarmbellen af over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Maar niemand die écht wat ondernam. Tot nu de vervuilde grond in het kader van de Oosterweelwerken wordt omgewoeld. Waarom werd er nooit drastische actie ondernomen? De reconstructie van een mismeesterd dossier…” (=einde citaat, de rest zit achter een betaalmuur). En vervolgens begint dan een welles nietes spel over wie wat wist of niet :
  https://www.hln.be/zwijndrecht/niemand-nam-de-moeite-om-zwijndrecht-in-te-lichten-over-gevaarlijke-pfos-waarden-het-was-dan-ook-maar-op-de-parking~a0bb904c/
  met citaten : “Drie belangrijke spelers hebben het nagelaten om belangrijke informatie door te geven: Lantis, OVAM en last but not least de Vlaamse regering. Vooral die laatste draagt een grote verantwoordelijkheid in deze zaak.” Ook het Antwerps stadsbestuur nam niet de moeite om de buren van Zwijndrecht te informeren. “Onbegrijpelijk”, vindt Van de Vyver. “Het was natuurlijk maar op de ‘parking’ …”………………………….
  Verkiezingen -Volgens sommigen kwam het alle partijen goed uit dat het dossier vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 begraven werd. Iedereen wou natuurlijk dat de schop in de grond ging. Maar ook daarna kwam het niet meer boven water en op die manier is er wel vier jaar tijd verloren gegaan. Kwatongen zeggen dat zo’n grootschalige vervuiling ook voor Groen Zwijndrecht niet erg welkom was geweest vlak voor de stembusslag. “Onzin”, vindt Van de Vyver. ..(=einde citaat). Hierbij is het ook van belang de coalities te bekijken in Zwijndrecht van de laatste 20 jaar. Ik verwijs naar de info in de volgende brug :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwijndrecht_(Belgi%C3%AB)
  Hieruit blijkt dat sinds 1995 Groen de burgemeester levert in Zwijndrecht. Van belang hierbij is ook de notie “gemeentelijke autonomie” waar mee alle, al of niet corrupte dorpspolitiekers schermen, zolang ze er voordeel bij hebben. Dit wil ook zeggen dat cfr, het Gemeentedecreet het de gemeentelijke overheid is, die in eerste plaats verantwoordelijk en aansprakelijk is, als er niet wordt opgetreden bij problemen die een gevaar betekenen voor de openbare veiligheid en gezondheid.
  Deel 2 volgt.

 3. . Een juridische analyse :

  https://www.diekeure.be/nl-be/professional/nieuws/bestuurlijke-handhaving-en-de-aansprakelijkheid

  met citaten : “Bestuurlijke handhaving en de aansprakelijkheid van burgemeester en schepenen” De politiebevoegdheden van de gemeente en van de burgemeester in het bijzonder brengen ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, wat kan leiden tot aansprakelijkheden indien deze bevoegdheden niet terdege worden uitgeoefend en er schade ontstaat voor derden. De aansprakelijkheid kan zich voordoen op twee domeinen :
  – op strafrechtelijk (door de oplegging van strafsancties door de strafrechter),
  – op burgerrechtelijk vlak (door de vergoeding van schade die door derden wordt geleden),
  De vraag naar mogelijke aansprakelijkheid stelt zich in de eerste plaats voor de gemeente als rechtspersoon maar ook voor de burgemeester, de schepenen en de personeelsleden van de gemeente persoonlijk.

  Strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeester en schepenen :
  Indien de burgemeester of schepenen in de uitoefening van hun ambt strafbare handelingen stellen, kunnen zij strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, aangezien er daarvoor geen wettelijke uitzondering is bepaald. Het risico is uiteraard het grootst voor de burgemeester, aangezien hij over de belangrijkste politiebevoegdheden beschikt. Het bewust niet of onzorgvuldig uitoefenen van zijn politiebevoegdheden kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van de burgemeester, o.a. in gevallen waarin dit leidt tot lichamelijke schade voor derden. Door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bij het uitoefenen van zijn wettelijke politiebevoegdheden kan de burgemeester zich bijgevolg schuldig maken aan onopzettelijke doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen. Hierbij zal worden nagegaan of de burgemeester gehandeld heeft zoals een normaal zorgvuldig burgemeester in dezelfde situatie gehandeld zou hebben. Indien de burgemeester kennis heeft of zou moeten hebben van een gevaar voor de openbare veiligheid of gezondheid, rust er bijgevolg ook een verplichting op hem om de nodige maatregelen te nemen binnen het wettelijk kader waarover hij beschikt. Doet hij dat niet, dan kan dit leiden tot zijn persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid.

  Burgerrechtelijk aansprakelijkheid van burgemeester en schepenen :
  Overeenkomstig artikel 72, § 1 Gemeentedecreet is de burgemeester of de schepen, indien hij bij de normale uitoefening van zijn mandaat schade berokkent aan de gemeente of aan derden, enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt…. (=einde citaten).
  Deze juridische analyse is dan ook meer dan duidelijk. Als een probleem & gevaar al meer dan 20 jaar gekend is, dan kan geen enkele gemeentelijke overheid ontkennen dat ze dit niet wist, zeker met de huidige communicatie mogelijkheden via het net. En dit geldt nog meer voor Groen, dat bij manier van spreken, dag en nacht met het milieu liggen te worstelen. Het laatste initiatief van Zwijndrecht, is niet alleen laattijdig maar ook misleidend, om zich alsnog pogen in te dekken :
  https://www.zwijndrecht.be/onderzoek-naar-pfos-verontreiniging-stand-van-zaken-en-geplande-acties
  met citaat : “Onderzoek naar PFOS-verontreiniging: Stand van zaken en geplande acties” – Vorige week vroeg Zwijndrecht aan kabinet Demir om met spoed een grootschalig onderzoek op te starten naar alle facetten van de milieu- en gezondheidsimpact van PFOS rond 3M-site. Nu het ernaar uitziet dat dit onderzoek er komt, wil de gemeente op korte tijd aanbevelingen kunnen geven aan inwoners.” (=einde citaat).

  Wat de burgemeester van Zwijndrecht nu wel moet doen, maar blijkbaar niet durft, is gewoon de graafwerken op zijn grondgebied doen stilleggen. Hij kan een dergelijke draconische ingreep immers afdoende motiveren, zie supra.

  Wat had hij al jaren moeten doen ? Eenvoudig : zijn korpschef van de Lokale Politie (die ook al ambtshalve had moeten optreden) opdracht geven een onderzoek in te stellen ingevolge de berichten in de media, gevolgd door het opstellen van een P.V. voor de bodemverontreiniging (=cfr. Vlarem), contact met het parket voor een desgevallende aanduiding van een deskundige en toelating vragen om de burgemeester te verwittigen van de inhoud van het PV. m.b.t. het nemen van dringende politiebesluiten.(en dit cfr. de rechtspraak van de Raad van State). Tevens diende de BGM. de Vlaamse milieu inspectie te verwittigen alsmede de bevoegde bestuurlijke overheden van het Vlaamse Gewest. Wat werd er hier dan gedaan ? Waar zijn de PV’s en de bestuurlijke verslagen ?? Als het er op aan komt politieke vijanden en gevaarlijke boodschappers te bevechten, is er blijkbaar heel wat meer ijver.

  Gezien het voormelde, dient dan ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid gelegd te worden, waar ze in eerste instantie thuis hoort cfr. de gemeentelijke autonomie, en dat is dus bij de burgemeester en de gemeenteraad, van Zwijndrecht. 20 jaar niets horen, zien, en weten, is niet alleen ongeloofwaardig, maar gewoon misdadig. Men kan zelfs geen beroep met doen op de notie “Onoverwinnelijke dwaling” in rechte. En de actievoerders (sic) hebben het ook niet begrepen, want er is een mirakeloplossing : “Ga bij 3M een foto van den Dolf ophangen met wat hakenkruisen.. en beschuldig het V.B.”, en het probleem was al lang opgelost, want dan gaat het niet meer om een levensgevaarlijke bodemverontreiniging, maar om veel erger : het bevechten van een politieke vijand, en dan is er niets te zwaar of te heet.

Reacties zijn gesloten.