GAS-boete Pegida

GASboetenaamloos

Ctrl+ voor vergroting op uw scherm

Men verzoekt ons onderstaand bericht te plaatsen i.v.m. de uitgereikte GAS-boete voor deelname aan de Pegida-samenkomst in Antwerpen.

Wie een GASboete ontvangen heeft (of nog zal ontvangen) wegens deelname aan de manifestatie van Pediga Vlaanderen te Antwerpen op maandag 2 maart gelieve onderstaande richtlijnen te volgen.

1. Gelieve de boete NIET te betalen.

2.  Onderaan vindt u een bezwaarschrift tegen de GASboete. Vul het formulier degelijk in en verstuur het aangetekend naar de afzender.

3. Hou een copie van uw bezwaarschrift bij.

4. Gelieve een copie van de GASboete op te sturen naar :
gasboetes@crimimonitor.be

“Aan Sanctionerend Ambtenaar
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
AANGETEKEND
Betreft:  Bezwaar tegen GAS-boete

Mijnheer,
Bij deze verwerp ik uw GAS-boete volledig, en dit om volgende redenen:
In feite
Op 2 maart begaf ik mij naar Antwerpen om er een avondwandeling te maken en de mooie gebouwen op en rond het Conscienceplein te bekijken.  Het Conscienceplein is een deel van de openbare weg en was noch door stadsbestuur, noch door de politie afgesloten voor bezoek, zodat er geen twijfel over bestaat dat ik als vrije burger dit plein mocht betreden.
Omstreeks 20 uur maakten mensen op het plein gebruik van hun recht op vrije meningsuiting en hielden er o.a. een interessante toespraak tegen islamisering.
Zonder enige aanleiding sloot de politie van Antwerpen dan alle toegangen tot het plein af, en gebruikte geweld (dreigen met wapenstokken, duwen met schilden) om mij samen met honderden andere mensen bijeen te drijven.  Op geen enkele wijze werd ons vooraf de kans gegeven om het plein te verlaten.
Ik werd dan tot bij een mij onbekende man geleid, die zich niet kenbaar maakte, die mijn identiteitskaart overschreef en mij verder geen enkele vraag stelde, en verder ook geen enkele nota maakte.
Het is mijn recht als vrije burger om op een niet-afgesloten stuk van de openbare weg in Antwerpen aanwezig te zijn wanneer ik dat wil, en ik betwist dus dat ik eender welke wet zou overtreden hebben die een GAS-boete rechtvaardigt.
In rechte
1.     Rechtsmisbruik GAS-boetes om vrije mening te bestraffen
Bij de parlementaire voorbereidingen van de GAS-wetgeving is herhaaldelijk bevestigd dat het de bedoeling was zaken als sluikstort, vandalisme, kleine criminaliteit aan te pakken en geenszins om politieke acties als stakingspiketten, protestacties etc. te bestraffen.
Uit de tekst van uw schrijven en de inhoud van het bijgevoegde PV blijkt dat u mij geen enkele foutieve gedraging kunt aanwrijven: ik heb niet gesluikstort, geen vandalisme gepleegd, geen schade aangericht van welke aard ook.
U misbruikt dus het systeem van de GAS-boetes om de politieke mening, die op 2 maart op het Conscienceplein vreedzaam en geweldloos tot uiting kwam, te bestraffen.  Als vrije burger in een land dat vrij zou moeten zijn verwerp ik een dergelijk misbruik van wetgeving volledig.

2.     Deelname aan niet-toegelaten manifestatie is niet verboden door artikel 102 paragraaf 1 van uw Code van Politiereglementen
Uit uw brief blijkt dat het uw expliciete keuze is om mij een GAS-boete op te leggen wegens vermeende overtreding van artikel 102, paragraaf 1, Code Politiereglementen, en dus niet op basis van artikel 102, paragraaf 2.  Uw keuze is uw keuze en is niet meer voor wijziging vatbaar.
U legt mij een boete op wegens vermeende overtreding van artikel 102 paragraaf 1, dat volgens u het bijwonen van een manifestatie zonder toelating strafbaar stelt.  U vergist zich echter: artikel 102 paragraaf 1 verbiedt enkel het ‘inrichten’ van een dergelijke manifestatie.  Op basis van de tekst van uw Code kunt u dus enkel proberen een GAS-boete op te leggen aan de ‘inrichter’;  ikzelf was geenszins een ‘inrichter’.
3.     Algemeenheid Proces-Verbaal: vermeende ‘feiten’ die geen betrekking hebben op mij
Om uw boete te staven voegt u een PV bij dat zou opgemaakt zijn door een mij onbekende persoon die op 2 maart tussen 20 uur en 21 uur een aantal algemene vaststellingen zou gedaan hebben.  Bij die vermeende ‘vaststellingen’ staan enkel algemeenheden die geen betrekking hebben op mijzelf.
Er wordt beweerd dat er aan ‘betrokkene’ een gemotiveerde weigering voor het houden van een manifestatie zou afgeleverd zijn: aangezien u stelt dat het PV op mij betrekking heeft, kan u met het woord ‘betrokkene’ enkel mijzelf bedoelen.  Ik ontken formeel dat ik een aanvraag heb gedaan en dat een weigering mij zou bezorgd zijn.
Het PV stelt dat ‘betrokkene’, ikzelf dus, in de pers en op sociale media zou communiceren dat er toch een betoging zal plaatsvinden: ik ontken dat formeel.
De stelling dat ‘iedereen op de hoogte was van een verbod’ wordt niet bewezen, en geldt voor mij niet, daar het Conscienceplein door de politie of door het stadsbestuur niet was afgesloten en dus ook op 2 maart tussen 20 en 21 uur als deel van het openbaar domein perfect toegankelijk was.
Ik ontken formeel dat er ‘door de politiediensten waarschuwingen werden gegeven dat er geen toelating was’ of dat ‘de personen verzocht werden de plaats te verlaten’:  een dergelijke waarschuwing werd aan mij op geen enkel ogenblik gegeven.
Het PV stelt algemeen dat ‘er leuzen werden geroepen’ en dat ‘er spandoeken werden bovengehaald’: dit zijn geen concrete vaststellingen die mij aangaan.
Door zijn vaagheid en algemeenheid, en door het kompleet ontbreken van enige concrete vaststellingen ten aanzien van mijzelf, heeft dit PV geen enkele bewijskracht tegen mij persoonlijk.  U kan er dus ook geen elementen uithalen die een GAS-boete tegen mezelf rechtvaardigen.
4.    Nietig PV:  ongeldige handtekening, verschillende persoon
Het PV tegen mij zou opgesteld zijn door een onbekende persoon, waarvan de naam bovenaan vermeld wordt, maar wordt onderaan ondertekend met een onleesbare krabbel, zonder vermelding van naam.  Ik bevestig dat ik met deze persoon nooit gesproken heb, zodat de bewijskracht van eender welk feit erin onmogelijk tegen mij kan gebruikt worden.
Het PV bevat wel de duidelijk leesbare naam van een zekere ‘Karl Heeren, commissaris van Politie’, met handtekening, maar dat is blijkbaar iemand anders dan de verbalisant.  Een PV dient uitsluitend opgesteld en ondertekend te worden door de verbalisant;  aangezien ik geen van beide personen ooit ontmoet of gesproken heb, is dit PV nietig.
5.     Onwettige bestuurlijke aanhouding
Het PV waarop u uw GAS-boete baseert vermeldt expliciet dat ik ter plaatse bestuurlijk ben aangehouden.   De Wet op het Politieambt bepaalt wat er dient te gebeuren in het geval van zo’n bestuurlijke aanhouding:
Art. 33ter. Elke bestuurlijke aangehouden persoon moet in kennis worden gesteld van :    – de vrijheidsberoving;    – de redenen van de vrijheidsberoving;    – de maximale duur van deze vrijheidsberoving;    – de materiële procedure van de opsluiting;    – de mogelijkheid tot het nemen van dwangmaatregelen.
De in deze wet bedoelde rechten die uit de vrijheidsberoving voortvloeien worden hetzij mondeling hetzij schriftelijk en in een taal die hij begrijpt medegedeeld aan elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een bestuurlijke aanhouding, en dit op het ogenblik dat de officier van bestuurlijke politie de vrijheidsberoving verricht of handhaaft.
Deze kennisgeving wordt schriftelijk bevestigd in het register van de vrijheidsberovingen. De mededeling van de rechten van de aangehoudenen kan collectief georganiseerd worden mits deze procedure als dusdanig wordt opgenomen in het register.
Ik stel vast dat er mij bij mijn bestuurlijke aanhouding geen enkele mededeling werd gedaan, en  dat mijn rechten noch mondeling noch schriftelijk medegedeeld zijn.  De bepalingen van artikel 33ter van de Wet op het Politieambt zijn dus manifest niet nageleefd; mijn bestuurlijke aanhouding, en het PV dat u bijvoegt en dat daarop gebaseerd is, zijn bijgevolg nietig.  U kan er dus ook geen geldige GAS-boete op baseren.
6.     Ongeldigheid nieuwe artikel 102 door gebrek aan publicatie en gebrek aan toegankelijke notulen gemeenteraad
U baseert uw GAS-boete op de vermeende inhoud van een artikel 102 van uw Code van Politiereglementen.  In uw brief wordt de inhoud van dit artikel 102 paragraaf 1 anders omschreven dan in het uittreksel uit de Code van politiereglementen dat u bijvoegt, en de tekst daarvan is opnieuw verschillend van artikel 102 zoals het geciteerd wordt in het PV door een mij onbekende verbalisant en ene commissaris Karl Heeren.  Ik stel dus vast dat de stad Antwerpen in haar brief aan mij driemaal een verschillende versie voorlegt van haar vermeende artikel 102 op basis waarvan ik beboet wordt…
Het is dus wel belangrijk, te zien hoe dat artikel aanvankelijk door de gemeenteraad is vastgelegd.  Bovendien had ik graag gelezen met welke motivatie en in welke context de gemeenteraad dit heeft vastgelegd.
U nodigt mij uit te surfen naar www.antwerpen.be/gas. Daar staat een link naar de ‘Politiecodex’.  Via die link kom ik op een pagina ‘ Code van Politiereglementen’.  Als ik die link volg, vind ik een document, waar onder artikel 102 in voetnoot 23 gesteld wordt: ‘ Gewijzigd door gemeenteraad op 22 september 2014’.
Helaas is van dit vermeende besluit van 22 september 2014 op de website van de stad Antwerpen niets terug te vinden.  De link naar de ‘gemeenteraadsbesluiten ‘van 22 september 2014 (https://assetsbeta.antwerpen.be/srv/assets/api/download/250db3e6-e546-4a36-a064-08bdcac3de87/20140922_GR_besluitenlijst.pdf) bevat geenszins de besluiten zelf, maar enkel een ‘besluitenlijst’.  Dat is niet hetzelfde.
Ook een poging om langs een andere weg dit besluit in te zien blijkt onmogelijk, nu uw website laconiek meldt:
‘ Openbare besluiten van de gemeenteraad en het college vanaf mei 2011
Deze besluiten kan u digitaal raadplegen via eBesluitvorming.
Opgelet: de eBesluitvorming-toepassing voor burgers is momenteel onbeschikbaar. De interne versie voor stadsdiensten is beschikbaar, maar hier is geen publicatie naar de burgerversie mogelijk.
Tot overmaat van ramp bent u verplicht notulen bij te houden op basis van artikel 33, 180 en 181 van het Gemeentedecreet.  Maar op de website van de stad Antwerpen is daarvan geen spoor terug te vinden, en ook uw brief en/of uw website bieden terzake geen enkel aanknopingspunt.
Op basis van uw brief is het mij dus als burger volstrekt onmogelijk om kennis te nemen van de inhoud van het besluit inzake artikel 102 Code dat de gemeenteraad op 22 september 2014 zou genomen hebben, noch van de wijze en de motivering waarop de gemeenteraad dat besluit zou genomen hebben.
De stad Antwerpen voldoet aldus noch aan haar publicatieplicht, noch aan haar verplichtingen in het kader van de openbaarheid van bestuur, noch aan haar decretale verplichtingen inzake notulering, noch aan haar verplichtingen inzake informatie in de context van GAS-boetes.  Ik beschouw uw besluit van 22 september 2014 tot invoering van een nieuw artikel 102 in de Code van Politiereglementen bij gebrek aan publicatie en bij gebrek aan afdoende notulering dan ook als ongeldig.
Om al deze redenen verzoek ik u van een GAS-boete af te zien.
Hoogachtend,
HANDTEKENING
NAAM
ADRES
DATUM”

12 gedachten over “GAS-boete Pegida

 1. Die BDW lijkt wel jongdementerend, hoe kun je nu zoiets verzinnen? Of zijn alle politiekers zo? Netanyahu wil ook ineens een tweestatenoplossing, nu de buit binnen is.

 2. Ter verduidelijking, dit is het adres naar waar het bezwaarschrift aangetekend moet worden terug gestuurd:
  “Aan Sanctionerend Ambtenaar”
  Grote Markt 1
  2000 Antwerpen

 3. Pagina “opblazen” middels Ctrl+ zinloos: blijft ONSCHERP..!!!

  • Het was dan ook maar een illustratie. Wie een GASboete ontvangen heeft, weet hoe ze eruit ziet.

 4. Van belang hierbij is ook het politiebesluit van de burgemeester waarbij de betoging verboden werd. Werd dit voldoende gemotiveerd, en werd dit bekrachtigd op de eerst volgende gemeenteraad??
  De loutere verwijzing naar het politiereglement en in het bijzonder naar artikel 102 volstaat m.i. niet, als motivering voor het opleggen van een Gas boete.
  De motivering dient in de eerste plaats betrekking te hebben op dit politiebesluit, waarbij de betoging verboden werd.
  Omdat er een inbreuk op artikel 102 zou zijn, moet er dus eerst een politiebesluit zijn waarbij de betoging niet toegelaten is, dan wel verboden is.
  Uit het ontwerp van bezwaarschrift kan echter niet afgeleid worden of hieraan werd voldaan.
  Ik verwijs naar artikel 134van de N.G.W.:
  Zie uittreksel uit de nieuwe gemeentewet artikel 134 :
  HOOFDSTUK III Bevoegdheden van de burgemeester
  Artikel 134. (25/10/2002 – )

  § 1. In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [… (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. [… (opgeh. KB 30 mei 1989, art. 27, I: 1 juni 1989)] Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

  Voor het overige is het ook van belang te verwijzen naar de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, waarbij artikel 2-3 en 5 van belang zijn.
  Volgens de rechtspraak van de Raad van State staat een een niet afdoende motivering gelijk aan een ontbrekende motivering.

  • Het door jou aangehaalde artikel 134 vind ik inderdaad niet terug in de 3 blz die ik aangetekend toegestuurd kreeg.
   In mijn PV staan wel flagrante leugens.
   ‘Betrokkene werd geïdentificeerd op 02.03.2015 op het Hendrik Conscienceplein te 2000 Antwerpen n.a.v de verboden betoging “Pegida”. Betrokkene werd TER PLAATSE BESTUURLIJK AANGEHOUDEN = 1 e leugen
   Betrokkene blijft in de pers en op sociale media COMMUNICEREN dat ondanks de weigering er toch een betoging zal plaatsvinden = 2 de leugen.

   Verder zouden vakbond manifestaties en politieke samenkomsten niet onder art. 102 vallen? Weet iemand meer?

   • Ik weet het niet . Ik was wel meer dan 36 jaar politie- inspecteur te Antwerpen en ben sinds 2006 op rust Mijn naam is Kampers Rene die vermelding op uw bezwaarschrift maakt misschien indruk . Ge moogt er aan toevoegen dat heel die Weversnest mijn kl. kan k…..

   • Anna,
    Ik zal U een tekst klaar maken.. en via mail overmaken aan de redactie, die U deze tekst dan kan doorzenden.
    Ik kan U niets garanderen maar het loont de moeite een poging te doen.
    Ik moet mij echter baseren op de elementen die ik enkel verkregen heb via de media. Ik weet dan ook niet wat er juist in het Gas P.V. staat, maar ik zal U toch enkele argumenten
    geven die U en de deelnemers kunnen helpen.
    Wel een beetje geduld.

 5. In Heist op den Berg werd een Pegidabetoging door de CD&V burgemeester verboden omdat manifestaties er ….3 maanden op voorhand moeten aangevraagd worden! Vakbondsmanifestaties ook dan? In Heist waren ze altijd al een beetje trager…

 6. Hoe ziet een Pegida betoging in Dresden eruit?
  Duizenden mensen wandelen vreedzaam door de stad. Aan alle kanten gehinderd door politie. De media bestempelen hen als rechtsradicaal. Politici, kunstenaars en carnaval idioten beschimpen hen. Vakbonden organiseren tegenbetogingen , de SA -Slagers van Antifa- krijgen tot 25 euro/uur om de democratische grondrechten te bekampen.

  Hoe ziet een linkse betoging tegen het kapitalisme in Frankfurt eruit?
  Barricaden worden opgeworpen. Vuilbakken en auto’s worden in brand gestoken. Stenen vliegen in het rond. De politie moet zich in veiligheidsuitrusting steken.
  De media berichten welwillend, bagataliseren de op een burgeroorlog lijkende gewelddadigheden. Het woord linksradicaal valt niet. In plaats daarvan worden demonstranten geïnterviewd en kunnen rustig hun propaganda langs de zenders verspreiden.

  • Anna, bijna volledig akkoord met uw schrijven behalve met de zin:
   ” Aan alle kanten gehinderd door politie.” Bijna alle Pegida-wandelingen in Dresden heb ik van begin tot einde gevolgd op de rechtstreekse uitzendingen op YouTube. Nergens, maar ook nergens werd de wandeling verstoord door ingrijpen van de politie!
   Wel zorgde de politie dat de antifa-bende niet te dicht in de nabijheid van de Pegida-betogers kon komen. Trouwens na ELKE Pegida-demonstratie werd de politie nadrukkelijk bedankt door de inrichters. Voor de rest, zoals gezegd, voor de rest helemaal akkoord met jou Anna.

   • Bedankt voor de toelichting, Ropie. Ik heb me gebaseerd op de Tageschau van ARD en daar leek het mij dat ze gehinderd werden.

Reacties zijn gesloten.