Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

We zijn allen geschapen naar Gods beeld met een onstilbaar verlangen  dat alleen in God kan voldaan worden. Ziehier nu de derde eigenschap van ons mens-zijn: we zijn gewond door de zonde.

Het begrip zonde is nagenoeg geheel verdwenen  uit de moderne maatschappij. Waar God uit het openbare leven verdwijnt en het christelijk geloof verzwakt, daar verdwijnt ook het besef van zonde of wordt in omgekeerde zin gebruikt. Zij die openlijk in een homoseksuele relatie leven, daardoor de kerkgemeenschap en zichzelf verwonden, worden beschouwd als zijnde gekwetst en uitgesloten door de Kerk.

Al komt zonde niet meer voor in de openbare opinie, vanuit onze dagelijkse ervaring zien we duidelijk een ontwrichting in de samenleving, in de wereld en in ieder van ons. Zelfs kleine kinderen die zo lief  zijn, kunnen heftig boos worden in de strijd om het grootste stuk chocolade. Ook in de samenleving kunnen we vaststellen hoezeer deze gevuld is met na-ijver en geweld, leugen en bedrog, haat en moord. Iedereen kan met zijn menselijk verstand inzien dat liegen en bedriegen, elkaar hatelijk bejegenen en oorlog voeren groot kwaad veroorzaken. Toch is het pas de christelijke openbaring die ons aantoont dat de diepere oorzaak hiervan de zonde is. En de joods-christelijke openbaring toont ons verder in het licht van Gods Liefde en van het verlossingswerk van Jezus Christus wat zonde eigenlijk is.

De eerste hoofdstukken van het boek Genesis verdienen een zeer aandachtige studie omdat ze ons het geheim van Gods schepping en de zonde van de mens openbaren. Met behulp van beelden worden op meesterlijke wijze de diepste mysteries onthuld. Er zijn twee scheppingsverhalen.  Het eerste is een cosmogenese en vertelt het ontstaan van het heelal. Het tweede, dat ouder blijkt te zijn, is een antropogenese en geeft meer uitleg over het gedrag van de mens. Deze twee verhalen vullen elkaar aan.

Wat is de diepere zin? God geeft de mens het uitdrukkelijk gebod om vrij van alle bomen in de tuin te eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2, 16) want als hij daarvan eet, zal hij sterven. God wil de mens er toe brengen overvloedig te eten van de bomen en vruchten van het leven om zo in te treden in de gemeenschap van het eeuwige leven met God. De mens weigert echter te eten en daardoor weigert hij de gemeenschap met God. Hierna doet God een nieuwe poging en zegt: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past” (2, 18).We kunnen dit onmogelijk interpreteren alsof het gaat om het werk van een architect die achteraf ziet dat zijn werk niet goed is. In het voorgaande werd immers telkens gezegd: en God zag dat het goed was en zelfs heel goed. Hoe kan dit dan plots niet goed zijn? De verklaring is dat het tekort niet bij God ligt maar bij de mens. De mens volgt het gebod van God niet op door te eten van de vruchten van het leven en in gemeenschap te treden met Hem. Het is niet goed dat de mens alleen blijft, namelijk teruggeworpen op zichzelf en niet in gemeenschap met God. De eerste mens blijft alleen, nl. gescheiden van God en dat is niet goed. In die zin zegt ook Jezus: “Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen maar indien hij sterft brengt hij veel vrucht voort” (Johannes 12, 24). Door met Christus te sterven, treden we in gemeenschap met zijn sterven en verrijzenis. Ook in het scheppingsverhaal ligt de nadruk op de gemeenschap met God en het intreden in zijn eeuwig geluk. Met de schepping van de vrouw, die gelijk is aan de man, krijgt Adam een nieuwe uitnodiging om niet  op zichzelf te blijven maar samen met zijn  vrouw op Gods uitnodiging in te gaan. De man zal inderdaad jubelen om de gave van zijn vrouw (2, 23), maar ze zullen zich toch niet keren naar hun Schepper. Dat is de zonde.

In Genesis 3 wordt de heerlijkheid die God voorzien heeft voor de mens tot ellende. Het begint met de verleiding door het sluwe serpent, “de oude slang die de Duivel en Satan heet” (Apocalyps 12, 9), de leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Hij zaait twijfel en maakt hen wijs dat ze als god zullen worden wanneer ze doen wat verboden is. Man en vrouw staan open voor de illusies van de duivel en de verboden vrucht trekt hen aan. Zij willen de vergoddelijking grijpen maar buiten God om. Ze zijn eensgezind in  het kwaad, eten van de boom van kennis van goed en kwaad en willen zelf god zijn. Ze breken de relatie met God en daaruit komt de ontwrichting voort  in zichzelf, onder elkaar en met de schepping. De mens werd geschapen om als Gods afgevaardigde te waken over de schepping en er volop van te genieten. Hij was als een hogepriester in een heilige tempel om te delen in Gods eeuwig leven. Door hun zonde en breuk met God worden zij nu teruggeworpen in de eindigheid van tijd en ruimte om uiteindelijk te sterven. “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood…” (Romeinen 5, 12). De harmonische omgang met elkaar waardoor ze van elkaar  genoten als beeld en gelijkenis van God, wordt verbroken. In hun naaktheid erkenden ze de grootheid van hun schepping in God. Nu worden ze in hun naaktheid de prooi van elkaars begeerlijkheid.  Het brengt angst teweeg en ze willen zichzelf beschermen, war ze niet meer kunnen. God zal hen opzoeken en opnieuw uitnodigen in gemeenschap te treden met Hem. Nu zullen ze echter de verantwoordelijkheid voor hun zonde moeten dragen. De man beschuldigt de vrouw en de vrouw beschuldigt de slang. De aarde zal vervloekt zijn, doornen en distels voortbrengen en de man zal moeten  zwoegen voor zijn bestaan. De vrouw zal naar de man verlangen, maar de man zal over haar heersen en zij zal in grote pijn kinderen ter wereld brengen. De slang wordt vervloekt. Tenslotte  wordt de eindoverwinning in het vooruitzicht gesteld. De nieuwe Eva (Maria) zal de kop van de slang verbrijzelen. Apocalyps 12 beschrijft dit in de strijd van de Vrouw en de Draak.

Hoewel vele theologen en schriftgeleerden, geheel ten onrechte, de eerste hoofdstukken van Genesis nog steeds als mythen beschouwen, zijn ze in werkelijkheid de sleutel om gans de openbaring van Gods Liefde en het verlossingswerk van Christus te verstaan. Ze geven ons een inzicht in de verwoestingen die door de verleiding en de zonde sindsdien worden aangebracht. Waarom  God het zo beschikt heeft, blijft voor ons een geheim. We zullen deze hoofdstukken 1, 2 en 3 van Genesis hernemen om goed te begrijpen wat zonde eigenlijk is.

De Catechismus van de katholieke Kerk geeft in nr.  1871 deze algemene samenvatting: “De zonde is een woord, een daad of een verlangen in tegenspraak met de eeuwige wet. Ze is een belediging van God. Ze stelt zich op tegen God, in een ongehoorzaamheid die tegengesteld is  aan de gehoorzaamheid van Christus” (zie uitgebreide uitleg over de zondeval in nr. 385-421 en zonde in nr. 1846-1876).                                                                              

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 25.11.23

Flitsen

Mijn nieuw e-mail! Op woensdag 15 november 2023 was mijn oud e-mail (maesdaniel3@gmail.com) plots geblokkeerd. Wil er rekening mee houden dat al wat mij gestuurd werd vanaf die datum tot nu toe op dit oud e-mail, niet door mij gelezen kon worden. Mijn nieuw email: abunadaniel@yandex.com. Ons eenmansnieuwsagentschapje heeft bijna een week stil gelegen: technisch werkloos. Er waren geen protestbetogingen en geen “naakte ontslagen”! Werkzekerheid en wedden blijven onveranderd op hetzelfde peil: 0. Helaas is er is voorlopig in de gemeenschap geen internet en dikwijls geen elektriciteit. Voor internet moet ik me verplaatsen. Maar geen nood, we trachten de draad weer op te nemen en verder te gaan. Hopelijk zijn er nu geen klachten meer van mensen die zeggen dat ze geen annex ontvingen of zelfs helemaal geen mail. Als dat toch het geval is, laat het me weten.

De Opdracht van Maria in de tempel (21 november) is in de Latijnse liturgie slechts een gedachtenis, maar het is een groot feest in het oosten op grond van kostbare tradities. We vierden het ook als ’n zondag.  De historische aanleiding is de wijding van “de nieuwe kerk van Maria” in Jeruzalem (543). Dit feest verspreidde zich in de 7e eeuw in heel het oosten en pas tegen het einde van de 16e eeuw was het algemeen in het westen. Gegevens uit het apocriefe Evangelie van de heilige Jakobus hebben hierbij een grote rol gespeeld. Het is merkwaardig hoe ook de moslims deze tradities overnamen.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

We zagen bij die gelegenheid een prachtige moslim film over de kinderjaren van Maria, weliswaar met verschillende historische onnauwkeurigheden maar met een aangrijpend beeld over de zuiverheid van Maria en haar radicale toewijding aan God. Deze verhalen willen haar voorbereiding op haar grootse taak illustreren en vooral haar totale toewijding aan God vanaf haar prille jeugd als “vlekkeloze hostie”, “heilige kelk”, “levende tempel en troon van de Koning”. Na de Eucharistie bidden we altijd een gebed tot de heilige Jozef, een gebed tot de heilige aartsengel Michael en zingen we het Salve Regina.

Het citroenkruid (verveine) is onze heerlijkste thee. Het werd reeds in de zomer een eerste keer geknipt en is weer opgeschoten. Het moet nu dringend opnieuw geknipt worden voordat de blaadjes geel worden en verdorren.

Vorige week vrijdag begonnen we een grondige vorming van de catechisten in Mamura. Dit zal elke vrijdag verder gezet worden zodat ook vandaag weer een flink gevulde dag wordt.

Nvdr: foto’s vindt u terug op Deir MarYakub El Mukata indien de techniek en IT-aansluiting het toelaten.

Over de waarheid van de Bijbel (12)
Les évangiles ont-ils été écrits par des auteurs anonymes ?

Vorige week hebben we aangekondigd we aan dat we de komende weken zouden kijken naar de waarheidsgetrouwheid van het Nieuwe Testament. Meer specifiek willen we kijken naar wie de vier evangeliën heeft geschreven en wanneer. Vandaag de dag wordt de waarheidsgetrouwheid van deze Evangeliën vaak in twijfel getrokken in academische kringen, maar ook in pretentieuze ‘documentaires’ die worden uitgezonden op National Geoghraphic of andere ‘wetenschappelijk verantwoorde’ zenders, vaak rond Kerstmis of Pasen, om de gelovigen op te zadelen met een kruiwagen vol twijfels over de waarheidsgetrouwheid van de Heilige Schrift.

In de komende weken willen we hun argumenten onderzoeken en kijken of ze steekhoudend zijn. Het doel is om twijfels weg te nemen, zodat je de waarheid van de Bijbel met een open en ontvankelijk hart kunt verwelkomen. In deze studie volgen we de nieuwtestamentische geleerde professor Brand Pitre in zijn boek The Case for Jesus (1).

Stel je even voor dat je door de schappen van je plaatselijke boekwinkel bladert en twee biografieën over paus Franciscus tegenkomt. De ene is geschreven door een oude vriend en tijdgenoot van de paus. De andere biografie is anoniem. Welke zou je kopen? Ik zou zeggen dat de meeste mensen zouden kiezen voor de biografie die geschreven is door iemand die daadwerkelijk tijd heeft doorgebracht met de paus, maar ik denk ook dat de meeste mensen de anonieme biografie met argusogen zouden bekijken. Wie heeft deze biografie geschreven? Hoe komen ze aan hun informatie? Waarom zou ik geloven dat ze weten waar ze het over hebben? En als ze geloofd willen worden, waarom hebben ze hun naam dan niet op het boek gezet?

Als het gaat om de biografie van Jezus van Nazareth – of welke andere historische figuur dan ook – bevinden we ons in een vergelijkbare situatie. De eerste vraag die we moeten beantwoorden is: hoe weten we wat we over Jezus weten?  Hoe is het mogelijk voor mensen in de 21e eeuw om met redelijke zekerheid te weten wat hij in de 1e eeuw deed en zei? Het is duidelijk dat niemand van ons aanwezig was toen Jezus op aarde rondliep. Hoe kunnen we dan toegang hebben tot hem als een historisch persoon?

Voor velen is het antwoord op deze vraag eenvoudig: open je Bijbel en lees de Evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Zij vertellen ons wat Jezus deed en zei. Bijna 19 eeuwen lang geloofden de meeste Christenen en bijna iedereen dat de Evangelies van Matteüs en Johannes waren geschreven door ooggetuigen en discipelen van Jezus, en dat de Evangelies van Marcus en Lucas waren geschreven door metgezellen van de apostelen Petrus en Paulus. Schriftgeleerden begonnen echter te overwegen dat de vier evangelies oorspronkelijk anoniem waren. Deze theorie werd vooral aan het begin van de 20e eeuw geformuleerd door geleerden die bekend staan als vormcritici, die geloofden dat de Evangelies geen biografieën waren maar folklore, een puur culturele expressie van de Christelijke gemeenschappen uit die tijd.

Tegen het einde van de 20e eeuw was de hypothese dat de vier Evangeliën van het Nieuwe Testament oorspronkelijk aan niemand werden toegeschreven zo wijdverspreid dat deze zelden werd besproken, laat staan in twijfel getrokken. Als gevolg hiervan geloven veel schriftgeleerden dat we niet weten wie de vier Evangelies hebben geschreven. Maar wat moeten we met deze theorie?  Welk bewijs is er dat de Evangeliën in feite anoniem waren?

De anonieme Evangelietheorie

Ten eerste: volgens deze theorie werden de vier Evangeliën oorspronkelijk zonder titel gepubliceerd. Dit betekent geen Evangelie volgens Matteüs, geen Evangelie volgens Marcus, geen Evangelie volgens Lucas en geen Evangelie volgens Johannes is – er is geen toekenning van auteurschap. 

Ten tweede circuleerden de vier Evangelies waarschijnlijk bijna een eeuw lang zonder titel voordat iemand ze toeschreef aan Matteüs, Marcus, Lucas of Johannes. Onthoud dat boeken in de oudheid handgemaakte kopieën waren, die manuscripten werden genoemd. Volgens deze hypothese voegde niemand titels toe aan deze kopieën toen ze voortdurend werden gekopieerd.

En ten derde. Pas veel later, enige tijd na de dood en begrafenis van Jezus’ discipelen, werden er eindelijk titels aan de manuscripten toegevoegd. Volgens deze theorie werden de titels toegevoegd om de vier Evangeliën de autoriteit te geven die ze nodig hadden.

Omdat de Evangelies oorspronkelijk anoniem waren, is het volgens deze theorie redelijk om te concluderen dat geen van de Evangelies door een ooggetuige werd geschreven.

Om een lang verhaal kort te maken, deze theorie is bijna volledig ongegrond. Het is niet gebaseerd op de vroegste manuscripten van de Evangeliën, het neemt de manier waarop de boeken in de oudheid werden gekopieerd en verspreid niet serieus, en het lijdt aan een algemeen gebrek aan historische plausibiliteit. Vanaf volgende week zullen we elk van deze zwakke punten onderzoeken.

————

  • Wat volgt is een anthologie van :  PITRE Brant. The case for Jesus. Image/New York, 2016, p. 12-24

P. Jean

Varia

Klik op “bekijken op YT”
  • Op 21 november hielden de BRICS+ (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië, Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran, Verenigde Arabische Emiraten), die meer dan de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen, samen met de secretaris-generaal van de VN, een virtuele top over de genocide in Gaza. Poetin wil een dergelijke top telkens houden wanneer er een internationale crisis heerst, parallel met de Veiligheidsraad van de VN. De Chinese president XI Jinping wil een onmiddellijk staakt-het-vuren, een onmiddellijk einde van het geweld tegen burgers en van het collectief straffen van de bevolking van Gaza. Hij wil ook dat de rechten van het Palestijnse volk hersteld worden: https://www.voltairenet.org/article220041.html