Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

De mens wordt een ‘microkosmos’ genoemd, een universum in het klein. In het joods-christelijk geloof is de schepping een loflied aan de Schepper. Een statige eiken boom is de afstraling van Gods majesteit en een kleurige roos is de weergave van Gods oneindige schoonheid. Zo zijn alle schepselen samen als het ware een orkest dat lof brengt aan God. Maar een orkest heeft een dirigent nodig en dat is de mens.  Hij is het enige schepsel dat bewustzijn heeft. De rest van de schepping is onbewust en brengt eer aan God gewoon door te zijn wat het is. De mens is geroepen om dit alles in een welbewuste lofzang aan te bieden. Zo werd Adam geschapen, met de opdracht overvloedig te genieten en te eten van de boom van het Leven en van alle andere vruchtbomen maar in eerbied voor God, wiens beeld hij is. Van de boom van kennis van goed en kwaad – wat alleen God toekomt – mocht hij niet eten. En wat deed hij? In plaats van te genieten van alle vruchten en Gods afgevaardigde te zijn voor heel de schepping, wilde hij, door de duivel verleid, god zelf zijn, waaruit alle tragische gevolgen voortkwamen. Telkens zien we hoe God nieuwe mogelijkheden zoekt om de mens te redden. God heeft dan zijn oorspronkelijk plan aangepast en een verlossing voorzien opdat de mens terug zijn waardigheid en geluk zou krijgen. Zo wordt in het woord Ad’m reeds de opgaande lijn van de heilsgeschiedenis samengevat: a = Adam, d = David, m = Messias.

Een orkest kan maar een uitvoering geven met partituren die worden gespeeld. En zoals we reeds zeiden, alle schepselen voeren hun eigen partituur uit op onbewuste wijze, terwijl de mens geroepen is om deze lofzang als een welbewuste hulde aan God, Vader en Schepper  aan te bieden. Welnu, het boek van de psalmen is als een partituur van een prachtige lofzang, die wacht om uitgevoerd te worden.

Laat dit een ietwat lange inleiding zijn om aan te kondigen dat we de pracht van het boek van de psalmen willen tonen. De psalmen werden het hoofdbestanddeel van het officiële gebed van de Kerk, het getijdengebed. Uiteraard moeten we een aantal technische gegevens meedelen maar we willen ons niet verliezen in wetenschappelijke discussies. Onze hoofdbedoeling is het enthousiasme van het geloof van de christenen van alle eeuwen doorgeven. Waar dit vuur nog niet brandt, willen we het ontsteken en waar het reeds brandt, willen we het hoger doen oplaaien.

Het woord psalm komt van het Griekse woord “psalmos” en verwijst naar het doen trillen van de snaren van een muziekinstrument. En het werkwoord “psallein” betekent: het knijpen van de snaren of ook het trekken van de pees van een boog. Het Hebreeuwse woord “mismor” betekent “zang” en met “sefer tehilim” wordt het boek van de lofzangen of psalmboek bedoeld. Psalmen moeten dus gezongen worden. Ze zijn als partituren die door ieder van ons op eigen wijze worden uitgevoerd. En onze gezangen nu hier op aarde zijn een voorbereiding op de volmaakte symfonie bij de voltooiing in de nieuwe schepping.

De joodse Bijbel die wij als christenen hebben overgenomen en erkend als Woord Gods, wordt in drie delen ingedeeld en samengevat met het woord “Tanach”: T = Tora. N = neveiem (profeten) en ch = ketuviem (geschriften). Welnu, het belangrijkste van het derde deel, de “geschriften”, is het boek van de psalmen. Het is het meesterwerk van het gebed in het Oude Testament. En zoals Jezus, het mens geworden Woord van God, de volheid van de openbaring is, zo moeten we ook de psalmen lezen in het licht van Jezus’ leer en leven. In Hem komt de diepste betekenis van de psalmen tot uiting. In de Nederlandse uitgave van het Getijdenboek, Gebeden voor elke dag, (1990), staat boven iedere psalm de korte inhoud aangegeven, in het zwart gedrukt, en daaronder de christelijke betekenis, in het rood. Er is overigens een verrassing verbonden met de uitgave van de Nederlandse vertaling van het Getijdenboek. Het Tweede Vaticaans Concilie, dat in 1964 eindigde, had de hervorming van “het  breviergebed” voorgeschreven. In de verschillende wereldtalen verscheen de volgende jaren het herwerkt “brevier”. Het Nederlandse brevier is pas ruim 25 jaar later gedrukt. Waarom heeft dit zo lang geduurd? De Nederlandse taal bestrijkt maar een beperkt gebied. Bovendien waren inmiddels een groot aantal religieuzen en priesters uitgetreden. Wie gaat dan nog een brevier kopen? Tot ieders grote verrassing was het Nederlandse Getijdengebed toch een groot succes. Blijkbaar waren er vele gewone lekengelovigen die het kochten en gebruikten, wat we van harte willen aanraden. Als je daarbij even de inleiding leest, die in een afzonderlijk deeltje is uitgebracht, weet je hoe je dit brevier kunt gebruiken en begrijp je dat er voor ieder moment van de dag een aangepast gebed voorzien is.

Nvdr: een prachtig geïllustreerde en gedocumenteerde video

De heilige Athanasius van Alexandrië (373) vat in een brief aan Marcellinus de betekenis van het psalmboek samen in vier eigenschappen:

1) Het is een Bijbel in het klein. Hierin vinden we alles wat we verder in gans de Schrift lezen; 2) Het drukt alle mogelijke menselijke ervaringen en gemoedsgesteltenissen uit zodat we in het psalmboek ons helemaal kunnen terugvinden; 3) Allen die in Christus geloven hebben doorheen de eeuwen de psalmen gebruikt voor hun persoonlijk én gemeenschappelijk gebed, het is het gebed van de “gemeenschap van de heiligen”; 4) Het psalmboek is een zuivere spiegel, waarin we onszelf zien, de schepping en God.

En ziehier wat de heilige Ambrosius (+ 397) schrijft als commentaar op de eerste psalm, wat eigenlijk een prachtige uitleg is over de psalmen in het algemeen: “De psalm is het loflied van het volk van God, de verheerlijking van de Heer, de lofzang van de gemeenschap, het roepen van de hele mensheid, de instemming van het heelal, de stem van de Kerk, de welluidende belijdenis van het geloof, de totale overgave aan de goddelijke macht, de zalige vrijheid, de roep van het geluk, de echo van de vreugde. De psalm verzacht de toorn, heft het verdriet op en verlicht de smart. ’s Nachts een wapen, overdag een leer. Schild in de vrees, feest in heiligheid. Evenbeeld van de stilte, waarborg voor vrede en eendracht. Aan het begin van de dag klinkt de psalm op, aan het eind van de dag weerklinkt hij opnieuw”.

Het boek van de psalmen is het meesterwerk van het gebed, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, in het Oude Testament. Het lijden en de moeilijkheden in het leven van afzonderlijke personen of van de gemeenschap hoeven hierbij geen beletsel te zijn. Hoe sterker de snaren van een harp of citer gespannen zijn, hoe zuiverder de klank die er uit voortkomt. De psalmen zijn  het gebed van heel de schepping en vooral van alle mensen van alle tijden. Ze zijn als de ademhaling van de afzonderlijke gelovige, van de Kerk en van de schepping.  (Volgende keer: psalm 1 en 2)                                                                       

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 20.1.23

Flitsen

Twee verlaten en verwaarloosde  kinderen, Ghadir en Angi (Angelina), 3 en 4,5 jaar, broer en zus uit Rableh, werden maandag bij ons gebracht door een diaken en een zuster. Ze waren voor kerstmis al bij ons geweest om kennis te maken. Nu zullen ze, als God het belieft, voorgoed blijven of zo lang het nodig is. Een merkwaardig verschil met andere kinderen. Wanneer kinderen zich kwetsen beginnen ze gewoonlijk hevig te huilen en roepen op hun mama.  Bij deze kinderen zie je wel tranen maar hoor je geen luid wenen en geen roepen om mama. Ze hebben in hun jong leven nooit een mama gekend die hen in nood ter hulp komt, daarom heeft roepen op mama geen zin. Iedereen in de gemeenschap zal meehelpen om hen de nodige aandacht te geven,  ook de andere kinderen. Met de diaken werd dan de byzantijnse Eucharistie gevierd, wat altijd plechtig is. In de oosterse kerk zijn diakens liturgisch erg goed gevormd. Deze diaken zal over ongeveer veertien dagen tot priester worden gewijd.

Een inspirerend ziekenbezoek. Omdat de Grieks-orthodoxe priester van Deir Atieh door een heupoperatie voor een half jaar erg beperkt is, wilden we hem als priesters van Mar Yakub een hartelijk bezoek brengen. In de Latijnse liturgie wordt overigens van 18 tot 25 januari de week van de eenheid van de christenen gevierd. Hij is gehuwd en heeft drie kleine kinderen. Hij woont op het gelijkvloers van een groot flatgebouw met allemaal christenen. Heel proper maar heel eenvoudig. Het is een diep gelovige en erg positieve  man. Orthodoxen hebben dikwijls goede christelijke tradities beter bewaard  dan wij, katholieken. Zijn vrouw bracht op een plateau een tasje koffie met een koekje en ging eerst naar hem, die de zegen gaf over de gaven. Het gebeurt allemaal zo eenvoudig en  natuurlijk.

Alhoewel het geen strenge winter is en we nog altijd geen sneeuw hebben,  zijn de muren van de gebouwen, die nooit verwarming krijgen, doordrongen van de koude en voelt het ook koud aan. Af en toe is er gelukkig een flinke zon. Indien er ondertussen klederen konden gewassen worden, zullen ze dankbaar in de zon gehangen worden.

Hoe een samenleving uiteindelijk gehypnotiseerd geraakt

Hoe komt het dat zovele mensen de voorbije jaren vast geloofden dat corona een uiterst dodelijke besmetting was, dat de meest draconische dwangmaatregelen nodig waren en dat het covid 19 vaccin het enige en algemeen verplichte reddingsmiddel was? Vanaf het begin waarschuwden onafhankelijke wetenschappers wereldwijd dat het in feite om een gewone seizoengriep ging, vanuit een laboratorium gelanceerd, dat de dwangmaatregelen van het beleid veel meer kwaad deden dan goed en dat de experimentele covid 19 vaccins een roekeloze en uiterst gevaarlijke onderneming waren. Hun stem werd (wordt) echter  in de kiem gesmoord. Prof Mattias Desmet, De psychologie van totalitarisme (Pelckmans, 2022) spreekt van massavorming en een bevolking die als het ware gehypnotiseerd is.

In het eerste deel van zijn boek legt hij uit dat het heersende  mens- en wereldbeeld, nl. de mechanistisch-materialistische ideologie, hiervoor de nodige voedingsbodem vormt. Wanneer het hele wereldgebeuren opgevat wordt als een soort horloge, is het voldoende te weten hoe een horloge werkt. Met die kennis kan men dan het horloge repareren, maar ook manipuleren, stilleggen of vlugger doen lopen. Wie met deze ingesteldheid de samenleving tegemoet treedt, zal geneigd zijn “fanatieke, mechanistische ideologieën” aan te hangen die vlug verworden tot “dogma en blinde overtuiging”. Hieruit volgen dan ervaringen van “zinloosheid en sociaal isolement”. Hierbij wordt de hoop gesteld op “een utopische, technologische oplossing”. Vervolgens werd de publieke ruimte “steeds meer beheerst door een pseudowetenschappelijk discours van cijfers en statistieken dat de grens tussen wetenschappelijke fictie en de feiten compleet deed vervagen”. Tenslotte deed een panische angst en onzekerheid de  bevolking smachten naar een absolute meester. Op die wijze verbrokkelt de samenleving en  zoekt krampachtig terug een eenheid door een proces van massavorming.

Met de coronacrisis hebben we voor het eerst in de geschiedenis het punt bereikt waarop de volledige wereldbevolking  in één en dezelfde massadynamiek gegrepen wordt over een lange periode”. Hoe was dit mogelijk? Volgens Desmet zijn hiervoor vier voorwaarden vereist, die ook het nazisme en stalinisme mogelijk hebben gemaakt.

 • De eerste is een grote algemene vereenzaming, die als een soort epidemie een bevolking verlamt. Ondanks de toename van de communicatiemogelijkheden voelen vele mensen zich erg geïsoleerd. In Engeland werd zelfs door Theresa May een “minister van eenzaamheid” benoemd!
 • Het tweede element komt hieruit voort. Wie geïsoleerd is en niet meer kan leven voor een ander, verliest de zin van zijn leven. “De machine van het  universum én de er in gegrepen kleinere mens-machine, draait zonder doel of zin”. Het voorbije decennium blijken de heft van de mensen hun job zinloos te vinden.
 • De derde conditie is veel “vlottende” angst en onbehagen in de bevolking. Het is een angst die (nog)  niet met een bepaald onderwerp verbonden is. In een klein landje als België worden blijkbaar jaarlijks 300 miljoen antidepressiva gebruikt!
 • De vierde conditie vloeit weer voort uit de vorige drie: “veel ongebonden frustratie en agressie”. De grote toename van racistisch en agressief taalgebruik is hiervan een uiting. Wie in toenemende mate geïrriteerd en gefrustreerd is, zoekt een object om zich daarop af te reageren.

Volgens Desmet is er in deze toestand slechts een suggestie nodig om alle aandacht op één voorwerp  te richten. Voor het stalinisme was dat de aristocratie, voor het nazisme waren het de joden en voor de coronacrisis was het een virus en al degenen die tegen de corona vaccins waren. Tegelijk werd een concrete strategie aangereikt: iedereen moet gevaccineerd worden! Hiermee kwam een massa in beweging die geen enkele belangstelling meer had voor een wetenschappelijke verantwoording: ‘”de massa ‘gelooft’ in het verhaal, niet omdat het juist is, maar wel omdat het een nieuw gevoel van verbondenheid geeft”. Het is een “ritueel gedrag” dat een “groepscohesie creëert. Hoe absurder en veeleisender de dwangmaatregen zijn “hoe beter ze de functie van ritueel zullen vervullen” (bv. een masker dragen als men alleen in de auto zit!). “De boodschap is duidelijk: het individu moet op elk moment tonen dat het zich onderwerpt aan het belang van het collectief door opgelegde symbolische (rituele) gedragingen te stellen”. In de massa worden allen gelijk aan elkaar.

Dit is het resultaat van “systematische indoctrinatie en propaganda” en dringt door in de privésfeer. Zelfs in de gezinnen heerst een “paranoïde verklikkersmentaliteit”. Enerzijds wordt iedere antivaxer de zondebok van de maatschappij, anderzijds is er een onbegrensde tolerantie voor de schadelijke of zelfs dodelijke gevolgen van het vaccin. “Wie niet meedoet is een verrader van het collectief. Verklikken is dan ook schering en inslag”. De vruchten van deze massavorming zijn autoritarisme en onverdraagzaamheid. Onafhankelijke wetenschappers die op verpletterende wijze aantoonden dat de covid vaccins levensgevaarlijke experimenten zijn, werden onverbiddelijk als complotdenkers gecensureerd, gestraft, zelfs gevangen gezet of gedood.

Het wordt tijd dat steeds meer mensen wakker worden uit deze massavorming zodat mensen weer willen leven in waarheid, vrijheid en waardigheid. (Volgende keer een verdere bespreking van dit boek).

Varia

Nvdr: u kan de gebeurtenissen in en rond het klooster waar pater Daniël verblijft ook volgen op facebook: DeirMarYakub El Mukata met foto’s.

 • Ons vorig bericht weer rijkelijk geïllustreerd met 10 video’s: 1. De mens, maakbaar of geschenk van God?, 2. Rabindranath Tagore, 3 + 4. Mar Moussa, 5.Het nijpend tekort aan olie in Syrië, 6. Mattias Desmet: de psychologie van totalitarisme, 7.Hannah Arendt, 8. Dr. J. Campbell: er sterven meer gevaccineerden dan ongevaccineerden!, 9. Mgr Viganò over Klaus, Soros en Gates, 10. Mgr Jacques Mourad : https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-288/
 • De Turkse regering wil contact met de Syrische president Assad om de dreiging van de Koerden, die hij als terroristen beschouwt, te verminderen en de miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije te laten terugkeren. Assad eist dat Turkije eerst zijn illegale bezetting van N. Syrië opgeeft. Het zou kunnen helpen om op termijn ook de VS bezetting in N. Syrië te beëindigen: syrian-conflict-turkey-us-occupation/; ttps://thecradle.cor. Hiermee worden de Amerikaanse-Koerdische plannen om Syrië in stukken te breken, verijdelt: https://thecradle.co/
 • Milan Uhrik, voorzitter van de  republikeinse partij in Slovakije en Europarlementariër protesteert heftig tegen de illegale bezetting van Syrië door de VS en het stelen van de noodzakelijke hulpbronnen van het land als schending van het internationaal recht. Hij vraagt wanneer  er strenge sancties en embargo’s komen tegen Amerika: https://www.sana.sy/en/?p=297150
 • Ook Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken eiste dinsdag dat het piratengedrag van de VS jegens Syrië ophoudt. Vorige maand hebben ze 60 tankers met olie én graan gestolen van Syrië, nu 53 tankers. Naar buiten stellen, de VS zich voor als edelmoedige hulpverleners maar in feite ruïneren ze landen en volken: https://www.sana.sy/en/?p=297112
 • Seksuele perversie wordt steeds meer door officieel instanties opgedrongen. Gelukkig is er ook steeds meer weerstand: nieuwsbrief van Bezorgde Ouders: nieuwsbrief-cbo-januari-2023/
 • Oleksiy Arestovich, topadviseur van Zelensky, president van Oekraïne treedt af en geeft felle kritiek op de president die volgens hem een  volslagen idioot is, het land vernietigt en de oorlog verklaart aan het christendom: https://www.frontnieuws.com/oorlog-in-het-oekraiense-presidentschap-arestovich-zelensky-is-een-volslagen-idioot-hij-vernietigde-het-land-met-zijn-wetten-en-verklaarde-de-oorlog-aan-het-christendom-video/ ; https://www.golfbrekers.be/zelenskys-topadviseur-arestovych-bewondert-isis/ 
 • Zowel Angela Merkel (Duitsland) als François Hollande (Frankrijk) hebben openlijk toegegeven dat zij destijds samen met Rusland de akkoorden van Minsk gesloten hebben als een list om Rusland te bedriegen en Oekraïne tijd te geven zich te bewapenen. Zij stelden zich openlijk garant met Rusland om de vrede in  Oekraïne te garanderen, maar in feite wilden ze de oorlog voorbereiden. “Men moet niet verwonderd zijn dat de hele Atlantische en Europese elite – die geen enkele schaamte noch enige waardigheid kent – dezelfde dwaasheden  zal blijven herhalen, nl. dat het van uitzonderlijk belang is voor de niet westerse landen zich te scharen achter de sancties tegen Rusland om een wereldorde te “redden” die alleen maar bestaat in de hoofden van deze elite. De unipolaire wereldorde van een extreme minderheid komt niet meer terug” (Mikhail Gamandiy-Egorov, 7/1/23:  /sanctions-echanges-economiques-les-contradictions-de-loccident/5673854; zie ook van dezelfde journalist: lecrasante-majorite-de-lhumanite-et-lordre-multipolaire-post-occidental/5673914)
 • De voorzitter van het Russisch parlement, Viacheskav Volodine, vraagt om de Duitse oud kanselier Angela Merkel en de Franse oud president  François Hollande voor een internationaal militair tribunaal te brengen, met de beschuldiging van het aanstoken van een wereldoorlog. Dit is een misdaad tegen de vrede, die nog erger is dan een misdaad tegen de menselijkheid. Zij hebben zich beide samen met Rusland garant gesteld voor de vrede in Oekraïne, terwijl ze in feite bewust deze  oorlog hebben voorbereid, die al 8 jaar duurt met minstens 20.000 doden: https://www.voltairenet.org/article218686.html
https://www.frontnieuws.com/voormalige-franse-vrijwilliger-in-oekraine-vraagt-asiel-aan-in-rusland/
 • De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zal eindigen, hetzij door een diplomatiek overleg, hetzij door een militaire overwinning, aldus Vassily Nebenzia. Voor een diplomatiek overleg moet echter Oekraïne eerst stoppen met Rusland te blijven  bedreigen, de Russisch sprekende Oekraïners met hun taal en cultuur te discrimineren en de gruwelen van de nazi’s te verheerlijken. Het feit dat zowel Angela Merkel als François Hollande toegegeven hebben dat ze met de Minsk-akkoorden alleen maar Oekraïne wilden tijd geven om zich te bewapen, is schaamteloos bedrog en verraad op het hoogste vlak. Indien de VS en het westen alles doen opdat de laatste Oekraïner  zou gedood worden, zal dat hun misdaad zijn en tegelijk hun nederlaag worden: https://www.rt.com/russia/569851-russia-un-endgame-ukraine/
 • Een positieve samenvatting van het rijk gevulde leven van paus Benedictus XVI: https://www.katholiekevesting.nl/het-leven-van-paus-emeritus-benedictus-xvi
 • Aartsbisschop C.M. Viganò lanceert een verbond tegen de globalistische agenda van de nieuwe wereldorde, waar iedereen, die de waardigheid en vrijheid van de mens erkent, kan aan deelnemen. Het is de moeite waard om de Engelse tekst van zijn toespraak van nauwelijks 12 ‘ te vertalen en te verspreiden: https://youtu.be/M09wR-mSFFo
 • De onlangs overleden kardinaal Georges Pell heeft nog vlak voor zijn dood een krachtig protest geschreven tegen “het synodaal proces” dat hij een “giftige nachtmerrie” noemt. De kerkelijke leer en moraal dreigen aangepast te worden aan de moderne tijd in plaats van aan het Evangelie: “Het is geen eerlijk proces en vatbaar  voor manipulatie. Een ruime meerderheid van praktiserende katholieken steunt de huidige bevindingen van de synode niet. Evenmin is er veel enthousiasme op hoog kerkelijk niveau. Voortgaan met dergelijke bijeenkomsten vergroot de verdeeldheid. De voormalige Anglicanen onder ons signaleren terecht de toenemende verwarring, de aanval op de traditionele moraal en de opname in de dialoog van neomarxistisch jargon over uitsluiting, vervreemding, identiteit, marginalisering, de stemlozen, LGBTQ en het oneigenlijk hanteren van christelijke begrippen als vergeving, zonde, offer, genezing en verlossing”: https://vitaminexp.blogspot.com/2023/01/kardinaal-pell-synodaal-proces-is.html
 • De Vlaamse Karmel lanceert een oproep om meer aandacht te besteden aan ons innerlijk leven en gebed. Als ons vermoeiende leven op deze woelige wereld eindigt, moeten we klaar zijn voor het enige waardevolle: ons leven met en in God. De Vlaamse Karmel kan je daarbij inspireren. Je kunt ook hier in de woestijn  van Damascus tot volle leven komen, in deze universiteit van stenen, stof en storm: Mysticus worden