Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

De voorbije 3 weken handelden we over de  mens,  Jezus Christus en de Kerk, volgens het inspirerende boek van G. K. Chesterton, De eeuwigen mens, 1925. De mens is niet zomaar een dier tussen alle andere dieren,  Christus is niet zomaar iemand tussen zovele andere groten op aarde en de Kerk is niet een van die puur aardse instellingen die opkomen en verdwijnen.  Chesterton stelt zich hierbij op als een willekeurige heiden die het christendom niet kent of zelfs bestrijdt. Daarbij toont hij op scherpzinnige en vaak humoristische wijze hoe dwaas zijn redeneringen kunnen zijn, om dan het unieke van het christelijk geloof,  Jezus Christus en de Kerk aan te tonen. We willen dit nu afronden met een eigen toelichting om zijn inzichten te bevestigen.

De mens is het enige schepsel in het universum, dat een ziel heeft, begiftigd met verstand en vrije wil. Alle materiele, chemische processen van het menselijk lichaam zijn in het heelal overal terug te vinden. Toch beschikt alleen de mens over iets unieks, dat nergens anders te vinden is, een zelfbewustzijn, een geweten, “de meest verborgen kern en het heiligdom van de mens” (Vaticanum II, Gaudium et spes, nr 16). Alleen de mens is “geschapen naar Gods Beeld”, zoals het boek Genesis (1, 27) ons verklaart. Hij is ook het enige wezen op aarde dat “om zichzelf geschapen is” en niet mag dienen als middel voor iets anders. En hij  kan alleen maar authentiek zichzelf  worden door zijn  goddelijke roeping te beleven, nl. “de gave van zichzelf” (ibidem nr. 24).

Filosofische beschouwingen door prof. Annemie Dillen, KULeuven Theologie

Dit is niet alleen de diepste betekenis van een gelukkig huwelijk of van een inspirerend religieus leven of priesterschap. Dit is het echte gelukkig makend geheim van ieder mens in ieder beroep. Daarvoor werden ons verstand en vrije wil gegeven als bijzondere gaven, waardoor we delen in het wezen van God zelf. En het is Christus die ons daartoe het voorbeeld en de mogelijkheid heeft gegeven. Hiermee kunnen we tenslotte delen in het diepste geheim van Christus, die zichzelf gaf door te sterven op het kruis, in vrijheid en liefde.

Neen, alles komt niet simpel voort uit materie, hoe aantrekkelijk de ideologie van een grootse evolutie ook kan zijn: een plant is dan een groeiende steen, een hond een blaffende plant en een mens een aap op twee benen. Het menselijk bewustzijn kan op geen enkele wijze herleid worden tot een materiele evolutie. De duur van enkele jaren of van miljoenen jaren maakt hierbij geen enkel verschil. Wanneer een gezaghebbend persoon of politicus zegt dat hij er geen enkele moeite mee heeft dat hij afstamt van een aap, zouden we – in de geest van Chesterton – kunnen antwoorden: “Wij ook niet, zolang je dit tenminste in uw gedrag maar niet laat zien!” Een baksteen, een plant en een dier zullen nooit evolueren tot menselijk bewustzijn. “Toen boetseerde God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen” (Genesis 2, 7). God heeft iets van zijn eigen goddelijkheid aan de mens meegedeeld. Dit is geen kwestie van evolutie maar van goddelijke schepping. “Door zijn innerlijkheid gaat hij immers alle natuurdingen te boven; hij komt tot zichzelf tot bij deze innerlijke diepte, wanneer hij zich inkeert in zijn hart, waar God op hem wacht…” (Gaudium et spes, nr.14). Daarom is er “voor alle mensen slechts één uiteindelijke roeping, nl. een goddelijke” (ibidem 22). Verstand en wil werden ons gegeven door God uit pure liefde, opdat wij uiteindelijk gelijkvormig zouden kunnen worden aan Christus en bewust kunnen intreden in het goddelijk leven van de Drie-eenheid. “Het vaderhuis” als eindbestemming van onze aardse pelgrimstocht is  ons uiteindelijke doel.

Dit is ook  de vervulling van de onuitputtelijke poëtische verzuchtingen van zovele schrijvers en zoekers doorheen de eeuwen. Wie eens iets anders wil horen dan een vroom christelijk sermoen, kan luisteren naar de Indische dichter en filosoof Rabindranath Tagore (+ 1941), “de Bengaalse nachtegaal” en een van de grootste dichters uit de geschiedenis van de mensheid: “In ene groet aan U, mijn God, mogen al mijn zinnen zich spreiden… Als een vlucht heemzuchtige kraanvogels, die nacht en dag doorvliegen tot hun nest in de bergen, zo moge heel mijn leven afreizen naar zijn eeuwig thuis, in ene groet aan U” ( R. TAGORE, Wij-zangen (Gitanjali), Ankh-Hermes bv-Deventer, 1973 7e druk, vertaling Frederik van Eeden, blz. 68). Of nog: “Wanneer al de snaren van mijn leven gestemd zullen zijn, mijn Meester, dan zal bij elke van Uw aanrakingen, de muziek der liefde  weerklinken” ( blz. 81); “Laat dit mijn laatste woord zijn, dat ik geloof in Uw liefde” (Zwervende vogels, Wereldbibliotheek Amsterdam blz. 81 en 83).

Mogelijk werden  deze ‘eeuwige waarheden’ in vroegere tijden soms te zeer voorgesteld als ver verheven boven en los van het dagelijkse leven en daarom uiteindelijk afgewezen als vrome kletskoek. Toch zijn ze niet minder waar en wezenlijk. Ze zijn de noodzakelijke remedie voor de huidige existentiële leegte en depressie van zovele mensen die niet meer weten welke zin hun leven heeft. Velen weten warempel niet vanwaar ze komen, waar ze naartoe gaan en waarvoor ze leven. Anderen zoeken afleiding en zetten al hun krachten in voor zaken die wel enige kleur kunnen  geven maar nooit de diepste zin van hun leven kunnen worden. Ze gaan zich dan met al hun krachten inzetten voor het “dierenwelzijn” alsof de mens geschapen is voor de dieren.

Hoe dwaas dit is blijkt duidelijk uit het feit dat velen zich totaal  niet bekommeren om de  bescherming van het ongeboren leven in zijn heiligdom, de moederschoot. Anderen willen zich met al hun energie inzetten om “de planeet” of “het klimaat” te redden. Ze zijn door een ideologie verblind en beseffen hun diepste goddelijke roeping niet. Of wij dit nu willen erkennen of niet, wij dragen iets goddelijks en eeuwigs in het diepste van ons wezen mee. Het is een hunker die hier op aarde nooit volledig kan bevredigd worden, juist omdat we geschapen zijn voor het eeuwig geluk in God. Vandaar dat ook onze verlangens oneindig zijn. We zeggen wel eens dat we volmaakt gelukkig zullen zijn wanneer we een van onze grootste dromen kunnen verwezenlijken, maar we weten zelf dat we daarna toch weer naar iets anders verlangen. Dat drukte Augustinus meesterlijk uit in het begin van zijn “Belijdenissen”: “Ons hart is onrustig totdat het rust in U God”. Wie deze beperktheid van zijn aardse leven kan aanvaarden, kan hier op aarde ook echt (beperkt) gelukkig zijn met een hart dat gericht is op het eeuwige geluk in God. Kortom, de mens is als oneindig door God geschapen en Jezus toonde ons de weg.

In de jaren ’80 van vorige eeuw verzekerden enkele “vrienden” me dat de Kerk het jaar 2000 zeker niet zou halen en ze meenden dit te kunnen  bewijzen. Ze hebben me ook uitgenodigd om met hen een cursus vrijzinnig denken te volgen. Na één les ben ik echter al gestopt. Immers, om te beginnen moest ik geloven dat het heelal niet door God geschapen is, dat de schepping zonder  doel is, dat mijn  leven eigenlijk geen zin heeft enz… En daarvoor was mijn “geloof” niet groot genoeg! Chesterton heeft – zonder theologie! – perfect begrepen dat de Kerk niet alleen een menselijke organisatie is maar ook een goddelijke stichting. Hij zag de twee kanten van de Kerk: aards en hemels, tijdelijk en eeuwig, bestaande uit zondige mensen en toch geheiligd door de heilige Geest, het Mystieke Lichaam van Christus,  een blijvend mysterie.    

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 13.01.23

Flitsen

Het feestelijk begin van een “bijbelgroep”. Op het feest van Epifanie of Openbaring nodigden onze oblaten christenen van het dorp uit met de bedoeling uiteindelijk een studiegroep van het Woord Gods en gebedsgroep te vormen. Er kwamen ruim dertig mensen op af in de ruime zaal aan de inkom. Moeders hadden hun grootste schat meegebracht en zo dabberden vier kleine kinderen van de ene naar de andere, die er voor zorgden dat de kinderen hun handjes niet verbrandden aan het petroleumvuurtje. Na een inleidend gebed werden er allerlei zoetigheden aangeboden met thee. In een welkomwoord werd de bedoeling toegelicht. Deze avond zou een feestelijke kerstviering zijn als begin, ’n soort kennismaking. En dat was het ook. Er werd gezongen, gedanst, gespeeld, verteld  en veel gelachen.

Vrijdag morgen kwamen 6 jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient samen met een priester van de congregatie van Vincent Ferrier als geestelijke begeleider. Zij kwamen om kennis te maken en drie dagen mee te leven. Deze priester ging voor in de viering van de requiemmis voor paus Benedictus XVI, volgens de traditionele ritus en ’s zondags celebreerde hij ook de Eucharistie in de  traditionele ritus. Daarna bezochten ze Mar Moussa en kwamen terug om met ons nog een ontspannende avond mee te maken.

Nvdr: beelden van vijf jaar geleden met de verwoestingen door ISIS:

Syrië gaat zwaar gebukt onder de sancties, die vooral de bevolking treffen. Het land snakt naar de terugkeer van toeristen:

Maandag hebben we na de Eucharistie heel het huis én terrein gezegend. Het is een byzantijnse traditie na Epifanie. Het was een omvangrijke onderneming: alle kamers in  het klooster, in de nieuwbouw, het huis van de conciërge en de grote zaal aan de ingang. Heel het terrein werd later ingezegend.

Maandagnacht en dinsdag hadden we weer gedurende 24 uur geheel geen elektriciteit en ook geen zon, met allerlei nare gevolgen voor de watervoorziening, het sanitair, de wasmachines,  het internet… We vernamen dat er in Antwerpen commotie was omwille van stroomstoringen!

Nvdr: de minibus-chauffeur stelt dat “bedelen meer opbrengt dan met het busje te rijden…

Naar een nieuwe totalitaire samenleving

De laatste jaren hebben we verdeeldheid in gezinnen en gemeenschappen kunnen  vaststellen omwille van onenigheid over het coronabeleid en over de beoordeling van de corona-vaccins. Spanningen en ruzies zoals we voorheen niet kenden. Ik vernam de tragische situatie van een moeder van een groot gezin die zich niet wil laten vaccineren en door haar man en kinderen, – hevige voorstanders van het experimentele vaccin – worden uitgemaakt voor asociaal wezen! In vele gezinnen heersen nu gelijkaardige verhoudingen. Wat is er toch gaande?

Sinds 2019 hebben we het maatschappelijk leven wereldwijd snel zien veranderen in een totalitarisme, dat niet meer zoals het nazisme en stalinisme  geleid wordt “door ‘sappige bendeleiders’ als Jozef Stalin of Adolf Hitler, maar wel door droge bureaucraten en technocraten”. Dat schrijft Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de universiteit van Gent in zijn boek De psychologie van totalitarisme(Pelckmans, 2022), dat we hier willen voorstellen. De totalitaire staat “is gegrond in het ontzagwekkend psychologische proces van massavorming” en “massavorming is in wezen een vorm van groepshypnose”.

Politici en media blijven altijd maar hetzelfde vertellen: lockdowns zijn  het enige middel om ons te beschermen, de vaccins zijn de enige redding… En dit alles is het logische gevolg in het sterk geloof in de almacht van het menselijke verstand, “het is het symptoom bij uitstek van de Verlichtingstraditie”. Hierbij denkt men dat alles kan herleid worden tot een mechanische-materialistische structuur en dus ook op die wijze moet gemanipuleerd worden. Desmet steunt hierbij vooral op de bevindingen van de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt die reeds zeventig jaar geleden de opkomst van dit nieuw soort totalitarisme voorspelde.

De huidige studie van prof. Desmet is een heldere psychologische analyse van wat wij de laatste jaren in de samenleving hebben zien gebeuren. De overheid controleert steeds meer het privé leven van het individu, de meest fundamentele persoonlijke rechten worden gewoon afgeschaft, over coronabeleid en covid 19 vaccins mag maar met één enthousiaste stem openlijk gesproken worden, tegen alle wetenschappelijke bevindingen in. Iedere andere mening van onafhankelijke wetenschappers wordt onverbiddelijk gecensureerd,  de wetenschappers zelf worden uitgesloten, gestraft, opgesloten of zelfs gedood!

En de onverdraagzaamheid  gaat niet alleen  uit van politici  en een strakke mediawereld maar ook van de mensen zelf, die elkaar gaan verklikken. De mensen zijn gevormd en opgevoed tot “… de intolerantie ten aanzien van dissidente stemmen en de vatbaarheid voor absurde (pseudowetenschappelijke) indoctrinatie en propaganda”. De maatschappij wordt omgevormd tot mensen “…voor wie het onderscheid tussen feit en fictie en het onderscheid tussen waar en vals niet meer bestaat”. Het gaat er alleen om dat de mensen het officieel voorgehouden verhaal zouden geloven en steunen, bv. dat de strikte lockdowns nodig zijn voor covid 19 en dat de experimentele covid 19 vaccins veilig zijn en efficiënt beschermen. Dat er na enkele maanden al meer mensen van dit “vaccin” ernstig ziek werden en stierven dan van alle vaccins de vorige 30 jaar samen, mocht zelfs niet openlijk vermeld worden! Kortom, alles samen was het een radicale afbraak van “de psychische en fysische integriteit” van de mens, gevoed door een angst die steeds meer werd opgevoerd.

Een van de wansmakelijke symptomen van dit maatschappelijk leven was dat er strikte dwangmaatregelen werden opgelegd die voortdurend veranderden en allerlei waarheden werden voorgehouden die constant werden tegengesproken. Desmet maakt volgende treffende vergelijking. “Virologen-experts werden opgeroepen als de varkens van Orwell – de slimste dieren van de boerderij – om de onbetrouwbare mensen-politici te vervangen…En net als de varkens van Orwell veranderden ze ’s nachts soms ongemerkt de regels…De regels veranderden op de duur zo vaak dat enkel de varkens ze nog leken te kennen. En zelfs dat was niet zeker.” Het beleid ging echter steeds in dezelfde richting: meer controle, meer beperking van de fundamentele vrijheden om de mensen tot manipuleerbare robotten te maken.

Laat dit slechts een inleiding zijn op het belangrijke boek van Mattias Desmet, dat blijkbaar al in 9 talen vertaald wordt. We kunnen het een primeur noemen voor ons land. Het zou ons  verwonderen wanneer hij in zijn eigen universitair milieu geen tegenstand krijgt. Zou hij gestraft of ontslagen worden, dan is dit het beste bewijs van de waarde van zijn studie. Van de waarheid getuigen in een tijd van massapsychose, leugen en bedrog, is een onaanvaardbare revolutionaire daad.  Jezus zegt ons dat Hij door de wereld gehaat wordt “omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn” (Johannes 7, 7). Mogen vele mensen  wakker geschud worden opdat de waanzin, die ons nu opgedrongen wordt,  nog kan gestopt worden. (We hopen hier verder op in te gaan).

Varia

  • Ons vorig bericht met 6 video’s geïllustreerd: 1. Het Kruis, 2. De Katharen, 3. Dwight Longenecker, 4.  Basilius de grote, 5. Vocaal ensemble, 6. Elektrisch systeem in Syrië: :  https://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-bril-3/
  • De presidenten van Rusland en Iran, Vladimir Poetin en Ibrahim Raisi hebben afgesproken alle mogelijkheden te gebruiken om de territoriale integriteit van Syrië te herstellen om de crisis daar op te lossen. Indien de VS, Turkije en Israël het handvest van de VN zouden respecteren en hun bezetting en terrorisme in Syrië zouden staken is dat land weer op de kortste tijd een welvarende natie.  Ze zullen hun machtshonger en heerszucht echter niet zo vlug opgeven. We verwachten dat het uiteindelijk toch zal gebeuren: https://www.sana.sy/en/?p=296590. Ondertussen zal het Syrische volk nog dieper in armoede wegzakken (Op woensdag 4 januari 2023 reden 60 VS trucks met gestolen olie weg uit Syrië: https://www.mondialisation.ca/les-forces-americaines-envoient-60-camions-de-petrole-syrien-a-leurs-bases-en-irak/5673803)
  • Rusland besteedt 20 X minder aan militaire uitgaven (70 miljard dollar per jaar) dan de VS (1,5 triljoen dollar) en is toch superieur. Volgens Eric Zuesse komt dit doordat het Amerikaans “militair industrieel complex” in handen is van privé investeerders die werken voor eigen winst en zij controleren de regering. Hoe meer wapens er gemaakt wordt en hoe meer er gevochten wordt hoe rijker zij worden. Of die oorlogen zin hebben of wie tegen wie vecht is voor hen van geen betekenis.  Als er maar gevochten wordt. Vandaar de eindeloze vernietigende oorlogen van de VS die ze bijna allemaal verloren hebben, vanaf Vietnam, Beiroet, Somalië, Haïti, Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië… Het Russisch militair apparaat is in handen van de regering en dient om het land te verdedigen en niet om de investeerders te verrijken. Het Amerikaanse ministerie van defensie is bovendien het enige dat buiten iedere controle valt. De miljarden dollars die langs het Pentagon aan “het militair industrieel  complex” worden gegeven, kunnen eenvoudig niet worden gevolgd of gecontroleerd. Om hierbij de indruk van een “democratie” hoog te houden is veel mediamanipulatie en leugen nodig. Zo wordt het Amerikaanse leger geëerd als de meest respectabele instelling. Het is een zeer efficiënte list: https://www.mondialisation.ca/pourquoi-la-russie-qui-depense-un-vingtieme-de-ce-que-depensent-les-etats-unis-dans-le-domaine-militaire-est-militairement-plus-performante/5673661.
  • Russofobie en sinofobie. Voor de VS en het collectieve westen moeten Rusland en China gedemoniseerd en bestreden worden omdat ze de alleenheerschappij van de VS al hebben afgenomen. Voor prof Samir Saul en prof Michel Seymour (universiteit van Montréal, Canada) bezorgt Rusland nu de ene verrassing na de andere. VS met NAVO hadden verwacht met hun overmacht Rusland te zien instorten door sancties en zijn vastlopen in  het moeras van Oekraïne, Rusland blijkt veel sterker dan verwacht. Zullen VS en NAVO uiteindelijk dezelfde nederlaag ondervinden tegenover Rusland zoals Napoleon en Hitler?: https://www.mondialisation.ca/en-ukraine-vers-de-nouvelles-surprises/5673934
  • Interview o.a. met kardinaal Müller naar aanleiding van de Franse uitgave van alle werken van Jozef Ratzinger, Opera omnia, over zijn boek over Jezus van Nazareth: https://youtu.be/7Q0EiqKR-40
  • 44 miljoen abortussen per jaar!:  https://www.golfbrekers.be/cijferdans-99/ 
  • 8 februari, feestdag van de heilige Goedele : https://www.golfbrekers.be/8-januari-feestdag-van-de-heilige-goedele/
  • De verderfelijke pannen die  aan Georges Soros, Klaus Schwab en Bill Gates werden toegeschreven, werden als complottheorieën afgewezen. Ze blijken ondertussen de werkelijkheid te gaan worden. Deze heerschappen willen de mensen  al hun bezittingen, hun waardigheid en hun leven ontnemen. Aartsbisschop C.M. Viganò wijst er nogmaals op dat onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen duivelse machten:
  • De vriendelijke pater Jacques Mourad, die de (inmiddels overleden) pater Paolo dal’Oglio bijstond bij de heroprichting van het prachtige klooster hoog in de bergen van Mar Moussa, is benoemd tot Grieks-Syriac (katholieke) bisschop van Homs, Hama en Nebek. Hij was het ook die moeder Agnes-Mariam attent maakte op het bestaan van de ruïnes van Mar Yakub, die zij daarna gerestaureerd heeft. Tijdens de oorlog werd pater Jacques door terroristen gekidnapt maar kon ontsnappen. We willen Mgr Jacques Mourad en de gemeenschap van Mar Moussa hartelijk gelukwensen. Moge de Heer Jezus hem overvloedige kracht geven voor zijn taak: