Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

In de eerste kerkvergadering  te Jeruzalem, in het midden van de eerste  eeuw, beslisten de apostelen dat heidenen die in Jezus willen geloven, niet eerst jood moeten worden maar hun eigenheid mogen bewaren (Handelingen 15). Allen kunnen immers gered worden, niet door de wet van Mozes maar door het geloof in Jezus Christus.

Deze kerkvergadering kwam er naar aanleiding van de steeds groter wordende groep Grieken, heidenen, in Antiochië in Syrië (nu Antakia in Turkije),  waar sommige al te ijverige joden verlangden dat iedereen eerst jood zou worden. Na de duidelijke stellingname van de apostelen ontstond er een explosie van geloof in Jezus onder de heidenvolken, die in feite wereldwijd steeds verder is gegaan. Hierna zal echter de “Kerk” praktisch uitsluitend bestaan uit heidengelovigen, waarin de “kerk van de joden”  afwezig is.  Bovendien zullen joden gedurende eeuwen hun joods geloof uitdrukkelijk moeten opgeven indien ze bij de kerk van de heidengelovigen willen komen.

Pas in de jaren ’90 van vorige eeuw begon het door te dringen dat zulks wel bijzonder onlogisch is. Dan ontstaat de wereldbeweging van wederzijdse verzoening: Toward Jerusalem Council II, tjcii, op weg naar het tweede concilie van Jeruzalem. Het is een voorbereiding op het ogenblik dat een concilie, door Gods Geest geleid, eens in omgekeerde zin de joden die oprecht in Jezus willen geloven, welkom zal heten zonder hen  te verplichten hun joodse gebruiken, waaraan ook Jezus steeds trouw geweest is, af te zweren.

De verzoeningsbeweging tjcii achten we van zeer groot belang om alle volken in eenzelfde eenheid in verscheidenheid te aanvaarden in Christus. Toch menen we dat we op onze hoede moeten zijn voor twee gevaren. Vooreerst een overdreven drang om terug te keren naar “de joodse wortels” waarbij hetgeen Gods Geest daarna op creatieve wijze gegeven heeft, afgewezen wordt. Concreet bedoelen we de inbreng van de Griekse filosofie en cultuur. Terecht kreeg de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament door joodse geleerden (250-100 vóór Christus!) een groot gezag en werd medebepalend voor de kerkelijke leer. De Katholieke Kerk heeft ook in het begin, onder leiding van de heilige Geest, een bijzonder originele keuze gemaakt door de goddelijke openbaring samen te brengen met de Griekse filosofie en het zoeken naar waarheid. Het was een samenbrengen van geloof en rede. Een streven om de Griekse inbreng kritiekloos te vervangen door een zogenaamde terugkeer naar de joodse wortels lijkt me daarom  onverantwoord en een afbraak van de ware Kerk, geleid door de creativiteit van de heilige Geest.

Vervolgens is er een waarschuwing vanuit de alles overtreffende universaliteit van Jezus Christus als de Verrezen Heer. Op een bepaalde tijd en plaats is Jezus geboren, nl. in Bethlehem. Hij groeide op in Nazareth, onderrichtte in Galilea en omstreken. In Jeruzalem, op Golgotha werd Hij gekruisigd, is Hij daadwerkelijk gestorven én verrezen.  Als verrezen Heer heeft hij onze orde van ruimte en tijd overstegen. De Verrezen Heer komt bij zijn apostelen binnen terwijl de deuren gesloten zijn. Ons aardse leven  heeft Hij helemaal doorleefd en overstegen  door zijn verrijzenis.  Sindsdien is iedere plaats op aarde een Betlehem, waar deze Verrezen Heer geestelijk geboren kan worden in mensen, iedere plaats op aarde is een Galilea waar Hij zijn Woord kan spreken, iedere plaats op aarde is een Golgotha en Jeruzalem waar Hij in mensen sterft en verrijst.

 • Er is geen enkele reden om te denken dat Hij in ruimte en tijd zal terugkomen om een aards koninkrijk voor een aards volk van Israël te vestigen in een werelds Jeruzalem. Alle gelovigen in Jezus, over de hele wereld, vormen nu het Mystieke Lichaam van Christus. Ieder volk en ieder land op aarde hebben hierin hun eigen roeping en zending maar geen enkel volk of land  kan zich verheffen boven de anderen als zijnde superieur.
 • Er is geen enkele grond om het joodse volk als “godsmoordenaars” te bestempelen, zoals helaas gedurende eeuwen gebeurde, want Christus is gestorven omwille van “onze” zonden.
 • Er is echter ook geen enkele reden om het joodse volk te beschouwen als zijnde verheven boven de anderen, wat in onze tijd maatschappelijk zeer kwalijke gevolgen kan hebben. De heilige Paulus heeft ieder exceptionalisme of superioriteit voor goed afgewezen. Het joodse volk is weliswaar het eerst uitverkoren en het lievelingsvolk van God. Het is geroepen om het geloof in Jezus onder alle volken te verspreiden. In Christus zijn echter ook alle volken uitverkoren en lievelingsvolk van God geworden. Dat is Gods pedagogie die gaat vanuit het  individuele naar het universele. Uiteindelijk zijn allen volkomen gelijk. De farizeeën hebben juist gezien wanneer zij zeggen dat Jezus geen aanzien van personen kent (Cfr. Mattheus 22, 16). Alle gelovigen, in eenheid met hun Hoofd Christus, vormen het Mystieke Lichaam van Christus dat de Kerk is: “Zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn  wij elkaars ledematen” (Romeinen 12, 5). Het gaat hierbij niet om een louter uiterlijke eenheid waarbij iedereen hetzelfde T-shirt draagt, maar om een diepe innerlijke  eenheid. Dat vraagt Paulus aan de Filippenzen: “Maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid” (Filippenzen 2, 2). Hierdoor zullen allen steeds meer groeien in “de gezindheid” van Jezus Christus zelf, Hij die, God zijnde, voor ons slaaf geworden is en gehoorzaam werd tot de dood op het kruis. In die zin heeft Jezus ook zijn vurigste wens voor ons gelovigen uitgedrukt, vlak voor zijn sterven: “Dat ze allen één mogen zijn, zoals U Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden” (Johannes 17, 21).

Alle gelovigen samen vormen één Lichaam van en in Christus. We zijn allen volkomen gelijkwaardig in Hem en hebben allen onze eigen roeping en zending. Dit is het juiste vertrekpunt om met fierheid te spreken over de bijzondere bijdrage van een particuliere Kerk aan de eenheid van de universele Kerk.

Ter illustratie van een eredienst

In het licht van deze eenheid willen we nu de eigenheid voorstellen van onze “Orde van de eenheid van Antiochië”, in dienst van de plaatselijke kerk, het Grieks-melchitisch katholieke bisdom van Homs, Hama en Yabroed in Syrië. Hoe willen wij hier bijdragen aan de eenheid van de universele Kerk?

De oorsprong van de “kerk van Antiochië” hebben we reeds vermeld. Rond het jaar 50  groeide de groep heiden gelovigen in Antiochië naast de groep joodse gelovigen. Zij vormden samen een eenheid in verscheidenheid in Christus. In de 11e eeuw komt de grote scheiding tussen de oosterse en westerse kerk. Vanaf de 18e eeuw zal de Grieks-melchitische kerk zich steeds meer inzetten voor de hereniging van de oosterse en westerse kerk. Deze oecumenische zending zal de ziel worden van deze kerk, waarover een volgende keer.

P. Daniel

Flitsen

Vrijdag namen we met de gemeenschap deel aan de diocesane bedevaart naar het klooster en heiligdom van de heilige Elias in Rabléh. Een Russisch orthodoxe monnik van Homs, Spiridon Kabbash heeft deze icoon geschilderd: O.L.Vrouw van Smarten, troost van de Syriërs. Rechts onderaan de voeten van Maria bevindt zich het Syrische volk, links de terroristen en bovenaan openen twee engelen de hemel  waar Christus de martelaars verwelkomt. Na de eucharistie was er een processie met deze icoon die een eigen plaats kreeg in een heiligdom op het terrein. Een tiental priesters uit de verschillende christelijke denominaties waren aanwezig: Grieks-melchitisch en Grieks-orthodox, Syriac katholiek en orthodox, maronitisch…

Nvdr: Lees: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/paus-zegent-maria-icoon-uit-syri%C3%AB

Na de vijgen en de druiven worden de amandelen geoogst. In feite worden de verschillende vruchten tegelijk geoogst. In het Sint Jozefsklooster wordt de vloer gelegd.

Dinsdagavond kwam onze bisschop het heuglijke nieuws brengen van de wijding van fr. Jean. Hij zal op vrijdag 28 oktober gewijd worden tot Grieks-melchitisch-katholiek priester. Deze plechtigheid zal plaats vinden in de  parochiekerk van Qâra.

“Is dat ook zo?”

 • Tien jaar geleden begonnen de invloedrijke westerse politici en media plots de Syrische president voor te stellen als de gruwelijkste dictator. Telkens deden ze er nog een schepje bovenop. Hij zou zijn volk met gifgas bestoken, ziekenhuizen en scholen bombarderen… Iedereen “wist” wat deze man gans de dag deed: zijn eigen mensen martelen, wurgen en doden. Het was een campagne van monsterleugens van een superrijke club wapenbazen, die door oorlog steeds rijker en machtiger wordt. En of dit succes had! Meer dan 100 landen vormden de groep van de zogenaamde “vrienden van Syrië” en hielpen de VS om het volk uit te moorden en het land te verwoesten. Ze zorgden ook voor een stroom van tienduizenden terroristen die in heel het land aanslagen pleegden, dat het land geïsoleerd werd, in een diepe depressie geraakte en het volk tot armoede verviel. Het waren hoogdagen voor de wapenbazen. In de openbare opinie vond iedereen het prima dat “de dictator” en Syrië met militair geweld werden aangepakt. Niemand van de gezaghebbende  politici of journalisten in de heersende media stelde zich de vraag: Is dat ook zo?
 • Op vraag van Syrië kwam Rusland ter hulp en het land, hoewel zwaar verwoest, hield stand mede dank zij de eenheid van volk, regering, leger en president. Daarop ontketende de club van supermiljardairs en wapenbazen een heftige campagne tegen Rusland. Hij zou zijn  tegenstaanders de ene na de andere genadeloos vergiftigen. Het lijnvliegtuig MH 17 met honderden passagiers zou hij uit de lucht geschoten hebben, zodat honderden onschuldigen de dood vonden, het buurland Oekraïne zou hij brutaal binnenvallen, er massaslachtingen aanrichten en vernielen. In de openbare opinie “weet” iedereen nu dat Poetin de grootste moordenaar is uit de geschiedenis. Nog eens hoogdagen voor de club van wapenbazen en wereldelite. Terwijl het Amerikaanse volk en de Europese volken in armoede wegzinken en binnen kort van de kou omkomen, zorgen ze ervoor dat een geldstroom van miljarden aan de wapenbazen gegeven wordt zodat de oorlog voortduurt om Rusland kapot te maken. In de openbare opinie wordt dit geprezen als zijnde solidariteit. Niemand stelt zich de vraag: Is dat ook zo?
 • Gelukkig is er hier en daar zowel in Vlaanderen als in Nederland nog een moedige, waarheidlievende journalist. De Nederlandse onderzoeksjournalist Eric van de Beek heeft grondig onderzoek gedaan naar het neerhalen van het Maleisische vliegtuig MH 17 om de laatste steen boven te halen. En wat blijkt? De criminele wereldelite zelf heeft zich op de rechterstoel gezet om de schuld van hun eigen misdaden deskundig in de schoenen van Poetin te schuiven. En met succes.  Het miljardenproject van gazprom 2 (Nvdr: pater Daniël bedoelt waarschijnlijk Nord Stream 2) waardoor Europa zijn goedkoop gas kan krijgen uit Rusland wordt stop gezet, de zwaarste (illegale) sancties worden aan Rusland opgelegd. De VS kapen zonder blozen 300 miljard dollar van Rusland, Oekraïne wordt opgejut om tot de laatste man tegen Rusland te vechten en nu is het de NAVO die openlijk Rusland wil kapot maken want Poetin en Rusland zijn het grote kwaad in onze wereld. En in de openbare opinie is er niemand die zich de vraag stelt: Is dat ook zo?

De geschiedenis van de eerste monniken is vol van de meest boeiende en stichtende gebeurtenissen. Ziehier een voorbeeld. Aan de rand van een dorp met vrome mensen had een monnik zijn kluis gebouwd. Hij wilde alleen maar leven volgens het Evangelie van Jezus door te bidden en te werken, boete te doen en naastenliefde te betonen. Zijn deur was altijd open en iedereen die hulp nodig had kon hem komen halen. Hij deed het werk dat hem gevraagd werd en hielp meestal bij de oogst. Viel de avond of was het werk gedaan dan vertrok de monnik onmiddellijk weer naar zijn kluis. Geen wonder dat deze man in hoog aanzien stond bij alle dorpsbewoners.

 • Plots kwamen er verschrikkelijke donderwolken over het dorp. Een meisje bleek al enkele maanden zwanger te zijn. Ze vertelde dat de monnik de vader van haar kind was. Een grote woede barste los in het dorp. De mensen trokken naar de kluis, sleurden de monnik buiten, sloegen hem en spuwden hem in het gezicht. Ze eisten dat hij voortaan zou werken voor de jonge moeder en het kind. Ze zeiden hem dat hij de schande was van het hele land, de grootste huichelaar en een kanker voor het dorp. De monnik liet alles over zich heen komen en toen de woede van het volk was bedaard vroeg hij: Is dat ook zo?
 • De monnik werd voortaan voor zijn werk financieel  vergoed. Het geld stond hij onmiddellijk af, zoals van hem geëist werd. Enkele maanden later kregen het meisje en haar vriendje berouw over de leugen die ze verspreid hadden en het kwaad dat ze de monnik hadden aangedaan. Ze vertelden de waarheid. Haar vriendje was de echte vader van het kind. De mensen van het dorp waren als van de hand Gods geslagen. In diep berouw trokken ze naar de kluis en vroegen de monnik nederig om vergeving. Ze overlaadden hem met lofbetuigingen en zeiden dat hij een echte heilige was in hun midden. Wanneer iedereen uitgesproken was, vroeg de monnik: Is dat ook zo?

Varia

 • Onze vorige boodschap hier:  https://www.katholiekforum.net/2022/09/17/word-wakker-en-doe-iets/
 • Nvdr: wegens onze vakantie vond u bij ons geen wekelijkse nieuwsbrief van pater Daniël; u vindt ze terug bij Katholiek Forum (zie hierboven)
 • Op 17 juli 2014 vertrok de vlucht MH17 van Schiphol (Nederland) naar Kuala Lumpur (Maleisië) met 298 inzittenden, waaronder 93 Nederlanders. Boven Oekraïne werd het vliegtuig neergeschoten. Er was geen enkele overlevende. Op 24 februari 2014 was er een schrikbewind geïnstalleerd door de Navo en op 1 mei werden 50 vreedzame betogers in het vakbondsgebouw van Odessa opgesloten en levend  verbrand. Wie ontsnapte werd neergeschoten. Voor het neerschieten van MH17 wees het koor van westerse politici en media unaniem naar Poetin, Rusland en Russische Oekraïners in Oost Oekraïne als de schuldige, zonder enig bewijs. Kiev had de leiding van de vlucht, verplichtte de piloot lager te vliegen en boven het gebied van Russische Oekraïners! De BBC zond een reportage uit waarin getuigen vertelden dat ze Oekraïense gevechtsvliegtuigen zagen achter de MH 17. Deze reportage werd onmiddellijk verwijderd en is niet meer te vinden. Kiev, de hoofdverdachte, werd meteen aangesteld als leider van het onderzoeksteam en kon zelfs aan de anderen een beperkt spreekverbod opleggen. Het neutrale Maleisië, eigenaar van het vliegtuig werd een half jaar lang uitgesloten van het onderzoeksteam. De Russische Oekraïners vonden de zwarte dozen en overhandigden deze plechtig aan het onderzoeksteam, dat hiervan geen enkel nieuws meedeelde.
 • De em. Prof. Kees Van der Pijl heeft  over deze aanslag al een aantal leugens ontmaskerd en een boek geschreven in het Engels, maar een Nederlandse vertaling mag in Nederland niet verspreid worden. Nu schrijft de Nederlandse onderzoekjournalist Eric van de  Beek hierover, na jarenlang nauwkeurig speurwerk zijn resultaat: “MH17 de onderste steen, een non-fictie detective”. 2022, Eigen uitgave.  Hij wil verder gaan tot de laatste steen over de waarheid boven komt. De voorgehouden monsterleugens over een Russische president die een passagiersvliegtuig neerschiet zullen één na één ontmaskerd worden. Het is een wereldelite die met hun crimineel gedrag stinkende wonden blijft maken. De schuld ervan wordt handig aan anderen gegeven, in dit geval om Rusland te demoniseren, wat ook gelukt is. Onze bekwame Vlaamse journalist Willy Van Damme neemt de verdediging op zich van een waarheidsgetrouwe journalistiek en zet een en ander op een rijtje: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/09/16/maleisisch-vliegtuig-de-onderste-steen-komt-langzaam-boven/
 • Waanzin van Oekraïne. Gloriedagen voor wapenbazen, bankiers en een kleine wereldelite. “Vergeet niet dat 99% van wat u “weet” over het conflict in Oekraïne afkomstig is van de leugenaars van het Zelensky-regime, gefilterd door de liegende Amerikaanse pers en inlichtingendiensten (nu gereduceerd tot klankborden van de nep-inlichtingendiensten in Kiev)”. Er is een nieuwe fase begonnen, waarin de NAVO nu openlijk vecht tegen Rusland. Ook 1/3 van de Oekraïense strijders  komt van de NAVO. Terwijl de VS en Europa steeds meer armoe lijden, geven ze miljarden aan de Oekraïense oorlogsmachine, wat alleen maar meer doden en meer verwoestingen zal  meebrengen. Als Rusland maar kapot gemaakt wordt: om-erachter-te-komen-wat-er-echt-gebeurt-in-oekraine-en-niet-alleen-daar-moet-u-geen-tv-kijken-of-westerse-media-lezen/
 • De overleden Britse koningin Elisabeth II, marionet van de nieuwe wereldorde of hoe extreme rijkdom en macht leiden tot corruptie en mensonwaardig gedrag: de-dood-van-koningin-elizabeth-ii-brits-imperialisme-nwo-big-pharma-wapenlobby-en-wef-de-grote-reset-van-koning-charles-iii-komt-eraan/
 • Het oordeel van de Nederlandse canonist en priester Cor Mennen over de synodale weg: “Dit lekengekeuvel heeft niets van doen met wat in de Kerk een synode placht te zijn. Overal lepelen ze in meerdere op mindere mate de gewenste items op: de vrouw in het ambt, afschaffing van het celibaat, verandering van de kerkelijk moraal op het gebied van seksualiteit en een begrijpelijker levensnabije liturgie”: een-overbodig-en-waarschijnlijk-schadelijk-gebeuren/
 • De Vlaamse bisschoppen hebben op 20 september 2022 een “aanspreekpunt homoseksualiteit en geloof” aangekondigd. Op zich zou het een goed initiatief kunnen worden. In de praktijk blijkt het de levenwekkende geest van het Evangelie en de dynamiek van de christelijke leer te verloochenen. Daarom zal het leiden tot verdere afbraak van het christelijk leven en van de Kerk en wel van binnenuit met de medewerking van de kerkelijke hiërarchie. Overigens, waarom nemen de bisschoppen geen moedig initiatief om het christelijk huwelijksleven en de verloofdenpastoraal te steunen, bv in verband met de natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing?: vlaamse-kerk-gaat-voor-het-100-aanvaarden-van-homoseksuelen-zegening-van-relaties-incluis/; un-cardinal-de-la-sainte-eglise-publie-une-benediction-dunion-contre-nature/; de vlammende repliek van aartsbisschop Vigano: vigano-belgian-bishops-are-rejecting-the-catholic-faith-with-homosexual-blessings/
 • KISI (Gods Singing Kids) bestaat 10 jaar  in Vlaanderen en wordt gevierd op zaterdag 5  november 2022 vanaf 9.00 u in de Feestzaal Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355,  3001 HEVERLEE (kisifeest.be) https://www.kisi.org/be/
 • Woensdag 28 september samenkomst om 14.00 u in het Begijnhof nr 30 te Brugge: gebed en daarna conferentie in de kapittelzaal: “De Vlaamse bijdrage tot de synode, kritische doorlichting”, door dr. Lucas Kiebooms, voorzitter Thomas More genootschap.