De Chovanecgate (2)

VERSLAGEN – BEELDEN

 In de media is er heel wat ophef over de 2 verslagen, nl.  een kort en een lang. Een eerste bron waarin verwezen wordt naar het 2de verslag dat in het bezit kwam van Het Laatste Nieuws:

“Waarom zijn destijds door de politie twee politieverslagen gemaakt? Dat is een vraag die ook de advocate van de weduwe van Jozef Chovanec (38) zich stelt. Het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft destijds in elk geval enkel het eerste “summiere” verslag ontvangen. Zo heeft de woordvoerder van de Vlaamse minister-president vanavond verklaard aan BELGA, na een bericht van Het Laatste Nieuws over een tweede politieverslag.

Het Laatste Nieuws berichtte dinsdagavond over het bestaan van een tweede politieverslag. Dit verslag zou volgens de krant 55 minuten na het eerste verslag zijn geschreven en zou gedetailleerder ingaan op de feiten. Daaruit blijkt dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. Dit gegeven laat veronderstellen dat de politie mogelijk veel zou verzwegen hebben….”

Op de website van Het Laatste Nieuws verscheen dan het volgende bericht, waarin ook kopijen werden getoond van een gedeelte van dit 2de verslag :

 “Onze redactie kreeg een tweede politieverslag in handen over het incident waarbij Jozef Chovanec (38) overleed in de luchthaven van Charleroi. Dat verslag werd amper 55 minuten na het eerste summiere rapport geschreven, maar gaat wel gedetailleerder in op de feiten. En daaruit blijkt ook dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. “Het parket wist dus van dag één dat er beelden waren”, zegt advocaat Ann Van de Steen.”

Op  basis van de door HLN  gepubliceerde  kopijen van een deel van dit 2de ”verslag”,  gaat het hier in feite om het Proces Verbaal.  Als HLN in bezit is van de volledige kopij, dan hebben ze ook het voorblad, met opschrift “Proces Verbaal”, het dossiernummer en de weerhouden misdrijven. Waarom wordt dit dan niet gepubliceerd ?? Of ten minste vermeld.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Zitten we hier met een mengeling van onkunde en/of kwade trouw??

Een in beslagname door het gerecht gebeurt steeds in het kader van een P.V.

Er zijn dus 2 aspecten :

 • 1. Het P.V. :  Wordt overgemaakt aan het parket, al of niet per drager.   De inhoud van dit P.V. is geheim cfr. het geheim van het (voor)onderzoek . Alleen het parket kan over de inhoud mededelingen verstrekken.

Een bestuurlijke overheid,  heeft het formele akkoord nodig van het parket om de inhoud ervan te mogen aanwenden voor bv. een tuchtprocedure cfr. de rechtspraak van de Raad van State.

 • 2. Het verslag : Dit is veel beknopter, en is  enkel voor intern gebruik bestemd en is gebruikelijk gericht aan het diensthoofd en/of korpschef.   Een gedetailleerd  relaas bevindt zich immers het P.V. Als men dit verslag wil overmaken aan derden, dient men eveneens rekening te houden met het geheim van het onderzoek cfr. punt 1.  Er mogen in dat geval ook geen identiteiten vermeld worden cfr. de wet op de privacy. Men lost dit in de praktijk dan op door de identiteiten te vermelden na de handtekening, zodat een kopij kan gemaakt worden zonder identiteiten.
Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

In onderhavig geval stelt zich de vraag : Tot waar is dit verslag geraakt binnen de Federale Politie ??  Werd onderweg een ander opgesteld ter bestemming van de korpsleiding ?? En zo ja door wie en waarom ??

In alle geval is de korpsleiding  toch op één of andere manier op de hoogte geraakt van het incident. Op dat ogenblik heeft deze inderdaad geen toegang tot het dossier bij het parket en vervolgens bij de O.R. maar via het informatica kan ze  wel toegang hebben tot de opgestelde P.V.’s door de Luchthavenpolitie. Desgevallend kan men ook vragen een kopij over te maken.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Wie heeft er dan kennis genomen  (bij de top van de Polfed) van de opgestelde P.V.’s door de Luchthavenpolitie van Charleroi ??

 • 3. Het verslag voor de min. van Binnenlandse Zaken Jambon:
Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Van wie kwam dit juist en wie is de opsteller ?? Wie heeft daar allemaal kennis van genomen tijdens de overmaking? Hoe overgemaakt ??

Wie heeft dit verslag behandeld bij het kabinet van Jambon? Wat is de rol van Joy Donné ??  Er is immers naast  een formele, ook een informele weg om kennis over te  dragen.

Als uit dit verslag blijkt dat de zaak in onderzoek was, dus dat een O.R. werd gevorderd, dan is de rol van Jambon inderdaad uitgespeeld. Diegene die dan wel in beeld komt is de min. van justitie Geens, maar die door de media wel uit beeld wordt gehouden.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen
 • 4. De inbeslagname van de beeldenGebeurde dit ingevolge tel. instructies van de magistraat die gecontacteerd werd, in het aanvankelijke P.V. of kwamen deze instructies nadien via een kantschrift ?? In dit laatst geval dient dan een navolgend P.V. opgesteld te worden.  Bij in beslagname worden de beelden in een plastiek zak gestoken die gesloten wordt, en er wordt een inventaris opgesteld in 3 exemplaren. Vervolgens wordt deze zak en de inventaris neergelegd door de politie op de griffie van de correctionele rechtbank, alwaar een PAC nummer wordt aangebracht op de 3 exemplaren, waarvan één bestemd is voor de archieven van de politie. De vraag hierbij is: wanneer nam de magistraat kennis van de effectieve in beslagname als dit gebeurd is via een navolgend P.V. en wanneer gebeurde de neerlegging ter griffie. Vervolgens dienen de beelden bekeken  te worden waarvan ook een P.V. dient opgesteld te worden. Wanneer en wie heeft deze beelden bekeken ?

Het is niet omdat het parket wist van dag 1 dat er beelden waren, dat deze ook op dag  1 bekeken konden worden. 

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element, concept: 50140724

Besluit:  Er wordt hier in de media en zelfs door advocaten een hoop leugens verkondigd, en men ziet problemen waar er geen zijn, maar waar er wel zijn,  blijft men blind.  Hier is in eerste instantie de voorgeschiedenis van belang waar de redactie reeds naar verwezen heeft.   En er zijn er nog andere, waarover ook een oorverdovende stilte heerst.

Hercule Poirot Vector Bar Moustache Transparent PNG

H.P.

4 gedachten over “De Chovanecgate (2)

 1. Zeer interessant artikel.
  Maar ik denk (en hoop) dat de schrijver met ‘kopij/kopijen’ eigenlijk kopie en kopieën bedoeld heeft …
  (‘Kopij’ is ‘n tekst die naar de drukker moet. Een afschrift is een ‘kopie’. Het meervoud is ‘kopieën’)

  • Wie er achter de nickname Ropie zit,evenals over inhoudelijke
   kritiek op de argumenten en de commentaar komen we niets te weten.
   Uw reactie lijkt mij weinig dapper,en je muggenzifterig gedrag getuigt bovendien van intellectuele armoede.

   Groeten.

   • Wie er achter de schuilnaam.. excuseer nickname mdb zit komen we niets te weten.
    Uw reactie lijkt mij weinig dapper …
    Trouwens woorden hebben nu eenmaal hun betekenis, dat geldt ook voor kopie en kopij.
    Groeten.

Reacties zijn gesloten.