1 gedachte op “CST: nuttige leiband?

 1. Mr De Reuse interpelleert hier de Vlaamse regering over het CST dat ingevoerd werd ingevolge een decreet van de Vlaamse Overheid, dd. 29 oktober 2021.
  De Vlaamse regering treedt hier op ingevolge de pandemiewet en de afgekondigde noodtoestand :
  https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/bevoegdheden-lokale-besturen-na-afkondiging-van-de-pandemiewet-update
  met citaat :“Bevoegdheden lokale besturen na afkondiging van de pandemiewet (update)” – Publicatiedatum – dinsdag 9 november 2021”

  De epidemiologische situatie verslechtert de laatste weken. Om die reden heeft de federale overheid via Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie afgekondigd. Daarnaast is er een Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 waarin de nodige maatregelen van bestuurlijke politie zijn opgenomen ten einde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. Beide Koninklijke Besluiten zijn genomen op basis van de Pandemiewet.” (=einde citaat)

  Over de handhaving, een citaat uit de voormelde brug :
  “Handhaving” – Wanneer de verplichte maatregelen, vervat in het KB van 28 oktober houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken en het decreet van 29 oktober 2021 over het gebruik van het Covid save ticket niet worden nageleefd, kan de overtreder gesanctioneerd worden op basis van artikel 6 § 1 en §2 en artikel 7 van het voornoemd KB.
  Het toezicht op de naleving van de maatregelen wordt verzekerd door het operationeel kader van de politiediensten en de leden van de inspectiediensten van de federale overheid.” ” (=einde citaat).

  Het CST werd dus ingevoerd door de Vlaamse Overheid bij decreet, ingevolge de epidemische noodsituatie :
  https://www.stradalex.com/en/sl_news/document/sl_news_article20211106-2-nl
  met citaat :
  “Het Vlaams Parlement heeft op 29 oktober 2021 het decreet over het COVID Safe Ticket aangenomen” (=einde citaat).

  De pandemiewet is echter een federale bevoegdheid :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemiewet_(Belgi%C3%AB)
  met citaat : “Op 20 augustus 2021 werd de wet in het Staatsblad gepubliceerd.[10] Hij is op 4 oktober 2021 in werking getreden. Vanaf dan kan de federale regering bij een pandemie een “epidemische noodsituatie” afkondigen en bij koninklijk besluit maatregelen nemen, voor een (verlengbare) termijn van ten hoogste drie maanden. De afkondiging moet wel binnen de 15 dagen bekrachtigd worden in het parlement. Een eerste reeks maatregelen in die zin werd genomen op het Overlegcomité van 26 oktober 2021.[11] (=einde citaat).

  De handhaving, en dus de controle & vervolging zijn dan ook een federale bevoegdheid :
  https://www.wolterskluwer.com/nl-be/expert-insights/pandemic-law-published
  met citaat : “Bestraffing : De Pandemiewet voorziet tot slot in een nieuwe sanctionering om de strafmaat adequaat te kunnen afstemmen op de aard en de ernst van de inbreuk. Zo voorziet de wetgever volgende straffen voor misdrijven tegen de maatregelen van bestuurlijke politie en geldboete van 1 tot 500 euro – een werkstraf van 20 tot 300 uur – een autonome probatie van 6 maanden tot 2 jaar – een straf onder elektronisch toezicht van 1 tot 3 maanden – een gevangenisstraf van een dag tot 3 maanden. “ (=einde citaat).

  De Vlaamse overheid treedt hier dan ook op in een ondergeschikte rol t.o.v. de Federale Overheid, met betrekking tot het CST.
  Afgezien van de noodzakelijkheid van het CST stellen er zich echter problemen bij de controle van het CST, waarbij er aanwijzingen zijn van misdrijven die gepleegd worden in hoofde van de “controleurs”, en in hoofde van diegenen die hun daartoe het bevel geven.

  Deze aanwijzingen van misdrijven hebben o.a. betrekking op het medisch geheim – op het medische beroepsgeheim van de arts – op de inmenging in een openbaar ambt – op de onwettige uitoefening van de geneeskunde en op inbreuken op de wet op de private milities.

  De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt hier dan ook bij de bevoegde federale ministers en bij het college van procureur generaals dat via een rondschrijven nationale richtlijnen heeft uitgevaardigd :
  https://www.om-mp.be/nl/article/strafsancties-bij-inbreuken-op-regels-inzake-covid-safe-tickets
  Het Vlaams Belang zou dan ook beter de bevoegde federale ministers aanspreken in de kamer over deze problematische controles. Dit kan meer effect hebben dan de vragen in het Vlaams Parlement gezien de Vlaamse regering hier een ondergeschikte rol vervuld t.o.v. de Federale.
  Er werd ten andere al een dossier dienaangaande overgemaakt aan de Minister van Justitie.

Reacties zijn gesloten.