Achter de coulissen van het “sciëntistisch priesterschap”

Onderstaande reactie van Theudmer op de recentste Cyclus van Jos Wouters is uw aandacht waard:

“In de toestand voor de lancering van de voortdurende campagne van coronistische paniekzaaierij was er onder de Vlamingen wantrouwen jegens politiekers, maar nog steeds een blinde volgzaamheid jegens het sciëntistisch priesterschap, “De Wetenschappers”. De cryptocraten hebben daar gebruik van gemaakt door aan de priesters van het sciëntisme het voortouw te geven in hun huidige psychologische oorlogvoering, met als gevolg dat de mensen serviel in de zwarte put sprongen op het woord van die sciëntisten.

Het is daarom zeer belangrijk om aan te tonen hoe de occulte oorsprong van het sciëntistisch etablissement dezelfde is als die van de maçonnieke lands-en-wereldpolitiek. Hoeveel mensen weten immers dat, bijvoorbeeld, de Royal Society in Engeland gesticht was door de rozenkruisers van de “Invisible College”? Newton was een aanhanger van het hermetisch alchemisme, zoals ook John Dee, de hoftovenaar van de protestantse Engelse koningin Elizabeth I die aan de grondslag stond van de gedachte der opbouw van een Brits rijk. De ketter Giordano Bruno was geobsedeerd door Egyptisch occultisme. Copernicus en Galileo vertegenwoordigden de oude occulte pythagoreaanse zonnecultus, en Pythagoras uit de Oudheid werd in het ontwikkelen van zijn leringen gedreven door de occulte Egyptische mysteriescholen.

De occulte mysteriescholen van Babylon en Egypte, gesynthetiseerd in het joods-kabbalisme, zijn de grondslag van het esoterisch wereldbeeld van de maçonnieke loges en aanverwante sekten. De Engelse vrijmetselarij werd, nota bene, in de achttiende eeuw gesticht door rozenkruisers, adepten dus van dezelfde sekte die de Royal Society gesticht had. Ook Luther, eertijds, was een agent van de rozenkruisers, en hij droeg hun zegel; dat werd dan nog eens bevestigd door de B’nai B’rith die tijdens een samenkomst in Parijs, in de eerste helft van de twintigste eeuw, Luther opeiste als een agent van subversief Juda om de Latijnse Kerk te destabiliseren:

Martin Luther yielded to the influence of his Jewish friends, and again, by Jewish authority and with Jewish finance, his plot against the Catholic Church met with success…” (Geciteerd in “The Catholic Gazette”, 1936.)

Het “Charter van Keulen”, dat, zoals voorspelbaar was, een nepdocument genoemd wordt door de vrijmetselaars, werd volgens de pater Nicolas Deschamps SJ (“Les sociétés secrètes et la société”, boek 1; staat op Liberius.net) ondertekend door de handlanger van Luther, Filip Melanchthon. Het document betrof een besloten gnostische ridderorde, een categorie waaronder de rozenkruisers en de latere vrijmetselaars zich bevinden. Het document bevindt zich bij het “Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik” in Den Haag.

De Franse Revolutie en de genocidaire praktijken die ermee gepaard gingen werden aan de top gestuurd door de martinisten, de occulte sekte die in Frankrijk de vrijmetselarij in de greep had. Het jakobinisme was een creatie van de martinistenorde, en de bloederige guillotine van Robespierre was de moeder van het modern westers republicanisme. De martinist Gérard Encausse was de speerpunt van wat in maçonniek milieu de “spiritualistische beweging” genoemd werd, en een product van die beweging was de Waalse neo-kathaarse sekte die door politiemensen onderzocht werd in het kader van de zaak Dutroux. Bij de bezittingen van de Joodse handlanger van Dutroux, Bernard Weinstein, werd immers een schrijven gevonden ondertekend door ene “Anubis” (in de occulte sekten worden esoterische namen gebruikt). De opperdruïde van de sekte die door de politie onderzocht werd, Francis Desmet, droeg de esoterische naam “Anubis”. Zoals we weten werd de zaak in de doofpot geduwd; in de context daarvan, onthoud hoe Jean Michel Nihoul beweerde dat hij niet veroordeeld ging worden omdat hij genoeg stront had om de Belgische regering te doen vallen:

“He will never come to court, he said, because the information he has about important people in Belgium would bring the government down.” (“Belgium’s silent heart of darkness”, Olenka Frenkiel, 5 mei 2002, “The Guardian”.)

Volgens Oswald LeWinter (“Bush-Cheney Cabal: Pedophilia, Arms Dealing, Murder”) had Dutroux een villa in de Caraïben waar beruchte figuren zich in perversiteiten gingen wentelen. Opvallend hierbij is dat de Joodse, Mossad-geconnecteerde Jeffrey Epstein zijn eiland met occulte tempel zich bevond in de Caraïben.

Zo ziet u, mogelijke lezers, hoe het sciëntistisch systeem en het modern politiek systeem twee afdelingen zijn van één en dezelfde occulte wereldorde, gebouwd op leugens en bedrog. U kunt noch politiekers, noch “wetenschappers” vertrouwen; beide groepen dienen dezelfde kwaadaardige zaak die de wereldbevolking tot een ontworteld, zombieachtig slavenvolk wil transformeren ten dienste aan de anti-christelijke zonen van Juda die Europa “Edom” noemen en van oordeel zijn dat hun verborgen leider, die zij “exilarch” noemen, niet kan heersen in Jerusalem zolang Rome niet verwoest is omdat daar de Troon van Petrus staat.

Geheel de familie van occulte genootschappen, id est de vrijmetselaarsloges, de theosofen, de martinisten, rozenkruisers, gnostische kerken zoals de OTO, groepen zoals de “Skull and Bones”, de Britse “Round Table” en de “Bohemian Club”, wordt aan de top van de occulte piramide bestuurd door de joods-kabbalistische adepten van Sjabbetai Tzevi en Jacob Frank, in Arabische landen berucht onder de naam van “Dönmeh” en in het internationaal systeem vertegenwoordigd door de familie Rothschild.

De moderne wereld, inclusief de parlementaristische systemen, werd geconstrueerd door de sekten die heden, met in hun hoofden de maçonnieke leuze “oplossen en coaguleren”, hun post-wereldoorlogs bouwwerk willen afbreken om een “vierde industriële revolutie” uit te voeren, wat zij beschouwen als de eindloop van hun eeuwenoude samenzwering ter constructie van een gecentraliseerd technocratisch slavensysteem.

Het integraal katholiek monarchisme dat de Verduistering en de Franse Revolutie wil vernietigen is en blijft het waarachtig Rechts.”