“Significant”

Wallonië consumeert significant meer dan Vlaanderen  

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds onderzoekt jaarlijks de uitgaven-verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.

Mechelen, 22 april 2016 – Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) stelde tot 2010 vast dat de consumptieverschillen – net zoals ook al bleek uit de Riziv-studies – systematisch afnamen tot ongeveer 50 euro per hoofd. In 2011 was er echter een merkwaardige trendbreuk en steeg het uitgavenverschil tot meer dan het dubbele, namelijk 109,93 euro.

De resultaten van het Riziv voor 2015 zijn nog (lang) niet bekend, maar onze cijfers bevestigen de trend van de laatste jaren. Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.108,87) en een Waal (€ 2.244,94) neemt significant toe en bedroeg in 2015 136,07 euro per persoon (tegenover € 113,46 in 2014).

Uitgaven gezondheidszorgen 2015: 
Aantal rechthebbenden    Totale uitgaven    Uitgaven/hoofd
Vlaanderen      219.724                          367.354.513      2.108,87
Wallonië          250.658                          453.180.759      2.244,94
Brussel             47.728                            78.859.471      2.089,24
(niet toewijsbaar)        226.400.753
Totaal              518.110                        1.125.795.496      2.172,89

In Wallonië werd er in 2015 per hoofd 6,4 % meer uitgegeven voor gezondheidszorg.

Deze uitgavenkloof, die bovendien geen rekening houdt met de veel hogere bijdragen van de Vlamingen aan de federale sociale zekerheid, biedt toch wel een andere kijk op de talrijke besparingen op dit moment en legt een zware hypotheek op de ‘betaalbaarheid van zorg’ voor de komende generaties. Vreemd dat het sociale middenveld hiervoor geen actie onderneemt…

Op basis van de bijdragen voor sociale zekerheid in 2014 (laatst bekende jaar) stellen we vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 19.264,64 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ 15.060,58, of een verschil van ruim 4.200 euro!

Bijdragen aan de sociale zekerheid (voor het jaar 2014):
Aantal gerechtigden    Totale bijdragen    Bijdrage/gerechtigde
Vlaanderen    145.302    2.799.190.588      19.264,64
Wallonië        164.606    2.479.061.681      15.060,58
Brussel           32.422    518.558.415         15.994,03
Totaal            342.330    5.796.810.684      16.933,40

In de volgende tabellen blijkt duidelijk de verschillende gezondheidscultuur tussen noord en zuid. In Vlaanderen zijn er minder hospitalisatiedagen, is de centrale rol van de huisarts als beheerder van het eigen medische dossier al sterk ingeburgerd. In Wallonië en Brussel is de populariteit van het GMD daarentegen veel lager.

Aantal Hospitalisatiedagen in 2015:
Aantal rechthebbenden    Aantal Hospidagen    Hospidagen/hoofd
Vlaanderen    219.724           627.468                    2,86
Wallonië        250.658           769.682                    3,07
Brussel           47.728           156.223                    3,27
Totaal            518.110         1.553.373                   3,00

Aantal Globaal Medisch Dossiers (GMD):
Aantal rechthebbenden    Aantal GMD’s    Percentage
Vlaanderen    219.724    141.274                   64,30%
Wallonië       250.658      96.514                    38,50%
Brussel          47.728      15.669                    32,83%
Totaal           518.110    253.457                    48,92%

Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (VT):
Verhoogde tegem.    Percentage leden
Vlaanderen    25.555    11,63%
Wallonië        55.398    22,10%
Brussel           9.614    20,14%
Totaal            90.567    17,48%

In Wallonië ‘genieten’ bijna dubbel zoveel personen van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Ook de cijfers van Brussel zijn vrij alarmerend met 20 % van de bevolking. Men kan zich de vraag stellen of er hier geen collectieve verantwoordelijkheid rust bij de Franstalige en Brusselse beleidsverantwoordelijken.

Nog frappanter is de evolutie van het aantal uitkeringsdagen. Waar het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië een vijftal jaren geleden nog 3,8 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 5,7 dagen meer uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis.

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:
Aantal gerechtigden    Aantal uitkeringsdagen    Dagen/gerechtigde
Vlaanderen    146.417    2.739.531                              18,71
Wallonië        165.999    4.034.001                              24,30
Brussel           32.588    531.817                                 16,32
Totaal            345.004    7.305.349                              21,17

Door de strengere controles in het kader van de werkloosheidsreglementering zal deze kloof in de invaliditeitsverzekering en arbeidsongeschiktheid tussen Vlaanderen en Wallonië wellicht nog toenemen.

Ook dit is een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de communautarisering van de volledige ziekte- én invaliditeitsverzekering.