Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

De Vlaamse bisschoppen gaven op 20 september 2022 het document uit: “Homoseksuele personen pastoraal nabij zijn – voor een gastvrije Kerk die niemand uitsluit” (pdf). Dit pro-homo-manifest werd meteen radicaal verworpen zowel door een open brief van het jonge gezin G & M.M. Lebbe, als door sommige kardinalen (1). Hun afwijzing is duidelijk gefundeerd. Zij stellen dat de houding van de Belgische bisschoppen tegen het Evangelie van Jezus Christus is en tegen de 2000 jaar oude kerkelijke leer, tegen de natuurwet, tegen de uitdrukkelijke leer van de heilige Paulus, tegen de Catechismus van de katholieke Kerk en zelfs  tegen de apostolische aansporing Amoris laetitia, waarop ze zich willen beroepen en tenslotte tegen een recente uitdrukkelijke verklaring van de Congregatie van de Geloofsleer (2021). Deze opvatting is een dwaling en een ketterij. Homoseksueel gedrag is, was en zal altijd tegennatuurlijk zijn en zondig. Het is de taak van de Kerk mensen te bevrijden uit zonden en hen te leiden naar hun heil met het Evangelie van Jezus Christus. De voorgestelde pastoraal kan in geen enkel opzicht een zegening zijn. In plaats van gelovigen te helpen de “enge weg” van het leven te volgen, sporen de bisschoppen hen aan om de “brede weg” van het verderf te kiezen (cf. Mattheus 7, 13-14).

Hoe is het zover kunnen komen dat bisschoppen openlijk een zondig gedrag goedkeuren? Na de apostolische aansporing Amoris laetitia van paus Franciscus, die hij uitgaf als vrucht van de gezinssynodes van 2014-2015, schreven de Belgische bisschoppen op 24 mei 2017 een pastorale brief, waarin ze al vol lof waren over de pauselijke tekst, onder meer om het grote ”inlevingsvermogen”. Er staan inderdaad mooie dingen in. Onze bisschoppen vinden dat deze apostolische aansporing nu in praktijk moet gebracht worden en dat er werk moet gemaakt worden van een soort “huwelijkscatechumenaat” met de nadruk op een verdieping van het christelijk leven, een huwelijksvoorbereiding, een goede liturgische viering, een huwelijks spiritualiteit, de begeleiding van gehuwden en hun gezinnen. Verder moet er bijzondere aandacht en barmhartigheid geschonken worden, vinden ze, aan mensen in moeilijke omstandigheden en ze wijzen op de noodzaak van een goede onderscheiding voor iedere situatie, die telkens anders is.

Toch is het bijzonder pijnlijk dat de Belgische bisschoppen Amoris laetitia zo selectief lazen. De gezinssynodes en de apostolische aansporing hadden opnieuw de aandacht gevestigd op de noodzaak van het herontdekken van de encycliek Humanae vitae, de uitvoerige toelichting in de apostolische aansporing van Johannes Paulus II, Familiaris consortio, zijn “theologie van het lichaam” en de rijkdom van de natuurlijke methoden van vruchtbaarheid beleving. Tijdens de gezinssynodes werden hierover indrukwekkende getuigenissen gegeven. Deze blijven ook onmisbare pijlers voor een dynamische christelijke huwelijkspastoraal. Humanae vitae, Familiaris consortio, “theologie van het lichaam” enerzijds en de inmiddels volkomen wetenschappelijke methoden voor vruchtbaarheid beheersing zoals Sensiplan anderzijds zijn de spirituele en praktische hefbomen die een grondige vernieuwing van de gezinspastoraal mogelijk maken.

Hierover vinden we in de verklaring van de Belgische bisschoppen helaas niet één woord. In de bespreking van deze verklaring in de katholieke of christelijke pers dus ook niet. Hieruit blijkt dat deze rijkdom voor de toekomst na een halve eeuw nog steeds taboe is. We beschikken nu als het ware over een prachtige wasmachine maar de vuile was wordt niet in de machine gestopt en de machine wordt niet in werking gesteld.  De onderliggende gedachte is: “… het gewetensoordeel van het koppel door (te) trekken tot op het vlak van de methodes van geboorteregeling” (2). Dit wil zeggen: nog steeds niet kunnen aanvaarden dat contraceptie een objectief, intrinsiek kwaad is en dat er morele, evangelische en wetenschappelijk verantwoorde alternatieven zijn die niet alleen moreel verantwoord maar ook oneindig veel beter zijn.  Kunstmatige contraceptie blijft, hoe je het ook draait of keert, ziek maken wat gezond is. Alleen de Big Pharma wordt er nog rijker van. Zelfs nu er steeds meer wetenschappelijke, verpletterende bewijzen komen van grote gezondheidsproblemen, blijft het gouden kalf overeind, zogenaamd omwille van het persoonlijk gewetensoordeel, in feite omwille van de verpletterende macht van de farmaceutische industrie.  Vergelijking we het met verkeerslichten: het individu hoeft zich niet te houden aan de rode lichten, het mag voortaan zelf beslissen of het licht groen of rood is.

Het voorbijgaan aan de profetische visie van Humanae vitae, Familiaris consortio en de theologie van het lichaam, alsook de afwijzing van de rijkdom van de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden is juist nu een grote gemiste kans. Op 25 juli 1968 schreef Paulus VI zijn encycliek Humanae vitae, waarin hij contraceptie als objectief, intrinsiek kwaad afwees en de natuurlijke beheersing van de vruchtbaarheid aanprees. Bisschoppenconferenties over de gehele wereld betuigden hun instemming. Het westen was echter zo in de ban van  “de pil” dat de visie van Paulus VI eerder werd afgewezen. En zo schreven de Belgische bisschoppen (-1!) reeds op 30 augustus 1968 een dubbelzinnige pastorale brief om het gezag van de paus recht te houden en tegelijk te suggereren dat men zijn oordeel niet moet volgen. We noemden dit toen “theologische acrobatie” (3). De huidige erg selectieve verklaring bij Amoris laetitia, waaruit de eigenlijke vernieuwende kracht wordt weggelaten, kunnen we “pastorale acrobatie” noemen. Het is na meer dan een halve eeuw, nog eens een tragische vergissing, die een dynamische huwelijkspastoraal verlamt.

Onze bisschoppen zijn niet alleen eerbiedwaardig maar ook verdienstelijke mannen, ijverig, toegewijd, beminnelijk,  sociaal, geëngageerd … Willen ze extra barmhartig zijn voor zondaars? Iedereen rond de familietafel? Prima. We zijn allen zondaars en de hemel is enkel voor bekeerde zondaars. Jezus zei aan de zondares: “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig voortaan niet meer” (Johannes 8, 11). Homoseksueel leven is echt zonde. Waarom geen creatieve Evangelische pastoraal die mensen bevrijdt van  zonden en hen helpt leven met moeilijkheden?

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 11.11.22

Enkele dagen na de priesterwijding van cfr. Jean hebben we nog genoten van de aanwezigheid van zijn familie. Daarna waren alle krachten weer nodig voor de grote oogst van de granaatappels, die naar schatting ‘n vijfentwintigtal zakken heeft opgeleverd. En iedere granaatappel moet geopend worden om er de pitten uit te halen. Deze oogst was voor Libanon en voor ons. Een deel wordt gegeten als fruit of over het eten gestrooid, een deel wordt verwerkt tot drank en het grootste deel wordt gemalen en gekookt zodat het een erg gegeerd jus wordt.

Verkoop van vers granaatappelsap in Damascus

Vorige vrijdag kregen we weer bijzonder bezoek: onze bisschop en een 40-tal Syriërs, verantwoordelijken van Caritas, die ons helpen bij vele humanitaire projecten. We wilden hen een goede ontvangst geven. De bisschop ging voor in de eucharistie, geassisteerd door abouna Antonius, Jean en mij. Daarna was er in de nieuwbouw op het tussenverdiep bij de fontein een overleg, waarna de maaltijd. Hiervoor kregen we hulp van onze medewerkers vanuit de volksmarkt. De groep voelde zich te zeer thuis om meteen te vertrekken. Ze wilden op de grote koer in de zon zich onder elkaar nog amuseren met creatieve gezelschapspelletjes.

Dinsdag kwamen vijf jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient ons enkele dagen helpen. Alle vijf waren nieuwelingen in Syrië  die dus ook nog nooit  in onze gemeenschap geweest waren. Zij hebben onder meer geholpen bij de grote oogst van de olijven die nu begint.

Nvdr: We verwijzen graag naar hun webstek en YT-kanaal. Ter illustratie deze video’s over de onschatbare inzet der S.O.S. Chrétiens d’Orient in Syrië:

Wereldwijde afbraak van de menselijke waardigheid

Voorlopig is er nog enige vrijheid van meningsuiting, tenminste als je de openbare opinie niet te veel beïnvloedt. Onafhankelijke topwetenschappers die vrijuit vanuit hun kennis de openbare opinie bestrijden, worden al geruime tijd gecensureerd, geschorst, gestraft, opgesloten of zelfs vermoord. De meeste van mijn lezers zullen wellicht evenals ik niet op de hoogte zijn van de laatste snufjes van de biotechnologie, van de nanotechnologie, van de informatica, van de scheikundige mogelijkheden… Zij en ik kunnen wel lezen, nadenken en een oordeel vormen op basis van redelijke argumenten. Wij kunnen ook bepaalde uiteenzettingen waarderen omdat we daarin aangehaalde argumenten, feiten en gegevens herkennen.  Zo troffen wij een interessante synthese aan van Jean-Yves Jézéquel over de wereld waarin wij nu leven. Ziehier een samenvatting. (Jean-Yves Jézéquel, 4 november 2022: https://www.mondialisation.ca/nanotechnologie-et-vaccins-ou-bien-nous-sommes-informes-ou-bien-nous-ne-voulons-pas-etre-informes-transhumanisation-et-nanoreseaux/5672480) .

Het dossier van de epidemie SARS-COV-2 is als een puzzel waarvan stilaan de laatste stukjes gelegd worden We weten nu dat het geen “ongeval” was, maar een door mensen welbewust veroorzaakte plaag, zorgvuldige voorbereiding en zeer efficiënt doorgevoerd. Deze epidemie, die helemaal geen pandemie was, werd uitsluitend veroorzaakt om de vaccinatie van de hele wereldbevolking te kunnen doorvoeren. De zogenaamde “vaccins” zijn in feite een biotechnologisch wapen met een tweevoudig doel.

 • Vooreerst een aantal mensen doden door de onverenigbaarheid van bepaalde stoffen in de zogenaamde “vaccins” met de werking van de natuurlijke menselijke organen. Hiermee worden vooral de zwakkeren bedreigd: de ouderen, de zieken en de kinderen. Zo worden zij als “nutteloze eters” opgeruimd.
 • Het tweede doel is van de overlevenden transhumane wezens te maken, een nieuwe generatie slaven, waarvan de hersenen, de gedachten en de gevoelens kunnen gecontroleerd en gemanipuleerd worden. Dit is geen sciencefiction, “maar wel degelijk een technologische realiteit, gefinancierd door een rijke, heersende, machtige  elite die verzot is op het overheersen van hun soortgenoten”. Deze “vaccinatie” als vergiftiging van de mensen, werd als voorwaarde gesteld voor allerlei omstandigheden zodat ze onrechtstreeks verplicht werden. Dit werd mogelijk door het systematisch opvoeren van de angst.  “Heel het systeem van de gezondheidsdienst, onderwijs, administraties, ondernemingen, leger en politie werkten als één man samen aan dit machiavellistisch plan!” Zij die vlot meewerkten aan deze onderwerping van de hele mensheid werden er dik voor betaald. “Meer dan gelijk welke oorlog was dit plan gericht op het uitschakelen van mensen op verschillende wijzen (gezondheid, economie, onderdrukking) en heeft slachtoffers gemaakt waarvan de cijfers in de miljoenen lopen”. Het doel is een dictatuur opleggen aan de hele mensheid die van haar menselijke waardigheid is ontdaan en technologisch gecontroleerd kan worden.

Om de verdere doorvoering hiervan te beletten is het nodig dat de volkeren opstaan maar dit massief ontwaken heeft nog niet plaats gevonden.  “Nooit eerder werd de mensheid zo door zichzelf bedreigdZij die dit plan hebben uitgedacht en uitgevoerd, hebben geprofiteerd van de onwetendheid en het enorme negeren vanwege de medische  en sanitaire gemeenschap op gebied van bio informatica, nanotechnologie en scheikundige mogelijkheden om de agenda 2030 door te voeren”. J. Edgar Hoover, directeur van de FBI van 1924 tot 1972, beweerde dat het individu gehandicapt is wanneer het zich bevindt voor een monsterlijke samenzwering waarvan het niet kan geloven dat het bestaat.  “Veinzerij, leugen en technologie vormen het hart van deze manipulatie zonder weerga in de geschiedenis”.

Jean-Yves Jézéquel wijst dan naar een van de invloedrijkste “meesters van deze wereld”, Yuval Noah Hariri, de machtige raadgever van de “Great Reset”, die het absoluut noodzakelijk vindt dat de menselijke code herschreven wordt en dat de mensen uiteindelijk toch maar dieren zijn die moeten verbeterd worden als “menselijk vee”.

“… Wij mensen moeten eraan gewend geraken dat wij niet langer mysterieuze zielen zijn. Wij zijn nu hackbare dieren…”

Het is eugenisme op totalitaire schaal. Daarvoor dienen de “vaccinaties” als onrechtstreekse verplichting. Vaccinatie zal steeds meer verplicht worden, altijd opnieuw gegeven en uiteindelijk permanent zijn.

Daarom zal een burgeroorlog eveneens nodig en onvermijdelijk zijn: men kan iemand niet verplichten om te sterven of om in zijn lichaam een onzichtbare ketting te dragen die hem in een onomkeerbare slavernij houdt. Je kunt niet verwachten dat iemand dan zijn leven en vrijheid niet gaat verdedigen. Alle criminelen die deze gruwel hebben uitgedacht beseffen uiteindelijk niet wat zij aan het doen zijn: zij beelden zich in dat ze zonder probleem zullen triomferen, terwijl ze in hun waanzin de totale vernietiging nastreven van hun perverse wereld. Moge dit moment zo vlug mogelijk komen opdat we de sacrale vrijheid van het leven terugvinden, dat een uitdrukking is van ons inwendig geweten.

Varia

 • Ons vorig bericht geïllustreerd met video’s over de stam van Levi en een prachtige video over pastoor van Ars en het gezinscongres in Mexico: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-279/
 • Volgens Pepe Escobnar dreigt Europa slachtoffer te worden van terreuracties als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het westen o.l.v. de VS is een “gewond en in verval geraakt imperium dat in real time instort”, maar dat schaamteloos de controle over de hel wereld wil houden met: “een lawine van sancties, embargo’s, economische blokkades, protectionistische maatregelen, cancel culture, militaire opmars in buurlanden en allerlei dreigementen. Maar bovenal oorlogszuchtige retoriek – momenteel verheven tot koortshoogte”. “Het martelproces van de EU-economie is meedogenloos. En de echte wereld buiten het collectieve Westen – het Mondiale Zuiden – is met Rusland, van Afrika en Latijns-Amerika tot West-Azië en zelfs delen van de EU.” Het resultaat zal zijn: “de uiteindelijke ontmanteling van al de door de VS gecontroleerde internationale organisaties”. “Tegelijkertijd is Europa bezaaid met Amerikaanse militaire bases”. “Al die bases kunnen de rol spelen van belangrijke terreurbases – net als in Syrië, in al-Tanf en het oosten van de Eufraat. De VS hebben de lange proxy-oorlog in Syrië – waar zij de jihadi’s hebben geïnstrumentaliseerd – verloren, maar zijn nog steeds niet verdreven. In dit proces van Syriësering van Europa kunnen Amerikaanse militaire bases ideale centra worden om groepen Oost-Europese emigranten te rekruteren en/of te “trainen”, wier enige kans op werk, afgezien van de drugshandel en orgaanhandel, zal bestaan uit – wat anders – imperiale huurlingen, die zullen vechten tegen welke vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid dan ook in een verarmde EU…”.  Zo zullen de VS Europa ‘syriaseren. “Het Imperium zal zijn troetelproject Oekraïne ‘verliezen’. Maar het zal nooit accepteren dat het de Europese ‘tuin’ verliest”: https://www.frontnieuws.com/de-war-of-terror-staat-mogelijk-op-het-punt-europa-te-treffen/.
 • Opmerkelijke interview van een Amerikaanse oorlogsheld en gepensioneerd kolonel van het Amerikaanse leger, Douglas Macgregor dat er “in Washington serieuze plannen bestaan om Amerikaanse strijdkrachten in Oekraïne in te zetten”. Zijn oordeel voor de leiders van het collectieve westen is vernietigend: https://www.frontnieuws.com/kolonel-douglas-macgregor-verliest-rusland-de-oorlog-het-antwoord-is-nee-een-volmondig-nee/
 • Jean-Baptiste Noé, prof geopolitiek te Angers schreef het boek : “Le déclin d’un monde”. Hij legt uit dat er in het westen een collectieve blindheid heerst door de mythe in ere te houden dat Europa in vrede leeft sinds 1945. Niets is minder waar. “Sinds het einde van WO II heeft Europa niet opgehouden oorlog te voeren…”: le-retour-du-vaudou/

 • Gegronde kritiek van kard. J. Burke, voormalig prefect van Apostolische Signatuur, op het motu proprio Traditionis custodes (16 juli 2021) van paus Franciscus en de Responsa ad Dubia  (4 december 2021):het is gewoon niet waar dat de nieuwe liturgie de enige geldige Romeinse ritus is. De oude vorm, die 15 eeuwen gold, is nooit afgeschaft. Het is ook niet waar dat zij die de oude ritus volgen Vaticanum II verwerpen. Hij wijst ook op een fundamentele procedurefout. Vooraf aan dit motu proprio zijn de betrokkenen niet gehoord. Verder trekt de pauselijke raad voor de liturgie nu de bevoegdheid die aan de diocesane bisschop toekomt naar zich toe. Geen enkele paus of concilie voorheen heeft ook een eeuwenoude traditie willen afschaffen. Nooit voorheen werd het celebreren met het gezicht naar het volk of het uitreiken van de heilige Communie in de hand toegestaan. Verder komt de exclusieve nadruk bij de Eucharistie op de maaltijd van de protestanten en niet van de apostolische kerk. Volgens Mgr. Schneider is het heftige verzet tegen de oude liturgie  niet alleen een afwijzing van paus Benedictus XVI maar een verzet tegen het werk van de heilige Geest zelf: cardinal-burke-il-nest-tout-simplement-pas-vrai-que-la-liturgie-reformee-est-la-seule-forme-valide-du-rite-romain/. Kardinaal Burke en bisschop Schneider: Cardinal Burke and Bishop Schneider Restate Concerns About Restrictions on Traditional Liturgy
 • Er heerst grote bezorgdheid bij vele trouwe gelovigen én herders in de kerk over de zogenaamde synode van de synodaliteit. De emeritus hulpbisschop van Coire (Zwitserland), Mgr. Marian Eleganti voegt hier nu zijn kritiek aan toe. De thema’s die hierin nu naar voren geschoven worden zijn de oude stokpaardjes van de jaren ’70 van vorige eeuw, die tot in den treure worden herhaald: er moet meer democratie komen, meer deelname aan bestuur en besluitvorming, vrouwen moeten deelnemen op alle niveaus ook van het priesterschap, de seksuele moraal en de huwelijksmoraal moeten herzien worden en aangepast aan deze tijd, de liturgie moet meer volks worden en minder klerikaal… Deze inhoud wordt nu in nieuwe flessen gedaan die een nieuw etiket krijgen: ‘luisteren’, ‘inclusiviteit’, onthaal, diversiteit… Hier ontbreekt de goede onderscheiding. De vraag naar het priesterschap van vrouwen is al lang opgelost. Dit zal nooit in de Kerk plaats vinden omdat de Kerk daartoe de macht niet heeft. Bij de universele en inclusieve liefde wordt geen rekening gehouden met wat tot een onwaardige aanwezige in de bruiloftszaal gezegd wordt: “Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis” (Matteus 22, 13). Het is de taak van de Kerk te onderrichten om de “moeder en meesteres” van de waarheid te zijn. En de waarheid van het Evangelie is in wezen onveranderlijk. De synodale weg is slechts een manier om ketterijen over te brengen en verdeeldheid te zaaien, wat al voorbereid werd in 2014. “Ik verwacht niets goeds van de komende synode die zogenaamd over de ‘synodaliteit’ gaat”, zo besluit deze bisschop: je-nattends-plus-rien-de-bon-du-prochain-synode/.
 • Ook Mgr. Robert Mutsaerts, heeft felle kritiek op het synodale verloop n.a.v. het werkdocument dat op 27 oktober 2022 verscheen. Hij noemt dit synodaal proces “smerig” en zegt uit dit proces te stappen. Er zijn volgens hem te veel voorstanders van homohuwelijken, abortus, opname van vrouwen in het priesterschap… en zij geven niets om het christelijk geloof. “De heilige Geest heeft hier absoluut niets mee te maken”: dutch-bishop-leaves-vile-synod-on-synodality-the-holy-spirit-has-absolutely-nothing-to-do-with-it/; in het Frans: dieu-nest-pas-present-dans-ce-processus-synodal-accablant/   
Ter kennismaking
 • Belangrijke informatie en waarschuwing:  halloween en vrijmetselarij: www.kla.tv
 • In de duinen van een eiland aan de kust van Umm al-Quwain (Verenigde Arabische Republiek), werden ruïnes van een klooster gevonden dat blijkbaar bewoond was van de 6e tot de 8e eeuw. Mohammed is van de late 6e eeuw. In de tijd daarvoor was deze streek het thuisland van christenen, joden en Arabische stammen.  Er werden nu ruïnes gevonden van o.m. de kerk, de refter en cellen. Dit klooster zou geleidelijk verlaten zijn:-ancient-monastery-found-uae/

Nvdr: in Arabische media wordt de ouderdom aangepast aan de gangbare retoriek over welke religie er eerst was. De ouderdom wordt aangeduid met “possibly”… waardoor ruimte gelaten wordt aan de wens die de vader van de gedachte is…