De laatste fase voor een totalitaire EUSSR


De voorbereidingen van de EU om zijn burgers financieel totaal te controleren zijn bijna afgerond

We zijn er om te helpen.

We zijn er om te helpen.

De grote Franse bank Société  Generale voorspelt de ineenstorting van de Euro.
De EU gebruikt op een gecamoufleerde manier Griekenland als proefkonijn om de totale financiële controle over alle EU inwoners te testen.
En de EU voert een identiteitsbewijs met betaalfunctie in.

In een vertrouwelijk schrijven aan de grootste particuliere klanten heeft de Société Generale geschreven dat het uiteenvallen van de EU monetaire unie wellicht nog even kan worden uitgesteld, maar waarschijnlijk niet verhinderd kan worden.
Elke vorm van financiële hulp aan het failliete Griekenland zou er slechts op zijn gericht om het einde van de euro nog enige tijd uit te stellen.

Overal op het Europese continent nemen de staatsschulden in een razend tempo toe. En aan deze explosie lijkt geen grens te zitten.
De nationale begrotingen worden extreem zwaar belast. De verwachting die Juncker onder woorden brengt wordt door meer leden van de EU commissie gedeeld.
Welke geheime plannen liggen klaar in Brussel om deze ontwikkeling tegen te gaan? Hoe kunnen de overheidstekorten worden aangezuiverd zonder een grote sociale onrust en mogelijke opstanden te vermijden?

De eerste stap was dat Brussel Griekenland vanaf 1 januari 2011 tot testgebied maakte om de totale controle over de financiën van zijn burgers te realiseren.
In Griekenland werd vanaf die datum betaling met contant geld grotendeels verboden. In opdracht van Brussel kondigde de Griekse minister van financiën George Papaconstantinou in februari 2010 een aantal zeer ingrijpende maatregelen aan, die eerst in Griekenland zullen worden ingevoerd, daarna in Spanje, Portugal en Nederland en vervolgens in de hele EU. Bedragen van meer dan € 1.500 mochten vanaf 2011 in Griekenland alleen nog digitaal betaald worden. Het contante geldverkeer wordt op deze manier sterk ingeperkt.

Griekenland is daardoor het testgebied voor een toekomst die voor alle EU burgers realiteit wordt. Een volkomen elektronische greep op alle financiële handelingen van alle burgers. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 moeten de Grieken alle betalingsbewijzen van hun transacties aan de belastingdienst voorleggen. Alleen betalingsbewijzen met een geldige belastingcode worden nog geaccepteerd.
De overgelegde geldige betalingsbewijzen moeten minstens 30% van het jaarinkomen uitmaken, zo niet dan wordt een strafheffing opgelegd van 10% van het te betalen belastingbedrag. Alle Griekse burgers en bedrijven moeten een digitale bankrekening hebben en van alle overboekingen worden bij de belastingdienst kopieën opgeslagen.
Facturen van meer dan €  3.000 mogen niet langer cash worden afgerekend. De hoeveelheid contant geld wordt hiermee enorm verkleind. Wat over blijft is vrijwel uitsluitend virtueel (digitaal) geld.
Alle uitgaven voor levensonderhoud van alle privé huishoudens worden verzameld, opgeslagen om desgevraagd met de belastingaangifte overgelegd te kunnen worden.

Vladimir Bukovsky: EU = USSR

http://www.youtube.com/watch?v=m41Tdl5mvdg#t=46

De overheid moet in de toekomst eens per jaar als hierom wordt gevraagd door middel van een specificatie over elke aankoop over het afgelopen jaar kunnen worden geïnformeerd. Vooral de ‘luxe’ uitgaven staan hierbij in de belangstelling. Hieronder vallen de aanschafkosten van een huis, een boot, een hulp in de huishouding, studie uitgaven, sieraden, edelmetalen, alcohol en tabak. Over dergelijke uitgaven wordt een extra ‘luxebelasting’ geheven.  

De hiervoor beschreven maatregelen zijn erop gericht om corruptie en fraude te bestrijden. Tenminste, zo zal het aan de burgers en bedrijven van landen waarin het systeem wordt ingevoerd worden voorgehouden. De werkelijkheid is, dat de overheid vrijwel elke geldbeweging kan controleren en dat gaat veel verder dan het nobele doel dienen van corruptie en fraudebestrijding!
Er wordt/is een pilot project in de gehele Europese Unie opgezet, waarin nieuwe aan elkaar gekoppelde computernetwerken en databanken worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen alle data over loon en premieheffing, onkostenvergoedingen, toelagen en uitkeringen, waaronder die voor werkloosheid verstrekt door alle ministeries en instellingen in alle EU landen worden opgeslagen en aan elkaar worden gekoppeld.

Elke financiële transactie, zelfs inkopen in de supermarkt, die door een natuurlijke (particulier) of juridische persoon (B.V., N.V, Stichting) worden gedaan, worden op een centraal punt in een databank opgeslagen. Waardoor alles wat maar enigszins van belang is over een persoon of organisatie wordt vastgelegd.
Parallel hieraan worden – in eerste instantie – alle Griekse belastingadviseurs, accountants en notarissen gecertificeerd. Zij krijgen een digitale handtekening. Alleen documenten voorzien van deze digitale handtekening worden door de belastingdienst geaccepteerd. Communicatie per brief is dan niet meer toegestaan. Zwijgplicht en het niet verplicht zijn om ongevraagd belastinggegevens door te geven aan de belastingdienst worden eveneens opgeheven.

Verklikkers worden beloond. Wie bruikbare informatie geeft aan de autoriteiten, over dat bijvoorbeeld iemand zich niet houdt aan de nieuwe, door de EU opgelegde voorschriften, krijgt een korting op de door hem of haar te betalen belasting. Hoe actiever de informant is, hoe hoger zijn of haar voordeel kan oplopen. Als dit systeem succesvol blijkt te zijn, dan wordt het ook in andere EU landen ingevoerd.
Dit verklikkersysteem zal ongetwijfeld helpen om tot in alle details op de hoogte te zijn van de handel en wandel van de EU burgers.

In combinatie met de invoering van het biometrische paspoort is de stap naar ‘total control’ vrijwel geheel gezet.

In andere Europese landen, waaronder in Duitsland, wordt deze totale controle eveneens voorbereid. Wat velen nog niet weten is, dat het identiteitsbewijs (het paspoort) een kleine buitengewoon krachtige computer zal zijn. Vanaf 2014 zullen burgers zich niet slechts tegenover de belastingdienst met dit ID bewijs moeten verantwoorden. Het ID bewijs zal ook voor alle internet aankopen en digitale brieven worden gebruikt om deze van een digitale handtekening te voorzien. Het ID bewijs fungeert hiermee als geheugenopslag van alle financiële en aan financiën gerelateerde activiteiten. Desgewenst kan de belastingdienst of een ander onderdeel van de overheid ‘real time’ met de actie van de burger meelezen.
Deze complete gevangenschap zal aan de burgers van de EU worden verkocht als de manier om fraude te bestrijden en een goede bescherming tegen misbruik te bieden, zoals het stelen van identiteitsgegevens.

Maar hoe kan men tegelijkertijd de enorme staatsschuld op een elegante manier oplossen? Ook daarvoor bestaat een plan. Hoe hoger de schuld van de overheden, hoe groter de drang van de diverse regeringen om niet tegen inflatie op te treden. Immers inflatie is de simpelste manier om van schuld af te komen zonder hiervoor teveel in de staatsbegroting te hoeven snijden. Door prijsstijging als gevolg van inflatie neemt de belastingopbrengst (zoals door meer BTW) eveneens toe. Zonder dat dit tot hogere rente en aflossingen op de lopende staatsleningen leidt.

Economen voorspellen bijvoorbeeld dat de inflatie in Duitsland de komende jaren minimaal 4% zal bedragen. Als de inflatie bijvoorbeeld gemiddeld 5% is, dan heeft de Euro in vijf jaar tijd meer dan 20% aan waarde ingeboet.
Dit komt in feite neer op een koude onteigening van de spaartegoeden van burgers in het voordeel van de overheid.

Elke vorm van extra belasting van een dergelijke omvang zou een storm van verontwaardiging veroorzaken. Door eenvoudig de geldhoeveelheid te vergroten door een simpele druk op de knop kan de overheid dus zonder protest een deel van het schuldprobleem oplossen.
En exact voor deze oplossing wordt in de hele EU gekozen. Wie de ‘drukpers harder laat draaien’ maakt op den duur van de Euro een zwakke munt. Spaarders doen er verstandig aan om met dit scenario rekening te houden. Want een voortdurend hoger wordende inflatie komt niet uit het niets tevoorschijn!

Elke belegger kan de hiervoor genoemde ontwikkeling zien aankomen. Hiervoor is geen dure financiële adviseur nodig. Als de geldhoeveelheid gelijk blijft, dan blijven de prijzen ook gelijk. Het is daarom van belang om prijsstijgingen in de gaten te houden. Als de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de totale waarde van alle geproduceerde goederen in diensten dan is een prijsstijging hiervan het onvermijdelijke gevolg. (redactie: de afgelopen zeven jaar nam de geldhoeveelheid in de Eurozone met 74% toe, terwijl in dezelfde periode de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten met nauwelijks 10% steeg)

Het gevolg hiervan is dat de Euro zijn koopkracht verliest. Het is echter niet zo, dat een snelle geldtoename onmiddellijk gevolgd wordt door een hogere inflatie. Hiertussen zit een vertraging in tijd gemeten van ongeveer twee jaar. Intelligente spaarders hebben dus de mogelijkheid om op een andere manier hun geld te beleggen. Investeringen in grond, goud en zilver waren voor de vroegere generaties in crisistijd altijd een probaat middel om de storm te doorstaan.

Volgens de bekende Duitse econoom professor dr. Max Otte is het echter zelfs mogelijk om het waardeverlies van de Euro door het (waarschijnlijke) uit elkaar vallen van de Eurozone tegen te gaan.

Landen identificatie op de Eurobiljetten
Max Otte adviseert alle Duitsers die zichzelf willen indekken tegen de komende crisis om ‘zich geen ‘X’ voor een ‘U’ te laten voorhouden’. Dit betekent zoveel als ‘zich geen rad voor de ogen te laten draaien’. De econoom stelt, dat alle Eurobiljetten met een ‘X’ voor het serienummer de eerstvolgende crisis zullen doorstaan. Het zit namelijk zo, dat op ieder eurobiljet een letter voor het serienummer gedrukt staat. Op deze manier kan men de herkomst van het eurobiljet traceren.  De ‘X’ staat op de in Duitsland uitgegeven eurobiljetten. Vandaar de opmerking van Max Otte, die verder zegt dat het identificeerbaar maken van een eurobiljet naar landenherkomst aangeeft, dat de ontwerpers van deze munt al vanaf de aanvang rekening hebben gehouden met het uit elkaar vallen van de Eurozone.

Daarom adviseert Max Otte het in bezit houden af van eurobiljetten met een S (Italië), T (Ierland), Y (Griekenland), V (Spanje), M (Portugal), en een P (Nederland). (redactie: opmerkelijk dat Prof. Dr. Max Otte Nederland in het rijtje van onbetrouwbare landen schaart.

Als de Euro door een aantal landen in de Eurozone afgeschaft zou worden ( wat tegen de achtergrond van een dreigende nieuwe financiële crisis niet ondenkbaar is) dan blijven er voor de Duitse centrale bank twee opties over.
Alle in bezit van Duitsers zijnde Eurobiljetten worden ongeldig verklaard en moeten door het worden omgewisseld voor de opnieuw ingevoerde D-mark.
De Euro wordt in een kleiner verband voortgezet. Eurobiljetten van landen die buiten dit nieuwe pact vallen worden ongeldig verklaard.
Auteur: Udo Ulfkotte,
Bron: Internet magazine Kopp Exclusiv (Kopp Verlag)

Noot van de redactie:

De vraag aan een EU insider of er iets bekend is met betrekking tot een project ‘totale financiële controle over alle EU burgers’, werd beantwoord met: ‘De tendentie die Ulfkotte beschrijft bestaat al heel lang……..’.

(De EU insider wenst om begrijpelijke redenen anoniem te blijven)

Hoe het zo ver is kunnen komen…

https://www.niburu.nl/het-complot/4330-geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk