Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Vraag 9: Kan Vlaanderen de belastingdruk verlagen?

 

– Ja / Eerder wel / Ja, maar slechts in beperkte mate

– Neen / Eerder niet.

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Ja, maar slechts in beperkte mate

Zelfs als we enkel de belastingdruk in het Vlaamse Gewest beschouwen en de Brusselse Vlamingen terzijde laten, zal Vlaanderen de fiscale en parafiscale druk niet voelbaar kunnen verlagen. Dat geldt zowel voor de theoretische mogelijkheden, voorzien in de nieuwe institutionele regelingen, als voor de reële mogelijkheden. De redenen daarvoor zijn eenvoudig:

Het deel van de totale (para)fiscale druk waarover het Vlaams Parlement autonoom kan beslissen bedraagt slechts ongeveer 12% van die totale druk.

Gezien de huidige financiële context is een voelbare verlaging van fiscale druk enkel mogelijk wanneer men de openbare uitgaven kan verlagen. Het gedeelte daarvan onder controle van het Vlaams Parlement is slechts een klein deel.

De eigen Vlaamse uitgaven zijn vooral lonen van vastbenoemde en andere ambtenaren, leerkrachten e.d..

De fiscale fraude, de gedoogde ontwijking en de sociale fraude vallen buiten bereik van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid blijkt ook onmachtig én onwillig om de uitgaven van gemeenten en andere lagere overheden te verlagen. Dat botst op grote politieke onwil, vooral bij de lokale overheden en bij de klassieke partijen.

De Vlaamse overheid blijkt al even onmachtig om zelfs ongrondwettelijke overdrachten aan de federale overheid en aan andere deelstaten te beperken. Ze kon de zgn. “usurperende” uitgaven nog nooit tegenhouden.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: de nieuwe autonomie zal Vlaanderen niet toelaten om de (para-) fiscale druk significant te verlagen. De reële fiscale autonomie en de reële financiële verantwoorde-lijkheid zijn daartoe onvoldoende. Ideaal ware totale fiscale autonomie voor de Gewesten en Gemeenschappen. Deze laatste kan men eventueel financieren met gewestelijke dotaties. Dan zou het Vlaams Parlement bevoegd zijn voor alle “Vlaamse” uitgaven. Vlamingen moeten een zuinig beheer eisen van al hun volksvertegenwoordigers, Vlaamse net zo goed als federale.