In de brievenbus

MM900285281[1]MEEDOGENLOOS EN ONVERBIDDELIJK IS ONZE TEGENSTANDER.

In een eerste artikel omtrent de “invasie-crisis” in Europa wees ik het beroep op de Verlichting terug.  Men stelt vast dat vele burgers ontsteld zijn, er wordt radicale taal gesproken en gewezen naar de verantwoordelijken.  Het is echt toch wel aan de orde, om eens dieper na te denken over hoe het zo ver is kunnen komen en of we niet enkel slogans maar remedies kunnen voorstellen!

Om vooruit te lopen op een conclusie, die tegenstanders, twijfelaars en Judassen zullen aanbrengen: ja hier zal het weer gaan over “samenzwerings-theorieën”.  Het beleid in de EU is er in toenemende mate toe gekomen – in overeenstemming met een welbepaalde economische elite in Amerika – een beleid te voeren dat neo-liberale kenmerken heeft.  Deze bestuurs-elite treedt op zonder de belangen van de modale burger voor het oog te houden; voornamelijk tegen de autonomie van (kleinere) volkeren, tegen de lagere middenklasse en de privacy van het individu.

De huidige import-crisis dateert niet enkel van het crisisjaar 2015 en verder, maar is reeds geruime tijd bezig.  We stellen een vermenging vast van een ethische politiek, gericht op het verminderen van niet-productieve groepen (geboorte-beperking autochtonen) en nieuwe wetten die burgers zelf laat beslissen over hun levenseinde.  Als ruilmiddel heeft de N.W.O. (Europa en Amerika) beslist tot een massa-immigratie van goedkope en multi-culturele groepen.  Hiermee worden twee objectieven bereikt : het afschaffen of verzwakken van homogene volkeren en het op de markt brengen van”low-cost” werknemers of groepen.

Men kan vaststellen dat in heel Europa (uitgezonderd Polen, Tsjechië, Slovakije en Hongarije) éénzelfde soort ideologie aan de macht is.  Ze steunen op de aan de macht-gekomen infiltratie van de Mei-68 beweging (gestuurd vanuit de Frankfurter Schule) en worden gekenmerkt door het invoeren van de gedachten- en ideeën-censuur.  Bvb. Marcuse en Gramsci hebben een systeem voorzien, waarbij op onverbiddelijke wijze elk waarden-systeem dat hen niet zint, voor verboden wordt verklaard.  Hier ziet men reeds de link naar de geheime service-clubs en hun bondgenootschap met de politiek en de overal aanwezige “Antifa-groepen”.

We beleven dus de eindstrijd van ons vrijheidssysteem, onthutsend genoeg, omdat de ooit hechte bastions, nl. de christelijke kerken in het Westen, volledig in de macht van deze geheimzinnige elite is.  In dit al geruime tijd durende debat, werden voor onze strijd voor het behoud van een authentiek (en christelijk) Europa al ontelbare argumenten aangehaald.  Maar wezenlijk verandert er niets aan de slopende afbraak van ons sociaal en etnisch geheel.  Gelijktijdig met de verdere invasie uit Afrika en het Midden-Oosten, worden ook steeds nieuwe aanvallen en veroveringen gedaan op ons ethisch denken : gender-besluiten, toegang tot ons sociaal systeem zonder voorwaarden, aanval op tradities, uitsluiting en ontslag politiek niet-correcte burgers.

Europa is in de handen van een economische elite (Nieuwe Wereld Orde), waarbij de werkelijke machtsuitoefening niet duidelijk is.  Zij bepalen achter de schermen, welke politici hun (geheime) plannen uitvoeren.  Het voorbeeld is Oostenrijk met “Van der Bellen”:  alle Gutmenschen EN de immigranten hebben gekozen voor de kandidaat van de “Loge”, de “Freimaurerei” zoals deze daar heet.  In alle Europese landen legt de Loge “Taqqia” verklaringen af, waarbij ze ontkennen zich met politiek te moeien.  Nochtans bepalen ze het beleid integraal, zoals het voorbeeld van Vlaanderen toont: alle partijen behalve het Vlaams Belang worden “gemonitord” door de  Loge, de officiële zender VRT is al decennia in hun handen en via hen worden vooral de “Groenen” als hun uitverkoren uitvoerders naar voor geschoven.  De vertegenwoordigers van deze “Groenen” zijn niet uit de media te houden, met K .Calvo op kop.

Ze verdedigen de “geheime” besluiten, zoals daar zijn de volledige verloedering van ons volk, een fervent belgicisme (strijd tegen Vlaanderen), steun aan de ongebreidelde immigratie en het invoeren van een politiek-correct controle-systeem.

Vanuit de machten achter de schermen, heerst de grootst mogelijke MEEDOGENLOOSHEID.

Het invoeren van steeds nieuwe aanslagen op de Waarheid en de ethische orde, verloopt zoals de tijdslijn: onmogelijk om te keren.  Niet enkel voerden ze abortus in (tienduizenden doden), euthanasie ook voor jongeren (idem), het ondermijnen van het Huwelijk als instituut.  Ze zorgden er ook voor dat bvb. Justitie en het Leger steeds maar inhoudslozer werden.  Geen enkele (ethisch-bedreigende) maatregel werd ooit  teruggedraaid, en dit met de schuldige steun van de Kerken.

Het aantal burgers, dat in het verzet gaat tegen de totalitaire besluiten van deze leiders, is veel te laag.  Vooral in Duitsland, Vlaanderen en Scandinavië.  Het net van onderdrukking wordt elke dag harder aangetrokken, nu wordt op Facebook en Twitter de vrijheid van meningsuiting beperkt (afsluiten niet-correcte boodschappen).  Onze landen worden vol controle-systemen geplaatst; deze hebben als uiteindelijke bedoeling iedereen zo permanent mogelijk in de gaten te houden.Het verhandelen van contact geld wordt beperkt en men hoopt dit op de kortste tijd af te schaffen!  Op de onverbiddelijkste wijze wordt de vrijheid van de burger teruggedraaid!!

Men spreekt er steeds van (samenzweringsroddel?) dat de elite op Goelag-wijze de wereld wil onderwerpen.  Daarvoor gebruikt men de satanische idioten van de islamitische Jihad.  Zowel in de USSR als in Nazi-Duitsland, werd er alles aan gedaan om de ijselijkste misdaden verborgen te houden voor de rest van de wereld.  Met Al Qaeda en IS is dat anders: op de zenders en internet tonen ze trots de talloze onthoofdingen, executies en kruisigingen.  Men kan ook het vervolg zien van de geschiedenis van honderden miljoenen gedode christenen, animisten en hindoes.  Ondanks het feit dat er elke tien minuten door hen een christen wordt gedood, zwijgen de leiding van de Kerken over deze misdaden.

De voornaamste bedoeling moet hier zijn het ontmaskeren van de tweeledige vijand: het politieke systeem islam (einddoel invoering van het wereld-kalifaat) en de geheime machtselites  die de individuele vrijheid (ook van denken) willen afschaffen.  In onze strijd tegen dit veelkoppig monster dienen we het volgende in acht te nemen: verspreid onze niet-correcte waarheid met grote moed;  controleer elke (overheids)- instantie of bedrijf waar u handel mee drijft of klant bent op hun toebehoren aan de occulte machtssystemen (steun hun systemen niet!); tracht noch economische, kerkelijke en politieke groepen geldelijk te steunen die onze Westerse cultuur willen vernietigen;  gebruik zo weinig mogelijk communicatie-systemen waar u permanent gecontroleerd wordt en bestrijd de voortgaande aantasting van de privacy.

Maar vooral kan men geen enkele concessie doen aan het vernietigen van de integriteit en volkse toebehoren dat hoort bij de echte vrijheid van de individuele mens.  Daarom moeten we vooral luidkeels de hersenspoelingen in het Onderwijs bestrijden, die telkens weer de nieuwe generaties dingen leert aanvaarden die tegen de autonome vrijheid van de mens ingaan.

Onze tegenstanders zijn talrijk en vooral meedogenloos en onverbiddelijk!   Uit alles blijkt dat er vanuit hun machtscentra mensen met psychopatische afwijkingen de hoofdtoon voeren.  Dit moet ons vastberadener maken, omdat veel van hun politiek leidt tot het verder verspreiden van deze psychopathie.  Vooral gekenmerkt door het absolute vervagen van de normen tussen goed en kwaad.  Laat ons de occulte afwijkingen en het satanisme niet overwinnen in deze wereld waar nog zoveel goeds is!

Jos Wouters, Boom

 

4 gedachten over “In de brievenbus

 1. Een goede analyse, het vraagt wel enige voorkennis en men moet wat tussen de regels lezen, maar op een beknopte manier wordt toch een goed overzicht gegeven van de ganse problematiek.
  Wat de remedies betreft zal het niet eenvoudig zijn.
  In eerste instantie is het al nodig een juiste en volledige diagnose van de kanker te stellen.
  Vervolgens dient deze “diagnose” verspreid te worden, onder de bevolking. Alleen internet is hier beschikbaar. De klassieke media zijn immers volledig onder controle niet van de “tegenstrever” maar van de “vijanden”.
  Wie gaat men dan bereiken via internet? Diegenen die het al weten!!.
  Mijn ervaring wijst uit dat het overgrote deel van de bevolking het niet wil weten, en dit gewoon uit lafheid. Iemand iets willen duidelijk maken die het niet wil weten, is een onmogelijk zaak.
  Een citaat :
  “It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free.
  Niccolo Machiavelli”.
  Na elke verkiezing krijgen we hiervan de bevestiging.
  Het voorgaande zal dan ook al een bovenmenselijke taak zijn.
  Het is pas na een bewustmaking dat men kan overgaan tot actie.
  Ik zie dan ook geen onmiddellijke remedie.
  Het dient ook tot niets een “kamikaze” avontuur te beginnen, met onwetenden, want zoals U ook stelt :” de vijand is levensgevaarlijk”.
  In eerste instantie zullen de rechtse en nationalistische partijen een grondig onderzoek moeten laten verrichten naar het antwoord op de vraag :
  “Wie stemt voor wie, en vooral waarom!!!”
  Afgezien daarvan, zal er niets veranderen zolang dat er geld is om stemmen te kopen. (Udo Ulfkotte heeft daar in een bijdrage ook al naar verwezen).
  Momenteel stelt er zich nog geen onmiddellijk probleem dankzij de financiële alchemie(=geld maken uit het niets).
  Hierbij komt nog dat men op zoek zal moeten gaan naar de waarheid over wat er zich in het verleden heeft afgespeeld.
  Ik citeer :
  “George Orwell — ‘He who controls the past controls the future. “.
  Momenteel controleert de vijand het verleden via leugens en bedrog.
  In feite gaat alles nog veel te goed… en het orkest speelt ook nog de “Goed nieuws show” op de zinkende Titanic die de EUSSR is, en het overgrote deel van de bevolking laaft zich gulzig aan de bron der zalige leugens.
  U weet ook dat het een profeet predikt in de woestijn. Het is pas als het te laat is, dat de ogen zullen opengaan.
  Mr Wouters,
  We zijn een zeer kleine minderheid… die momenteel machteloos moet toekijken op de ondergang van het “Avondland”. Ik wou dat het anders was…maar ik ben ook een realist. Ik verwijs naar het voormelde citaat van Machiavelli!!!
  PS : Het is de verdienste van Golfbrekers dat er regelmatig de mogelijkheid wordt geboden de leugens en het bedrog over het verleden te ontmaskeren, maar voor hoe lang nog!!!

 2. ‘De vrijheid van meningsuiting’

  God, gaf ons de vrijheid van denken.
  Het concilie van de bende der democraten gaf ons de zo gezegde vrijheid van meningsuiting.
  We merken alle dagen wat ze er van bakten.

 3. ‘Het ondermijnen van het huwelijk als instituut’

  In Lissewege een gesprek gehoord tussen twee dertigers op het terras van ‘Onder de Toren’.
  De ene vertelde de ander dat hij een echtscheidingsprocedure had aangespannen omdat zijn vrouw hem verveelde.
  De ander had daar alle begrip voor en vond het meer dan tijd dat het instituut huwelijk herbekeken werd. Vooral dat trouw beloven ‘tot de dood ons scheidt’, zat hem hoog. Het was achterhaald. Trouw beloven tot de volgende Kerstmis of Pasen zou veel realistischer zijn en uiteraard ook haalbaar.

  Het principe van: ze verveelt mij, wordt dus voor een echtscheiding aanvaard. En daar wil ik de lijn even doortrekken.
  Ik stap naar de rechter met het verzoek om de koning af te zetten omdat zijn verschijning mij uitermate verveelt. Of de ministers te verbannen omdat ze te vervelend zijn om aan te horen.
  Mijn verzoek zou afgewezen worden, wat een grove discriminatie zou zijn tegenover mijn persoon, omdat mijn verveling -veroorzaakt door anderen – niet in overweging wordt genomen en mijn verzoek tot afzetting van de koning en verbanning van de ministers ongegrond wordt verklaard.
  De motivatie van de rechter zou zijn:
  verveling bestaat sinds het begin van de wereld.
  Adam verveelde zich daarom werd Eva geschapen.
  Nadien verveelden Adam en Eva zich samen.
  Vervolgens verveelden Adam en Eva en Kaïn en Abel zich ‘en famille’.
  Door, de door verveling geteisterde, Adam en Eva nam de mensenmassa toe en de volkeren verveelden zich ‘en masse’
  Om zich te verstrooien kwamen ze op de idee een toren te bouwen.
  Die idee was even vervelend als de toren hoog was en een bewijs dat de verveling de bovenhand had gekregen.
  Daarop werden ze over de wereld verspreid, zoals men nu naar het buitenland reist, maar vervelen bleven ze zich.
  En welke gevolgen had die verveling?
  De mens stond hoog en viel diep.
  Eerst door Eva, daarna door die hoge toren.
  Het is het lot waarin de mens zich dient te schikken. Waar geen rechter uitspraak kan over doen en zich onbevoegd verklaart.
  Het enige middel om aan de verveling te ontkomen is de echtscheiding.
  Het middel bij uitstek dat de rechter gegrond vindt en waar hij vonnis velt.

 4. p.s; de enigen die zich niet vervelen en altijd druk doende zijn, zijn de insecten die rond je kop zoemen. Wat zeer vervelend is.

Reacties zijn gesloten.