Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Vrijdag 8 maart 2019

Het laatste bolwerk van de Islamitische staat wordt opgeruimd: Al-Baghouz Fauqani, in de  vallei van de Eufraat, aan de  grens met Irak (Abou Kamal, Deir Ezzor). Plots geven de  westerse media uitvoerige berichten over het verloop van de gebeurtenissen. Vele terroristen hebben zich overgeven omdat ze begrijpen dat hun situatie uitzichtloos is en velen verlaten de enclave. Op een vierkante kilometer zouden nog een duizendtal terroristen zitten, die brutaal en agressief voor de overwinning van de islamitische staat blijven vechten vanuit tunnels en schuilkelders.

Onze media laten ruimschoots de Arabische-Koerdische strijders, de Syrische Defensie Strijdkrachten, gesteund door de VS aan bod komen, de internationale coalitie of een Amerikaanse generaal. Ze geven ook  alles weer wat het Syrisch observatorium van de  mensenrechten ons wil vertellen. Vele gegevens zullen wellicht ongeveer juist zijn, maar deze theatrale voorstelling is in feite een dik rookgordijn om de werkelijkheid te verbergen.

Met de ontmanteling van al Baghouz is de IS en zijn ideologie nog niet voorbij. Zeker is hiermee het uitmoorden en verwoesten van Syrië nog lang niet gedaan. De Franse  generaal François-Régis Legrier schrijft nu in « Revue Défense Nationale »  dat de internationale coalitie onder leiding van de VS niet de IS bestrijdt maar Syrië, dat zij het land vernietigt en het lijden van het volk verder laat duren, wat kolonel Michel Goya in Le Monde (27 februari 2019) bevestigt. Minister Florence Parly reageert door te zeggen dat zij kolonel Legrier zal straffen* om zijn uitspraken. Er gaat geen week voorbij of de internationale coalitie doodt onschuldige burgers en bombardeert dorpen, nu met het verboden witte fosfor op Dayr al-Zawr (Oost Syrië).

*Guerre en Syrie – Le Colonel Legrier sanctionné pour avoir écrit ce qu’il pense de la guerre à l’américaine ?

De VS blijven  de terroristen van zware wapens voorzien langs de CIA, zorgen voor de veiligheid van Abou Bakr-al-Baghdadi,  hebben belangrijke kopstukken veilig gerecupereerd en een groot aantal overgebracht naar Afrika. Trump vraagt nu dat de Europese landen zorg dragen voor de anderen (waar ze niet veel mee kunnen doen). Overigens, de terroristen  veranderen zonder moeite van naam en groep, maar niet van ideologie.

https://latuffcartoons.files.wordpress.com/2015/10/russia-in-syria.gif?resize=251%2C174

Over het Syrische leger en hun bondgenoten, de enigen die de terroristen daadwerkelijk blijven bestrijden dank zij immense offers, weten onze media niet een goed woord te schrijven.

We geven een beeld van de beleving van de vasten in de gemeenschap. Verder hebben we ons toch laten verleiden om iets over Venezuela te schrijven. Hierna  bieden we een vastenmeditatie vanuit de wereld waarin wij leven, een rijk  van leugen, oorlog en geweld. We menen dat dit erger is dan algemeen wordt aanvaard. Daarom eindigen we deze meditatie met een uitnodiging tot een radicale keuze. Tenslotte krijg je weer een rijke verzameling van info en video’s.

P. Daniel

De grote vasten

Afbeeldingsresultaat voor aswoensdag kruisje voorhoofd

In de westerse kerk begon de grote vasten, als voorbereiding op Pasen,  deze week met “Aswoensdag”. Deze ‘sterke tijd’ heeft steeds minder invloed op het openbare leven. Jaren  geleden nam ik op deze dag de trein van Antwerpen naar Brussel. Na lang aanschuiven om een ticket te kopen, verliet ik de rij en holde net op tijd naar de overvolle trein. Ik liep enkele compartimenten door om een kaartjesknipper te zien maar vond er geen. Tenslotte ben ik maar neergestreken op een nog beschikbare plaats. Toen de kaartjesknipper kwam, deed ik mijn verhaal en zonder enig probleem gaf hij mij een kaartje aan de  gewone prijs. Ik was ook de enige in die overvolle trein die het  zwarte kruis van Aswoensdag goed zichtbaar op mijn voorhoofd droeg. Was dat de reden waarom deze man mij meteen geloofde?

Afbeeldingsresultaat voor de verloren zoon
Rembrandts parabel van de verloren zoon

In  de oosterse kerk is de vasten,  veel duidelijker aanwezig, liturgisch althans. Er is een voor-vasten die al met de 10e zondag voor Pasen begint, de zogenaamde zondag van de farizeeër en de tollenaar (video). Dan volgen de zondag van de  verloren zoon,  van de carnaval en van de “tyrophagie” (= Grieks: kaas eten), de laatste zondag dat melkproducten mogen gegeten worden (wat ook hier niet meer tot de vasten behoort). En zo zijn wij deze maandag al de grote vasten begonnen. De huidige Grieks-Melchitische praktijk van vasten is als volgt. Van middernacht tot de middag wordt er van maandag tot vrijdag niet gegeten of gedronken, tenzij water. Bovendien wordt er geen vlees gegeten op woensdag en vrijdag. En ’s avonds worden de  grote completen gezongen, die ruim een uur duren, met vele psalmen en lange gebeden. Aan het einde komen de  drie gebeden van de heilige Efrem waarbij telkens geknield wordt en gebogen tot met het voorhoofd op de grond (= grote ‘metanie’), dan volgen voorbeden  voor de noden in Kerk en wereld (o.a. “voor hen die ons haten en voor hen die  ons liefhebben”) en tenslotte vraagt de priester vergeving en de zegen aan de  gemeenschap en de  gemeenschap vraagt het aan de priester. Op vrijdag wordt in plaats van de  grote completen de akathisthymne gezongen. In de week wordt er in de Byzantijnse liturgie eigenlijk geen eucharistie gevierd maar de “présanctifiés”, een vesperdienst met gedeelten van de  eucharistie, processie  (zonder elektrisch licht maar met kaarsen) en communiedienst  met vooraf geconsacreerde heilige gaven. Wij vieren deze hier wanneer abouna Georges komt.

Tijdens de grote vasten neemt iedere dag een frater of zuster een stille dag, waarbij ieder zijn werk doet maar in stilte en teruggetrokkenheid. En tijdens de maaltijd wordt er uit de Schrift gelezen of uit de bestijging van de berg Carmel van St. Jan van het kruis en is er daarna stilte.

Syrië en Venezuela verdelen de wereld in twee machtsblokken

Wat we in Syrië meemaken, wordt nu op een andere wijze in Venezuela verder gezet. De zionistisch-Angelsaksische wereldheerschappij wilde Syrië omvormen en bij het nieuwe, uitgebreide Midden Oosten voegen: vernietiging van zijn soevereiniteit en territoriale integriteit, verdeling van het land, de “Amerikaanse” pijplijn van de golfstaten naar de Middellandse zee, de verlamming van de Russische economie,  het isoleren van Iran en Hezbollah, het boycotten van China.

Het resultaat was het tegenovergestelde, maar wel met meer dan 400.000 doden en een verwoest land. Rusland heeft niet alleen Syrië geholpen bij het overwinnen van het terrorisme en het terug heroveren van zijn territoriale integriteit (wat nog moet verder gaan), het heeft de militaire én morele slagkracht van het Syrische leger aanzienlijk verhoogd, het internationaal (en nationaal) politiek proces geleid, het intern verzoeningsproces actief gestimuleerd en tevens de humanitaire hulp daadwerkelijk bevorderd. Tegenover de VS en de zionisten  blijft  Rusland het been stijf houden wat betreft Iran en Hezbollah, die op wettige wijze Syrië bijstaan in de  strijd tegen het terrorisme, in tegenstelling tot de illegale aanwezigheid en activiteit van de zogenaamde “internationale gemeenschap”. Syrië en Rusland blijven eisen dat deze illegaliteit zou ophouden, dat de VS, Turkije, de Europese landen vertrekken en Israël het bezette gebied verlaat. Rusland blijft de soevereiniteit erkennen van Syrië, dat zijn eigen partners mag kiezen en zijn indringers moet bestrijden. De Syrische president heeft dit op zijn wijze erg duidelijk gemaakt met zijn recent bezoek aan Iran.

Journalisten en politici die nu nog  blijven spreken en schrijven over “het groot probleem van een gruwelijke dictator tegenover een vreedzaam volksprotest in Syrië” mogen we gerust (bewuste of onbewuste) “gedrogeerde zombies” noemen. Syrië heeft geen volmaakte maar wel een wettige en waardige regering en president. De weerstand tegen de vernietigende buitenlandse krachten heeft  hen en het Syrische volk sterker gemaakt. Vermoedelijk weten steeds meer politici en journalisten dit wel maar blijven het gruwelijke spel tegen Syrië meespelen uit zelfbehoud en eigenbelang. Ze missen een goed geweten, een sterke ruggengraat,  gezonde hersens of alle drie.

Venezuela is Syrië niet en is voor ons veel moeilijker te begrijpen. Een vriend die veel contacten  heeft met dit land en er  goed van op de hoogte is, heeft me een reeks kritieken gestuurd die ik zo goed mogelijk wil samenvatten. Niet alleen de VS maar ook Rusland en China hebben grote belangstelling voor de bodemrijkdommen van dit land. President Maduro is “een onbekwame dictator die zich door manipulaties, fraude en steun van de zich verrijkende militaire klasse aan de macht weet te houden”, terwijl hij de economie van zijn  land in de grond heeft geboord “onder de mom van een zogenaamde ‘Boliviaanse revolutie’”. Honderden lagere militairen deserteren. Zij profiteren niet van de voorrechten van hun  superieuren maar moeten wel het vuile werk doen. Onze vriend spreekt van een “institutionele en grondwettelijke manipulatie van dictator Maduro”. Wegens de zware crisis is er een groot gebrek aan levensmiddelen en medicijnen. Miljoenen burgers zijn het land al ontvlucht. Nicolas Maduro wijdt de economische tegenspoed aan de lagere olieprijs maar zijn  tegenstanders spreken van wanbeheer en corruptie. Aartsbisschop José Luis Azuaje Ayala van Maracaibo verwerpt namens de bisschoppenconferentie de presidentsverkiezingen van 20 mei 2018 en ziet het bewind van president Maduro als  symbool van menselijke en sociale achteruitgang. Hij noemt de regering onwettig en moreel onaanvaardbaar, terwijl hij het parlement als het enige democratisch orgaan in Venezuela beschouwt. Toch heeft het Vaticaan een bescheiden diplomatieke vertegenwoordiging gestuurd in de persoon van bisschop  George Kaovakod als interim-zaakgelastigde van de Heilige Stoel, om de deur voor de dialoog open te  houden.

Ook langs de familie van een van onze zusters uit Venezuela worden we niet veel wijzer over deze toestand. Wel is het ons duidelijk dat deze en vele andere families in grote armoede verkeren  en dringend  geholpen moeten worden. Iedere buitenlandse militaire tussenkomst en wurgende  sancties lijken ons onaanvaardbaar, alsook het katapulteren van een zelfverklaarde interim president, die meteen door de VS en een hele reeks landen erkend wordt. Rusland erkent wel de huidige president maar roept op tot een nationale dialoog. Wij  bidden dat de Venezolanen uiteindelijk zelf hun zaken kunnen geregeld krijgen o.a. met een nationale dialoog.

In het Rijk van Leugen, Oorlog en Geweld. De diepste oorzaak (I)

Het openbare leven van de mensenfamilie wordt uitdrukkelijk beheerst door leugen, geweld en oorlog. Zij die oorlog willen voeren, verzinnen een groot aantal leugens en valse getuigenissen, die gewoon door de openbare opinie als waarheid worden aanvaard en die als rechtvaardiging dienen  voor steeds nieuw geweld.

Een machtige wereld van leugens.

Een belangrijke start hiertoe in de huidige tijd werd gezet in 2003 door Georges W. Bush, de president  van de VS. Hij verklaarde plechtig dat Irak over massa-vernietigingswapens  beschikte. Tony Blair van het VK bevestigde dat Irak in 45 minuten het westen dodelijk kon treffen. De Amerikaanse ‘politieke’ generaal Colin Powell toonde aan de  wereld een staaltje van het dodelijke vergif en vertelde dat Oussama ben Laden vanuit Bagdad aanslagen voorbereidde in vele landen. Al deze beweringen waren pure verzinsels. En men kon het weten. De controlecommissie van de  VN (Cocuvinu) was de enige instantie die onderzoek kon doen in Irak. Zij verklaarde dat er in Irak geen massavernietigingswapens waren. Dit had echter geen invloed op de algemene houding en mening van politici en journalisten.

Om een rechtvaardiging te vinden voor de vernietiging van Syrië werd een gelijkaardig scenario opgezet: de verschrikkelijke dictator onderdrukte bloedig de gerechtvaardigde vreedzame volksopstanden, waaruit een burgeroorlog ontstond. Alles was puur verzinsel. Dat het “regime” burgers martelde en het volk uitmoordde met “bomvaten” en “chemische aanvallen” was o.m. te zien in een verschrikkelijk rapport met foto’s van een massa gemartelde doden, door een mysterieuze Cesar verzameld. Iedereen die even  nadenkt kan toch wel weten dat een regering, wanneer zij massa’s mensen ter dood zou martelen,  daarvan geen nauwkeurige reportage van gaat bijhouden. In feite waren het foto’s van de gruwelen vanwege de terroristen. En men kon het weten. Een internationaal onderzoek van de Arabische Liga over heel Syrië van 24/12/2011 tot 18/1/2012 stelde dat er in Syrië geen sprake was van een revolutie tegen een dictatuur. Omdat dit eerste rapport erg positief was voor Syrië, werd een volgend onderzoek geboycot. De openbaring van de waarheid had geen invloed op de houding en mening van politici en journalisten, tot nu toe.

De “Witte Helmen” (een organisatie van de  geheime diensten M16 van het VK) maken wereldkundig dat Syrië in Oost Ghouta op 7 april 2018 een chemische aanval heeft gepleegd waarbij 48 doden vielen. Het Syrisch Observatorium van de mensenrechten (een dienst van de moslimbroeders in Londen, eveneens gesteund door M16) meldt dat zij hierbij 70 doden hebben geteld. De derde bron die deze chemische aanval door Syrië bevestigt is het “leger van de islam”, gesticht door de fameuze terrorist Zohran Allouche, levend in een luxueuze residentie in Londen.  Emmanuel Macron beweerde over duidelijke bewijzen tegen Syrië te beschikken en de VS wisten dat Syrië sarin gas gebruikt had. Alles was puur verzonnen en men kon het weten. Russische deskundigen hadden  een onderzoek ingesteld en vastgesteld dat er geen chemische aanval had plaats gevonden, maar dat het een provocatie was van het VK samen met de Witte Helmen. Boris Johnson beschuldigde Rusland van flagrante, groteske en bizarre leugens. Op 14 april 2018 begonnen de VS, Frankrijk en het VK eensgezind Syrië te bombarderen. Inmiddels verklaart de officiële organisatie voor verhindering van chemische wapens (OPCW)  in dubbelzinnig  rapport van 1 maart 2019 dat er geen verboden gifgasaanval was te Oost Ghouta op 7 april 2018 maar dat ze wel chloor gevonden hebben (in feite door de terroristen gebruikt). De internationale gemeenschap blijft gewoon alles doen om zijn  agressie tegen Syrië te kunnen verder zetten.

Macron May Trump Syria bombing MintPressNews

In navolging van de VS doet ook de EU alles om de heropbouw van Syrië te  beletten, nu door middel van sancties. Op 21 januari werden sancties genomen tegen Syrische ondernemers, onder de schijn van bij te dragen aan “de  stabiliteit van Syrië”. Op 4 maart werden sancties genomen tegen zeven Syrische ministers. Er zijn  nu 277 Syriërs en 7 Syrische organisaties  slachtoffer van de Europese sancties.

De carnavalstoet heeft nog vele wagens gebouwd met leugens van de hoogste wereldleiders en van wat de meest respectabele internationale instellingen zouden moeten zijn. Vermelden we slechts de vergiftiging van Sergei Skripal en zijn  dochter Yulia in Salisbury een jaar geleden (4 maart 2018). Theresa May en Britse regering wisten meteen dat Rusland dit gedaan had. Ze konden zonder moeite Russische diplomaten uitwijzen. Geen enkel objectief verslag wisten ze te geven en tot heden geen enkel bewijs. Ze zeiden  dat de  vergiftiging gebeurd was met het uiterst dodelijke Novichok uit de Sovjet-Unie. De Skripals waren echter enkele dagen later weer wel en gezond. Overigens bleek Novichok niet meer aanwezig in het post-Sovjet Rusland maar wel in het laboratorium van Porton Down enkele kilometers van Salisbury. Vervolgens werden zogenaamd de twee daders gevonden. Het bleken twee Russische toeristen te zijn die toevallig in Salisbury passeerden. Theresa May en de Britse regeringen liegen er op los om de soap gaande  te houden.  Het voorlopig laatste bedrijf is dat de familie wenst contact te nemen maar de Skripals schijnen van de aardbodem verdwenen te zijn. De moeder en de nicht krijgen te horen  dat ze naar een “veilige plaats” overgebracht werden!

De diepste oorzaak

We leven in een wereld die doordrongen is van  leugen, oorlog  en geweld. Waar is de bron hiervan? Het laatste Bijbelboek, de Apocalyps, spreekt over een eindstrijd tussen het Beest en het Lam. Het Beest zal een tijd zijn heerschappij uitoefenen totdat het Lam de totale overwinning behaalt. Het Beest of de Draak is hier de Satan, de aartsleugenaar en moordenaar van het begin. Het Lam is God die Mens werd in Christus en voor onze zonden uit liefde en in vrijheid de kruisdood stierf. Het Beest is de leider van de ontwrichtingen, waardoor leugen tot waarheid wordt en de  waarheid als leugen wordt voorgesteld, het goede kwaad genoemd wordt  en het kwade tot goed verheven. Hij is het die de schoonheid van de schepping doet vernietigen en de rijkdom van het leven bezoedelen. Hij ontneemt de mensheid de vreugde en de rijkdom van de seksuele verscheidenheid, bron van leven. Hij wil het kleurige leven terugvoeren tot een levenloos grijs. Hij is de misvormende kracht die geluk en leven doet omkeren tot ongeluk en dood. De Apocalyps spreekt over een tijd  waarin heel de wereld het Beest vol bewondering achterna loopt (13,3) en waarin zij die het Beest niet aanbidden uitgeschakeld worden (13, 15). Allen ontvangen het merkteken van het Beest en niemand kan  kopen of verkopen als  hij niet het teken of de naam van het beest draagt (13, 17).

De diepste oorzaak van het kwaad in de wereld en van de ellende in  de  samenleving moeten we niet zoeken in een slechte economische toestand, in slechte instellingen, structuren of organisaties. Neen, de oorzaak van het kwaad ligt in het hart van de mens, d.w.z. in de vrije menselijke wil. Het boek Genesis beschrijft hoe God,  Vader en Schepper  de mens wil laten delen in zijn volheid van leven en liefde. De mens volgde echter de verleider, de duivel en koesterde  de illusie zelf god te kunnen zijn. Hij verbrak de harmonie met God. Hieruit kwamen alle andere ontwrichten voort: de wanorde van de mens in zichzelf, de stoornis in de  relatie tussen mensen onderling en de ontwrichte relatie van de mens met de schepping. Met zijn vrije wil heeft de mens  zich gehecht aan de aartsleugenaar en bedrieger.  Welnu, de mensheid is nu ingetreden in  de heerschappij van het Beest.  Over heel de wereld  zijn mensen aan hem toegewijd.  Dit is het immense leger van handlangers, huurlingen van Satan, brengers van vernieling en dood,  tegenstanders van God, Christus en het Evangelie, bestrijders van de Kerk  en Maria. Zij bestrijden overal ter wereld genadeloos  de waarheid, het goede, het geluk en het leven. Leugen, oorlog en geweld zijn de vruchten van een vrije menselijke wil, die zich afkeert van God, bron van alle liefde en leven en zich toewijdt aan de Satan, die het plan van God met de mens bestrijdt.

Een onverdeelde toewijding.

Wanneer de mens met zijn vrije wil in staat is het kwaad over zich af te roepen is hij ook in staat om met zijn vrije wil te kiezen voor het goede. Het is aan ons om deze radicale beslissing te nemen. Deze ligt niet in uiterlijke schijn,  mooie woorden of een oppervlakkig en onstandvastige wil, maar in  een radicale, persoonlijke  toewijding aan God, Christus,  het Evangelie, de Kerk en Maria. Ziehier een voorbeeld waarmee ieder zijn  persoonlijke toewijding kan maken:

Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U. Heilige Vader en Schepper, ik erken U als oorsprong en einddoel van de schepping en van mijn  leven. Ik verheerlijk U, die ieder ogenblik van mijn leven vult met een overvloed aan leven en liefde. Laat mij delen in uw volmaaktheid en in de   grenzeloze diepte, ruimte, barmhartigheid van uw hart. Heer Jezus Christus, Redder en Verlosser, ik wil U aanvaarden als de God-Mens en mijn Heer. U zijt dé Weg, dé Waarheid en het Léven. U zijt het ware Licht dat mijn leven verlicht. U zijt Mens geworden en hebt ons menselijk bestaan gedeeld zoals wij, afgezien van de zonde. Doordat u in vrijheid en liefde het lijden en de kruisdood hebt aanvaard, hebt U de zonde, de dood en het kwaad overwonnen. Zo hebt U de mensheid terug in harmonie gebracht met de wil  van de  Vader en de deelname aan het Eeuwige Leven voor ons  mogelijk gemaakt. Laat mij delen in uw verlossing,  in deze omvorming door samen met U lijden en dood te aanvaarden. Heilige Geest, die de Geest van de  Vader en de Zoon zijt en de ware bezieling van al het goede, laat mij delen in uw heiligheid en uw ingevingen steeds trouwer volgen. Heilige Maria, die de heiligste van alle schepselen zijt, het waarachtige “Heilige der Heiligen” hier op aarde, die de volheid van de  godheid in uw schoot gedragen hebt door de Moeder van Jezus te worden, ik aanvaard U als mijn Moeder. Aan U draag ik mij op opdat U mij leid  naar uw Zoon en naar  de Drie-ene  God. Aanvaard  iedere  hartslag, iedere ademhaling, iedere gedachte, iedere herinnering, ieder verlangen, ieder woord en iedere daad opdat ik geheel van U zou zijn. Heilige Jozef, stille getuige en trouwe behoeder van het Heilig Gezin van Nazareth help mij leven volgens uw onverdeelde toewijding”.

En dit nog

P. Daniel