Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Uit een kort berichtje in de  Vlaamse pers vernemen we dat België nogmaals bereid zou zijn onze F 16’s in te zetten tegen Syrië. Aan hen die hier uiteindelijk over zullen beslissen, wil ik enkele vragen voorleggen .

Welk recht kan België inroepen om tegen  een soeverein land gevechtsvliegtuigen in te zetten? Heeft Syrië Brussel onlangs gebombardeerd? Heeft België een mandaat van de UNO gekregen? Neen,  er is enkel een  vraag van de VS, die zelf illegaal, tegen het UNO handvest in en inhumaan in Syrië opereren. Hoe kun je IS bestrijden door de broodheren te steunen die de terroristen inzetten  tegen  het volk en tegen het leger?

De oorlog tegen Syrië heeft ondertussen zo lang geduurd dat vele maskers zijn gevallen en ieder kan weten wat er werkelijk gebeurd is en wat er nog gebeurt. De CIA  zeepbel van de “vreedzame volksopstand” bleek een  lange en goed voorbereide oorlog te zijn vanwege de westerse mogendheden die een eindeloze menigte terroristen daarvoor hebben bewapend, getraind en  betaald. Wie dit niet weet is onbekwaam om in  deze zaak  een beslissing te nemen. Wie dit wel weet en zich toch aan de kant stelt van de moordenaars en verwoesters  is een gewetenloze lafaard, die meer belang hecht aan het schouderklopje en de hulp van de  CIA en de zionisten voor zijn  volgende  herverkiezing dan aan de schrijnende  ellende van het Syrische volk. Help het volk niet nog meer uitmoorden en het prachtige land nog meer verwoesten.

Is de Belgische schande en misdaad in Libië van 2011 niet genoeg? Wat onze vloot van F 16’s daar gedaan heeft is natuurlijk niet openbaar, het is staatsgeheim. Toen onze gevechtsvliegtuigen  terugkeerden bleek er in België nauwelijks nog een bom over te zijn! “Humanitaire bombardementen”! Had Libië ons land gebombardeerd zodat we ons moesten verdedigen? Brengen F 16’s voedselpakketjes of kinderspeelgoed? Welk recht hadden wij om een land waarvan de bevolking in welvaart en harmonie leefde mee naar het steentijdperk te bombarderen? Het zijn niet de soldaten en piloten die schuldig zijn aan hoogverraad, het zijn de politici die hen daartoe de opdracht geven. Dat België een klein beetje van  zijn  humanitaire eer herstelt door te erkennen  dat de eerdere inzet al een misdaad was. Vervolgens werd bij de laatste herverkiezing van de  Syrische president aan Syrische vluchtelingen hun  democratisch recht om te stemmen niet gegund door het Belgisch “regime”. De schrik dat ze zouden stemmen voor de huidige president was te groot. Is dat een geldige reden?

We geven  nieuws vanuit onze gemeenschap, spreken over de materiële en geestelijke heropbouw van Syrië  en geven  een  beschouwing over de mammon, de god van de oorlog, de god van onze tijd. Daarna volgen weer voldoende info en video’s.

P. Daniel

Vrijdag 1 maart 2019

Wat  is je roeping?

Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 21 jongeren uit het christelijke dorp Sadad met hun jonge Syrisch katholieke, gehuwde  priester Danny een korte maar intense retraite houden rond roeping, als voorbereiding op de vasten. Voor hen is de voor-vasten al begonnen, wat in de Latijnse liturgie vroeger “sexagesima” heette. (audio) We  begonnen met een korte persoonlijke voorstelling. Deze jongeren zijn  tussen 19 en 25 jaar. Velen studeren voor ingenieur (technisch, landbouw, informatica…), farmacie enz. Een eerste onderricht wilde hen aan de hand van  vragen doen nadenken over hun diepste waardigheid: geschapen naar Gods beeld, met een onverzadigbaar verlangen (bewust of onbewust) naar God, gewond door de zonde, hartstochtelijk door God bemind, eindigend met de vraag van Jezus uit de Latijnse liturgie van vandaag: wie zegt gij dat Ik ben? Er was verder wat afwisseling voorzien. De eucharistie werd voorgegaan door priester Danny in het Arabisch en Syriac. De jongeren zongen uit volle borst hun liturgie. Een inleiding bereidde hen vervolgens  voor op de wekelijkse nachtaanbidding waaraan ieder vrij kon deelnemen. Vrijdagmorgen was een kort bezoek aan het klooster voorzien, een ontbijt  in open lucht  aan de  kluizenarij en een lange wandeling in  stilte over het terrein. Daarna nam priester Danny de leiding  met de vraag: wat is er tijdens deze wandeling in u opgekomen? Voor velen is hun eerste zorg dat zij slagen in  hun studies. Verschillenden uitten hun verlangen om een echt christelijk gezin te kunnen stichten en een enkeling denkt het priesterschap. De  tweede conferentie handelde over de noodzakelijke omvorming tot het beeld van Christus, die de gelijkenis van de Vader is. Deze omvorming gebeurt door het in liefde en vrijheid doorleven van het lijden en  uiteindelijk de dood met Hem. In de namiddag sloot de maaltijd de retraite af. Iedereen was het er over eens dat het een zeer vruchtbare mini-retraite was geweest. De groep was goed voorbereid en heel de gemeenschap had meegewerkt aan de opvang, ook de kinderen, die vrijdag vrijaf hebben.

Materiele en geestelijke heropbouw van Syrië

Op 12 december 2012 kwamen in Marrakech (Marocco) meer dan honderd westerse en Arabische landen samen, die zich “de vrienden van het Syrische volk” noemden en die de door hen geïnstalleerde “Nationale Syrische Coalitie” in Ankara officieel erkenden als de enige en echte vertegenwoordiging van Syrië.*

Dat Syrië een wettig gekozen president en regering had, zeer breed door het volk gedragen, kwam niet ter sprake. Deze werkelijkheid was immers door een miljardencampagne in de pers totaal weggevaagd en succesvol vervangen door de monsterleugen van een onmenselijke dictatuur die het leven voor iedere Syriër onmogelijk maakt. Ook in ons land werd daarna een parlementaire discussie gehouden, waarvan ik door vrienden het hele verslag toegestuurd kreeg. Het ging over de vraag: wie gaan wij  als wettige vertegenwoordiging van Syrië erkennen? In het lange debat was er niet één nuchtere politicus die iets opmerkte in deze zin: mogen we de  wettige regering van een soeverein land tegen de wil van het volk in, zomaar ontkennen om in de plaats daarvan een of andere internationaal gevierde terroristenleider te erkennen?

*Nvdr: Er werden tijdens deze conferentie geen doekjes omgewonden door de zgn. oppositie, resp. “gematigde rebellen”: …steun is goed, maar wapens zijn beter en daar bovenop het verontwaardigd verwijt dat Al-Nusra als een terroristische organisatie beschouwd wordt… Al-Nusra… Al-Qaeda… wie was ook weer verantwoordelijk voor 9/11? En net zij worden nu beschermd in Idlib in de zgn. de-escalatiezone! Ter illustratie deze video:

Inmiddels is er gelukkig veel veranderd. Het terrorisme werd in grote mate overwonnen door Syrië en  zijn bondgenoten (ondanks de “vrienden” van Syrië), de veiligheid werd in het grootste deel van het land hersteld, de soevereiniteit van volk en land blijven overeind. De “vrienden”, zeg maar de zogenaamde “internationale gemeenschap”, had voor Syrië een failliete staat voorzien en de zionisten zouden achter de schermen voor de holocaust zorgen. De eenheid en weerstand van  het volk zijn er alleen maar  sterker door geworden.

Anderzijds moeten we helaas erkennen dat de oorlog nog niet voorbij is. Onze “vrienden” blijven al hun doelstellingen, die ze door de oorlog,  hun terroristen en islamitisch kalifaat niet konden bereiken, met alle mogelijk middelen nastreven. Ze blijven ‘tijdelijk’ het terrorisme steunen om zoveel mogelijk ontwrichting te bewerken en te trachten nog een zo groot mogelijk gebied van Syrië te controleren. Verder blijven ze een zo groot mogelijke steun verlenen aan een decentralisatie, die niets te maken heeft met de soevereiniteit van het volk. Uiteindelijk gaat het nog steeds om de westerse overheersing.

Een jaar voor dat deze “vrienden” de oorlog tegen Syrië ontketenden, hadden ze al vluchtelingenkampen voorzien in de omringende landen, om hiervan dan de Syrische regering de schuld te geven,  sancties te kunnen opleggen en zo mogelijk een militaire interventie voor zichzelf te rechtvaardigen.  Omdat een algemene militaire vernietiging van Syrië (zoals in Libië)  niet lukte, vonden ze wel voldoende redenen om het land  te bombarderen, dank  zij de chemische aanvallen  die ze zelf organiseerden. De “vrienden” zijn nu volop aan een tweede actie bezig, nl. het beletten dat de vluchtelingen kunnen  terugkeren en het land weer opbouwen. Hun voorwendsel is daarvoor een “politieke oplossing”  eerst zou moeten gerealiseerd worden volgens hun voorwaarden, waarbij namelijk de soevereiniteit zoveel mogelijk toch nog gebroken wordt. De “officiële” politieke verklaringen en evenementen zijn nog vol van complot, bedrog en vervalsing. De onschuldige slachtoffers worden nog steeds als de misdadigers voorgesteld en omgekeerd.  Voor de moorden en verwoestingen zouden de regering en het volk zelf de schuldigen zijn en zij, die de eigenlijke misdaden  organiseren, worden geprezen om hun “humanitaire inzet”. Kleinere problemen  of tekorten worden opgeschroefd om de echte problemen die het leven van het volk wurgen (zoals de zware sancties) te verdoezelen. Neen, de oorlog is nog niet gedaan.

De schrijnende toestand van  de vluchtelingen  in het Rukban kamp (Jordaans-Syrische grens) illustreert dit  helaas op de meest tragische wijze. Duizenden kinderen, vrouwen, mannen lijden onder de koude, ondervoeding en ziektes,  welbewust onderhouden  door de VS,  hun  bondgenoten  en terroristen vanuit hun an-Talf militaire basis. Syrië  en Rusland hebben twee humanitaire corridors voorzien waardoor mensen naar gebieden kunnen  trekken die door het Syrische leger beschermd zijn. De VS verhinderen hen te laten gaan  en de mensen manifesteren  en eisen dat de VS troepen zouden vertrekken. Generaal Igor Konashenkof van het Russisch ministerie van landverdediging zei op 15 februari nog dat alles klaar is om aan deze mensen het nodige te geven  alsook om voor een tijdelijke opvang te zorgen, waarna ze weer naar hun  huizen  kunnen. De Amerikanen doen echter alles om dit te beletten.

De Syrische president Bachar al-Assad heeft op 17 februari een uitvoerige toespraak gehouden om regering en volk aan te moedigen op de ingeslagen weg voort te gaan. Hij pleit voor een “decentralisatie” waarbij de regionale besturen meer  inspraak zouden  hebben en beslissingen nemen bij de heropbouw van het land. De toekomst van Syrië moet echter ondubbelzinnig aan de Syriërs toekomen zonder dat er op dit gebied het minste compromis aanvaard wordt. Wanneer we de voorbije jaren  een  zee van  leugens en  bedrog getrotseerd hebben, zo zei hij, dan mogen we ons nu niet laten verdrinken in een waterplas. Hij waarschuwt dat Syriërs door buitenlandse mogendheden niet gebruikt zouden mogen worden om hun  belangen op te leggen. Iedere centimeter  van het land zal en moet bevrijd worden. Iedere bezetter zal als vijand bestreden worden. Zonder hen te noemen gaat het uiteraard over Zionisten, Turken, Amerikanen en Europese vazallen. Hij begrijpt de frustratie van de vijanden, collaborateurs en huurlingen. Hij geeft  de  raad mee dat ze niet moeten vertrouwen op hun broodheren. Zij zullen hen  niet beschermen.

Bovendien is Syrië niet te koop, het behoort aan de Syriërs en niet aan dieven. Syrië is gebouwd op eer en niet op verraad. Als er Syriërs zijn die zich hebben laten omkopen, dan hebben zij nu de keuze, aldus de president, ofwel met ons het land mee verdedigen of slaaf worden van de bezetters. Verder zegt hij dat  de prijs van de huurlingen op de internationale markt erg gezakt is. Hij doet een oproep aan de vluchtelingen om terug te keren en mee te werken aan de heropbouw van het land. De president wil geen haat en bitterheid maar vergeving en verzoening, een heropbouw van de ziel en de geest van het volk. Hierbij zijn  er wel prioriteiten. Er zijn mannen die jaren van hun jong leven hebben opgeofferd om het volk te verdedigen. Er zijn  ontelbare gehandicapten en families die dierbaren verloren. Zij moeten alle mogelijke eer en hulp krijgen. Verder moet alles gedaan worden opdat zij die nog gekidnapt zijn  bevrijd worden. Hij prees het leger om zijn immense offers, samen met de bondgenoten. Heel bijzonder dankte hij het volk voor zijn  eensgezindheid, vooral in de door terroristen bezette gebieden. Dikwijls heeft het volk daar in onmenselijke omstandigheden het leger op belangrijke wijze geholpen om de streek te bevrijden. De president wil geworteld blijven in  de geschiedenis maar  kijken naar de toekomst, waarvan hij wenst dat ze beter zal zijn dan het verleden. (Toespraak Syrische president: https://www.mondialisation.ca/la-volonte-populaire-a-evite-a-la-syrie-le-genocide-premedite-par-ses-ennemis/5631409)

De mammon, de god van de oorlog, de god van  onze tijd.

Afbeeldingsresultaat voor mammon

Hij is de grote charmeur, die op charmante wijze zijn  grote droom kan  verkondigen. Hij is de redder van de mensheid. Hij zegt wie de goeden en wie de slechten zijn, wat waar en wat vals is.  De onbeperkte macht van de media zorgt dat de openbare opinie wereldwijd zijn  boodschap begrijpt, aanvaardt en verkondigt. Wat de openbare opinie echter niet weet is dat alles gebouwd is op leugen en  het diaboliseren van de wettige regeringen van de landen  die ze willen veroveren. Het doel is immers steeds meer bodemrijkdommen veroveren en deze landen onderwerpen. Mammon betekent opstapelen. 

Irak had zogenaamd massavernietigingswapens  en moest dus vernietigd worden om de mensheid te  beschermen. De Libische tiran was zogenaamd zijn  volk aan  het uitroeien en daarom moest het land met “humanitaire bombardementen” ontwricht worden. Syrië was zogenaamd slachtoffer van een verschrikkelijke dictator en moest dus door een horde van  de aller gruwelijkste  terroristen uitgemoord en verwoest worden. En nu zal Venezuela weer in de prijzen  vallen met zijn  president die door 68 % van het volk verkozen werd. Je leest natuurlijk nergens dat Venezuela toevallig het rijkste land van Latijns Amerika is met zijn olie, goud, gas, diamant… De wereldheersers, bezeten door de mammon, de god van de oorlog, zullen zorgen dat het volk van Venezuela letterlijk crepeert totdat ze het land en zijn bodemrijkdommen veilig in handen  hebben.

De tijd van een wereldwijde opstand van de volkeren tegen deze criminele elite en hun  mammon, de god van de oorlog, de god van onze tijd,  is aangebroken. (Oscar Fortin, 28 februari 2019: https://www.mondialisation.ca/mensonge-et-diabolisation-des-pays-a-conquerir-les-guerres-de-mammon/5631526)

En dit nog

P. Daniel