Gedachten in gedichten

Ghedachten op de snelheyt van den tijdt

Gelijck een waterdrop
van ‘t hoogste dack gedropen,
Gelijck een snelle beek
komt van ‘t gebergt geloopen,
Gelijck een vluchtig peerdt
in sijnen meesten spoedt,
Gelijck een zeylend schip
doorsnijdt den zilten vloedt,
Gelijck een adelaer
die door de lucht gaet sweven,
Gelijck een vlugge pijl
uyt sijnen boogh gedreven,
Gelijck een kogel vliegt
uyt ‘t bulderend geschut,
Gelijck een snel gedacht
dat aerd’ noch hemel stut,
Soo spoeyt, soo loopt den tijdt
van ‘t eene jaer in ‘t ander,
En schaekelt in sijn loop
veel eeuwen aen elkander.
Michel de Swaen (1654 – 1707)