EU, verknechting van de burgers.

Di Rupo en ps wensen

Terwijl de politiekers van de EU landen de ingevoerde eencellige, op scherp staande ramadrammers met bakken geld en lieve woordjes  kalm trachten te houden,  staat het voorspelde politieke rampscenario klaar om uitgevoerd te worden.

De grote Franse bank Société  Generale voorspelde al eerder de ineenstorting van de Euro.
De EU gebruikte op een gecamoufleerde manier Griekenland als proefkonijn om de totale financiële controle over alle EU inwoners te testen.
En de Duitse regering voert een identiteitsbewijs met betaalfunctie in.

In een vertrouwelijk schrijven aan de grootste particuliere klanten heeft de Société Generale geschreven dat het uiteenvallen van de EU monetaire unie wellicht nog even kan worden uitgesteld, maar waarschijnlijk niet verhinderd kan worden.
Elke vorm van financiële hulp aan het failliete Griekenland zou er slechts op zijn gericht om het einde van de euro nog enige tijd uit te stellen.

Overal op het Europese continent nemen de staatsschulden in een razend tempo toe. En aan deze explosie lijkt geen grens te zitten.(het onland b zit aan 400 miljard euro)
De nationale begrotingen worden extreem zwaar belast. Welke geheime plannen liggen klaar in Brussel om deze ontwikkeling tegen te gaan? Hoe kunnen de overheidstekorten worden aangezuiverd zonder een grote sociale onrust en mogelijke opstanden te vermijden?

De eerste stap was Griekenland tot testgebied te maken om de totale controle over de financiën van zijn burgers te realiseren.
In Griekenland zal betaling met contant geld grotendeels verboden worden. Deze en nog meer zeer ingrijpende maatregelen zullen eerst in Griekenland worden ingevoerd, daarna in Spanje, Portugal en Ierland en vervolgens in de hele EU. Bedragen van meer dan € 1.500 mogen nu al in Griekenland alleen nog digitaal betaald worden. Het contante geldverkeer wordt op deze manier sterk ingeperkt.

Een volkomen elektronische greep op alle financiële handelingen van alle burgers.
De Grieken moeten alle betalingsbewijzen van hun transacties aan de belastingdienst voorleggen. Alleen betalingsbewijzen met een geldige belastingcode zullen nog worden geaccepteerd.
De geldige betalingsbewijzen moeten minstens 30% van het jaarinkomen  uitmaken, zo niet dan wordt een strafheffing opgelegd van 10% van het te betalen belastingbedrag. Alle Griekse burgers en bedrijven moeten een digitale bankrekening hebben en van alle overboekingen worden bij de belastingdienst kopieën opgeslagen.
Facturen van meer dan €  3.000 mogen niet langer cash worden afgerekend.
De hoeveelheid contant geld wordt hiermee enorm verkleind. Wat over blijft is vrijwel uitsluitend virtueel (digitaal) geld.
Alle uitgaven voor levensonderhoud van alle privé huishoudens worden verzameld, opgeslagen om desgevraagd met de belastingaangifte overgelegd te kunnen worden. De overheid moet in de toekomst eens per jaar, als hierom wordt gevraagd, door middel van een specificatie over elke aankoop over het afgelopen jaar kunnen worden geïnformeerd. Vooral de ‘luxe’ uitgaven staan hierbij in de belangstelling. Hieronder vallen de aanschafkosten van een huis, een boot, een hulp in de huishouding, studie uitgaven, sieraden, edelmetalen, alcohol en tabak. Over dergelijke uitgaven wordt een extra ‘luxebelasting’ geheven.

Zijn jullie er nog? Het verhaaltje gaat verder.

De hiervoor beschreven maatregelen zijn erop gericht om corruptie en fraude te bestrijden. Tenminste, zo zal het aan de burgers en bedrijven van landen waarin het systeem wordt ingevoerd worden voorgehouden. De werkelijkheid is, dat de overheid vrijwel elke geldbeweging kan controleren en dat gaat veel verder dan het nobele doel dienen van corruptie en fraudebestrijding!
Er wordt/is een pilot project in de gehele Europese Unie opgezet, waarin nieuwe aan elkaar gekoppelde computernetwerken en databanken worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen alle data over loon en premieheffing, onkostenvergoedingen, toelagen en uitkeringen, waaronder die voor werkloosheid, verstrekt door alle ministeries en instellingen in alle EU landen worden opgeslagen en aan elkaar worden gekoppeld.
En om de volksweerstand volledig te breken wordt nu al aan de burgers gevraagd te verklikken. Het belastingspionagenetwerk kan later in andere materies aangewend worden, de verklikker krijgt dan voordelen op allerlei vlak, lees de geschiedenis van de DDR maar op na.

Elke financiële transactie, zelfs inkopen in de supermarkt, die door een natuurlijke (particulier) of juridische persoon (NV, enz) worden gedaan, worden op een centraal punt in een databank opgeslagen. Waardoor alles wat maar enigszins van belang is over een persoon of organisatie wordt vastgelegd.
Parallel hieraan worden – in eerste instantie – alle belastingadviseurs, accountants en notarissen gecertificeerd. Zij krijgen een digitale handtekening. Alleen documenten voorzien van deze digitale handtekening worden door de belastingdienst geaccepteerd. Communicatie per brief is dan niet meer toegestaan. Zwijgplicht en het niet verplicht zijn om ongevraagd belastinggegevens door te geven aan de belastingdienst worden eveneens opgeheven.

Maar hoe kan men tegelijkertijd de enorme staatsschuld die Di Rupo laat oplopen tot 8 miljard per maand, op een elegante manier oplossen? Ook daarvoor bestaat een plan. Hoe hoger de schuld van de overheden, hoe groter de drang van de diverse regeringen om niet tegen inflatie op te treden. Immers inflatie is de simpelste manier om van schuld af te komen zonder hiervoor teveel in de staatsbegroting te hoeven snijden. Door prijsstijging als gevolg van inflatie neemt de belastingopbrengst (zoals door meer BTW) eveneens toe. Zonder dat dit tot hogere rente en aflossingen op de lopende staatsleningen leidt. Economen voorspellen bijvoorbeeld dat de inflatie in Duitsland de komende jaren minimaal 4% zal bedragen. Als de inflatie bijvoorbeeld gemiddeld 5% is, dan heeft de Euro in vijf jaar tijd meer dan 20% aan waarde ingeboet. Dit komt in feite neer op een koude onteigening van de spaartegoeden van burgers in het voordeel van de overheid.

Elke vorm van extra belasting van een dergelijke omvang zou een storm van verontwaardiging veroorzaken. Door eenvoudig de geldhoeveelheid te vergroten (reëel maar ook digitaal) door een simpele druk op de knop kan de overheid dus zonder protest een deel van het schuldprobleem oplossen. En exact voor deze oplossing wordt in de hele EU gekozen. Wie de ‘drukpers harder laat draaien’ maakt op den duur van de Euro een zwakke munt. Spaarders doen er verstandig aan om met dit scenario rekening te houden. Want een voortdurend hoger wordende inflatie komt niet uit het niets tevoorschijn!

Als de geldhoeveelheid gelijk blijft, dan blijven de prijzen ook gelijk. Het is daarom van belang om prijsstijgingen in de gaten te houden. Als de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de totale waarde van alle geproduceerde goederen in diensten dan is een prijsstijging hiervan het onvermijdelijke gevolg. (de afgelopen zeven jaar nam de geldhoeveelheid in de Eurozone met 74% toe, terwijl in dezelfde periode de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten met nauwelijks 10% steeg, nu is er zelfs geen meerwaarde meer, u raad het al, de prijzen van de producten zullen de pan uitvliegen.

De Duitse econoom professor dr. Max Otte adviseert alle Duitsers die zichzelf willen indekken tegen de komende crisis om ‘zich geen ‘X’ voor een ‘U’ te laten voorhouden’. Dit betekent zoveel als ‘zich geen rad voor de ogen te laten draaien’. De econoom stelt, dat alle Eurobiljetten met een ‘X’ voor het serienummer de eerstvolgende crisis zullen doorstaan. Het zit namelijk zo, dat op ieder eurobiljet een letter voor het serienummer gedrukt staat. Op deze manier kan men de herkomst van het eurobiljet traceren.  De ‘X’ staat op de in Duitsland uitgegeven eurobiljetten. Vandaar de opmerking van Max Otte, die verder zegt dat het identificeerbaar maken van een eurobiljet naar landenherkomst aangeeft, dat de ontwerpers van deze munt al vanaf de aanvang rekening hebben gehouden met het uit elkaar vallen van de Eurozone.

Daarom adviseert Max Otte het in bezit houden af van eurobiljetten met een S (Italië),
T (Ierland), Y (Griekenland), V (Spanje), M (Portugal), en een P (Nederland).
Als de Euro door een aantal landen in de Eurozone afgeschaft zou worden ( wat tegen de achtergrond van een dreigende nieuwe financiële crisis niet ondenkbaar is) dan blijven er voor de Duitse centrale bank twee opties over.
Alle in bezit van Duitsers zijnde Eurobiljetten worden ongeldig verklaard en moeten         worden omgewisseld voor de opnieuw ingevoerde D-mark.
De Euro wordt in een kleiner verband voortgezet. Eurobiljetten van landen die buiten dit nieuwe pact vallen worden ongeldig verklaard.  Nieuwe queen

En het domme volk straks maar met de driekleur-vlaggetjes zwaaien naar de nieuwe koning die niet de mijne is, naar die eerste minister die in zijn zog zal verschijnen en die ook de mijne niet is, naar zijn hofhouding van leden van de klassieke partijen die ook de mijne niet zijn, zij die later baronnen en graven zullen zijn en die al bewezen hebben dat zij ons verachten en ons de ondergang induwen tot meerdere eer en glorie van henzelf.