6 gedachten over “10 jaar Merkel

 1. Ik weet niet van welke beweging en/of partij deze foto’s en cartoons komen. Wat duidelijk is, is dat ze willen afrekenen met Merkel. Om dat te doen grijpen ze naar Hitler en de pin helm, naar aloude gewoonte van de Franse en Engelse anti-Duitse propaganda. Tenslotte willen ze salonfähig zijn en dan zijn die twee mooi meegenomen. De Vernichtung van Europa komt nu eenmaal van Duitsland, dat is de agressor de ‘Wurger’ zoals Lord Vansittart in zijn pamflet Black Record het zo mooi heeft uitgelegd. Of onze salonfähigen over de geschiedenis van hun land en de agressors in Europa iets afweten is de vraag, maar voor hen alleszins bijzaak zolang ze het eigen land maar kunnen beschuldigen.

  De hele wereld heeft sinds 1919 heel wat moeten horen over de Duitse invallen in Frankrijk, maar er is bijna nooit een woord gesproken over de Franse invallen in Duitsland. Toch was het dat land dat bijna 200 jaar lang het slagveld van Europa heeft moeten vormen. Heen en terug trokken de Franse legers door Duitsland en Oostenrijk terwijl hun bodem onaangetast bleef. En weer waren het die landen waar Napoleon zijn beroemde overwinningen haalde.

  Dat Frankrijk in 1870 Duitsland de oorlog verklaarde omdat de Keizer geen garantie wou geven dat er nooit meer een Hohenzollern op de Spaanse troon zou komen vegen we onder de mat.
  Dat Frankrijk en Engeland in 1914 en 1939, Duitsland de oorlog verklaarde voor een plaatselijk conflict in Servië en Polen en de hele wereld in een oorlog meesleurde, vergeten we ook het liefst.

  Dat Engeland, jaloers op Pruisen, in 1914 van erfvijand veranderde – dat tot dan toe altijd Frankrijk was geweest – kon het verkopen aan zijn onwetende bevolking.
  Even op de samenwerking tussen Pruisen en Engeland wijzen:
  -de Zevenjarige oorlog 1756-1763 tegen het revolutionaire en Napoleontische Frankrijk.
  -in 1759 werden Duitse troepen, 55.000 man in getal, in Britse dienst genomen.
  -in de Amerikaanse onafhankelijkheid oorlog bestond het leger van Lord Howe bijna uit evenveel Duitse als Engelse troepen 19.700 tegenover 23.900
  -1815 Wellington en Blücher schudden elkaar de hand voor de overwinning te Waterloo waarvoor Blücher 120.000 man leverde.

  Na 1815 houden de volgende vredelievende landen zich bezig met:
  -1823 een Frans leger komt Spanje binnen om de koning van Spanje te steunen tegen zijn parlement.
  -1826 Rusland trekt ten oorlog tegen Perzië en annexeert 2 Perzische provincies.
  -1827 een gecombineerde Engels-Franse- Russische vloot valt een Turks-Egyptische vloot aan bij Navarino en vernietigt ze.
  -1828 Rusland valt Griekenland binnen om de Griekse oproer te steunen.
  -1830-39 Frankrijk begint zijn verovering van Algerije.
  -1831 Rusland vecht met Turkije tegen Mehemet Ali van Egypte.
  -1839 Engeland valt Afghanistan aan.
  -1840-49 Opiumoorlog door Engeland gevoerd tegen China en Engelse bezetting van Nieuw-Zeeland uitlopend op een jarenlange oorlogvoering tegen de Maores.
  -1849 Piëmont verklaart Oostenrijk de oorlog.
  -1854 Krimoorlog tussen Engeland, Frankrijk, Piëmont en Turkije aan de ene kant tegen Rusland.
  -1856 oorlog tegen Perzië.
  -1857 Engeland voert een nieuwe oorlog tegen China
  -1858 Engeland begint de verovering van Indo-China
  -1859 Frankrijk verklaart de oorlog aan Oostenrijk.
  -1860-63 Franse verovering expeditie naar Mexico aanvankelijk gesteund door Engeland en Spanje.
  -1870 Frankrijk verklaart de oorlog aan Duitsland.

  Wat volgt na 1870???
  -1877 Rusland voert oorlog met Turkije.
  -1879 Engeland trekt ten strijde tegen de Zoeloes.
  -1882 Engeland trekt ten strijde tegen Egypte.
  -1883 Eerste Transvaalse oorlog tussen Engeland en de Boeren.
  -1894 China voerde oorlog met Japan
  -1894 Verenigde Staten voert oorlog met Spanje
  -1899 tweede oorlog tussen Engeland en de Boeren
  -1904 Rusland en Japan raken slaags
  -1911 Italië trekt ten oorlog tegen Turkije
  -1912 de Balkanlanden Servië, Bulgarije en Griekenland vallen eerst Turkije en vervolgens elkaar aan.

  En waar zat tijdens die hele bewogen periode onze vriend de ‘Wurger’? Thuis.

 2. De heren Roosevelt en Churchill bespraken samen hun wensen die ze publiceerden in de Atlantic Charter in augustus 1941
  Punt 2 luidde: geen territoriale veranderingen te wensen die niet in overeenstemming zouden zijn met het vrij tot uiting gebrachte verlangen van de bevolking.
  Maar… toen puntje bij paaltje kwam werden grote gebieden van Polen aan Rusland gegeven en even grote stukken van Duitsland aan Polen zonder de Poolse en Duitse bewoners naar hun wensen te vragen

  Artikel 3 luidde dat de twee leiders het recht van ALLE VOLKEREN eerbiedigen, de regeringsvorm te kiezen waaronder zij wilden leven.
  Tenzij de term’ alle volkeren’ niet betekende alle volkeren, had dit artikel natuurlijk even duidelijk betrekking op de Duitsers als op elk ander volk.

  ‘U vraagt,’ zo zei Churchill op 13 mei 1940 in het Lagerhuis kort nadat hij eerste minister was geworden ‘u vraagt, wat is onze politiek? Ik zal het u zeggen: onze politiek is oorlog te voeren, op zee, te land en in de lucht, met al onze macht en al onze kracht die God ons kan verlenen: oorlog te voeren tegen een monsterlijke tirannie zoals er nooit tevoren een geweest is in het jammerlijk geheel van de menselijke misdaad. Dat is onze politiek. U vraagt: wat is ons doel? Het antwoord daarop kan ik geven in één woord: overwinning – overwinning tot IEDERE PRIJS.’

  Voor alle duidelijkheid, Churchill ging geen oorlog voeren tot iedere prijs tegen de tirannie van Sovjet Rusland en vadertje Stalin waarvan de gruwelen en de moorden ruimschoots bekend waren

 3. Hoe de ‘Wurger’ zoals Lord Vansittar, Duitsland noemde de Vlamingen verder wurgde.

  Op 15.03.1916 tekent von Bissing, de Duitse gouverneur-generaal van het bezette België een verordening waarin hij aankondigt de Gentse universiteit in één klap te willen Vervlaamsen.

  Op 4.02.1917 keurde De Raad van Vlaanderen een manifest goed waarin ze het traditionele België verwierpen en aan de Duitsers de bestuurlijke scheiding van alle ministeries vroegen.
  Begin maart spoorde een delegatie met onder hen August Borms naar Berlijn. De Duitse kanselier Bethmann-Holweg beloofde hen de bestuurlijke splitsing door te voeren en zowel de vredesonderhandelingen als achteraf de vrije ontwikkeling van de Vlaamse stam te bevorderen.Op 21 maart tekende von Bissing een besluit dat België in twee taalgebieden verdeelde en splitste de ministeries één na één. Alle Franstaligen werden naar Namen gestuurd.

  Wat Hitler, voor hij aan de macht kwam, over Vlaanderen zei: dort lebt ein niederdeutsches Volk mit einer eigenen Entwicklung und einer eigenen, aber uns eng verwandte Kultur. Deutschland hat es sträflich versäumt, diesen um seine Rechte kämpfenden Volk beizustehen. (daar leeft een Nederduits volk met een eigen ontwikkeling en een eigen maar ons eng verwante cultuur. Duitsland heeft onvergeeflijk verzuimd dit om zijn rechten kampende volk bij te staan) (Bron: Flanderns Traum vom Reich – blz 76)
  Deze uitspraak in het kader van de door de historicus, Jakob Burckhard, aangehaalde conclusie dat de oorlog van de Nederlanden tegen de Spanjaarden één van de meest gerechtvaardigde oorlogen was. Helaas het losraken van de Nederlanden van het Duitse Rijk in de 16e eeuw was niet zonder schuld van de toenmalige Duitse vorsten. Herhaaldelijk hebben Willem van Oranje en Marnix van St Aldegonde hun hulp ingeroepen om de strijd tegen de fanatieke Filip van Spanje te winnen. Ze misten het inzicht in de belangrijkheid van de Noord-West pijler van het Rijk als Noordelijk bastion op het Westelijke front.
  De ‘Wurger’ leek dan toch niet zo gretig op oorlogvoeren te zijn geweest, tot mijn grote spijt. Mocht hij dat wel gedaan hebben had onze geschiedenis er heel anders uitgezien.

  Dat diezelfde AH ons later niet over het hoofd zag bewijst deze uitspraak uit ‘Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944, Heyne -1980)
  ‘Wenn ich das doch nur dem europäischen Volk verständlich machen konnte, was der Raum im Osten für unsere Zukunft bedeutet! Dorthin werden Holländer, Flamen, Norweger, Dänen und Schweden ziehen. In jene unermesslichen Gebiete, die einen Teil des Reiches bilden werden. Der Osten Deutschlands sind die Zukunft für das Volk, wo Wasser, Wind und Energie in Form von Gas und Kohle unerschöpflich sind. Nach dem Krieg sollte dieser Raum im Osten besiedelt werden von Deutschen, Norwegern, Holländern, Flamen, Dänen, Schweden, Finnen; für alle, die für diese Idee offen stehen.(Als ik toch maar het Europese volk begrijpelijk kon maken wat het gebied in het Oosten voor onze toekomst beduidt. Daarheen zullen Hollanders, Vlamingen, Noren en Zweden trekken. In dat onmetelijke gebied dat een deel van het rijk zal vormen. Het Oosten van Duitsland is de toekomst voor het volk, waar water, wind, energie in de vorm van gas en kolen onuitputtelijk zijn. Na de oorlog zal dit gebied bevolkt worden door Duitser, Noren enz: voor allen, die voor deze idee open staan).

 4. Anna,
  Men wil inderdaad afrekenen met Merkel, maar men is wel zo laf te verzwijgen wie Merkel werkelijk is en wiens belangen ze dient.
  Als we over het verleden(voor WO II) moeten oordelen en over de gevolgen hiervan, dan komen we steeds terecht in Londen, Parijs, Madrid, en in mindere mate in Lissabon en Amsterdam. (dit zijn de vroegere voornaamste “koloniale machten!!). Ik heb het hier niet over “grensconflicten” waar de VSA en Rusland toen in betrokken waren.
  Voor de periode na 1945 zijn er echter maar twee = Washington en Moskou.
  Duitsland is hier niet bij.
  Zowel WO I als WO II vinden hun oorsprong in Londen.(weliswaar met behulp van verraders in Duitsland).
  Over Churchill :
  http://henrymakow.com/001071.html
  Om te begrijpen waarom Churchill niet ten strijde trok tegen Stalin :
  http://www.henrymakow.com/000275.html
  We onderschatten nog steeds het belang van Londen (met de banksters in The City), bij alle conflicten.
  Dit belang komt duidelijk tot uiting in het boek “A century of War -Anglo-American oil politics and the New World Order” van William Engdahl.
  Het enige probleem met Duitsland is dan ook , dat het zowel WO I als WO II verloren heeft, en zoals men zegt in het frans :
  “L’histoire est une putaine qui couche avec le vainqueur”.
  Het is dan ook logisch dat de Wurger liegt!! Zoals alle “overwinnaars”.
  Deze Duitse nederlaag had ook dramatische gevolgen voor Vlaanderen.
  In eerste instantie werd Vlaanderen meegesleurd in WOI via de belgische bezetting.
  Voor WO I was Vlaanderen naar buiten toe, een franstalig land.
  Er was geen georganiseerd verzet tegen de belgische bezetting.
  Dit had dan in 1914 dramatische gevolgen voor de bevolking bij de Duitse inval.
  (we werden toen in dezelfde zak gestoken met Frankrijk, en als men de exploten kent van Frankrijk in Duitsland, waarnaar U trouwens verwees…dan wordt er veel duidelijk).
  Een georganiseerd verzet beschikt ook over een gewapende arm.
  Dit georganiseerde verzet had dan alle Vlaamse soldaten moeten oproepen om te deserteren. Wie had er dan nog aan de IJzer gestaan???
  Dit verzet had ook zeer snel in 1914 de Vlaamse republiek moeten uitroepen en contacten leggen met andere buitenlandse mogelijkheden, met het oog op de periode na WOI Men had Frankrijk Wallonië kunnen aanbieden als “losprijs…”.
  Nu : er was echter niets….. zoals er nu ook niets is, in het verzet tegen de vreemdelingeninvasies.
  Over de oorlogen tegen Filip van Spanje dient men de achtergronden te kennen. Deze hebben betrekking op de rol de banksters van Venetië die via Duitsland en Amsterdam uiteindelijk in Londen zijn terecht gekomen. Toen ze in Londen aangekomen was de toestand veranderd en waren Holland en Engeland vijanden, en waren er belangen tussen de Duitse vorsten en Londen. Dit zeer in het kort uitgelegd.
  Bron : Financial Vipers of Venice van Joseph Farrell.

Reacties zijn gesloten.