De waarden van de Verlichting…

… zijn niet onze ankerpunten

Bij de huidige discussie omtrent de misdaden van de islamieten wordt luid opgeroepen dat enkel de waarden van de Verlichting onze basis kunnen zijn!  Iemand die daarmee duidelijk uitpakt is Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en Bart Somers, burgemeester van Mechelen.

Indien men de prioriteit van de waarden van de Verlichting durft in vraag te stellen, plaatst men zich echter wel in een heikele positie.  Daartegenover zou nl. slechts de meest obscure godsdienstigheid staan, zoals de Kerk dat voordien predikte en waarvan de islam nu blijk geeft.

Het is kenschetsend dat de Verlichting hoog en breed als norm wordt voorgesteld door heel de politiek-correcte westerse wereld.  Gans vooraan vindt men daarbij de door het grootste deel van het Westen gedomineerde Vrijmetselarij.   De stelling, dat niet een eventuele God, maar de mens in het absolute middelpunt staat, is één van de uitlopers van de Verlichting.  Men huldigt in die kringen dan ook graag de spreuk “Het Licht verdrijft de duisternis”.  Voor hen zal de voortdurende vooruitgang van de wetenschap van de “Mens” de nieuwe God maken.

Als men geruime tijd heeft nagedacht over de gigantische dreiging van een wereld-dictatuur, dan komen we vanzelf terecht bij die politiek-correcte leiding van de wereld.  Voornamelijk de oppermacht van de VSA en de EUropese regering.  Deze twee machten staan ten dienste van een schrikbarende “samenheuling” achter de schermen – de politiek-economische machthebbers, die ten alle prijze een wereldregering willen vormen.  Maar een eerste groot misverstand moet opgeruimd worden: de occulte salons van deze machthebbers bestaan niet uit “uitvinders van de nieuwe Mens”, maar in haar uiteindelijke doel uit dienaren van de Satan.

Ze geloven eigenlijk wel in de hoogste God, maar haten hem.

De oorspronkelijke ijveraars van de Verlichting hadden het wellicht niet slecht voor.  Ze waren ervan overtuigd een menselijker en redelijker wereld te grondvesten.  Zij zetten echter de evolutie in, die de “Mens” als ultieme referentie in de plaats van God of een oncontroleerbaar hiernamaals stelden.   Terecht mochten ze stellen dat de godsdienst(en)  veel doden en miserie op hun geweten hadden.  Maar zelf waren ze de wegbereiders van het marxisme-leninisme en het (neo)-liberalisme.  Deze twee strekkingen stellen dat een louter materiële wereld, waar de Mens het enige referentiekader is, al het andere (bovennatuurlijke) uitsluit.

Eén van onze grootste stellingen is dat “de Mens de grootste vijand is van zichzelf”!  Ik citeer in dit verband Solzjenitsyn (na zijn Goelag-ervaringen): “Zelfs in een hart dat gevangen is in de greep van het kwaad houdt een bruggenhoofdje van het goede stand.  Zelfs in het allerbraafste hart een hoekje van onuitgeroeid kwaad”.  Op blz. 8 van boek 2 over de Goelag staat dat het aantal slachtoffers van het communisme (vanaf de Oktoberrevolutie (1917) tot 1959(!) zesenzestig miljoen doden was.  Niet enkel doodde men minderheidsvolkeren, aanvankelijke medestanders en onfortuinlijken van het lot, bijna alle beulen van het systeem eindigden vroeg of laat zelf voor het executie-peloton.

Wie denkt dat we hier in het Westen, enkel wat gevaarlijke “zedenmeesters” aan het werk hebben, vergeet de mei ’68 revolte.  Deze werd door de Communistische internationale uitgedacht, in de “Frankfurter Schule” verfijnd en ingewijd in de leer van Gramsci (de mars door de instellingen).  Voor vele schaapachtige Verlichters is er niets aan de hand, maar in heel West-Europa heerst een politiek-correcte dictatuur.  Deze komt nu juist tot een barstende apotheose:  op de 4-mei herdenkingen in Nederland roept men ten voordele van de ongebreidelde immigratie; in Vlaanderen schaft Lieven Boeve het katholiek onderwijs af door de islam en andere meningen alle faciliteiten te geven en in Amerika zal er ten allen prijze terug een president van de N.W.O. moeten gekozen worden.

Wanneer we met een eerder zwak resultaat oproepen tot verzet tegen deze zegepraal van het absolute “Boze”, dan is dit vanuit de overtuiging van liefde voor de meest zwakke en versmade medemens.  Is het misschien “Verlichting” als miljoenen onschuldigen slachtoffer worden van abortus; dat men goedgelovigen nu aanmaant massaal “euthanasie-verklaringen” op te stellen en hen het hoekje omhelpt, dat de pedofilie en andere vreselijke afwijkingen onuitroeibaar lijken?   En waarom wordt op grote schaal de zwijgplicht gehanteerd m.b.t. de tienduizenden christenen en anders-gelovigen die ononderbroken gedood worden, vooral door de islam?

Tot wat een misgroeingen het “politieke-correcte” systeem leiden bewijst de houding van de N-VA t.o.v. de radicale Vlaamse Beweging.  Bourgeois en De Wever hebben het herhaaldelijk gezegd: er zal nooit en onder geen enkele voorwaarde gratie zijn voor aanhangers van het volksnationale radicalisme.  Wel voorziet men een eminente plaats voor de non-godsdienst islam en gaan Bourgeois en Homans zetelen bij de uitverkiezing van de “Mister Gay”.  Ze sluiten daarbij aan bij de belgicistische vijf partijen.  Kenschetsend is dat de president van Catalonië een bezoek komt brengen aan Vlaanderen, maar zedig moet zwijgen over het opgeven van eender welk volksradicaal project in Vlaanderen.

De Verlichting kan ons project niet zijn, omdat de mensheid een bovennatuurlijke basis nodig heeft om te ontsnappen aan machtswellust en drang tot zelfvernietiging!   De Mens, die zich tot God heeft verheven, blijft een nietig schakeltje in het grote universum.  Hoe meer ontdekkingen men doet, des te meer weet men hoe weinig de kennis is.  Een eerste voorwaarde is een terugkeer naar de “nederigheid” (niet die verkeerde culpabiliserende vanuit de Kerken), maar het kennen van zijn gebreken en deugden, om niet in de herhaling van de massa-moorden uit de geschiedenis te hervallen.  Het gevaar daarvoor is kritisch hoog, nu een groot deel van de wereldleiders onvervalste psychopaten zijn (één voorbeeld maar: Frans Timmermans en Jean-Claude Juncker willen dat de Turken grenzeloos in Europa binnen kunnen).

De democratie, die de meest verkrachte entiteit in de wereld is, moet hervormd worden, zodat de alleenheerschappij van marxisten en neo-liberalen doorbroken wordt.  Daartoe moeten er staatsraden ontstaan die elke humane gedachtenstroming kan omvatten, los van de macht van de achterliggende service en standenclubs.  De basis moet het volks-nationalisme zijn, dat de instandhouding van de natuurlijke gehelen : individu, gezin en volk als norm neemt.  Het lezen van de werken over de menselijke ontsporing dienen constant gepropageerd te worden: “The great terror. Stalin”, van Robert Conquest(+), de Goelag-Archipel van Solzjenitsyn (+), “Animal Farm”  van George Orwell (+) en “Brave New World” van Aldous Huxley (+) om maar deze te noemen.

Het grootste huidige gevaar is het verlies van de Vrijheid.  Deze wordt bedreigd omdat slechts zeldzamen zich ervoor inzetten.  Hoe weinigen het ook doen, zelfs iedere symbolische daad is kostbaar!  Want verzeker u, zoals in de Bijbel staat: “Juist als men zich veilig waant en meent dat niets de vrede kan verstoren, slaat het ontij toe met een ontembare kracht”.

Jos Wouters – Boom

4 gedachten over “De waarden van de Verlichting…

 1. Vandaag is de Heilige Geest neer gedaald. Ik zal morgen merken of BDW, Homans, Bourgeois en anderen Hem niet thuis gaven.

  Een deel van de Vlamingen staat nog op de achterste poten voor de voorstellen van Gwendolyn, tegen de bewering dat het geslacht tussen de oren zit. Hoe lang nog?

  Toen einde 1980 berichten binnen kwamen dat in Kopenhagen mannen konden ‘trouwen’, was het ongeloof troef. Nu, een kwart eeuw later is Vlaanderen zeer ‘gay’ vriendelijk en worden die ‘huwelijken’ geklasseerd onder onze normen en waarden.

 2. Mr Wouters,
  Uw publicatie is een meer dan verdienstelijke poging om onze huidige problemen in een breder kader te plaatsen, en om aan te duiden dat wat ons overkomt niet zomaar een plotseling toeval is. De tekst vereist wel wat voorkennis, en men dient ook tussen de regels te lezen. Ik begrijp echter dat U voorzichtig moet zijn.
  Op een paar details na, kan ik mij dan ook aansluiten bij Uw opvattingen.
  Ik wil echter wel dieper ingaan op de laatste paragraaf met betrekking op de strijd voor de vrijheid.
  We zitten immers in een systeem, waar de cultuur van de luiheid en lafheid de belangrijkste normen zijn. Het volk (of wat er nog moet voor doorgaan) wordt in de pas gehouden met brood en spelen(cfr Het Oude Rome). Terzelfder tijd wordt door links handig ingespeeld op de afgunst en de nijd van datzelfde volk , dat dan verblind wordt door wraak. Een soort dat dan uiteindelijk nog alleen functioneert op een primair niveau, enkel gedreven wordt door dierlijke driften en behoeften.
  Een systeem dat dus gekenmerkt wordt door : materialisme(=profitariaat), hedonisme, exhibitionisme, relativisme en uiteindelijk door nihilisme, wat dan tot de ondergang zal leiden. Om dat soort dan voor de goede zaak in beweging te krijgen is praktisch onmogelijk. Zelfs een poging om hun iets duidelijk te maken is al gedoemd tot mislukken. Ik spreek van ervaring. Het enige waarvoor ze nog zullen bewegen , zal om te plunderen en te vernielen zijn. Nog een aspect : het aantal van dit soort neemt exponentieel toe, mede door de invasies.
  Het is ook een soort dat zich aangetrokken voelt tot het communisme met zijn slogan “iedereen arm” (dus ook de gebuur die door werken iets bereikt heeft in het leven). We zien hier het aspect wraak!!
  We zitten dus opgescheept met een generatie waarmee niets is aan te vangen, en die dan ook definitief dient afgeschreven te worden. Intussen vormt deze “generatie”(sic) wel een meerderheid, en dan komen we terecht bij de door U geciteerde “verkrachte democratie”.
  Ik zou deze eerder omschrijven met een uitspraak van Ron Paul :
  “Zuivere democratie is gevaarlijk, als ze gekocht wordt”. (vrije vertaling).
  In de huidige stand van zaken zie ik dan ook geen oplossing.

 3. De “verlichting” is bij velen nog niet doorgedrongen tot de geest !

  • De ‘verlichting’ van onze portemonnee en onze bankrekening is daarentegen al prima gelukt.

Reacties zijn gesloten.