We worden weer genaaid

Vlaams Belang heeft wetsvoorstel om Vlaamse EU-zetel te redden

Ten gevolge van de toetreding van Kroatië tot de EU moet België in 2014 opnieuw een zetel afstaan en zakken we van 22 naar 21. Vermits de Duitstaligen wettelijk een zetel toegewezen krijgen, vallen er slechts 20 zetels te verdelen over de Nederlandstalige en Franstalige lijsten.  Op basis van de bevolkingsaantallen en van de verdeelsleutel N/F bij de verkiezingsresultaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 (11,25N/88,75F) werd berekend dat er opnieuw een Nederlandstalige zetel verloren gaat en dat er voor de Vlamingen bijgevolg maar 12 zetels overblijven.

De 21 zetels worden niet toegewezen op basis van het aantal ingeschreven kiezers, maar wel op basis van het aantal inwoners. Ook niet-stemgerechtigden worden dus meegeteld. Dit maakt in de praktijk een groot verschil, omdat de buitenlanders vooral in Brussel geconcentreerd zitten (een derde van de inwoners heeft niet de Belgische nationaliteit). Die versterken op een kunstmatige wijze het aandeel van de Franstaligen bij de zetelverdeling.

Bij de Europese verkiezingen speelt de huidige verdeling van de zetels dus op driedubbele wijze in het nadeel van de Vlamingen, met name via de verzekerde Europese zetel voor de Duitstaligen, via de toewijzing van de zetels op basis van bevolkingscijfers in plaats van het aantal stemgerechtigden en tenslotte via het gebruik van een betwistbare taalsleutel in Brussel. Wanneer we de 21 zetels voor volgend jaar daarentegen gelijkmatig zouden verdelen over enerzijds de Nederlandstalige ingeschreven kiezers en anderzijds de Frans- en Duitstalige, dan komen we aan 13 Nederlandstalige zetels tegenover 8 Franstalige zetels.

Het is in die zin dat Filip De Man vandaag een wetsvoorstel indient om meer rechtvaardige criteria te hanteren. Indien men van oordeel zou zijn dat de Duitstaligen een gewaarborgde Europese zetel moeten behouden, dan dient dit te gebeuren op het conto van de Franstaligen, aangezien de Duitstaligen deel uitmaken van het Waals Gewest.
27 juni 2013    Philip Claeys, EU-parlementslid VB