Stopzetting van de subsidies voor het Nederlands onderwijs in het buitenland

Vlaamse expats verdienen steun voor onderwijs Nederlands

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) betreurt de beslissing van de Nederlandse overheid  inzake de stopzetting van de subsidies voor het Nederlands onderwijs in het buitenland ten zeerste. Maar tegelijkertijd roept het ook de Vlaamse overheid op om dit vraagstuk ter harte te nemen. Deze beslissing zal immers ook zijn weerslag vinden bij duizenden Vlaamse kinderen.

Mondiaal kent het internationaal denken en doen een steeds groter gewicht. Steeds meer Vlamingen versassen naar het buitenland. Maar definitief is een internationale verhuizing anno 2013 echter zelden. Vele expats keren terug naar het vaderland, vaak met opgroeiende kinderen. Daarom pleit VIW voor het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats. Zonder ondersteuning dreigen deze meertalige en internationaal georiënteerde jongeren het te moeilijk hebben om bij hun terugkeer door te stromen naar het Vlaams onderwijs, en dreigen ze af te haken van de Vlaamse samenleving. Het zal ook expats in spe afschrikken voor een buitenlandse ervaring.

Dat is niet enkel spijtig voor deze jongeren of hun ouders, maar ook voor Vlaanderen. Het buitenland is essentieel voor Vlaanderen. De waarde van de Vlaamse diaspora is groot en groeiend voor Vlaanderen. Het hoeft amper betoog voor een kennisregio als Vlaanderen: op termijn kunnen ze een grote economische meerwaarde betekenen. De Vlaming in de wereld is een waardevolle troef. We moeten beroep doen op diens expertise.

Jarenlang was VIW, als belangenorganisatie van de uitgeweken Vlamingen, de enige speler in Vlaanderen die aandacht vroeg voor dit vraagstuk, onder meer ook naar een Vlaamser karakter van de lessen Nederlandse en cultuur in het buitenland. Op vraag van de stichting en met de steun van meerdere Vlaamse parlementsleden uit de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement, vond op 20 oktober 2011 in deze commissie een hoorzitting plaats, waarbij zowel de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland als VIW aan het woord kwamen. Dit leidde tot een resolutie in het Vlaams Parlement betreffende het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats, die op 28 maart 2012 plenair werd aangenomen. Maar concrete acties blijven uit, en dat is jammer.

Een kind dat met zijn ouders emigreert, kost gedurende zijn afwezigheid niets aan de Vlaamse overheid. Waarom dat kind niet ondersteunen in het buitenland, en er zo op termijn een waardevolle internationale antenne voor Vlaanderen bijwinnen? De initiatieven bestaan, zowel inzake effectief onderwijs als afstandsonderwijs. Maar ondersteuning is veelal noodzakelijk voor de leefbaarheid en toegankelijkheid ervan.

Eerder dit jaar hield VIW nog een grootschalige bevraging bij de uitgeweken landgenoten. De 1.000 reacties uit het buitenland onderstrepen het belang. Intussen houden wij het onderwerp hoog op de agenda. Op donderdag 4 juli 2013 viert VIW haar vijftigjarig bestaan. Het onderwijsvraagstuk maakt deel uit van het eerste Expat Parlement dat de stichting die namiddag organiseert. Uitgeweken Vlamingen kunnen er hun stem laten horen.

Voor reacties of vragen, neem gerust contact op met de heer Koen Van der Schaeghe, hoofd externe relaties & publicaties, op koen.vanderschaeghe@viw.be of +32 02 201 73 84.

1 gedachte op “Stopzetting van de subsidies voor het Nederlands onderwijs in het buitenland

  1. Hoé zou men, (behalve in Nederland) kunnen verlangen dat een Vlaams àl-dan-niet ouder kind, ZOU onderwezen worden in de Nederlands staal… in het buitenland (?)
    Neem maar eens de USA: de éne expat-familie woont in Boston, de andere in Sacramento, en nog ééntje in Tampa… zou men dan een speciale schoolbus moet inleggen om aldus een klasje te vormen met nog ééntje uit de Middle-West ?… Nee, natuurlijk NIET, het is de plicht van de ouders om die Vlaamse expatjeugd hun moedertaal te blijven onderhouden —> op voorwaarde dat er, rekening gehouden wordt met een eventuele terugkeer naar Vlaanderen.
    Indien de ouders zinnens zijn om in hun “nieuw thuisland” te BLIJVEN WORTELSCHIETEN, dan is het maar hùn verdomde plicht om ook hùn schoolgaanden zo vlug-als-mogelijk de PLAATSELIJKE TAAL aan te leren: ASAP ! –> as-soon-as-possible, en dààr is geen rosse Eurocent voor nodig.

Reacties zijn gesloten.