Wie zijn “de meest gezochte misdadigers van het land b”?

Op de webstek van de politie, categorie “Belgium’s most wanted by FAST” staan de zware misdadigers vermeld die Justitie zo snel mogelijk bij hun lurven zou willen vatten:

15 lieverdjes kan u met foto en c.v. bekijken. Van die 15 zijn er slechts twee wiens naam en uitzicht bevestigt dat ze hier hun wortels hebben. Van die 15 zijn er bijgevolg 13 die van elders hier aangewaaid kwamen. Van die 15, en bij de filter van 13, is er één een vrouw: Fehriye Erdal.

Vanzelfsprekend is Justitie nog naar meer gevangenisklanten aan het uitkijken. Die lijst is véél langer: neem een kijkje op “categorie wanted persons”. U zal zich verbazen (… of niet?) over het hoge aantal gezochte personen met een kenmerkende “getaande huid”.

1 gedachte op “Wie zijn “de meest gezochte misdadigers van het land b”?

 1. De belangrijksten staan er echter niet tussen, en dat is de Vivaldi bende met de PS en loge maffiosi… adepten van een “ideologie” verantwoordelijk voor ruim 150 miljoen doden, een aantal dat elke dag nog toeneemt. Beiden, PS en loge, zijn dan ook criminele organisaties, vallend onder toepassing van artikel 324 e.v. van het Strafwetboek :
  http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/01/10/1999009159/justel
  met citaat :
  “ Art. 3. Tussen de artikelen 324 en 325 van hetzelfde Wetboek worden de artikelen 324bis en 324ter ingevoegd, luidende :
  “Art. 324bis. Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of andere structuren worden aangewend om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken.
  Een organisatie waarvan het feitelijke oogmerk uitsluitend politiek, vak organisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft, kan als zodanig niet beschouwd worden als een criminele organisatie zoals omschreven in het eerste lid.”.
  “Art. 324ter. § 1. Iedere persoon die wetens en willens, deel uitmaakt van een criminele organisatie, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfduizend frank of met een van die straffen alleen, ook al heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op één van die wijzen bedoeld in de artikelen 66 en volgende.
  § 2. Ieder persoon die deelneemt aan de voorbereiding of de uitvoering van enige geoorloofde activiteit van die criminele organisatie, terwijl hij weet dat zijn deelneming bijdraagt tot de oogmerken van deze criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324bis, wordt gestraft met gevangenisstraf van één jaar tot drie jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfduizend frank of met een van die straffen alleen.
  § 3. Iedere persoon die deelneemt aan het nemen van welke beslissing dan ook in het raam van de activiteiten van de criminele organisatie, terwijl hij weet dat zijn deelneming bijdraagt tot de oogmerken van deze criminele organisatie, zoals bedoeld in artikel 324bis, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van vijfhonderd frank tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen.
  § 4. Iedere leidend persoon van de criminele organisatie wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend frank tot tweehonderdduizend frank of met een van die straffen alleen.”. (=einde citaat).
  Dit artikel is momenteel brandend actueel gezien de PS & logemaffia’s een sleutelrol spelen in de Covid 19(84) samenzwering met een psychologische, biologische en economische oorlogsvoering tegen de bevolking.
  Gezien dat ze hierbij ook samenspannen met buitenlandse vijandige belangen is artikel 135 bis van het S.W. ook van toepassing. (=betreft hoogverraad).
  Vergeleken met het voormelde, stellen de geseinde personen op de webstek van de Polfed dan ook niets voor. De voormelde PS & logemaffia’s zijn er ten andere ook voor verantwoordelijk dat de geseinde personen (sic) hier kunnen komen, blijven en ongeremd hun gangen kunnen gaan. Deze maffia’s worden dan ook actief mededader, bij al door de geseinde personen gepleegde, misdrijven cfr. artikel 66 2de lid van het S.W. Dit geldt ook voor het gerecht dat weigert hiertegen op te treden. Ter info :
  Art. 66. Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft :
  Zij die de misdaad of het wanbedrijf hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks hebben meegewerkt;
  Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd; (=einde citaat).
  Als men dan de dossiers tegen Voorpost – Schild& Vriend – en over de reis van Dries naar Parijs en enkele Hitler groeten bekijkt, dan zien we in de eerste plaats een hallucinante en hemeltergende partijdigheid & selectiviteit, die echter wel kenmerkend is voor alle linkse terreurregimes. In een dergelijk regime stelt de misdaad geen probleem cfr. het motto : soort verdedigt soort, maar wel de politieke vijanden en boodschappers met gevaarlijke waarheden. Dergelijke linkse terreurregimes, zijn immers gebouwd op leugens en bedrog. Vandaar ook de razernij waarmee men de gevaarlijke boodschappers te lijf gaat. Een razernij die ook kenmerkend is voor psychopaten wanneer ze ontmaskerd worden.
  Het is nu wachten op enkele moedigen om vragen te stellen in De Kamer.
  Pas : Niet allemaal tegelijk !!!

Reacties zijn gesloten.