Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Vraag 3: Is dit de splitsing van B-H-V die Vlaanderen vroeg

 

 

– Ja, maar de prijs is te hoog

– Neen

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Neen

Vlaanderen vroeg een splitsing van het kiesarrondissement B-H-V, waarbij de inwoners van alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde enkel zouden kunnen stemmen op lijsten van Vlaams-Brabant, net zoals de inwoners van het arrondissement Nijvel stemmen op lijsten van Waals-Brabant. Vlaanderen vroeg een splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel, waarbij de inwoners van Brussel zouden kunnen beroep doen op Nederlands- of Franstalige rechtspraak te Brussel en de inwoners van Halle-Vilvoorde voor burgerlijke rechtszaken uitsluitend nog zouden kunnen beroep op Nederlandstalige rechtspraak in Halle-Vilvoorde, zoals de inwoners van het arrondissement Nijvel aangewezen zijn op de Franstalige rechtbank van Nijvel.

De Vlamingen verwachten van anderstaligen niets meer, maar ook niets minder dan wat overal elders in Europa gebruikelijk is: eenvoudig respect voor de instellingen en alle geldende wetten van het gebied waar men zich vestigt.

Volgens deze staatshervorming blijven de inwoners van de 6 faciliteitengemeenten de keuze behouden om te stemmen op lijsten van Brussel; de inwoners van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde kunnen voortaan enkel nog stemmen op lijsten van Vlaams-Brabant. Verder wordt de mogelijkheid voor inwoners van Halle-Vilvoorde om voor burgerlijke zaken beroep te doen op Franstalige rechtspraak nog versoepeld. Er worden ook Brusselse Franstalige parketmagistraten toegevoegd aan het Vlaamse parket van Halle-Vilvoorde. De Franstalige rechtbanken van Brussel blijven bevoegd voor alle gemeenten van Halle-Vilvoorde.

Franstaligen in gemeenten van Halle-Vilvoorde mogen het gezag van Vlaamse rechters afwijzen. Volgens dit akkoord zullen zij berecht worden door “vreemde” rechters, namelijk Franstaligen gedetacheerd vanuit Brussel en die hiërarchisch onder gezag blijven van een Brusselse overste die steeds Franstalige moet zijn. Terug naar koloniale tijden?

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

Dit is niet de zuivere splitsing die Vlaanderen vroeg. Deze nepsplitsing zal niet bijdragen tot méér respect voor Vlaamse instellingen en zal geen pacificatie brengen. In ‘de 29’ kan men nog enig afremmend effect op de verfransing verwachten, voor ‘de 6’ betekent het een achteruitgang en verdere verfransing. Voor de gerechtelijke regelingen is het in gans Halle-Vilvoorde een gigantische stap achteruit.

Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan?

Eric Van Rompuy en Tom Dehaene, Michel Doomst en Sonja Becq, Tom De Saegher in De Standaard 16 juli 2012: Vorige week was het zover. We beleefden het sluitstuk van een van de grootste verzuchtingen van de Vlaamse Beweging. 51 jaar na de indiening van het eerste wetsvoorstel tot splitsing van B-H-V, is de kiezel eindelijk uit de schoen.

Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan?

Zie: B-H-V: les Francophones protégés! – 13 questions pour comprendre