Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Vraag 12: Waarom nog meer grendels in de Grondwet?

– Grendels zijn nodig om het land te stabiliseren

– Grendels maken de Franstalige voorrechten onomkeerbaar

– Grendels beschermen de Brusselse Vlamingen

 Het juiste antwoord is: Grendels maken de Franstalige voorrechten onomkeerbaar

Ten gevolge van de nu reeds bestaande grendels in Grondwet kan een meerderheid in elke taalgroep elke hervorming onmogelijk maken, ook als er daarvoor in het ganse land een duidelijke meerderheid zou bestaan. Dit zorgt ervoor dat de meeste conservatieve taalgroep elke vooruitgang kan afblokken. Een wetgeving die belangrijk is voor Vlaanderen, die enkel betrekking heeft op Vlaanderen en die door een grote meerderheid van de Vlaamse kiezers gevraagd wordt, kan op die manier onmogelijk gemaakt door de Franstaligen. Zo werd een correcte splitsing van het arrondissement B-H-V onmogeliijk gemaakt.

Met de zesde staatshervorming worden nog een tiental nieuwe wetten gemaakt waardoor Franstalige voorrechten vergrendeld worden in de Grondwet of door wetten met een speciale meerderheid. Dat betekent wetten die enkel kunnen gewijzigd worden met instemming van een Franstlige meerderheid.

Dat zal o.a. het geval zijn de faciliteiten voor Franstaligen in zes gemeenten rond Brussel, voor de bevoegdheid van de Franstalige rechtbank van Brussel in gans het arrondissement B-H-V, voor het oprichten van een Hoofdstedelijke Gemeenschap, voor het toekennen van extra geld aan Brussel dat ook mag gebruikt worden voor de Franse Gemeenschap.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan? OVV: Deze bestaande en nieuwe grendels zijn ondemocratisch. In een democratie moet de meerderheid kunnen beslissen. Er mogen regelingen bestaan om discriminatie van de minderheid te voorkomen, maar deze mogen er niet toe leiden dat de minderheid een permanent vetorecht krijgt. De Franstalige minderheid in België mag extra bescherming krijgen, maar dit kan enkel indien dezelfde garanties bestaan voor de Vlaamse minderheid in Brussel.