Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

      Vraag 11: Wat wordt die Hoofdstedelijke Gemeenschap?

– Niets, het is een monster van Loch Ness

– Groot gevaar, het is een paard van Troje

– Weet het niet.

Het juiste antwoord is: voor goede samenwerking over de gewestgrenzen heen is het overbodig; voor de integriteit van Vlaams-Brabant is het een groot gevaar.

Volgens het federale regeerakkoord wordt er een “Hoofdstedelijke Gemeenschap” opgericht (p. 28 e.v.), maar voorlopig is dat een lege doos en vereist ze samenwerkings-akkoorden tussen de Gewesten.

Grensoverschrijdende samenwerking tussen Gewesten en lagere overheden is noodzakelijk, maar velen storen zich al lang over de onwil tot samenwerking van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Ook de Franse Gemeenschap saboteert de nodige samenwerking met haar arrogante onwil om de grenzen van Vlaanderen te erkennen, met haar grootschalige, aanhoudende laster tegenover Vlaanderen.

Maar zal zo’n “Hoofdstedelijke Gemeenschap” echt een betere samenwerking opleveren?

Franstalige partijen beschouwen het als een middel om het grondgebied van Vlaanderen te kunnen aantasten. Zij verwachten dat het ‘Bruxelles’ zeggenschap zal geven over Vlaams-Brabant zonder een evenredige tegenprestatie.

De noodzakelijke voorafgaande instemming van het Vlaamse Gewest biedt geen sluitende waarborg tegen sluipende annexatie.

De evolutie van de taalfaciliteiten is een verontrustend precedent. Aan de Vlamingen werd verteld dat deze uitdovend en zonder gevaar zouden zijn, maar de Franstaligen beweerden net het tegenovergestelde. De geschiedenis gaf de Franstalige hardliners gelijk.

Het lijkt een detail dat deze nieuwe instelling dezelfde naam krijgt als de reeds bestaande drie “gemeenschappen”. Zo’n naam suggereert dat er een ambitieuzer plan achter schuilt, een plan voor uitholling van Vlaamse bevoegdheden in Vlaams-Brabant en van de bevoegdheden van de Gemeenschappen.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: Deze nieuwe instelling een gevaarlijke zaak. Ook de naam ervan is op zich al een probleem. Samenwerking vroeg geen nieuwe instelling. Dat kon men gewoon aan de Gewesten overlaten. Kortom, dit verhaal stinkt naar rookgordijn, paard van Troje en geldverspilling.

Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan?

Zie: B-H-V: les Francophones protégés! – 13 questions pour comprendre