Veel te goed is half zot

Meer dan 100 miljoen euro Belgische kinderbijslag uitbetaald in buitenland

Vlaams Belang wil minder uitbetalingen van kinderbijslag in het buitenland

Permalink voor ingesloten afbeelding

In antwoord op een vraag van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in het Vlaams Parlement, bevestigt Vlaams welzijnsminister Vandeurzen dat in 2014 100.475.550 € Belgische kinderbijslag uitbetaald werd voor kinderen die niet in ons land worden opgevoed. In 2014 werd er ongeveer 1,56% van de totale uitgaven in de kinderbijslag uitbetaald aan kinderen in het buitenland. Het is trouwens voor het eerst dat er volledige cijfers verstrekt worden betreffende de bedragen van kindergeld die naar andere landen vloeien. Door de Algemene Kinderbijslagwet werden de stelsels voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren in 2014 immers samengevoegd in 1 algemeen stelsel.

In 2014 hadden 31.526 mensen recht op kinderbijslag voor 56.902 kinderen die in het buitenland werden opgevoed. Het betreft kinderen die verblijven in totaal 45 verschillende landen. Het meeste geld (96% van het totaal) vloeit – veelal op basis van Europese wetgeving – naar Europese landen. De landen waar de grootste bedragen worden uitgekeerd zijn Frankrijk (56,5% van het totaal), Nederland (15%) en Polen (10%). Er wordt ook kindergeld in het buitenland uitbetaald op basis van oude bilaterale verdragen met Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije en de staten van ex-Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië,) of op basis van een afwijking van de kinderbijslagregeling.

Andere continenten
Naar Amerika vloeit  1.171.788 € kinderbijslag ( waarvan 926.487 € naar de VS ), naar Afrika  730.959 € (vooral Marokko: 647.732 €), naar Azië 610.411 € (491.662 € naar Israël) en tenslotte 56.636 € naar Oceanië. Turkije (185.208 €  uitgekeerde kinderbijslag) werd door de minister in de cijfergegevens als Europees land beschouwd.  Volgens het Vlaams Belang ten onrechte.

Het Vlaams Belang plaatst vraagtekens bij bepaalde uitbetalingen van kinderbijslag in het buitenland, vooral wanneer dit gebeurt op basis van bilaterale verdragen. Onze autoriteiten beschikken in veel landen immers niet over dezelfde mogelijkheden tot controle als in het binnenland. Tal van landen weigeren essentiële informatie te bezorgen teneinde afdoende controle te kunnen uitoefenen. In nogal wat landen is de van overheidswege verkregen informatie bovendien onbetrouwbaar wegens problemen van corruptie. Van de rechthebbenden op basis van de EU-verordeningen kreeg 88,38% kinderbijslag toegekend o.b.v. arbeidsprestaties. Voor de rechthebbenden o.b.v. bilaterale verdragen is dit nauwelijks 44,76%. Ook dit is tekenend. (Nvdr: dop en ziekenkas gelden ook als “arbeidsprestaties”)

Het Vlaams Belang heeft bovendien ook bedenkingen bij de Europese reglementering. Wie afkomstig van een ander land van de EER in België komt werken (of in een gelijkgestelde situatie verkeert), opent een recht op kinderbijslag voor zijn kinderen, ook wanneer die in het thuisland verblijven. In dat geval wordt in alle gevallen de volledige Belgische kinderbijslag toegekend. Nochtans betreft het niet zelden (bijvoorbeeld Oost-Europese) landen waar de levensduurte aanzienlijk lager is dan bij ons. Dit geldt zelfs ook in gevallen waarin het gezin een lagere kinderbijslag geniet in toepassing van de wetgeving van het woonland. Dan past België het verschil bij. Wanneer volgens de toepasselijke wetgeving van het woonland voor de kinderen geen kinderbijslag wordt toegekend, betaalt België de totaliteit van de kinderbijslag.

Restrictievere aanpak
Tom Van Grieken: “Het Vlaams Belang wil van de gelegenheid van de regionalisering van de bevoegdheid over de kinderbijslag ten gevolge de zesde staatshervorming gebruik maken om te pleiten voor een strengere en restrictievere aanpak van de uitbetalingen in het buitenland. Vlaanderen moet onder meer streven naar een aanpassing van de bilaterale verdragen met Marokko, Tunesië, Turkije en andere landen zodat de verplichting om in deze landen kinderbijslag uit te keren verdwijnt. Indien de onderhandelingen met de bedoelde landen binnen een redelijke termijn niet tot het beoogde resultaat leiden, moeten de betreffende verdragen worden opgezegd. Het Vlaams Belang zal hierover eerstdaags een voorstel van resolutie indienen. Ook de Europese wetgeving kost ons land veel geld en is aan herziening toe. Zeker in een periode waarin de bevolking opgezadeld wordt met besparingen en verkapte belastingverhogingen allerhande is de export van kinderbijslag voor het Vlaams Belang, moeilijk te verantwoorden.”   Meer info.

Nederland: Uitkeringsverdrag Marokko:

NRC     –    DK  –   Wel uitkering naar Marokko, niet naar België  –  De Tijd

En een laatste (?) stand van zaken per 1 september: VVD wil nu écht af van uitkeringsverdrag met Marokko