TTIP: EU-wensdromen

TTIP als axioma
Vlaanderen heeft nood aan een onderbouwd debat over de Europese Unie. Zo is er volgens Gerolf Annemans behoefte aan een overpeinzing ten overstaan van het nakende trans-Atlantische handelsverdrag.

“In hoeverre hypothetische voorspellingen geloofwaardig zijn, daarover kan worden gediscussieerd.”

 

Het trans-Atlantische vrijhandelsverdrag, kortweg TTIP, zou volgens de Europese Commissie 650.000 tot 1,3 miljoen extra banen opleveren. De handel zou dan weer met 10 procent kunnen toenemen. Binnen welke tijdshorizon deze aanwas van jobs en bedrijvigheid er zou komen, daarover kan echter niemand duidelijkheid verschaffen. Een concreter cijfer krijgen we wel wanneer het gaat over de economische groei die TTIP met zich mee zou brengen. Het handelsverdrag met de Verenigde Staten zou een bijkomende toename kunnen opleveren van 0,05 procent van het BBP op jaarbasis, aldus de Europese Commissie. In hoeverre hypothetische voorspellingen geloofwaardig zijn, daarover kan worden gediscussieerd. Feit is dat het voornoemde geaggregeerd cijfer voor de EU als geheel geldt en niet voor de lidstaten afzonderlijk.

Aan de Amerikaanse Tufts University werd door onderzoekers brandhout gemaakt van de CGB-berekeningsmodellen die de Commissie hanteerde. De calculaties maakten immers geen onderscheid naargelang landen en regio’s. De economische gevolgen zouden per land wel eens sterk kunnen verschillen. Volgens het Amerikaanse onderzoek zijn het de West- en Noord-Europese lidstaten die, dankzij TTIP, inboeten op vlak van zowel banen als groei. De verklaring hiervoor moet gezocht worden bij de intra-EU export, die door het handelsverdrag zal afnemen. De commissie liet intra-EU export buiten beschouwing in haar analyse. Veel Europarlementariërs zijn er rotsvast van overtuigd dat TTIP een zegen zal zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen. Op welke economische wetmatigheden deze analyse dan weer werd gestoeld, blijft een vraag. De kans bestaat dat grote multinationale corporaties uitgerekend de kleinere Europese spelers uit de markt drijven.

De interne markt van goederen en diensten bracht een economische meerwaarde met zich mee voor de landen in de Europese Unie. Dit wil echter niet zeggen dat een vrijhandelsverdrag als TTIP eveneens positief uitpakt. Te veel vragen blijven open: Wat met de harmonisering van standaarden, zoals veiligheidsvoorschriften op vlak van voedsel? Wat met de privacy van burgers? De ACTA-handelsovereenkomst werd voorheen enkele jaren ook positief onthaald, in eerste instantie. Achteraf keurde het EU-parlement ACTA af, omdat het verdrag te veel onduidelijkheden bevatte en zou resulteren in inbreuken op vlak van de persoonlijke levenssfeer van Europese burgers. Zal ACTA op slinkse wijze nu toch de facto goedgekeurd worden, onder de paraplu van TTIP? Wat met de investeerder-staatsarbitrage waardoor bedrijven de natiestaten voor een tribunaal kunnen dagen. Of ISDS deel zal uitmaken van TTIP wordt door sommige eurocraten ontkend, door anderen bevestigd. Om de ISDS-arbitrage te laten vallen, is normaal gesproken een aanpassing van het huidige onderhandelingsmandaat noodzakelijk.

Vlaams Belang kiest duidelijk voor een open economie. Echter, zolang verregaande onduidelijkheden en geheimzinnigheden blijven bestaan rond TTIP, is waakzaamheid in dit dossier geboden. Onze kritische houding tegenover de huidige gang van zaken, heeft alles te maken met de hang naar meer transparantie in de beleidsbeslissingen. De overhaaste creatie van de eurozone bewees achteraf ook dat de gedachte ‘one size fits all’ in realiteit heel anders kan uitpakken.
Gerolf Annemans, Europees Parlementslid (Vlaams Belang)

Gepubliceerd bij Opiniestukken.nl

Onze vorige bijdragen over dit thema: https://www.golfbrekers.be/van-sprookje-tot-nachtmerrie/

https://www.golfbrekers.be/de-transatlantische-vrijhandelscatastrofe/

https://www.golfbrekers.be/kareltje-weet-het-niet-meer/