“Puur toeval” bestaat niet in het land b

Uit de wekelijkse column “Paleis der Natie” van Rik Van Cauwelaert in De Tijd de volgende betekenisvolle paragrafen:

“Er wordt verzekerd dat het puur toeval is dat de Nationale Bank van België uitgerekend nu in haar jongste jaarverslag de gebruikelijke regionale cijfertabellen achterwege liet. Wie wil, kan ze intussen raadplegen op de NBB-webstek. Die regionale statistieken interesseren ook de diensten van de EU. Ze werden jaren geleden ondanks intern verzet toch in het verslag opgenomen op aandringen van twee leden van het directiecomité: Norbert De Batselier en Marcia De Wachter. Terecht, want die cijfers geven een juister inzicht in de economische verhoudingen tussen het noorden en het zuiden. Ze worden helaas te weinig geconsulteerd in politieke kringen.

Vooral de werkloosheidscijfers geven steeds weer aan dat de kloof tussen Vlaanderen (3,4%) aan de ene kant en Wallonië (7,1%) en Brussel (13%) aan de andere kant maar niet gedicht raakt. Integendeel, de economische kloof wordt groter volgens de Nationale Bank. Een ander veelzeggende vaststelling, waar NBB-gouverneur Pierre Wunsch zelf de vinger op legde, is dat liefst 70% van de banen in Wallonië in de non-profit zit. Ook dat is een pak hoger dan in Vlaanderen.
De hogere werkloosheid en de buitenmaatse overheidstewerkstelling veroorzaken mee de ernstige begrotingsproblemen die het Waals en het Brussels Gewest maar niet onder controle krijgen. De Franse Gemeenschap, die nu al kreunt onder de schulden, moet dringend 1,2 miljard zien te vinden om haar scholenpatrimonium te onderhouden. Zonder nieuwe middelen dreigt het Franse gemeenschapsonderwijs binnen 10 jaar zowat vier op de tien klaslokalen te moeten sluiten wegens verkrotting of asbest.

Al die problemen houden de studiediensten van de Waalse vakbonden bezig. Maar voor hen is de toekomst van de ondergefinancierde sociale zekerheid en de vraag wie dat allemaal gaat betalen belangrijker dan de politieke stand van het land (…).

De uitvoering van de IMF-agenda is onverteerbaar voor de PS en haar militante zuil. Die achterban dringt aan op een snelle retour du coeur, waarvoor vandaag weinig of geen ruimte is. De PS-top beseft dat. Er blijft dus weinig anders over dan de vlucht vooruit in de vorm van nieuwe verkiezingen. De bollebozen van het Instituut Emile Vandervelde, het studiecentrum van de PS, hebben zo te horen hun instructies gekregen en bereiden de stembusslag voor.”

De schoolprestaties staan omgekeerd evenredig met de tekorten in het onderwijs. Naar verluidt zijn leerlingen van la Fédération Wallonie-Bruxelles kampioen zittenblijven. We moeten er niet aan denken hoe de schoolrapporten er zouden uitzien als Nederlandse taallessen verplicht worden…