Ook in het EU-vrije Zwitserland slaat de verrijking toe.

Afbeeldingsresultaat voor austauschTerwijl politici in Bern erover bekvechten of een ietsiepietsie-kleine bovengrens aan de immigratie al dan niet mag getrokken worden, zonder de heilige koe het “volkerenrecht” te benadelen of bilaterale akkoorden te schenden, verandert de bevolkingsstructuur van Zwitserland aan een hoog en ingrijpend tempo …

Een onomkeerbaar feit, waarbij niet meer de vraag moet gesteld worden of de Zwitsers een minderheid in eigen land worden, maar wel wanneer het zover zal zijn.

De auteur wil benadrukken dat de statistieken, vermeld in zijn opiniestuk, door bronnen gestaafd worden, die niet eenvoudig toegankelijk waren. Vooral het federale ‘Bundesamt für Statistik’ maakt het niet gemakkelijk – met duidelijke ver’sluierings’tactieken – cijfer-materiaal te kunnen raadplegen.

De bevolkingsvervanging

Het aantal bio-Zwitsers gaat jaar na jaar achteruit; het aantal buitenlanders stijgt. Ook al werd er van overheidswege voor het jaar 2016 zogezegd een kleiner aantal immigranten genoteerd. In 2016 bereikt het aantal inwoners ‘met migratie-achtergrond” vanaf 15 jaar een nieuw record: 2.6 miljoen! Actueel heeft 37% van de pakweg 7 miljoen volwassenen in Zwitserland buitenlandse wortels. Het bevolkingspercentage zonder buitenlandse afkomst der 14+ers is tussen 2003 en 2015 tot 63% gedaald…

Hoe jonger, des te meer buitenlandse oorsprong

Opvallend: hoe jonger de kinderen, des te hoger het percentage met migratie-achtergrond. Ook bij de gemiddelde leeftijden zijn de 33-, 36- en 39-jarigen met migratie-achtergrond ook in de meerderheid…

Daar tijdens de laatste jaren steeds meer personen in Zwitserland geïmmigreerd dan geëmigreerd zijn, leven er steeds meer migranten. Van 1996 tot 2016 bedroeg de netto immigratie (immigratie min emigratie) 1.15 miljoen personen – zonder de emigranten zouden het er 2.5 miljoen zijn! Het aantal ‘buitenlandse’ personen in Zwitserland (dus zonder Zwitserse pas) is tijdens dezelfde periode met 33% gestegen (van 1.36 naar 2.05 miljoen).

Inburgeringen

En dan is er het steeds stijgend aantal inburgeringen: op 25 jaar: 775.000, meer dan het inwonersaantal van het derde grootste kanton Waadt.

Blijvende tendens

Economische, politieke en demografische ontwikkelingen tonen duidelijk aan dat de immigratiedruk op de welvarende Europese landen niet zal afnemen. Afrikaanse vrouwen zouden resp. (volgens land) tussen 5.5 en 6.6 kinderen op de wereld zetten. De bevolkingsexplosie kunnen de Afrikaanse staten niet aan, wat een der hoofdredenen is dat quasi elke derde Afrikaan van een land ten zuiden van de Sahara wil emigreren.

Afrikanisering

Europa wordt het nieuwe Afrika: prognose 2050: 950 miljoen mensen uit Afrika en de Arabische landen zouden willen emigreren. Niet moeilijk want met de vooropgestelde geboortecijfers zou de bevolking van bv. Niger binnen 18 jaar verdubbelen. Voor heel het Afrikaanse continent zou dit binnen 33 jaar het geval zijn. Europa ontwikkelt zich daarentegen in richting nul… Gemiddeld geeft de Europese vrouw aan 1.4 kind(eren) het leven.

Geen ommekeer in zicht

En ze krijgen daarbij hulp van allerlei ‘think-tanks’, NGO’s, smokkelaars en van de EU-politici die de immigratie actief aanmoedigen en welkom heten. De grote ruilactie is bij de elite wijd geliefd en verspreid. Verrijking, nietwaar? Dat de meerderheid der Afrikaanse en Arabische immigranten voor alle landen in Europa een massale verliespost betekenen, dat de meerderheid onmiddellijk bij de sociale kassen belandt, en er blijft omdat ze ongeschikt is voor arbeidsmarkt, wordt gewoon geïgnoreerd. Opzet?

Islamisering

Het recente verslag (november ’17) van het Pew Research Center maakte duidelijk dat de islamisering van Europa zelfs nog sneller vooruitgaat dan de aftekenende Afrikanisering. Er werden gefundeerde voorspellingen gepubliceerd die rekening houden met de massale toestroom tijdens de vluchtelingencrisis 2014 / 2015, in het kader van dewelke Duitsland alleen al ca. 2 miljoen – meestal moslims – opgenomen heeft.
Vandaag de dag leven 25.8 miljoen moslims in de 28 EU-staten, in Zwitserland en in Noorwegen. Sinds 2010 is het aantal moslims in Europa met 6.3 miljoen gestegen (+32%). Immigranten die wegens economische of familiaire redenen legaal naar Europa kwamen (… gezinshereniging!…) waren hierbij de belangrijkste factoren van de groei.

Afbeeldingsresultaat voor der grosse austausch ist realität

Drie scenario’s

Het Pew Research Center handhaaft drie verschillende scenario’s hoe het moslim aandeel van de bevolking in Europa zich tot 2050 kan ontwikkelen.
Het eerste en onrealistisch scenario: de migratie zal de volgende 33 jaar ophouden. Zelfs dan zal het aantal moslims in Europa van 4.9% naar 7.9% stijgen. Voor Zwitserland bij dit ‘geen migratie’ scenario een stijging van 6.1% naar 8.2% (660.000 moslims), wat een toename van 34% betekent. Evidente reden: met 2.6 kinderen per vrouw zetten moslima’s in Europa gemiddeld 1 kind méér op de wereld dan niet-moslima’s. Bovendien zijn de moslims in Europa relatief jong en hebben om die reden nog vele jaren voor zich. De totale Europese bevolking is verouderd en zal inkrimpen.
Het tweede scenario gaat van een ononderbroken legale migratie uit, zonder de hoge vluchtelingenstroom der laatste jaren. Dit zou voor Zwitserland een 10.3% stijging van de moslim bevolking tegen 2050 betekenen (1.14 miljoen).
Het derde scenario houdt rekening met een constante hoge vluchtelingenstroom op het niveau van 2014 – 2016, wat in vergelijking met de toestand over heel Europa een verdrievoudiging van de moslimbevolking tot gevolg zal hebben. Voor Zwitserland: een stijging van 12.9%… een toename van 111% op 1.52 miljoen moslims.

Met een quasi 100% zekerheid kan men stellen dat de migratie niet zal ophouden; de moslim bevolking zal stijgen in Europa en in Zwitserland. Tenzij… de politieke meerderheden veranderen… Overigens – dankzij Merkels welkomcultuur – zal de grootste toename der moslims in Duitsland plaats vinden: … tot 20% van de totale bevolking.

Islamisering een feit
Onafhankelijk hiervan is de uitbreiding van de islam – en de daarmee verbonden de onverenigbaarheid van de politieke islam met onze rechtsstaat – een Zwitserland nu al een feit. Lagere scholen die geen “Kerstmis” meer vieren, maar wel “Eindejaarsfestiviteiten” organiseren, kerststalletjes en -bomen die niet meer geplaatst worden.
Ook in andere vormen: de naam Mohammed is in vele landen de populairste jongensnaam.

De Zwitserse federale regering slaapt verder… Geen maatregelen om de kinderwens bij bio-Zwitsers aan te moedigen, om hen te ontlasten. Geen maatregelen tegen de ongebreidelde verspreiding van de radicale islam… boerka’s zijn hiervan het meest in het oog vallende voorbeeld. Het “Ja zum Verhüllungsverbot” initiatief werd met nepredenen afgewezen.

Er werd weliswaar een zgn. actieplan met 26 maatregelen ‘tegen extremisme en radicalisering’ aangekondigd, maar de enige ter zake doende vragen – hoe de immigratie van radicale islamisten tegen te houden en hen onmiddellijk uit te wijzen – werden in de met holle frasen en vage voornemens doorspekte goednieuwsshow – niet aangeroerd.

Zeker is…
Als de politiek niet onmiddellijk maatregelen neemt om paal en perk te stellen aan de immigratie, als de inburgeringscriteria niet aangescherpt worden, als de dhimmitude t.o.v. de islam blijft duren, dan zal de Zwitserse bevolking in 20 – 30 jaar fundamenteel in waarden en volksaard veranderen.
Kunnen we dat Zwitserland dan nog onze ‘Heimat’ noemen?

Ingekorte vertaling uit «Der grosse Austausch» ist Realität