Mateke moet nog leren vèrder springen

schoen-bewegende-animatie-0045

…Je vraagt nu zelf aan anderen om een stap vooruit te zetten en een coalitie te vormen ‘in ‘s lands belang’, maar je weigert zelf angstvallig over je eigen schaduw heen te stappen. Je roept dat er een volwaardige regering moet komen met een krachtige visie om een volwaardig herstelbeleid te kunnen voeren, maar het blijkt meer en meer vrijblijvend populistisch gebral zonder inhoud. Je zit nu bijna opgehokt op twee verdiepingen van het PS-hoofdkwartier aan de Brusselse Keizerslaan, een volière vol Fransdolle roofvogels, en je kotbaas is dan letterlijk en figuurlijk Paul Magnette. Ik vraag me af hoe ver hij je leiband zal uitrollen, gegijzeld als Vlaamse partij en als aanhangsel van de Parti des Scandales...

… Na anderhalf jaar liggen er geen kluitjes meer klaar om elkaar in het riet te sturen. Het meeste riet is reeds gekapt. Je bent het kerstekind waar de Drie Koningen van de MR, de CD&V en de Open VLD naar op zoek zijn om de regeringsstal te vullen. Ze zwaaien met goud, wierook en mirre om je over de streep te trekken. Ofwel spring als kleine prins in die regering, ofwel blijf je blaffen tegen de maan als keffertje van Paul Magnette…

Jean-Marie Dedecker schrijft een open brief aan “mateke”, Conner Rousseau.

1 gedachte op “Mateke moet nog leren vèrder springen

 1. De gesneden pitbull van de kust zegt hier wel het één en ander, maar zonder risico op gevaarlijke reacties. Dit wil dan ook zeggen dat er buiten enkele afgezaagde dooddoeners, er niets in zijn brief staat aan “Mateke….”.
  Wat is nu de grond van het probleem : de PS + het aanhangsel in Vlaanderen zijn een criminele organisatie, waarmee men niet aan tafel gaat zitten.
  In de volgende bron is er een beperkte en dan ook een onvolledige opsomming tot 2011.
  https://forum.politics.be/showthread.php?t=237472&fbclid=IwAR2O6yezhkgH60yzGt2bVXd56yy-HDrjjM9weXEs4k-aDFR4M6koKYYUTK4
  met titel :
  “40 jaar corrupte socialisten ©: overzicht van de schandalen van de laatste 40 jaar door socialistische politici in België. Door de jaren heen werden er al heel wat zakken op s(linkse) wijze gevuld. Hieronder een overzicht van 1973 tot vandaag.” (=einde titel = tot vandaag = 2011).
  Nog een bron over de exploten van een gewezen minister van Justitie :
  https://bendevannijvel.com/andere/zaak-agusta/personen/4/
  met citaat :
  “Philippe Moureaux pleegt een inbraak
  De Brusselse PS-politicus Philippe Moureaux heeft er een carrière als inbreker op zitten. Die carrière was evenwel zeer kortstondig: slechts eenmaal verschafte de PS’er zich clandestien toegang tot andermans huis. Moureaux was in het huis van lobbyist en wapenhandelaar Georges Cywie niet op zoek naar juwelen of geld, wel naar een compromitterende cassette.
  Op een avond, in het begin van de jaren tachtig, vertrekt een auto vanuit Brussel naar Luik, op weg naar een bizar avontuur. Aan het stuur zit Philippe Moureaux, de sterke man van de PS in Brussel en destijds kabinetschef van PS-minister Guy Spitaels. In de auto zitten drie gepensioneerde legerofficiers, de drie belangrijkste militaire adviseurs van de Waalse socialistische partij. (=einde citaat). De volledige tekst in de bron is van belang voor een goed begrip.
  De PS is dus een maffia. Ik zeg dat niet alleen maar Frans Lozie van het toenmalige Agalev kwam ook al tot die vaststelling :
  http://archive.indymedia.be/news/2002/06/25443.html
  met citaat :
  “De PS-maffia
  Hoe zou u het aanpakken als u minister van justitie was?
  LOZIE: “Met wat ik nu weet over justitie, zou ik die job zelfs nooit aanvaarden.”
  Dat is een wel heel pessimistische houding.
  LOZIE: “Ja, ik ben somber gestemd. Ik zie een land dat meer en meer in de greep komt van maffiafiguren.”
  Dat moet u toch even nader verklaren.
  LOZIE: “De PS is oppermachtig in Wallonië. Die partij controleert alles in Wallonië en dat is een heel gevaarlijke situatie. Die boel in Luik en Charleroi zou eens goed gesaneerd moeten worden, maar de Franstalige socialisten zijn zo machtig dat ze te allen tijde in staat zijn dossiers te blokkeren.”
  U omschrijft de Waalse socialisten als maffiafiguren. Dat betekent dat u met ‘de maffia’ in de regering zit?
  LOZIE: “Dat is waar, maar we hebben nu eenmaal geen andere keuze. Die partij staat zo sterk dat je niet zonder haar kan besturen. Ze is niet alleen onaantastbaar in Wallonië, ze zit ook op regeringsniveau in een zeer machtige positie. Ik geef Geert Bourgeois gelijk als hij zegt dat de PS het land bestuurt. (=einde citaten, maar opnieuw is de volledige tekst van belang voor een goed begrip.
  Alleen al op basis van deze 3 voormelde bronnen, die maar het topje zijn van de PS maffia -ijsberg, zijn er meer dan voldoende aanwijzingen dat de PS maffia een criminele organisatie is, volgens artikel 324bis van het S.W.
  Art. 324bis. (ingevoegd bij ) Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, (…).
  Een organisatie waarvan het feitelijke oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft, kan alszodanig niet beschouwd worden als een criminale organisatie zoals omschreven in het eerste lid. (=einde citaat).
  Gezien het aantal misdaadexploten, de duur , en de opeenvolging ervan zonder onderbrekingen, is de uitzondering in het 2de lid van artikel 324bis, dan ook niet van toepassing. De politieke oogmerken waarvan melding in het 2de lid, zijn immers naargelang het geval, een middel, dan wel een dekmantel voor deze criminele activiteiten.
  Het voormelde had ik willen lezen van JMDD in de brief aan “Mateke…”.
  Daarmee moet de PS maffia, en het filiaal in Vlaanderen, elke dag aangevallen worden. Vergelijk hiermee de veroordeling van het Vlaams Blok in Gent door een francofiel logetribunaal… met daarin soortgenoten van de PS maffia. We mogen immers niet vergeten dat boven de PS + filiaal in Vlaanderen, de logemaffia’s schuil gaan. De werkelijke macht in dit land sinds de ramp van 1830. Deze logemaffia’s zijn op hun beurt ook een criminele organisatie, die ten andere ook de andere partijen infiltreren en manipuleren, met uitzondering van het Vlaams Belang, dat dan wel in de greep zit van de duivel.
  Een bron :
  https://www.savethemales.ca/000768.html?_ga=2.137099184.1695890353.1593967050-1384975293.1593547556
  met titel : “Freemasonry: Mankind’s Death Wish” (=einde titel).
  Onbegrijpelijk hoe het Vlaams Blok zich daar in Gent naar de slachtbank heeft laten leiden.. er was daar in Gent immers genoeg str.. in de logebeerput om mee te “dialogeren”.. ik denk hier bv. aan het dossier van de “sleutelclub”.
  In plaats van aan tafel te gaan zitten met de PS maffia + filiaal in Vlaanderen, dient er opgeroepen te worden tot een “cordon sanitaire” , en dient men op te roepen tot gerechtelijke vervolgingen tegen deze PS maffia + filiaal in Vlaanderen. Tevens dient de aanval ingezet te worden tegen de logemaffia’s, bv. via een wetsontwerp waarbij elke overheidsfunctie verboden wordt voor logemaffiosi. En gezien ze er niet kunnen uitstappen, maar hoogstens in slaap gezet worden, dienen de in dienst van de overheid zijnde logemaffiosi onmiddellijk ontslagen worden, zonder enig recht op een vergoeding.
  Waar zitten de Vlamingen die verkozen werden en nu betaald worden ???

Reacties zijn gesloten.