In de brievenbus: “We hebben geen behoefte aan een waarheid die ons dient, we hebben behoefte aan een waarheid die wij kunnen dienen”.

MM900285281[1]In de brievenbus

DEELNAME AAN REGERING IS EINDE VAN VLAAMS-NATIONAAL VERHAAL.

Ondanks het gebrek aan talrijke reacties voel ik de noodzaak om hieraan een ernstige brandbrief te wijden.  Deze wil ik plaatsen onder het adagium van de Frans filosoof Jacques Maritain (1882-1973) : “We hebben geen behoefte aan een waarheid die ons dient, we hebben behoefte aan een waarheid die wij kunnen dienen”.

Strijdig met de ganse voorgeschiedenis van de Vlaamse beweging en met de grondbeginselen uit haar beginperiode heeft de N-VA een regeringsdeelname aanvaard, waar geen enkele intentie naar de Vlaamse ontvoogding vermeld staat.  Men kan slechts het woord “akelig” in de mond nemen, wanneer op een N-VA congres daarna, van de 2500 aanwezigen, slechts 3 tegen stemden.  De vraag is: zijn we al zover gevorderd op de weg die Aldous Huxley ons voorspeld en geschetst heeft?  Zoals steeds zal deze reactie zeer ten kwade geduid worden door de partij; nochtans vertrek ik in mijn leven niet met a-priori’s; dit telt echter niet in de verhouding partij – Vlaamse idealisten.  De vlijmscherpe rancune tegen de verwerpers van het Egmontpakt in 1977 zindert ook nog steeds na!

Daarom dient er een oproep verstuurd naar vele individuele Vlaamse strijders en naar de strijdgroepen.  Men kan toch niet doen alsof onze neus bloedt, ten opzichte van een Vlaamse Beweging, die de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid reeds vanaf 1990 op scherp zette (algemene vergadering OVV).  Met deze oproep vraag ik eenieder om klaar en duidelijk zijn afkeuring voor deze regering uit te spreken, m.b.t. het afwezige communautaire luik.  Wat meer is, we dienen een georganiseerd verzet op gang te brengen, omdat deze ontwikkeling sterk lijkt op een Egmont II.   Indien nl. de evolutie verder gaat zonder oppositie, dan dreigt er niet enkel al minstens tien jaren stilstand, maar dan geraken verworvenheden van de Vlaamse Beweging op de helling.

Vele “oudstrijders” van het verzet tegen de afgang van de V.U. en de koerswendingen van het Vlaams Blok zullen zeer moedeloos het hoofd buigen.  Maar we kunnen, noch willen hetgeen werkelijk ethisch belangrijk is onder de mat vegen.  Want al zouden we maar met enkelen zijn, we kunnen noch willen ons laten “gelijkschakelen”.  Daarvoor dient onze dapperheid : hiervoor citeer ik de Duitse filosoof Josef Pieper (1904-1997) :  “Het meest eigenlijke van de dapperheid, de “actus principalior” ervan, is het standhouden, niet de aanval…….  dat de eigenlijke plaats van de dapperheid de omschreven uiterste situatie is, waarin standhouden de objectief enig overblijvende mogelijkheid van verzet vormt, en dat in zo’n situatie dapperheid primair en definitief haar echte wezen demonstreert”.  

Hoezeer dit ook tot waanzinnig woedende reacties zal lijden, ook ethisch heeft de N-VA zich aangesloten bij haar meest fervente tegenstanders.  Dit komt tot uiting in twee aspecten: de werkelijke beleidsnames worden in dit België parallel ontwikkeld in de machtsgroepen die een greep hebben op verscheidene partijen.  Deze voeren vaak voorstellen uit, die gestuurd worden vanuit deze groepen: de haute finance, de Loge, de vakbonden, het koningshuis.  Een beleid, ook met de N-VA erbij, wordt maar getolereerd indien er aan deze constructies niet wordt getornd.  Het tweede aspect is dit van de ethische vraagstukken: zoals de clash met de radicale islam aantoont, is en zal een beleid in een land hierover geen neutrale positie kunnen innemen.  Zo stel ik, vanuit eeuwigdurende ethische grondprincipes vast, dat men wijzigingen in de moraliteit actief steunt vanuit de N-VA.  Enkele voorbeelden daarvan zijn de actieve deelname aan gay-parades en het goedgekeurde voorstel tot euthanasie voor minderjarigen.

In de ultieme rede komt natuurlijk de vraag van vele goede Vlaams-nationalisten of groot-Nederlanders naar voor: “wat is het alternatief voor de deelname van de N-VA aan een regering?”.
Indien men vanuit de N-VA deze bestuursvorm niet had kunnen waarmaken, dan had er waarschijnlijk een tripartite uit de bus gekomen.  Maar kan  de vraag gesteld worden naar de ultieme bestaansreden van een Beweging (waarin partij en beweging samenvallen): het doel is de volledige verwezenlijking van de belangrijkste aspecten van haar strijd.  En niet de individuele carrièreplanning van mensen.  Een volledige verwezenlijking betekent minstens dat de “tirannie” van een volksvreemd beleid in Belgie wordt beëindigd; de volksgenoten zich zonder belemmering Vlaming of Nederlander kunnen voelen; en voornamelijk dat de zorg voor de materiële en culturele integriteit van de komende generaties vooraan staat.

Ook tijdens het hardnekkige verzet tegen “Egmont I” was de uitkomst onzeker.  Dat verzet in de Vlaamse Beweging kreeg zeker haar zin niet, het was Leo Tindemans die uiteindelijk ons voldoening gaf.  Anderzijds hadden we zoals steeds onwaarachtige bondgenoten; deze zijn er nu meer dan ooit.   Maar dat belet me niet te vragen zowel individueel als georganiseerd verzet te plegen tegen het opgeven van het Vlaamse einddoelstellingen.  De generaties vanaf de Frontbeweging hebben een haast honderd-jarige strijd gevoerd en wensten deze niet in een moeras te zien eindigen!

Daarom mijn uiteindelijke oproep om aan de Vlaamse strijdgroepen, en aan diegenen die er voor open staan, van dapperheid en weigering tot “gelijkschakeling” te getuigen.  Tegenover de onmogelijkheid om onze Vlaamse zelfstandigheid op een loyale weg te bereiken, zeg ik dan: laten we ons verenigen met onze Nederlandse broeders en zusters.  Ze zijn uit één en dezelfde stam ontsproten.

Graag uw positieve benadering voor deze oproep tot weerbarstigheid!

Trouw het volk ten dienste.

Jos Wouters  –  Aktie Vlaamse Eigenheid –   Nieuwe projectrichting : de Verenigde Nederlanden.

4 gedachten over “In de brievenbus: “We hebben geen behoefte aan een waarheid die ons dient, we hebben behoefte aan een waarheid die wij kunnen dienen”.

 1. Standhouden, de enige mogelijkheid tot verzet.
  Daarom was ik diep teleurgesteld toen Tom van Grieken in een interview zei : of we het nu graag hebben of niet, we zullen met Mohamed en Fatima moeten leren leven.
  Wel Tom, we hebben het niet graag!!! En we geven niet op (ik althans niet). Vlaming is wie God Vlaming schiep! En daar behoren Fatima en Mohamed niet toe.

  • Standhouden en verzet is goed Anna Bijns.
   Maar de realiteit niet willen zien is net zo verstandig als het licht van de zon te willen loochenen.
   Ook ik heb het verdorie helemaal niet graag maar we zullen inderdaad met Fatima en Mohamed moeten leren leven, dat is namelijk ook de realiteit. Hun demografische voorsprong is nu alreeds veel te groot…

   • ‘Hun demografische voorsprong is nu alreeds veel te groot’

    Zijn de dikwijls nietszeggende woorden ‘onze normen en waarden’ (woorden die ik onlangs nog hoorden bij moslimvertegenwoordigers op VRT) daar niet mee verantwoordelijk voor? Waarden die’kinderrijkdom als een last zien en naar het verban hoekje hebben verbannen.
    Ik ontken niet het licht van de zon maar de geschiedenis bewijst dat VERANDERING kan. En ‘we moeten ermee leren leven’ geeft al aan dat we er ons bij neerleggen en elke mogelijke kering van de situatie al uitgesloten is.

 2. “We moeten er leren mee leven…” Dit is de “dooddoener van de eeuw!!!
  Met een dergelijke uitspraak bewijst men dat men niet het minste benul heeft van Fatima en Mohamed, en nog minder van de islam. Het gaat hier trouwens niet alleen over Fatima en Mohamed, maar over tal van andere geïmporteerden van over de ganse wereld, die zich hier ook gedragen als de bezetters in het overwinnen gebied.(met een kotsende minachting voor de autochtonen).
  Vergeet daarbij ook niet al de mafia benden van over de ganse wereld die hier straffeloos hun gangen kunnen gaan, en onlosmakelijk verbonden zijn met de multiculturele mesthoop. Wil men daar mee leven en aan tafel gaan zitten?.
  Ze vormen immers ook een staat in de staat, en lachen zich elke dag een breuk met “onze verdraagzaamheid”..
  Pas ook op voor de zo gezegd geïntegreerden en geassimileerden, want op het uur van de waarheid zullen de maskers vallen, en zal de ware aard naar boven komen.
  Hoe gaat men er mee leven ?? Als dhimmi?? en slaaf in zijn eigen land, die nog geduld wordt, de tijd dat het duurt. Een slaaf met een nooit geziene kruiperigheid en zelfverachting, waarbij het Stockholm syndroom nog in het niet verzinkt!!
  Vergeet ook niet het arabische spreekwoord :”Die hand men niet kan afhakken, die kust men!!” Dit wil ook zeggen : Vanaf het ogenblik dat het kan, kapt men de hand af!! Het zullen deze Fatima’s en Mohamed’s zijn die zullen beslissen of ze met ons nog willen leven.. en vanaf het ogenblik dat ze dat niet meer willen, wacht ons hetzelfde lot als in het midden- en verre oosten, afrika, enz…= der Untergang.
  Nu, ik weiger er mee aan tafel te gaan zitten, en als ik moet ten onder gaan, wil ik dit doen met opgeheven hoofd, en niet als een laf kruipdier.
  Zoals de toestand er nu uit ziet, zullen we inderdaad ten onder gaan.. dankzij de een meerderheid van de bevolking die daarvoor stemt en blijft stemmen.
  Ik verwijs hier naar een citaat van Machiavelle (heb alleen de engelstalige versie)
  “It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free.”
  Niccolo Machiavelli
  Ik voeg nog een ander citaat toe(heb alleen de engelstalige versie)
  “And how we burned in the camps later, thinking: What would things have been like if every Security operative, when he went out at night to make an arrest, had been uncertain whether he would return alive and had to say good-bye to his family? Or if, during periods of mass arrests, as for example in Leningrad, when they arrested a quarter of the entire city, people had not simply sat there in their lairs, paling with terror at every bang of the downstairs door and at every step on the staircase, but had understood they had nothing left to lose and had boldly set up in the downstairs hall an ambush of half a dozen people with axes, hammers, pokers, or whatever else was at hand?… The Organs would very quickly have suffered a shortage of officers and transport and, notwithstanding all of Stalin’s thirst, the cursed machine would have ground to a halt! If…if…We didn’t love freedom enough. And even more – we had no awareness of the real situation…. We purely and simply deserved everything that happened afterward.”
  Aleksandr Solzhenitsyn
  Nog een andere (in het frans) van Dominique Venner :
  « Tant que ne se concrétise pas le péril d’une invasion ou d’une disparition par assimilation ou métissage, les peuples n’ont aucune raison de se méfier des étrangers. Bien au contraire, ils les reçoivent dans le respect des lois de l’hospitalité. Tout change évidemment du jour où ils découvrent que l’hôte en profite pour leur prendre leur femme ou leur fille, rafler leur bétail, les chasser de leur maison et s’emparer peut-être de l’âme de leur fils. »

  Als men werkelijk denkt met Fatima en Mohamed, en al de rest een toekomst te hebben, dan is men wel heel naïef, en heeft men er nooit mee omgegaan, en ze aan de lijve moeten ondervinden… Bij een heel grote uitzondering, zijn er een paar, die onder vier ogen, durven zeggen wat er ons hier te wachten staat, als de “echten” aan het bewind zullen komen!!! Die paar weten ook, dat ze de eersten zijn die afgeslacht worden moesten ze , al was het maar per ongeluk, het in hun hoofd halen, loyaal te zijn t.o.v. hun gastland !!! Ik heb het geluk gehad een paar van dergelijke confidenties te mogen aanhoren.
  Zolang er echter in het kies hokje geen meerderheid is voor het uitmesten van de stal, moet de minderheid het door de meerderheid gekozen noodlot ondergaan. Dit mag echter geen reden zijn om op de koop toe, zijn waardigheid, eergevoel en zelfrespect op te offeren. Hier kan en mag immers geen prijs staan.
  Het enige dat we kunnen doen, in afwachting van een “mirakel” of de “ondergang” is blijven de juiste en volledige diagnose stellen van de “kanker”, zodat de meerderheid niet zou kunnen zeggen :”Wir haben es nicht gewusst”!!!
  Hopelijk knopen ze het voorgaande bij het Vlaams Blok, goed in hun oren!!
  We hebben met de NVA al ellende genoeg!!.
  Anna , er is inderdaad nog hoop : Augias heeft indertijd bewezen dat er geen enkele stal is die niet kan uitgemest worden.

Reacties zijn gesloten.