In de brievenbus: De religieuze keerzijde

MM900285281[1]De religieuze keerzijde

Bij de talrijke commentaren omtrent de crisis van eertijds homogene culturen, ontbreekt bijna volledig de religieuze insteek – te weten de opinie gevormd vanuit een christelijke grondslag.

De hedendaagse mens, ook als hij bewust is van onze dreigende ondergang, redeneert niet meer vanuit een specifiek religieuze insteek.

Voor alle duidelijkheid: deze commentaar wil eerlijk het grote “Verbrechen” van de kerkelijke machtsinstituten benoemen. Als christen stelt men zich op als rechtzinnig; dit verklaar ik door het geloof in een transcendente God: een afgescheiden wereld die bovennatuurlijk is, d.w.z. niet stoffelijk. Het geloof in een louter materiële Godheid is ons inziens een dwaling, vermits men dan eigenlijk een alternatieve vorm van humanisme belijdt.

Eén van de ingrijpendste veranderingen in de “Geschiedenis” was het verdwijnen van de centrale plaats van God en deze stilaan vervangen door de “Mens”. De grote dwalingen en misbruiken hebben aanleiding gegeven tot het wegdringen van de plaatsbepaling van de Gods-dienst naar een zijspoor.   Dit wordt duidelijk niet door de islam zo gezien, waarbij de voorschriften en overleveringen onveranderd blijven doorheen de hele geschiedenis.

Verschillend met zowat alle andere godsdiensten, wil de islam een alleenheerschappij vestigen, waarbij andere geloofsvormen ofwel uitgeroeid, ofwel in een minderwaardigheids-positie worden gesteld. Dit zorgt ervoor dat op elke scheidslijn met andere opinies, de islam voor zware conflicten zorgt.

Christenen die de hoofdstelling aanvaarden van hun geloof – nl. bemin bovenal één God – houden er ook rekening mee dat het afkeren van het Godsbesef door de meerderheid van de mensen consequenties heeft in het menselijk bestaan. God laat ons geen keuze: “Wie niet voor Mij is, is tegen Mij”. De mensheid aanvaardt ondanks zichzelf dat het loslaten van God een bepaalde invloed heeft op het voortbestaan van onze cultuur.   Vanuit ons christelijk standpunt neemt dus de islam de plaats in, die het christelijk Godsgeloof verlaat, door de grote afvalligheid.

Maar er zijn dus twee evoluties, die verwant aan elkaar, de “Götterdämmerung” veroorzaken,, d.w.z. het bijna rituele zelfmoorden van Europa en zijn cultuur. De eerste, vrij algemeen opgemerkt, is de invasie door “islamitische hordes” en het opleggen van hun “dhimmitude” (onderworpenheid op vrijwillige basis aan de islam-heerschappij). Het tweede is de vergevorderde greep van de hoogste mystiek-geheime kringen op de privacy en waardigheid van het individu. M.a.w. de greep van de EUSSR en de VSA om een wereldhegemonie te bereiken.   Zowel het wereldkalifaat, als de NWO wereldregering, willen allebei de totale onderwerping van de individuele mens.

De stichters van de marxistische en extreem-linkse “Nieuwe Kerk” hebben intussen al tientallen decennia achter de rug, om via gigantische terreur hun doel te bereiken. Enkele voorbeelden maar:: de miljoenen levens kostende terreur van Stalin, geïnspireerd door Karl Marx en Engels, de tientallen miljoenen doden van de Chinese culturele revolutie en de “Grote sprong voorwaarts van Mao.”, de genocide in Cambodja, Laos en Vietnam. De inspiratoren van de linkse martelparadijzen hebben allemaal dezelfde achtergrond, die vooral blijkt uit hun grote haat tegen de christelijke God en hun (soms weggemoffeld) satanisme.

Zoals reeds in ettelijke artikels vermeld, dienen we hier vooral de getuigenissen van Solzjenitsyn, Sacharov en andere dissidenten te lezen en tevens de waarschuwingen vanwege George Orwell en Tolkien. Vanuit een rituele bezetenheid streven de leiders van de EU en de VSA de demonische onderworpenheid van het mensdom na. Als u bepaalde foto’s van sommige leiders ziet, kunnen ze zelfs hun rituele groeten niet verbergen voor het oog van de camera.

Zoals andere reacties aantonen, o.a. het wijzen op de rol van multi-miljardair George Soros, zit er een solied geheimgehouden wereldtop achter. Ook ik ken de namen niet, maar wil erop wijzen dat de Internationale Loge, een trapsgewijze ordening (13 trappen) heeft, waarvan elke lagere trap geen weet heeft van de hogere. De Loge heeft na eeuwen werking overal haar tentakels en bevindt zich zelfs in de top van de christelijke wereldkerken. De Loge, die zogenaamd de “bouwmeester” van de kosmos aanvaardt, is diabolisch gekant tegen de alleenheerschappij van een niet-wereldlijke, christelijke God. Ter verduidelijking: ze haten het dogma dat enkel de bovennatuurlijke God de enige waarheid en eindbron is

Iedere bewuste volks-radicaal persoon kan dus duidelijk ieder vezel van zijn streven aanpassen aan het besef dat de lugubere geheime krachten volledige controle willen over de “Mens”. Voor diep-Godgelovigen neemt de Heer bezit van het hart en het wezen van de mensen om hen werktuigen van zijn liefde te maken. Diegenen die de “Antichrist” willen laten zegevieren vertonen tekenen van psychopatisch gedrag: ze zijn niet meer vrij om totaal onafhankelijk als Mens te handelen.

In dit Vlaanderen is het louter feit dat het sedert het bestaan van België een onderworpen staat is, het treffende voorbeeld van de macht van de Loge. In deze staat is niets wat het lijkt! Het wordt opgehemeld als het grote voorbeeld van samenleven van culturen, terwijl het een ware maffiastaat is, waar obscure machthebbers achter de schermen de touwtjes in handen nemen. Daarom is de N-VA toch ook een N-BA geworden; net zoals in de Di Rupo regering zijn dezelfde “werkplaatsen” actief om alles af te blokken voor echte vrijheid. Eén van de beste voorbeelden is, dat de N-BA de meest ultra-liberale partij is, die bestendigt dat de inkomsten in dit land enkel van de werkenden en kleine ondernemers komen, en de grote machtscentra grotendeels vrijgesteld zijn van enige noemenswaardige belasting.

Dat men hier dus door tienduizenden goedkope arbeidskrachten de legale jobs laat verdwijnen en tevens de homogene volkscultuur afschaft, is twee vliegen in één klap. Waar gaan trouwens die reusachtige winsten naartoe die de machtscentra dank hun monopolies verwerven? Dit is juist wars van elke echte Gods- en naastenliefde, die ervoor zorgt dat heel de samenleving op termijn nog leefbaar is!!

De vraag dus, wat we toch kunnen doen, is voor christenen, die niet de slaaf zijn van de corrupte kerkleidingen, duidelijk. Echte christenen laten hun God zegevieren, d.w.z. zij willen een aarde van vrede en rechtvaardigheid, gestoeld op de “Waarheid”. Hoe men die waarheid kan kennen verwijst ook naar een bijbelspreuk: “Aan de vruchten kent men de boom: een goede boom brengt goede vruchten voort. Een slechte boom brengt geen of verdorven vruchten voort. Zorg dus te leven in gerechtigheid!”.   Daar kan ook het oordeel over de islam op stoelen: in heel haar bestaansgeschiedenis heeft ze met geweld Midden-Arabië veroverd, tientallen miljoenen hindoes in de streek van India vermoord, overal met slachtingen de macht veroverd, miljoenen slaven en vooral slavinnen uit Europa en Afrika weggesleept, de Armeense en andere minderheden-genocide in Turkije en de duizenden aanslagen de laatste tientallen jaren. In hun geschriften staat trouwens de plicht om met alle middelen het “islamitische rijk” in de wereld te vestigen.

Hetgeen we nu dus als nachtmerrie meemaken, nl. de totale instorting van het Westen, is geen toevallig gebeuren. God laat niet hen in de steek, die hem liefhebben. Maar God wendt zijn blik af van diegenen, die koud en afwijzend tegenover Hem staan. Zijn echte tegenstanders, diegenen die de Satan dienen, geloven wel degelijk dat Hij bestaat, maar ze haten Hem. Overal in het Nieuwe Testament, zult u klare en duidelijke uitspraken hierover lezen.

Een echte volksnationale Beweging, dient dus de Godsvrede ook met andere opinies te bewaren; maar ze mag geen concessies doen met de krachten die de vernietiging van de gezinnen, de volkeren, de eerbaarheid van vrouwen en kinderen willen uitvoeren. We dienen dan ook geen compromissen te aanvaarden van de leiders van dit onland België en de zogenaamde (gewezen) Vlaams-nationalisten, die mee helpen deze Belgische logestaat te bestendigen. Kort uitgedrukt als besluit van dit artikel: onze volksnationale verzetsbeweging kan geen plaats bieden voor leden van de geheime Loges en de “Gutmenschen” die onze volks-integriteit willen vernietigen!

Jos Wouters – Boom