Help! Het IQ van de westerse wereld zakt, zakt,…blub…bl…

… samen met het aantal blanken, blanke, blank, blan, bla, bl, b…

world-IQ

Volgens professor Richard Lynn, auteur van ‘IQ en de welvaart van de naties, een achteruitgang van het “menselijk” genetisch potentieel’ is de wortel de reden van het probleem.  Volgens zijn gegevens is ‘s werelds gemiddelde IQ tussen 1950 en 2000 met één punt achteruit gegaan, maar niet in de tweede of de derde wereld naties.  In deze landen bleef het IQ min of meer constant; slechts in de Europese landen ging het IQ achteruit.

Volgens zijn studie ‘Het effect van de immigratie vanuit de Derde Wereld naar Europa’, gepubliceerd door de Universiteit van Amsterdam in 2013, ging het IQ van de Westerse wereld, lees “gastvrij EU”, achteruit met 14 IQ punten sinds het Victoriaanse tijdperk.

IQ-onderzoek in het V.K. toonde aan dat in bv. in Denemarken, Australië en het V.K. er een beduidende achteruitgang van het IQ was in de laatste tien jaar; gemiddeld zakte het “westerse” IQ met 10 punten of meer sinds 1900.
In het V.K. toonden tests het verschil tussen 1980 en 2008.  Gemiddeld zakte het IQ van een 14-jarige met 2 IQ punten gedurende deze periode.   De slimsten van de klas waren in 1980 6 IQ punten intelligenter dan in 2008.

Wat er niet bij vermeld werd – u weet wel: een rasblind onderzoek – , was het feit dat het aantal niet-blanke Britse leerlingen in lagere scholen 27.1% uitmaakten van het totaal aantal in 2012, 23.4% in het middelbaar onderwijs.  Aan dit tempo zullen niet-blanken de meerderheid van de bevolking onder de 21 vormen tegen het jaar 2030 in het V.K.
De herkomst van de kinderen geeft een verklaring voor de achteruitgang van de IQ cijfers.  Pakistan bv. heeft een gemiddeld IQ tussen 83 en 91, West-Afrika iets tussen 74 en 83.
De toestroom uit deze landen heeft zijn invloed op ‘s lands IQ.

Volgens Jan te Nijenhuis, psychologie prof verbonden aan de Univ van Amsterdam, is dit te wijten aan “intelligente vrouwen die minder kinderen baren dan de niet zo intelligente vrouwen”.   Duidelijk?  We zullen het uitleggen: zelfs bij een rasblind onderzoek, waar rasvermelding ‘vanzelfsprekend‘ uit den boze is, mag duidelijk wezen dat IQ erfelijk is. Speciaal voor het Spionnencentrum: voor klachten i.v.m. een mogelijke racisme-onderzoek, gelieve u te wenden aan de b.g. universiteit.

In simpele mensentaal: als Europeanen, aan wie de wereld quasi elke technologische vooruitgang danken, hun identiteit willen behouden, als zij willen blijven voortbestaan, dan is een nieuwe en drastische geografische scheiding van andere rassen een absolute noodzaak.  Zoniet dreigt de definitieve ondergang.  De ondergang van de Europeanen, van de westerse beschaving voor altijd. Onomkeerbaar.

Aanbevolen literatuur:‘Intelligence and the Wealth and Poverty of Nations, Richard Lynn’

‘IQ and Race’

The new Observer

Joost Niemöller

U kan ook even naar deze video kijken:

Geautomatiseerde vertaling via ondertiteling onderaan.  Volgens deze film wordt iemand met een IQ van 70 ‘mentaal gehandicapt’ beschouwd.

FT

 

 

8 gedachten over “Help! Het IQ van de westerse wereld zakt, zakt,…blub…bl…

  • In de tabel valt op :

   dat de Scandinavische landen, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Nederland het minst corrupt zijn
   dat de schurkenstaten ontbreken en bijgevolg ook ‘brave little Belgium’.

 1. ‘intelligente vrouwen = minder kinderen’?
  Ik denk eerder: welvarende vrouwen = minder kinderen, want de moslims die hier komen wonen hebben ook veel minder kinderen als thuis. Onze (groot)ouders hadden eveneens veel meer kinderen.

  Vlg de grafiek is het wereldgemiddelde er tussen 1950 en 2000 niet met één, maar met meer als TWEE punten gedaald. Maar die lijn dan extrapoleren naar 2110 is nattevingerwerk, wel wetende dat voorspellingen, op welk gebied ook, zelden of nooit uitkomen.

  In het laaiend linkse Duitsland is men er trouwens al enkele jaren achter dat meer moslims in een gebied het schoolresultaat naar beneden haalt (de PISA test)

 2. Deze ganse problematiek kwam reeds uitgebreid aan bod in het boek ” De mietjesmaatschappij” van Marcel Roele gepubliceerd in 2000. Roele citeerde toen ook al Richard Lynn : “We worden steeds dommer, slechter en ongezonder”.(=pagina 170).
  Dit komt onder andere door een genetische degeneratie. Een kweker van rashonden laat één van zijn rashonden ook niet paren met de eerste beste straathond. Ten andere iedere kweker van dieren die kwaliteit nastreeft weet dit, en handelt ernaar. Bij mensen is het omgekeerde echter een normale praktijk geworden, met alle gevolgen van dien. Het is bij deze vermenging van rassen met de daarbij gefabriceerde “bastaarden” dat men de daling van het IQ moet gaan zoeken.
  N.a.v. het verschijnen van dit boek was er een debat op Canvas in het programma “Trommels en Trompetten” gepresenteerd door Marc Reynebeau, tussen Marcel Roele en Louis Tobback. Deze laatste gedroeg zich toen als een echte onbeschofte. Een relaas hiervan kan men nog terug vinden in het Pallieterke van 08.05.2002 , in de rubriek Kunst en Kultuur(!!).
  De voormelde genetische aftakeling is geen toeval, maar is bewust veroorzaakt, en is één der wapens die wordt ingezet tegen onze westerse beschaving, in het kader van de NWO.
  De woedende reacties van Louis Tobback, een marxist in hart en nieren, bevestigen deze leninistische verrottingsstrategie, cfr het motto :”hoe meer uitschot , hoe beter, en hoe meer stemmen voor links”. En ook nog :”Soort zoekt soort en soort verdedigt soort”.
  Het gevolg van dit alles is, dat er dan ook jaarlijks een lichting “rotzooi” wordt geproduceerd, die niet alleen voor niets goeds zijn, maar ook agressiever met alle ellende die daarbij komt. We zijn daar dan ook dagelijks getuige van!!!

  • Eén zaak moet men ze nageven :

   De intrede van de Joden in de geschiedenis van het Avondland, betekent de intrede van een bepaald, aan alle Europese volkeren, verschillend element, een element dat, terwijl Europa verscheidene fasen doormaakte, in zich hetzelfde bleef. En in de loop van een harde, soms gruwelijke geschiedenis, nooit de zwakte had om op verbroedering voorstellen in te gaan. Maar in het bezit bleef van een nationale idee, zijn nationaal verleden en nationale toekomst en de vermenging met andere mensen als een verontreiniging ondervond. Deze zekerheid, die uit de verbondenheid met dat nationale gevoel ontsprong , vermocht op anderen een diepgaande invloed uit te oefenen, terwijl dat joodse element door onze geestelijke en culturele elementen nauwelijks beroerd werd.
   Hierin hebben ze ons ver overtroffen.

 3. Volledig eens met Lovenaar , behalve vermenging van rassen , ge moet eens proberen als witte , een getaande vrouw te versieren , dat geeft drama’s . Ik heb dat meermaals mogen meemaken in die drie jaar dat ik dienst had , als assistent bureel Borgerhout. Het omgekeerde geeft in het begin geen probleem , dat komt pas later. Dat de import niet over een behoorlijk IQ beschikt , die bewijzen lezen of horen we iedere dag , over de ganse wereld en het wordt steeds maar erger . Het is even moeilijk, zo niet onmogelijk, een klein kind te overtuigen dat Sint Niklaas niet bestaat , dat ze braaf moet zijn en goed luisteren . Het is niet alleen de import maar ook ons eigen volk die serieus IQ inleveren . Het beste bewijs zijn de verkiezingsuitslagen . Wie in godsnaam stemt nu voor een groene , rode of dergelijken , die bewust heel onze samenleving naar de afgrond duwen . Hun kiezers moogt je met een gerust hart , omschrijven als geestelijk gehandicapt . Niet hun leiders en zeker niet de Euro-verlichte geesten , die misbruiken hun hoog IQ voor hun eigen welzijn en hun criminele verborgen agenda .

 4. Bij dat IQ gedoe heb ik toch mijn bedenkingen. Begin 20ste eeuw lanceerde de psycholoog Henry Goddard dat begrip. In onze huidige wereld is het doorgedrongen. Zonder dat begrip wist voordien iedereen dat er domme en verstandige mensen bestonden en als je, je verstandige zoon of dochter met
  een dom iemand liet trouwen, de kinderen niet direct tot de verstandigste zouden behoren. Dommeriken die onder elkaar trouwden gingen hoe langer hoe meer de dieperik. En of onderwijs daarbij helpt?
  Omdat de lat in ons onderwijs lager wordt gelegd, de redenen hiervoor kennen we, komt uit de verstandige misschien niet direct te voorschijn wat ze in hun mars hebben, maar komen doet het.
  Bij aanwervingen in het hoger kader voerde men de intelligentie test in. Die testen zijn allen op dezelfde leest geschoeid en een verstandig iemand die er één heeft afgelegd, weet bij een volgende proef hoe hij moet antwoorden.
  De Aziatische mens zou de hoogste IQ hebben en dan meer bepaald, de Chinezen en de Japanners.
  De Chinezen vonden weliswaar het papier uit, maar wat deden ze er mee? Het was de Germaanse mens die daar onmiddellijk de mogelijkheid van de boekdrukkunst inzag, toen hij met die uitvinding geconfronteerd werd. Voor het overige produceren die laatste twee volkeren enorm, maar ze apen na wat in Europa geproduceerd wordt. Ik moet nog hun eerste ontdekking leren kennen, als die al bestaat.
  Een verstandig mens heeft 3 kenmerken :
  1- geheugen
  2 – fantasie, niet om verhaaltjes te vertellen maar om zich te kunnen inleven in een situatie.
  3 – de gave om verbindingen te kunnen maken, om oorzaak en gevolg te kunnen zien.
  Hij heeft daar geen IQ voor nodig.

Reacties zijn gesloten.