Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede vrienden,

 1. Meditatie

Een uit de hand gelopen euthanasiepraktijk

Tot in het recente verleden kon de moderne geneeskunde het leven van een ongeneeslijk zieke nagenoeg onbeperkt rekken door steeds nieuwe operaties, ingrepen en behandelingen. En ze deed het ook. Dit noemen we “therapeutische hardnekkigheid” of het aanwenden van middelen die een zeer grote belasting betekenen voor de stervende en in verhouding geen weldadig resultaat bezorgen. Alleen wordt het leven hiermee verlengd. Algemeen wordt nu aanvaard dat het niet goed is op die wijze dagen toe te voegen aan het leven. Het is beter leven toe te voegen aan de dagen die nog resten.

Hierop volgde de wettelijke mogelijkheid van de euthanasie. Het begon met de Oregon Death with Dignity Act in de VS in 1997*.

*Nvdr: deze wet werd in 2023 herzien, formulering aangepast en/of verduidelijkt: https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/evaluationresearch/deathwithdignityact/pages/ors.aspx

Nederland volgde in 2001 en België heeft sinds 2002 zijn euthanasiewet. Onder bepaalde voorwaarden is het wettelijk toegestaan iemand die wil sterven te helpen bij zijn zelfdoding. Het moet een vrijwillig en weloverwogen schriftelijk verzoek van de patiënt zijn, bij “uitzichtloos en ondraaglijk lijden”, waarvoor geen andere oplossing is en hierop moet ten minste één andere arts schriftelijk zijn bevestiging geven. Deze wet leek een geschenk om mensen waardig en rustig te laten sterven.

En zo groeide in de openbare opinie een sterke pro-euthanasie mentaliteit. Iedere kritische vraag wordt door de zogenaamde breeddenkendheid en tolerantie weggeblazen. De illusie van een waardig en rustig sterven door euthanasie wordt krampachtig overeind gehouden en een open debat vanuit de eerbied voor het leven krijgt geen kans.

De getuigenissen van deskundige en toegewijde zorgverleners, verzameld door prof. Timothy Devos (Euthanasie, een ander verhaal, 2021) tonen overduidelijk de schaduwzijden van de huidige euthanasiepraktijk. Vooral tonen zij dat iets veel beters en waardigers niet alleen wenselijk, maar ook echt mogelijk is. We willen in deze bijdrage  eerst de schaduwzijden tonen om daarna te handelen over een echte, menswaardige stervensbegeleiding voor onze tijd.

Ziehier hoe een open debat vanuit de eerbied voor de waardigheid van ieder mens een maatschappelijk, dwangmatig dovemansgesprek geworden is. Na een ziekenhuisinspectie gaven de inspecteurs als negatieve kritiek dat het ziekenhuis geen euthanasieprocedure voorzien heeft. De directie antwoordde dat volgens het intern reglement in de instelling geen euthanasie mag uitgevoerd worden. Hierop zeiden de inspecteurs dat het ziekenhuis up-to-date moet blijven en een euthanasieprocedure moet opstellen! (a.w. blz. 234). Is dit geen machtsmisbruik en een nieuwe vorm van medisch paternalisme over leven en dood? (blz. 139)

De wetgever schijnt zelf te vermoeden dat er iets niet klopt wanneer een “geneesheer” de toestemming gegeven wordt om een patiënt de dodelijke spuit te geven. Immers, hij mag dit aangeven als “een natuurlijke dood” wat niet minder dan een “staatsleugen” is! (blz. 222). Bovendien hoeft de naam van de arts niet vermeld te worden! Als dit zulk een goede medische behandeling zou zijn, waarom dan niet de naam vermelden van degene die hiervoor zorgde?

In 2002 hebben familieleden een proces aangespannen tegen drie dokters, die Tine Nys hebben geëuthanaseerd. Hieruit bleek dat inderdaad de wet op euthanasie “op verschillende fundamentele punten niet werd nageleefd” (blz. 149). De Federale Controle en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE) werkt eigenlijk niet. De artsen werden toch vrijgesproken. Blijkbaar worden inmiddels al vele euthanasieën niet eens meer aangegeven. Het gaat mij niet om het veroordelen van artsen, maar om het herstel van de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven.

De euthanasiewet bracht een “cultuuromslag” en een “morele verarming, ja zelfs corruptie” (blz. 10v), “een cultuurschok in de medische wereld en de  brede samenleving” (blz. 165). Euthanasie is een breuk van het therapeutisch verbond tussen arts en patiënt. “De zelfbeschikking van de patiënt en de angst voor een zeker paternalisme van de arts zijn de twee pijlers van de euthanasie (blz. 225). Met euthanasie sterven patiënt én zorgverlener, de ene fysisch, de andere psychologisch (blz. 36). Euthanasie is en blijft een “niet-medische overtreding” (blz. 156)  en wel een zwaarwegende overtreding. “Ja, euthanasie blijft een verleiding waaraan het juist en goed is te weerstaan” (blz. 143).

Mogelijk zal iemand getuigen van een min of meer gewoon sterven door euthanasie. Toch levert de ervaring veel meer getuigenissen op van de gruwelijke schaduwzijden. De algemene ervaring leert: “hoe natuurlijker de dood, des te natuurlijker ook het rouwproces” (blz. 36).  Welnu, Na een euthanasie is er een huiveringwekkende stilte in de dienst” ( blz. 221). En voor de stervende zelf: “De aanvankelijke vrolijke  blik van de stervende (die geëuthanaseerd wordt en) die plots in een schrikachtige huilblik verandert (blz. 62).

Voegen we hierbij nog het ondubbelzinnig getuigenis van sommige artsen. Een vrouwelijke arts maakte al reclame voor euthanasie voordat de wet er was. Daarna was zij een vurige propagandiste, maar telkens wanneer ze euthanasie verrichtte, was ze zelf drie dagen ziek”! (blz. 18). Een ervaren arts die veel euthanasieën heeft uitgevoerd bekent op een keer met tranen in de ogen  “dat hij sommige nachten badend in het zweet wakker wordt, met het aangezicht van mensen die hij geëuthanaseerd heeft voor ogen” (blz. 228). Is dit zijn eerlijk geweten dat in opstand komt tegen zijn zelfverzekerd handelen?

Het duurt 9 maanden vooraleer we geboren worden. Moet dan ons sterven in één minuut voltrokken worden? Is het niet onze taak om lijden en sterven een plaats te geven in onze samenleving, creatief te investeren in goede behandelingen en palliatieve zorgen  voor de meest kwetsbaren? “De rijkdom van de herfst is het moment waarop het blad geen sap meer krijgt en de tijd neemt om te sterven” (blz. 249). We zouden de pracht van de herfstkleuren niet kennen wanneer we plots zouden overgaan van een zomer met 30° naar een winter met -10°! Laten we creatief en moedig zijn om een echte kwaliteitsbegeleiding te geven aan mensen die gekomen zijn aan het belangrijke ogenblik waarop ze hun aardse leven voor goed afsluiten.

2. Enkele foto’s te bekijken op Deir MarYakub El Mukata indien de techniek en IT-aansluiting het toelaten.

  • Uitstap naar een appartement in aanbouw in Seydnaya; bergbeklimming
  • zicht vanuit het appartement, Syrisch-katholiek klooster van Mar Elia, grot “in de woestijn van Damascus” waar  de profeet Elias zich zou verscholen hebben voor koningin Izabel,  waterput
  • Inzegenen van het appartement, maaltijd en siesta
  • Abrikozensap wordt ook gedroogd
  • Laatste puin voor uitbreiding kapel wordt geruimd
  • Bezoek van sjeich Nawaf Bin Abdulazia, secretaris-generaal van de  volkspartij.

  P. Daniël, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 5.7.24

  3. Bijbellezing:  Over het doopsel (VIII)

  Wat gebeurt er in het doopsel?

  “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed” (Galaten 3, 27). “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Korinthiërs 5, 17). Krachtige woorden. Nadat we gedoopt zijn, worden we een nieuwe schepping. Laten we nader onderzoeken wat de Bijbel ons leert over die hernieuwing.

  In de doop worden we opnieuw geboren: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3, 3). In de doop worden we opnieuw geboren, “niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de mens, maar uit God” (Johannes 1, 13). Om opnieuw geboren te worden moet men eerst sterven, legt Paulus uit: In de doop is onze “oude mens medegekruisigd met [Christus], opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;” (Romeinen 6, 6). In de doop sterven we niet lichamelijk, maar sterven we aan onze oude levensstijl – voordat we Christus kenden waren we “slaaf van de zonde“. Paulus legt deze slaverij uit: “Want ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil, blijf ik doen” (Romeinen 7, 19). Eenmaal gedoopt ontvangen we de kracht om in nieuwheid van leven te wandelen: “Daarom zijn wij met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen” (Romeinen 6, 4).

  Zodra we gedoopt zijn, ontvangen we de genade om in nieuwheid van leven te wandelen, maar het is geen tovertruc – God heeft onze medewerking nodig. “Het doopsel, door het leven van de genade van Christus over te dragen, wist de erfzonde uit en keert de mens terug naar God, maar de gevolgen voor de natuur, verzwakt en geneigd tot het kwade, blijven in de mens bestaan en roepen hem op tot geestelijke strijd” (Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 405). Het doopsel geeft ons de kracht om, in Christus, het kwaad in ons te overwinnen, maar het is aan ons om het kwaad in ons actief te bestrijden. Paulus herinnert zijn gedoopte kinderen in Efeze aan deze geestelijke strijd: “Leg uw oude mens af, dat tot uw vroegere levenswijze behoort en verdorven is door bedrieglijke begeerten, en wordt vernieuwd in de geest van uw denken, en doe de nieuwe mens aan, geschapen naar de gelijkenis van God in ware gerechtigheid en heiligheid (Efeziërs 4, 22)”. – “Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn praktijken hebt afgelegd” (Kolossenzen 3, 9).

  Vóór de doop hadden we niet de kracht om de “oude mens met zijn praktijken” af te leggen: Vóór de doop waren we “slaaf van de zonde” (Romeinen 6, 6). In de doop ontvangen we de gave van de Heilige Geest die onze manier van denken verandert en ons de kracht geeft – als we actief meewerken met God’s genade – om de zonde te overwinnen in ons. In het doopsel komt de Heilige Geest in ons wonen: “Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont” (1 Korinthiërs 6, 19) . We worden uitgenodigd om naar dit grote geschenk te leven en “de heilige Geest van God door wie wij verzegeld zijn voor de dag van de verlossing, niet te bedroeven” (Efeziërs 4, 30).

  Ja, God vergeeft onze zonden in het doopsel, maar het is aan ons om de Heilige Geest, die na de doop in ons komt wonen lief te hebben. De Heilige Seraphim van Sarov (+1833), grote Russische kluizenaar, zei ooit: “Het doel van het christelijke leven is om de Heilige Geest te verwerven (1)”. Naar de woorden van S. Paulus worden we geroepen om één te worden met de Heilige Geest: Want er staat geschreven: “[Man en vrouw] zullen één vlees worden.” Maar wie met de Heer verbonden is, wordt één geest met Hem” (1 Korinthiërs 6, 16-17).

  Dit is de grootse Christelijke visie: het doopsel geeft ons de kracht om heilig te worden en één geest te worden Met God.

  4. Nieuws uit de gemeenschap

  In plaats van de traditionele woestijndag maakten we vrijdag met heel de gemeenschap én het conciërgegezin een uitstap naar Seydnaya waar het gezin van abou Georges, die allen oblaat zijn van deze gemeenschap, een appartement in aanbouw aan het inrichten zijn. Hierin zal ook plaats zijn voor enkele bejaarden en behoeftigen..

  Er is deze dagen hard gewerkt om de abrikozenpluk te beëindigen en de abrikozen te verwerken.

  Zaterdag kwam een sjeikh op bezoek, de secretaris-generaal van de Volkspartij. Er was een gevolg bij van sjeikhs en parlementairen met een legertje fotografen.

  Even kregen we 2 Palestijnen uit Gaza op bezoek. Zij konden genieten van ons voedselproject in Gaza (dank voor de financiële steun!) En merkwaardig genoeg, bij deze onvoorstelbare tragedie van genocide gaven ze geen blijk van geen haat of wrok jegens hun moordenaars, maar waren dankbaar om allen die hen helpen.

  5. Uit Kerk en maatschappij

  • Ons vorig bericht met 7 interessante video’s: 1. Eerbetoon aan Tagore, 2. + 3 Het einde van het Amerikaans imperium, 4. Kris Kobachs aanklacht tegen Pfizer, 5.+ 6 Carlson Tucker: heidense voorstelling van abortus, euthanasie en transgender, 7. Oproep van gouverneur Bill Lee om te bidden en te vasten:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-340/
  • De  Nieuwsbrief van Tegenstroom juni 2024: Geo-engineering, klimaatbeleid: https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index124.htmlWebinar: Genderideologie in het onderwijs. Woensdag 15 mei 2024 om 19u30. https://www.youtube.com/watch?v=yVFbhR7yPBs
  • De voorzitter van de algemene vergadering van de  VN , Dennis Francis vindt dat het nu genoeg is met het uitmoorden van het Palestijnse volk en dat er onmiddellijk een staakt-het-vuren moet komen:  https://sana.sy/en/?p=333341. Inmiddels werd ook in Damascus een zitting gehouden van het internationaal strafhof over Gaza: https://sana.sy/en/?p=333407
  • De UNO heeft Israël na grondig onderzoek van genocide  beschuldigd en van de gruwelijkste misdaden tegen de menselijkheid: martelingen, willekeurige opsluiting, seksueel geweld, het uithongeren, bewust doden van vrouwen en kinderen…Het is de bedoeling om Israël te plaatsen op de zwarte lijst van terreurgroepen: https://www.mondialisation.ca/lonu-declare-israel-coupable-dextermination-de-torture-et-de-sevices-sexuels-a-gaza-et-en-cisjordanie/5689765?doing_wp_cron=1718325004.4521529674530029296875.
  • Het zionistische Israël toont steeds meer zijn waar gelaat: Palestijnse gevangen moeten, volgens een Israëlische minister doodgeschoten worden.: https://www.golfbrekers.be/israelisch-minister-ben-gvir-maakt-van-zijn-hart-geen-moordkuil/
  • Waarom blijft de zinloze oorlog in Oekraïne voortduren? Omdat men denkt dat Kiev kan winnen tegen Rusland? Helemaal niet. Omdat het westen de VS ter wille wil zijn en Rusland zoveel mogelijk benadelen. Ja. Maar de voornaamste reden is, volgens Lucas Leiroz de Almeida,  dat een corrupte elite in het westen en in Oekraïne zich dankzij opgeblazen prijzen voor bewapening wil vet mesten, dank zij deze oorlog en het verlies aan mensenlevens. “Amerikaanse en Europese elites, met hun “bondgenoten” en oligarchen in Oekraïne beschikken nu over ingewikkelde systemen van corruptie, het afleiden van fondsen en het over-factureren van financiële en militaire hulp aan Kiev”: https://www.mondialisation.ca/le-conflit-ukrainien-est-rentable-pour-les-corrompus-de-loccident-et-de-lukraine/5690155?doing_wp_cron=1719732230.7269470691680908203125
  • Europa zal zich stilaan losmaken van de Amerikaanse overheersing, zo wijzen de Europese verkiezingen uit. “De schade veroorzaakt door de verschillende kleurenrevoluties, staatsgrepen, lokale oorlogen, die van Oekraïne inbegrepen, brengen de mensheid aan de rand van de afgrond“. De Europeanen beginnen te begrijpen dat deze agressieve politiek van de VS en zijn NAVO, gesteund door de Europese elite, niet hun strijd is en niet hun belang dient. De invloed van de VS en Engeland verzwakt. Velen willen terug naar hun eigen politieke en spirituele wortels. “De Europeanen, zoals de bevolking van andere werelddelen, willen geen elite meer die slaaf is van VS om voortdurend bloed te laten vloeien op het slagveld”. “De Europese politieke krachten die pleiten voor een terugkeer naar de eigenheid van hun land en hun volk, zijn veel beter dan zij die deze willen uitwissen, door te praten over democratie en oorlog voeren tegen Rusland”: https://www.mondialisation.ca/leurope-entre-dans-sa-phase-de-liberation-du-tuteur-americain/5690106. Zie ook: https://www.mondialisation.ca/en-europe-de-nouvelles-forces-de-droite-pourraient-changer-la-donne-politique/5690171 
  • Viktor Orban, eerste minister van Hongarije heeft in Boedapest voor tienduizenden aanhangers een straffe toespraak gehouden tegen de “generaals van G. Soros in Brussel”. “Wij zullen geen jonge Hongaren opofferen opdat de ‘speculateurs van de oorlog’ zich kunnen verrijken”. Orban was een tijd de enige in Europa die opriep tot een staakt-het-vuren in Oekraïne. Inmiddels zijn het Vaticaan en de Slovaakse eerste minister Robert Fico hem hierin gevolgd. “Tijdens W.O.1 hebben we 2/3e van ons land verloren. Tijdens W.O.2 werden onze troepen vernietigd op vreemde bodem”. Wij gaan geen oorlog meer voeren in het buitenland, voegde hij eraan toe. Heeft België geen gelijkaardige politieker met hersens, een ruggengraat en een geweten? https://lesalonbeige.fr/viktor-orban-fustige-george-soros-et-les-speculateurs-de-guerre-dans-un-discours-en-faveur-de-la-famille-et-de-la-paix/.
  • Zie ook: https://www.golfbrekers.be/viktor-orban-op-vredesmissie/  
  • Faraonische werken in Egypte!? De toestand van de ongeveer 300.000 koptische katholieken in Egypte is verbeterd. “De regering heeft de moeilijkheden om nieuwe kerken te bouwen opgeheven en ieder bisdom heeft nu zijn eigen projecten voor kerkenbouw”. De katholieke kathedraal in Luxor, die in brand gestoken werd, zal weldra hersteld worden en er zijn nu honderden kerken in aanbouw. Verder genieten de 180 katholieke koptische scholen van een goede reputatie, waardoor ze ook vele moslims aantrekken en zelfs kinderen van regeringsleden: https://lesalonbeige.fr/egypte-des-centaines-deglises-en-construction/ (video’s onder deze lijst)
  • Toespraak van kardinaal Sarah voor het instituut Napa, Katholiek informatie centrum in de katholieke universiteit van Amerika. In het nazisme en communisme hebben we de vernietigende gevolgen van een openlijke afwijzing van God ervaren en overwonnen. De strijd van een praktisch atheïsme gaat echter in onze tijd verder. In Europa  is het christelijk geloof aan het sterven.  Ze blijven zich christen noemen, maar zijn geen teken van tegenspraak meer, het zijn café-christenen geworden. Zij passen zich aan aan de openbare opinie en de afgoden van de tijd: rijkdom, macht, sociaal engagement, vrije seks, verheerlijking van de aarde en de natuur, verheerlijking van de positivistische wetenschap… Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk zijn niet meer hun houvast. “Dit Europa dat eens christelijk was, is sinds ongeveer vierhonderd jaar de wieg van een nieuw heidendom geworden dat blijft groeien in het hart van de Kerk en het van binnen  uit bedreigt” (Benedictus XVI): https://lesalonbeige.fr/
  • In Doha, Qatar, werden 14 beeldhouwwerken in brons opgericht voor een vrouwenkliniek. Zij beelden het wonderlijke  ontstaan uit van een mens, vanaf de ontvangenis tot aan de geboorte: The Miraculous Journey, Doha, Qatar (video onderaan)

   

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  acht − vier =

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.